De Belgische standaard

628331 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 28 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/086348hk63/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- ?" 213 <w8*' Zanda.e 6 en Maandae 7 "ctobei 918 r Veor Soldâtes i tn#.?pd ï,î5 fr. a K»*n<leg a,go " î tH9**îrtî!5 3,75 Rs>t Soldâtes iD 't l»!5d \ 1 maand fr. 1,75 a maandea 3,50 S maandcti 5^5 —o— Bniten 't laad z maand fr. a,50 a maandcc 5,00 3 maaedM 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD 14 I Opta! IR Beheei* Villa Zei Charmettes Zeedijk ET "M DE PANNE —0-" 'Klsine aankoa-digingen : Pî,9S fr. dt régal ' —o-• RECLAMER velgen* o*er-*eBko»st Stschthr-Bhstuurdhr TT FlWPHM^ PTWTRR«S vactu iuT7rvT?Ti?'u,Tittppîç • m F R^lnaîrA ï Hnvlrfir* P Rprtmnd V»n der Schelden. Dr. Van de Pérre. Dr. J. Van de Woestvne, Jnul Filliaert, Dr L. De Wolf, 0. Wattez, Adv. H. Baels, HilarionThai I De verdediging der I Vlaamsclie Muziek In het i>r van la Aug. \an L'Opinion Wal-I lonne komt de in cr Magnelte-terue op mijn I tereèhtwijzing, dostijds versclienefï in Vrij I Belgie en Belgische Standaard. i)e gele irde professor vereert mij met een I antwoord, hoewel hij niet de g. woonte heeft, I — zegt hij — de minste aandacht te wijden I aan de élucubrations menapiennes, caractérisées I généralement par une lourdeur élephantesque, I kolossale et un esprit subtil et fin comme un bef-I froi des Flandres. Hetspijt mij dat ikdien zin niet in 'tVlaamscb I kan weergeven ; zulk koetervvaalsch is onver-I iaalbaar ! Na dit lelterkundigbeloog yraagt hij nietver- ■ der te moeten aandringen op de persocmlijke I a ^ aile , waarvan hij het voorwerp was !! Het is werkelijk vermakelijk het proza verder I te 'ezen. DT heer professor legt zich te kronke I len als een gestroople paling en traeht te be* I wijzen dat hij waarheid schreef, wanneer hij j betoogde dat de overgroote meerderheid der I toondichters die de zoogenaamde Nederland-I sciie school uitmaken, Waien waren. Hij vocil I zelfs de behoî f' zijû eerste ariikel opnieuw te I lie tafdrukkfci!,alsof daarmede ieder v'erweei I zoij teniet gedaan zijn. Laat ons eens nagaan wat professor zoo;sl H \ r vertelt : De 35 toondicht' 3 der middel-Hf&awen, die ik aanhaalde, zijn weini, békenc": ■ za ^ -fs • 1 organisten. (Hij w ;jt niet eens dat I le ;ien tijde de zangers en organisten juist dt I zeer verdienstelijkfr kompouisten waren !) « Naluurlijk, — zegt hij, — als men al de R loondichlers der Middeleeuwen wilt aanhalen, ts I het mngtlijk dat het aanlal l'iamingen zoo grooi I als het aaulal Walen, maar welke waarde hebben I b. v, van Weerbeke, Gyseling, Uivitis, Hellinc, I Follius, enz. ? » Hait! Projessor ! Handenaf! Indien gij ze I kti'det, dan zoadt gij zulke iichUinnige woor-I den niet schrijven want ik geef u de verzeke-I ring dat deze Vlaamsche meesters ruimschoots ■ uvve aangehaalde Walen waard zijn. Of denkt I gij misschien, pvofessor, dat ik de vertegen-I woordigers der \ederlandsche school niet ken? I Vijftien jaar laug heb ik er mij op toegelegd de I werken der oude meesters uit te voeren. Vijf-I tien jaar lang heb ik honderden concerten ge-I geven met mijn « Gentsch a capella koor », uit-I sluitend aan hun werken gewijd ! IK KEN dus I de waarde van die toondichters, IK KAN "ver-I gelijken en hun verdiensten bespreken met I kennis van zaken en ik moet hier eens te meer I vaststellen dat gij blijk geeft er biner wemig I van af te weten ! Wat de modernen betreft,krijgen wij telezen: I « De Boeck, Mortelmans, Mes'dagh, Keurvels, I Wambach, Waelput, wie kent die toondichters ■ hiten : laanderen ? Zonder zelfs buiten de enge ■ S'ietizetl van Belgie te gaan, vraag maar eens ■ m een Montois of aan een Liégeois, wie die ■ feere», zijn ? Men zal u aiitwoorden : Kekcekça?» | Ziedaar ! Pruf.assor erkent hier v if zijn eigen I m: 'derwaaruigheid en hij ooet aile Walen voor ■ totnkoppen doorgaan ! Natuuriijk ! Als profes-I so aet niet wee!, zal of kan hij het 00k niet I voortverteUen ! Is het niet ongeboord dat' een ■ mai), oie piofessor is aan de Académie de Mu-I ^que de Liège, nog niet eens weet dat er in I ^aauderen toondichvers bestaan wier werken 12eer verdienstelijk zijn ? ! Arme Walen, diedoor zoo 'n professor moe-110,1 Jordan opgeh. id ! Vraag eens aan een een-I Vîiudig Vlaamsch onderwijzer of hij Gretry, ■ ' s, T omson, Vieuxtemps, Ys^ye, Dupont ' ; 'àj zal u nir t het antwoord scîiuidig biij-fl 1 zn . «• eefj professeur à l'Académie de H Liéye die niet eens de bijzond n ste Viaam- lichters keot!! I '■ at ons verder gaaî! w< "i professo< I " !■' beste antwoord dat er aca Erniei ilulle-geven is bestaat in lié. opsotntu n.der ■ vVaaische meesters, die ta Ucr •eemde 1 Hfl ZÎjll. n 'V PrPJfiS30r reeds vroegër g< dâàn.doch !l Hj >j<3 nagekeken eu vermeerderd. Hij haalt er ailes bij wat men maar kan be-denken lot zelfs den zanger Noté !! Is dat nu opeens een beroemeî toondichter geworden ?! S En dan vervolgt hij : | « En ik heb slechts de bijzonders'en genoemd, ; deze, wier beroemdheid zich 00k in jlen, vreemde f heeft bevestigd. Zou dat waarlijk het geval zijn met b. v. Benoit of Gilscn ? » Zou men niet omvallen ? Benoit en Gilson zijn in den vreemde niet bekend, doch Pàque, Gresnick, Parent, Liégeois, Waret, Jehin. Mawet enz. enz. zijn het wel !!! Weet professor dan niet dat de oratorios van Benoit de wereld rond zijn gegaan ? Dat de opera's vai Blockx op aile repertoriums prijken ? Dat d( godsdienstige werken van Tinel meer buiter dan binnen ons land werden uitgevoerd ? I Waarlijk, "de grootste verdienstc van denkei Magnette is dat hij goed kan liegen, ten war< hij werkelijk zoo onvvetend ware als hij zicl wil voordoen en in dat geval is hij zeker nie | op zijn plaatsaan de Académie de Musique d< I Liège. » I Professor wordi op het eind van zijn beloo, 1 riog humorisiisch. H j wii mij een pak tabal • geven, den dag dat ik hem kan bewijzen dat ei éë.i Vlaamsche toondichter is, die meteere kat ^ worden gesteid tegenover Roland de Lassus Gretiy of César Franck Ik zal er hem tiei geven als hij kan aantoonen dat één der nos Ilevcnde Waalsche tooTidichlers tôt aan de enkeh reikt van Gilson of Mortelmans en als hij mi iièt verschil kan aantoonen tussclien Waalschi en Fransche mu?,iek — want er is geen Waal sche school ! — dan krijgt hij ér nog een kistji \ fijne sigaren bij, maar 't kunnen Hollandsch( ; zijn en die zal professor wellicht niet durvei ) rooken. We zullen het heele twistgeschrift wel bete j oplossen. Ziehier : Sedert honderden jarei I heeft, men gesproken vat'i de Nederlandschi | school, die den grondslag is geweest der mu f ziekkuost in Europa. De muziekkunst der mid l deleeuwen is samengngaan met de letterknnd< î en de schilderkunst, en de VJaamsche school i: ; voor eker haar roem wel waard, erkend als zi î is door aile historieschrijvers en muziekkundi gen, waaronder niet het minst den Waal Fefis Dat deze oorlog den man heeft gebaard, die a die bewijzen met éen slag te niet zal doen er met éen pennetrek de geschiedenis wil veran d<-ren, achten wij een abnormaal verschijnsel waarover niet valt te redetwisten. Er zijn ir deze tijden zôoveel hersens naar den biikserx gegaan. Wij kunnen gerust afwachten wat ei van professor's uitvindingen zal voortkomen. EMIEL HIJLLEBROECK. Heer Samuel Gompers bij Koning Albert Ha ver 4 Oc,lober. H r S. Gr>mpe! s de leider der Amerikaansche W. rkliedenpartij is op 1 October door den Ko-r.iîu- ontva gen en heeft het Belgisch front be-zocht.1, Hij belui^'ie zijnebewondering voor de pracb-\ tige zegepraal door onze troepen behaald en I ken zich ter plaaise Van de hooge moraal en I het grootë slrijdvermogen onzer (roepen over-I tuigen. Een huldebiijk van onze ministers- D- miuistenaad l e ft volgend huldetelegram aa 't ieger gestuurp. cD« beJ ische minisfers in aigemeene zit-" ting veigaderd weuschen het léger en zijn be-g< iuk. H zi i *.reud offensief waar-van de 'eerste zegepialen gekeumerkl waren doo een heidenmoed en taaiheld die overal de bew siideriog opwekken, bereidt de nabije be-vrijding onzer broeders van het bezet gebied. » ; TOKSTA T>213 De frontstoot tusscher St.Quentin &Kamerijfe t . j \ Wat sinds de vooruitg'ang" de Belgea naar Roeselare en der Bn^el seben naar Meenen, was voor^ien is gister gebeurd : de duitsche leger tusschen Armentiers en Lens zij afgetrokken. Zij ootruimen ^ehee , het front at ze sinds 1914 hardnek s kig- ^erdedig^den en handhaafder 1 eendeels omdat i deze strceK ai d bijzonderste verbindingea van Noorden sameniierjeu, anderdeeî » | omdat het een voor'cdurende bedrei ging1 was voor de uîtbating van he ; rijk kolenbekken. e Ouitscher hebben tôt de laatste rair uut dez : st.clling'en wilien behouden omda ze ' ij-el, Roeibaais en ToerKortj dek en en deze steden met de stree daarrond liggend, de nijverigste e i meest voortbrengende warea va ; heel Frankrijk 3 >e vooruitgang der Belgisct i Engeische troepsn en den overtoch der Leie deden de !.)uits.chers' er to » besluiten den g'evaarlijken uitspron > —den e nigeta uitsprong nog bc 1 staande in 't Westelijk front — t verlaten. Ora tôt zulk besluit t ■ komen moet de toestand op dit gc | deelte vaa 't froat voor den vijan erostig g-eworden zijn. Ken groc voordeel voor ons is dat de vijan » deze achteruittreKkende bewegin ; niet heeft kunnen verdoken houde i en wij hem dus op de hielen zitter ' Dat wil zeggen dat de vijand belt ! wordt stelling te kiezen meer achtei waarts en hij bijgevolge onder de druk van onze legers zal moete wij ken zonder ophouden. 1 En precies op dit oogenblik va 1 groote verwachting ^ebeurt er iet op h;t front tusschen Kamerijk e St. Quentin dat een beslissing Ka geven. Na ongehoorde gevechten die dri dagen en drie nachtea aanhielde is de striid in 't voordeel der Hnge schen beslist geworden, Het duit sche front is in de richting van L Catelet door <rokca), de Htndenburg linie is daar overschreden en a val vaa Kamerij kan niet lang mes uitblijven. De vnand heeft hier al zijn best troepen doen geven om 't front gaa te houden, hij h cft zijn aigeheel reserve doen ingriipen, zich aldu blootsteliend een gebeurlij^en af tocht niet meer te kunnen dekken De strijd îeef drie dagen hee wisselvallig tôt gister de M ngelsch legers zich een uilweg sloesfen tus schen Baurevoir en Brantaghain Kunnen ze daar un uitweg ver breeden eo uitbreiden dan kan zulk het voorboodschap ^ijn van een .1 gemeenen aftocht van heel ?>el fror tusschen St. Quenti en de Nooru s zee. Een gedeelte van deze ieger | zou ua» nog in een nijptang geva worden die nu reeds zijn KÎauwe toeslaat van uit IVleenea en van ui St. Quentin*, nige dagen geduid nog. In Champagne wordt de vijand op zijn steunstelling geworpen. S ' . — ■-C.-5SW1O0& ■' k De aftocht tusschen Armentiers en Lens duurt voort. J S (i Belgisch Front :1 4 Okt. 23 uur. De fransch- belgische troeper - door aanvalswagens ondersteund zijn nog voor uitgegaari in de richting van Hooglede en Roe- e selare. Onderluitenant Coppens heeft zijn 33e draak-^ ballon in brand geschoten. S iîNGELSCH FRONT t LONDEN 4 October 23 ûren. 0 ize lr epet: S bezetten gister de hoogten N.-O. Sfqueharî. e Wij sioegen tegenaailvallen naar Gouy en Le ^ Catelet af. Het getal krijgsgevangenen gister N. a St Quen <n genomen beloopt ruim 4000 man. Gedurende den nacht plaatselijke gevechten " Z.-W. Beaurevoir en rond Kamerijk. Wij scho u ven onze linie vooruit N. 0. Epiguoy en sloegei n een aanval Z. St Vuast af. N. de Scarpe duurt onze vooruitgang voor! tusschen Oppy en Mericourt. Meer Noordvvaarts ^ bereikten onze voorwachten den spoorweg 0. Lens. Oiue iinie loopt verder langs Vendin-le Vieil, Berclaer, Weppes, Houplines. cr FRANSCH FRONT G PARUS 4 Okt. 23 uur. Oostelijk St. Quentii e zijn we nog vooruitgegaan. Plaarselijke ge - vechten in den sector van Reims lieten ons lo< onze stellingen meer ruimte te geven O.het ka- . s naal en om Betheny. In Champagne hebben de fransch amerikaansche troepen hunne winsten 1 uitgcbreid N. W. Blanc-Mont en de hofstede Hedeak. PARMS S Okt. 7 uur De fransche troepen hebben Chardonvert (Z. Sequeqar/) en verschil-lende bosseliez N. St Quehtin veroverd. Meer Zuidvvaarts rukten ze Morcourt b;nnen. Meer ; dan 400 krijgsgevangenen werden genomen. 4 kanoos van zwaar kaliber vielen in ons bezit. In Champag e behaalden de fransch-Ameri- ikaansche troepen groote voordeelen. Links kwamen ze tôt 4 klm. N, Auberive en 8 kl m N.W. Sommepy vooruit. Vaudesincourt, Dou-trieu, Si Souplet, het bosch van Bellois werd ingenomen. Meer Noordvvaarts bereikten ze St. Etienne b Ames en namen C^rnon in. We heb- Iben Ghallerange ontiuimd dat door de weder-zijdsche aitill ries wordt gebombardeerd. AMERIKAANSCH BERICHT. Het offensief IW. de Maas is bernomen. Wij gingen op heel het front van 2 toi 5 klm. vooruit. De hoogte 240 (N Exermoni) en Gesnes. Fleville, Cnalery en La Forge vielen in ons bezit. De vijand is op zijn afweerstefling KriemhildeZ. het bosch , ! van Foret geworpen. >•- d " "" ;a Zege. Ik heb getracht mijn zegevreugd uit te jube-j. len, maar wat moet in het hart van onze jongens ] woelen van fiare blijdschap? Een hunner schrijf: « Wij zullen ons best doen ; ik voor mij, ik 11 hoop dat ik tôt het einde toe den oorlog zal n medemaken. Dan zal ik 00k mijn wiord als vrijwiliiger hebben gehouden. Ik doemijn plicht ^ met een koppigheid mijn ras eigen in de vaste hoop op betere dagen. Dan zal de vreugd des te grooter zijn. Ziet gij ons daar aankomen in 1 ons land, onder trompetgeschal, met wappe-n rende vaandels en de met schuim bedekte paarden, met bestoven uniforms en harnas, en e aan het hoofd onze alomgevierde Koning en n Koningin. Doch schooner dan hunne woorden, zijn hunne daden. Zij rukte vooruit met éene woede 41e ailes overvvon. Het bosch van H utjiulst moesten zij innemen, met de Franschen, want daar lag het regiment dat de ongeiukkige bur-e gers van Dînant martelde n moordde.. r Als leeuwen vochten zij, en zingende hun fieren « Vlaamschen Leeuw » kwamen zij dezen p nacht uit den strijd, nog vol geestdrift en hel-" denmoed. Wat Belgie in dezen oorlog was, dat is thans 2 | nog niet vast te stellen: 't eerst aangevallen, de S spil rond de welke allés draaide, de toetssteen - van Duitschlands snooden veroveringslust, gémis aan aile zedelijk gvoel en nu nog den eind- . troef in den grootschen wereldkamp. Heel de * i beteekenis van den oorlog ligt in dat woord : • «Belgie», zingt eetie Amerikaansche dichteres : « Het antwoord op aile rustdroomen: Belgie ' . Het antwoord op de looze streken van den Duitsch ; Belgie ! Getuigenis en toetssteen voor aile voelende harten : Belgie ! Woord dat staal opstaal doet klinken, met een klank voor aile " l eeuwenals van vergezang... Woord dat zegt ot ^ j de strijd moet ophouden : Belgie ! De sleutel - I van den vrede is gerechtigheid voor: Belgie I S ; Ja, de klank van dat éene woord dreunt nu t ! plie komende eeuwen door, als het zinnebeeld a | van onbevlekten roem,heldhaftig plichtbetrach-i ten, onversaagden heldenmoed. Eer pn dank aan onze jongens ! 30 Okt. 1918 M. E. BELPAIRE ! ——•— — ______ i De Koning van Bulgarije treedt af \ PARUS 5 Oct. 10 uuc. Koning ; Fecdinand van Bulgarije heeft gistec afstand gedaan van den ttoon ten Jvooc-deele van zijn zoon Boris die Koning is gekcoond. Rond de Wereld De Oorlog in den Balkan. Alhoewel Bulgarije uit ht t strijdperk is getreden, moet men nochtans niet meenen dat het iii den Balkan met den oorlog gedaan is. Immers in 't uiterste Westen, in Zuidelijk Albanie, ligt nog éen Oosten-rijksch ieger dat tôt aan de Grieksche grens, den weg naa,r 't Noorden afyloot. De Italiaansche troepen hebben thans een algemeen offensief tegen dit Oostenrijksch leger ingezet, om het eerstens te verslaan en vervolgens in de gebeigten van Albanie uiteen te jagen. Dit offensief neemt een gunstig verloop. De Oostenrijkers zijn reeds tôt Beral opgejaagd en men voorziet dat van aile verbinding afgesneden, zij de vernietiging nabij zijn. In Palestina worden de laatste Turken ingeklaard Onmeedoogend achtervolgen de troepen van. generaal Allenby, het uiteengejaagde Turksch ieger boven en ten Oosten Da-mascus. Gisteren werd nog een bende Turken van i5oo man gevangen genomén. Te Damaseus gaven 7500 Tuikenzich over. Overal dolen benden Turken rond en vra-gen maar om krijgsgevangen genomen te worden. "k Na de onderwerping van Bulgarije. Te Sofia heeft de Tsar Ferdinand, in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes