De Belgische standaard

404 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rj48p5w94v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE BELGISCHE STAnDAARD -ff P K f\ v~ ri 1 ^ l3- t Sli«htCP*fô«5Cuui*aei* Xîdtfon* P««C«ft • feotTGOo^ieHfcMRolenOTA M n "-1 w**t« M^rwwtrrs s if. fi. Bâlwin. L. Dnvkerx. P. Bertrand Van der Schtfdm, D* Van de Perr». Or J. Van de Wmstme.Jnnl FiUiaeri, D'L, De Wel/, J. Simone. 10. WMtez. OPSTEL ta BBHBBR> rm* *M» ÇêquiU** [ Ze«di;k \m PAB031 «Usine aajysîndi. f&gca ofi§ f. «la regel, Stclamea j vol* gSES CV*.'*9B* keœitt W5 \PRIJSKAMPEN VAN [DE BELGISCHE STANDAARD. I Prijskamp voor Folklore We hoorea vaa versctiilkEda zijdec dat ooze joagans naarBtig aaa 't versamslen zijo. Dat isd?ie»n mesdoe, iedere Vlamisg ia folklorist. Da prijskamp bîijit ©pea tôt 31 Decembsr 1916. Prijskamp voor Prontblaadjes De opsiellers van froatblaadjes zijn vriea-delijk verzocht fcu&n© verzamelingea ces to« te zsadesj. Prijskamp voor Tooneelaffichen Voor eike tooneelfsg&t teskecsc osae jon- l gesa een piase&de bekefjdmafetag'ptakka&t, ^ We schrijven eea prijskamp ait voor »1 de | vsrschenea m tôt 15 Dgcember 1916 te ver- jjschiisèjî bekendmakltîgs plakkatea (&ffi t cbeîi) vas aile gehoudea en te houden too- : neelfceaten. Jams&r, sa! cisa opwsrpes, var 'de verledea toonedfeçsteu besittea w» d« t isffichoa &iet tneer. 's Kan, ras^r de teekg' naar weet heel wel wat hij haeffc verva&r jdlgd sa ds pîljsec zulîëa w«l bat hertseke-aen bsiooaec. Een aadsre teekecisg van hei feint in evara wdljoœ. Vier prijîea zcllen ûi beat gelante affîchso bskroones. Er 's ces prijs van dsrîig, eau vaa twiatlg, «en var vijftlen en ees van tiea fr&ak, Prijskamp voor Tooneelstukken De Belg. Stand, «cbrijft een prijskamp ui voor oorspronktlij.bg tûoaeelstnkkea bina den oorlog gemaakt, gespseld of ongespeelc écntalig (Vlasmsch) cl tweetalig (VlaaaLSch Franacb). De prijskamp omvat : 1° Treurspelen, 2 Blyapeltn ; 3° Bevu.es (Vlaamscne ea Twee tallgè) 4° Alleen- en tweeapraken. Bijaa tik bataljon sosslis een oorsprotike ii]k blijspel of een Ravae. M sa hoelt qui l maar afechrijviag te dose. Voor schrijvcri I'die Treur- en biij«pe!.cn of Rsthes liggei babben ia de pïijskamp ook open. AUeec sol iaten mogsn medtdingen. Van ieder reeks zal een werk dat s an d< degelijke vereischtea voldoet met geld be Ikroond w&rd«n. Door het feit van iazsr dicg staaf de ichrîj , ver den eigendom van zijn werk niet af. Duar fover kan, dss£ebeuread« bekfociag, dsi Oaderhancileld wcrrîeâ. - Joagecs, de peisnen gcicberpt ! De prija kûmp wordi op 31 Dscember gesloten. Aile iùzendingen mosten ook oudei dis vemelditigen gebeuren. I âocia'e Belangen. ôociae Beiangen. Op Zondag, 5 Novêmber hield de so-eialistische partij van Zwitssrland haai ; jaeclijkscb congres. Aan het verslag vao •.den Païîijaskrfetaris outleeccn wij vol- • geade cijfers : de partij telt nu 20.000 betalende lsden ; de bijdragen bedroe-gen i3,coo fr 't si] 2000 fr. mser dan het voïig |aaf. ? De besprafeiegovsr het militair vraag-sîuk w.rd verschovea tôt in Februari ;giy ; mi.teeai wordt dao ook de qaesUe ï>,a de co-ferectia van Z'meatrwali ea Kiet>îhal bebaadeld. Heï braodend puât aan de dagorde ; was : de verhou Jiog dar partij ten op- • ïicbie vaa de Zwitst ruche rerest igiog ï van Grutli. D exe vereecigipg gesticht |in 1838 mst eea vadetlandslievand Idoel, was stilaan veî?eild caar da socia-liitischs paitij ; toch bleef de «erseai-gbg eace zekere zelistandigheid bewa-tea en was eij het dikwijls eens met de bergerspartijee. Dit £&f aanleldicg tôt herha&ids twiaten. Op het co»gr«s van Zoâà&g wetd dan ook kort spel gemaakt en de veieeoigicg werd ult de partij gesloten. naghtlœdje: De nacht ii eenzaam i]l octvouwd ; Da glimwerm gli&st lacgs 't struikelhout Waaivan da Vfind de wijmen vouwt... De nacht il kemd. De sterren sprela hun gui den glana Over den valen hemeltrans Waar.-.an de maani uit wolkeetchant, Schiet 6p ten dans. De zee ruischt immer eindlooi voort, En, ôverilaand op rotakuat, hoort 1 Bruischt diep an droef... en, ongestoord, Deint immer Yoort... Mijn hart klapt atil, en traag, en koud ; Ik roel mi) zoo wanhopig oud... — u Sa, niet versaagd, wees jong en boud I " Mijn hart ia koud... J.S. ' aa Nov. („ Le cafard " op nachtmarsch.) Staatkundlg Overzicht 1 EIGELSGflE KBISIS | JJJJ JJUUUJJUUUU IXlIIwlU | We hebben het reeds teïlaops doen opmer- j 11 ksn : de ecgelsche krisis heeft esa grûote i , • beteekenis, ni. het opdringen van den volkc- ] i wsi die naeesdere daadvaardigbeid en klotker i beleid vraagt in dea «tsijd voor ds sege. Nic-t sed«rt gisteren is deze niting vaa dea volkawil wsar te ncmen j^ewees!, ma&r de jongsta feiten hebbsn din VDîkswii krachtig t aaar voren gedrongc0. Hat is een besiista t volks eisch geworden. Het aandarea vaa; i den daikbooten-oorlog, die hoe lacgci de ■ oorlog aandaart hoe meer cpdriagerig wordt, bij z^overïâ self dat krggshavecs ais Pua-, 0 chai, ep 't eilasid Madera, osgssiootd tw«e • uren iapg door daitache ocdersfieÉrs kusnen teeschotea wcsdec ; de ontgocchelicgea die. . wfl opliipea èn ia Roemsaie, èa is Athenea s zjjn driftige spoorslagea geîsreast tôt volks-3 doorwerkifig. Eideia moet mm de oorzakea 1 vaa desa krisis niet f&an zosken. A^qaiih • zeïMmmsrs.VârVlaarde : «Daar geea oneenig-heidea mosliflkhedea bsataaa in de icwen» 9 dige politiek vaa het rjjs, behoaft hst tniaia- • terie niet af te trei«n ». Maar de baiieafasid-i scha gebeurtecissea hebbes te diep isgegre- • i pen ep heî volkagemosd.Het mag eu betwist -'wordea icèisn Lloys George geen peraoon-11 iy kheid hetit wiileia breegea in den toestasd, I vermits hQ bfi'i aamcnstsllftn van eçia oerloga • komiteit Aiqaith buitefic{jf@rd$, toch ie ; het reâeiijk ts srkeanen dat die mars een r klaar doorzicht heeft ia de zakea. De oorlog ia ia e«a tijdatip getreden dat aile lante; faateri j dient ge wesrd en^alle awek-hedea oaverblddâlijk dieaen te verdw^aca. - Daar ligt de groad-ooriaak van de eagelacha r krisis, dia dus eerder ia te aaitzien ala eea 3 wsldaad daa als eea versâippering vaa . kracht ofeen getuigenia van Gcmacht. j Edoch e> ict aiisea ia Engeland dringt zich . ? het vraagatuk op. Ook in Frankrgk, Rae-3, land en Italie is eea dsrgeiijke stammiog «waar te nemsa. Rusiand heeft het vocraesld gegevsa asst êvn esrsteu minisisr Stuermer 71 op zij ts stellsa, Hît oatslag vaa dea vooralt-1 i ttr der Douma moet nkmand verwonderfia, s ^ vermita Siuermsr met het hoefd der Doama, a ' al te besi stoad. Het eece volgt uiï 't aadfere. | Moeatea wa in da «erate dagea vaa neg e aadere ksisîssea hooreo, dan hoevan we -dit niât tea lasts te leggea sas da overmicht » of veideeidheid der boadgeaooten, maar wel j wijtea aan de earagezinde st'ekkiog aaar j doardragender actie die ia aile laadea thans w?-hi ta ceinea. " , a i En dut dess knsissen zich desgcbaurend ook plaatsso kunaen op een an der gebied dan " de luivere poliiische zal beat door iadereen ' begrepea wordsa die zich in deze laatate ' twee jasr de oatwik<elicg der verhouding 1 tusschea regeemade en strijdeade mscht l hebben aag^gaaan. V j Het geval Jallicoe-Beaty kaa dieuea ala bewija. • i DE TOESTAND US. I UB.9 I AIVU Ronfl Boeieië's Àfioclit \ Er zijn dingen waarover men liefst ^zwijgt. Zoo met de gebeurtenissen , die plaats hadden en nog" plaats grij-l pen in Roemenië, | Maar dit mag geen reden zijn om ons het stilzwijgen op te leggen. Uit de waarheid komt de kracht. We hebben in Roemenië een ont-goocheling van belang beleefd. Aan wat is het te wijten geweest ? Die slag ïgeeft ons dus eene les, Het is nu een J elementairst beginseî deze les niet te î versroaden en weerom te hervallen. î Het wordt allernoodzakelijkste hoog-l wendigheid te toonen,dat we wel éen [oftweemaai kuncen misslagen be-jgaan maar niet driemaal achtereen. |Al dezen kant gezien zou de Roe-•njsensche nederlaag voor ons een hrucht voor dealgemcene zege kun-;'nen worden. [\ En ten slotte, op die algemeene, :'die eindzege, komt het er enkel op , aan We zi?n er zoo vast van over-i tuigd, en die overtuiging is niet ver-s mete!, da*t we erdoor, wel nu en dan, f den duur van den strijd uit het oog ? verliezen. i| Edoch we redeneeren te veel, en • we handelen ingevolge ook te veel, » s rond dien duur van den oorlog. ■ | We weten dat het verlies van de ! twee derden van het roemeensch i grondgebied geen invloed kan uit-» . ' oefenen op de eindoverwinning, we | weten dat het verloren gaan van de ; rijke oogst, vee en petrolbronnen van R'jemenië, onze bevoorrading in st geenen deele zal stremmen ; maar -_n wij voelen toch dat zulke gebeurte-j- nissen ons zedelijke schokken toe-^brengen die we best nooit zouden m kennen. Doch anderzijds vertrouwen we ten ! einde en troosten we ons, dat het na-t-!deel slechts een tijdelijk kwaad is.We in;Staan er voor, we moeten erdoor. i En er door kunnen wij. Het is slechts !een zaak van willen. înl tel ; Het Roemeensch y leger is aan de omsingeling ontsnapt. 'n Het trekt he, Oo-ten in waar Rus-e" sische legers gereed staan tôt ver-n* weer en tôt nieuwe goedmaking van i wat we verloren. $ De oorlog zal niet gewonnen wor-n" den door hem die grondgebied ver-'overt, maar wel door hem die het e» taaist uithoudingsvermogen bezit. ^ j Overwicht van uithoudingsvermo-gen bezitten wij in mannen, munitie " en materiaal. Er ontbreektons slechts ' orde. Die orde zal den Roemeenschen 8 j veldtocht van zelfs doen tôt stand ko-! men en wanneer dat is verwezenlij ^ t ^ mogen we met recht meenen dat we ' ' j een reusachtigen stap zullen geplaatst Je hebben op den weg die voert ten :h, eindzege en dat die stap gewichtiger it- zal wezen dan een groote zegepraal. Laatste Tiidingen over den Oorlog ■* 1 1 n —•*■*• BELGISCH FRONT 7 Dec. 20uur< — Niets te melden. i oagewijxigde toestand op't Fransch front ■ Parfs 7 Dec. i5 uur. — Wij pleeg-den met goed gevolg een handslag * op de vijandelijke loopgracht-Oostel. I Metzeral en namen krijgsgevangenen londen 7 Dec. 15 uur. — Niets ge-beurd binst den nacht. : De Engelsche Krisis ;! Lloyd George eerste Mlaister II De krisis is nog niet opgelost. Bo-1 nar Law door den Koning gevraagd 1 het nieuw ministerie te vormen heeft 1 van die taak moeten afzien. Lloyd | Gtorge heeft aangenomen het nieuw i ministerie samen te stellen. ûe oorlog ter zee. J Een Amerikaansch stoomschip de , « John Lambert » is door een duit-. sche duikboot in den grond gescho-! ten geweest. ;! Ont verlies m Boekarest , Het was te vooïïiea. Boekareat is ootraimd gewordea zoader vsrdeaigd te wordsn. De |hoofdatad is in de haodaa vaa doa ovarwei> \ di&er. Oak Pio&sci is gsvallen. Plossci ia de vijfde aîad vaïi Roemeaie. De Boemenea 1. trekkea het Ooiten ia. Het Rojmeensch be- 1 richt meldt dat de vijsad het front heeft 1 doergebrokea. t * vj. .V iT ii Tr' in r - i r nini ii —■iWi—— 1 SOLOATEN, eischt in rie loepgracbtes , « DE BELGISCHE STANDAARD « aan aile Militaire Verkooper». | Tolegraimen 8 DEC. 8 bdt ! Franseh Front [ ' Parys 8 Dec 7 uur. — Niets te mel-den, tenzij hevig artillerie-geschut " op den linker-Maasoever, en den > kam 304. | ! Londen 8 Dec. 5 uur. — Om Thiep-val geweldig wederzijdsch kanonge-schut.Vorderingen om Monastir Saloaiki, 8 Dacember, 7 uur. — Eea Bulgaarsche aaaval N. SOKOL werd afet-slages. Z. SERBS znivardea de Eogelschen . eea tarksebe loopgreaf en aamea gevan* ^ genea. Kanongeschut laaga heal de Unie. N.-O. - Badimirika habbars da Sarviera eena reeka l /etsterfete hco tan i: genomen. Esa groot r gatai kîijgsgevangttscsa ei een belan§rrijk« bait weEdec gcmaaltt. De toestaiid ie GrietesliM. ATHENBN 8 Dec. 3 uur. — Zimbrckakia, ; g^wesea oppcri.e?clhebber der pol'tie is aac-. gîfeonîlea door de kotii??sr«zbden. Ojk de geuemal Corakcs, bcvfihêbher de.- r&kïuiea vaa VsfiSsifjîos is docr ée nmiters gayssyea geset. la Alhersea zija da strates met ?>ar-;ikaden afgealotea. Hàlland en de Scîiel e | (Amsterdam, 8 Dec. 5vur) lu de , " eerste kamerzitting zal de vertegen-j woordiger vanLeeuwen de r get ring ondervragen overde Scheldet westie^ Ha Paus en de Oorlog. Uit Milaan wordt geseind dat de Duitsche regeering bij den H. Stoel uitleggingen heeft gevraagd over ■ zekere zinsneden van de laatste consi» I storiaale aanspraak. Onder voorbe* t houd. Zaterdag 9 lecamber 1916 t« Jaai^F M' 882l533)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes