De Belgische standaard

583 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/086348h52j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' ■■■" "■"""■h"»*" ■"■ y JliE de: b e lg i se h kJ£ ~ mmdÉJ^ ^Jj^^lÎ!I^^JB■■|»■^■'■■'^''^ j.^ day5 * v vaste Mcdewcrkers : M. E. Belpain, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, D* Van de Perre, D* J. Van de Wmtym, Junl Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, % Wamz. V ^un n i Wat wij als Belg en als Vlaming in de loopgrachten denken * £ Voor eeamasi d*t raen dsefet wel te; hanâtUa met de gedachten van onze vrie&den uitsen te setter?, krijgt mea soo iets naar de ooren. Ik heb acchtans verklaard dut eenis-der aijae p«rsooclijke gedachts ko» h?b-be» over mijn artikel ia de B. St. —■ De messebea imaurs sijn ailes min of meer verscbillesd va» karakter ea ziens-wjjse en volgens het aiandpuct waarop si] sic h plaatsen geven aij &m mijn schrij?ea opvolgêalijk al de klsuren van de regeaboog. Meaigea schetsea mijn scbrijven met eeae; cekére tiotdoorsij oordeelca van het staadpuat ait dat zij hua pcrsooalijk belaag boven het algemeen walaija stei-len. SommigeBjdoor eeae te groote lief-deverbliad tôt de «uster-aaties vaa 't\ Noordea of van 'î Zuiden, schilderssj mijn artikel met aadere kleurea.Aadcrea, ' de baaîaachtigeadiser trachtac tekomea! of et te blijven met veideelâheid onder j Vlamingen en Walea te saaien> acmea] de kladderpot.Veleakeurdea mija schrij-vea goed daar sij oordeeldea vaa op oûs staadpuat uit dat het welaija van het-Vaderlaad eakel gelegea is in het welbe-* grepea belaag vaa Walealand eaj yiaaaderland. \ Ik moet vooreerst de XX* SIÈCLE bcdaakca voor de opaame vaa mijn artikel, ia zij a nummer van 12 Qetober 11. Ter waarhcidiwille bekea ik graag dat ôe XX* SIÈCLE grootcndeal» mijae g«»; daehten |aist heeft vertolki alhoîwsl; aoms wat te ve«l,soms wat te wsieig op \ het eese of het aadare puât we?d g t-\ •teund. Da XX* SIECLE is er vranoeer hij gcbnjft „ que te collaborateur du B. St. table sut tout - ur les bonne» àit-po itiont det Alliés pour restaurer la Belgique dans son indépendance" i°—Het is im-^ mers voor de Boadgeaootea eeae mores- ; le plicht( en het ware voor hen «eaef ■met door aile eeuwen heen, moestes zij iulke baadelwijse niet aaaaemen — u et que la Belgique restauré» ne voudra pas de garantie étrangère qui lui impose des obligations " i°t.t.«. dat België een vrij onafhaakelijk laad wil uitmake». De XX' SIECLE is tr 00k : „ Si la Belgique (restaurée) tient à rester indépendante, elle ne peut admett? & l'esclu-sive garantie de sts alliét. Ce s+rait pour sllt le protectorat et la vassalité. Une seuls garantis reste donc possible : c'est la notre. " 20 De XX* SIECLE iat^esdeel vertolkt niet juiat mijas gedachtea wanoeer bij schrijît : „ 19) Et c'est pourquoi il faut une armée grande et forte, forte par l'union de tous ces enfants. &) forte aussi, comme le demande h collaborateur, par l'appui e'e ses alliés l'appui qui risquera d'auUnt moins de rassembler à une ;servitude ; 3*) que la Belgique sera par elle même plus grande et plus puissante. 30 1) Il faut une strmêe grande et forte. \ — Dat is soo. Wij moeten eea leger- van manten inriebten .die eiet «lie«a* soldaat sija met de wapsas ma«r 00k ' door bun karakter, woordea ea daden op alla gébied —■ bijv. op kommercliël-, nijverhgid- ea kuaatgtbisd — een leger van mannea — bijv. octwikkelde vak-' kaadigen — die van onze internationale liggiag gebraik maken te oasen voor-. (leele, en die aiet toslaten dat de vreem- ! l n r de mogeadbeaee onze lifging uitbat«n ;, ; tôt bua voordsel ea te ©r»seu tà&à^lc. i j s Eenvoorbeeld hoe wij onze iateraa-j, tionale liggiug kanaen uitbaten. Belgie , . zou zelf de vooritander moeten zij a van , . de groote vaart Schelds-Rya. De haa- ] 5 del van Ry ngouwe », Elzas-Lothari?c ge a, ] f Zwitserla&d, Hesse, Bade,Wuîtecberg, ( . Beiejeo, zelfs een deel van Sax«n «n j "7&û Oostenrijk zou ïôod^âkeKjk groo-i j tendeèis Socr Éeïgiè véirvoerd wordea, 1 x daar de breede waterweg vaa die stre- 1 ken tôt aaa de vrije sec, de koratte en | t bijgevolg de goedkoopste zoo zija.j 5 Welke rijkdom sou sulke vaart aaa ! » België aiet verachatfen iadiea wij waar- . . lijk de vaart ia haaden hebbea. Het zon . «sa staatsvaart sijn, waar ia België de ! fc'Bslgen alleen als staatslieden zouden , s • aanvaard wosden. België zou voor ladea \ en loaseri te Atitwerpeu en op Bel^isch ' 1J groadgebied te zorfen hebbsa en zou-r ' aiet een deel vaa die aorg aan mannea | jjvin esn# aeders natk mogen overlatea. ! -I 2) Par l'appui de ses alliés, appui, i qui risquera d'autant moins de retsem t;bler à une servitude. — Ja wij re&néaj .*op den steun der Boadgecooten pour j*restaurer la Belgique, maar la Belgique [restaurée wil geeae vseemde oùderateu-! 'cing waaneer die oadersteuniag aaa* . België plichten zou opleggen welke wij \ niet vrïjwillig zouden aaavaardea. Cet [ appui ne peut ressembler à une servi- 1 Jtude hoe kleia deze 00k moge w«zsn. l| Wij wiiisa een vrij voik sija b haade- J jlles en laten. Mocsten de Bosdgfaooiea ; Jobs dtrg«lijk«>a ettu . opkg^ea daa zcu-I !den wij zuUc eace haaddwîjfa sansieas ! j'als cese b#ttrjchiï»e «va sku-^erdf, cp ^ «en misverîrouwen v&n pilmtë&twegs * t«gctto?er oas rechtvaasdig haadgîca. 8t Dat m4g nist 2îjtï an de Vlamicg«r,a „en Walen vaa de aeh*er!ime mogea 1 , \ dergelijke werkieg op touw aiet settea. 1 jHet is de Bclgische aatie die daarover j j|ts beslissea heeft. Het is het Staatsbe- . / ssuur, het zija de burgers die lijden on-1 j der den âuitschen arendklauw, het zija : s de soldatea, het werkvolk en de lasten-| x betalers, die hier ia de loopgracbtan \ zitten, die liuoaea zogel zuliea te geven?, ' hebbea over de o?ereeskoœst der Bcnd-6|geaooten. Hat zija ni t soœmige Via- . ' misgen of Walea vaa de acbterliaïe " die het hooge woord moeien vosren ea da hasdfilwijze vas Bslgië tas? hua be- \ 'liaeger. ®a go£ddn«kea mosîeu vousuit-thatm, te masr rissr ^«v/oosîijk die j înacnes op de Tcràeeidheid via Wakn " en Vlaraifagea steunen de staatsp*ra-j sites sija vaa ia tijd va» vrede «n dis t karottrekkeri van ia tijd van oorlog. r 3) Qut la Belgique sera par elle mime \ s plus grand» et plus puissante. Plus puissante — wij zija t'akko^rd. 1 i Plus grande — distinguo — i'akkoori - waaaeer België groot moet zijn dcor -iostwikkeliag, recbtva&rdigheid, cjjver-■t'fheid ea bàndel eas. | Maar wij zouden aiet me?r î'skkoord .^«ija wannae• dooir fest woord «groot» rimes eeae vermserdericg vas? jKOâdgs-Ej;bied most aaa^ka. Immers als gret?g- , kjvoîk vragea wij kaiserri^, maar a vtagen slecbta dat voor de kleiae® even , goad als voor de grooSec rtchî g'escho :-r ken wosdt wiea ïtcht toekomi, Wij -ivetlaagen dat de greasvolkeîcn der ù machtige landen fcunnœo bsIeiUu hua ] - ' rampzalig programma uit te voeren. Wij j -'verlaagea dat de machtige volkstam- . |«en door min of rsssr machtige grecs-liVoltcrcn zoudsa geschdden worden — [omdst as een gssnslacd volkom^n iFraakrijk vaa DuitscblanU sou ïebsi-jdan is het aiet pcodzakeiijk dat Baîfië |laiugs dien kaat aa^groeie, Eea as der *f greosvoik kaa tusschea B«lgië en Zwit-' «erland geschapen worden. Dat grcBS-1 volk zou er 00k aile belaag bij ^hebben * het recht te zien eerbiedigen daar een ' Frausch-Duitschéaborlog noodzakelijk ' op zija laad rollea zou. Wij Belgen hebbtn reeds moeite ge-co#g oui onze zaken te klareà ea na den I oorlog zal bij oas de wijn met veel wa-, ter moitea gemengd worden. Wij wil- len geeu groadgebied veroverea. Wij a willen mit de aaburige aatiei in vrede _ levea. Noch Rijegouw, acch Luxem-~ burg moet oas tea deele vallen. Noch Zeeuwsch-Vlaanderen, noch Fraasch-a Vlaaaderen moeten aaa onze zusteraa-3 ties onttrokkua worden. Wij vgrlangêa 3 dat noch Rijngouw aoch Luxitnburg, noch Z?euwsch-Via*ndere» noch s Fraascb-Vlaasderôn tegen België zou < opgericht wordeu maar dat sij met de ' medewërkiag vaa den Belgîscben Sîaat II ; als verdtdiginggbol zouden dienen vaa ; on s dieîbaar Vaderlaad. Qi r Dr Verduyn, stichter-oud-voor«. ! ■1 van het K. V. V. B. al j! t \ (1) Dat de medewerker van B. St. bijzonderUjk - attuet op de goede inzichten der Bondgerooten, o» België ia zijn onafhankelijkhsid ta herstellon, en dat het herstelde B*lgië geea vrsemdea waarborg die hem ' Verplichticgen oplejt cal willen. Q5 - * (a) Iadi«a België (bersteld) er aan boudt onafhanke-K lijk te blijvem, kao het de uitilnltende waarborg der q bosdge&ooten citt willen. Het ware het protectorat ^ en de afbankelijkbeid. Ben enkele w#arbori< blijft œcgelijk s't te de onze. I. 3 (3) 1° 't I» daarora dat wij een leger, groot en iterk, ^ «terk door de eendracht ran zijne kinderen, moeten hebben; aoSterk ook door den steun zijeer bondge-i nooten, eteun die derwijze zooveel te minder een f knechttchap zou gelijken ; 3» Dat Belgii doorzich: " zelf grooter en machtiger zal wezen. DE TOESTAND Voor ds"ca die mondes dai esa îraaïchj opiradc» osa V*r<?us tsa grootan desla betl cffeifcif op h«t sonu&ê-front sou stiîîsggfccj is hfcl laalsta bericht iniuidieg geweest v»t» '' <ian kzi*r «cesîacht. Var vaa aadesl ia breegea aaa oui opt'risi- r gsn sp and?re trofif?ç,*çïstcrkt het Verdun-J offensidoaae cpïrkgesîde krseb*. We moe*j tsa thaiiS dea ioesksd op hai We&ieiijk beoordeeîea in deo zls dat wij hem h«els- ! maal beh£crschen. Biijft op 't Somms-fiost ; de vooruitgacg wat nil, dan geven «ve dit leger ontlasting dosr een opdriRgen hnga ' ces a.-derea keat, Mtsr op het Som'm-ffont xija dsDoit«cnerahecJ«maaî sm de ^ilîeksur va« oûzsj krijÈSi?errich!ing«a ovsrgelatea. Qieter visîea ws verwoedasn Noorderlijk de SoKsnie èfi r«înes Saiïly ia ea droagtn ia 'tbol^fc/ffe vac 't .boscb via Sf et blast de Daitscair# lu allcr^ufeai feacce reservea op dit bsdrelgiS g^desits airoeren, vallen wâ heden ««!<;, R'utselijk dt gjvisf ea firmes de g*«#chis dsitscha steilin^ ia? op sen frsnt Tais vjgf klm. Nog tïvae dorpaa, Ablawcoart na Près-j «ôirt, wordea beTrtjd. Dit ta wel het wiMël-j spsi van 'n mjpeads taag dît» sssedaags sje duitacbs Holcs feiieiijk doorknippsa zal. Waot ait de joagste gebsarteniscen is dai' delijk cp te maksn dat htk cffsnsief cp het Samme fract ge«a slsbskkes k'e^t, M«thO'.?isch wordt bet voortgèïst en wiss w«Uicbt gsaa îw-jfelcD. eiocht dat het zkcht wsdsr «en bekmœeri»g scu kuanea wordea voor v«r4er ansdaren ♦ ae't offss: «ief, sal zija tneenisg voldoeade gdogaasîrafi achtea door 't gesa vofervait op H Soaime-fro&t. Het zkefet wedoi' heurscht ssdert w*kea op 'gas-sch hat geveehiskrraia ea oiettigsn-' staaade dit, worden de vosderiagesa zoowsl langs EageSschea, als l&egs Fraaichea kant l voorîgezst. f)s ianeming vaa Ablaincoart en I Pressoirs asteurde rsif irîddca eec sïagregea 1 dis urea &anbieM. | Nog stsed», moeten wô al onse hoop op dit ^ front gsvercigd houies, ^ant hier feuïmen 'groote disgea gebsurso, vsrmits00 csasge-j ziàdheid ondçr oaae l&gsrîaidlBgea volmaakt 'mag gthii-^tsa. Gisier had Jofire met Cadorna eea belaagiijk oaderhoud te Si Michel à« Mjtulieaae. Ea dit onderhoud, made met de reis wêtt dea fraaschsa miaistsr Rcqac» naar , SaUmikl knjgt groot bediad wa«r we ziea dat een iaaigg verstaKdbosding ia de îeidieg den beaepea tositacd t?aariti Rosmenift wa» ▼«rïeiîd heeft geweeid. Vlaamsche Studenten Stuurt uw adres en dat van uwe maklters ; de college-studenten en oud-studenten aàn durn voorzitter van A. K. V. S. V. B. : D! F. DE PILLECYJS, B 196, 4e batter§. de hoog studenten en oud-hoogstudenten an n de oud-voorzitter van het K. F. V. B. Lsuvtn : D' J. VERDUYN B 264, /. Brief uit Parijs 2 November. Eœret ea vooral htb ik eeae dru* f ci! te Vîîbetejga dis den zin stoort aaa het elïsde . vaa mijasa brlef ovsr Bsu ieïaire. Van ander, drakfwien, die da iwer ieif kan verbeteren, sprsek 1k sict. Echtar *oa ik willen dat mea geer.e tcoatoskena plaatst op woorden die dese niet vergec. gelijk Poe ia hetzelMe artikel, ea nist Poé Etc'a Pce, geiyk de Frasschen «chrHven. Masr 't is gei|k met vele diages : £ la guerre, comme à la guerre ; snders s men c wij tr wa'b aistr secisn aaa hech ~sn onze taal ta veriorgen, of te eigehen dst as vii-sofgd worde. De zln in kwestie is : N* Ileurs de Mal, zei Barbey d'Auréviliy vm Baudelaire, os ia nicts meer te doen voor dsa dichter : ilch voor des kop te «chtetea of Chrialus ta wordèa. Hat moet zfla Chritten en aiet Chrietm, wa«it dat heeft geen *in. # * * En vandgag wil 1k schrijvea over « la vjs cbèïîï », hes dure levec, esn vraagaiak waar-voor er ioov«ei ickt ia vergoteo gswordea. Ik wii ït ook eea droppsl *oor ver^ietea. t Ds prijssn der est^çr&rea ea voorwerpsa t vao aerste bshoefte siégea overal. D«t die ' prijçexi si§?en waar sr geferek is aaa koop-■ wzm is aaa te aamen ; maar dat ze verhoogd . worden i^aar er overvigei u kar- issa mosi-Hjker begrijpea. Ea dit is aochtans hst geval ia de hoofd* atad sn misachien 00b eldeia. De mgeat £e< leaèae bladea bewijsen het bïjra eïkea dag k met ciif«rs- Er ia noeb boter, noch eierca, Incch ?leescb, noch aardappelca, noch kaas te wciaig ; ds cijters dsr aaaksmst«a ia de Hallss vaa Psrijs besijzes dat de hoeveeK heid gedarig atijgt en nochtaaa verhoogt m sa da prjjzes. Wsar cr îîtïlosfi is va~ K'ssps^aar Laatste Tijdingen over den Oorlog I BELQISOH FRONT 8Nov. 20 uur.) — Beneversa e«a nogal gswe-iéiga bommesetr^d ia de stresk van • Boeainghe, ia er aiets te œsldea. ODgeiijzigda Tcestand op de Somme i (LONDEN 8 Nov. 15 uur.) — Nâ eaae g e- ' weîdige beschiatiag vie! de vg&od onze loop-grachtsn van BsaucaoDi-Hanisl aan, doch îcstfer ge^olg. Het e!-cht wedsr £uurt sas. (PARIJS 8 Ndv. 15 "eu?.) — Beirefekelijk Ikdme îtaeht. Allées een vijandielijke btschie* tiag te me!4«a op onsa ai:u«5 ïtelllagen va« ABLAINCOURT. V«rleds2 aacbt wisfpsa osze vliegers 12C0 |"«gr= boïimeu cp de ataiie van CHAM8LEY |3ai200ëgr. op het vliegpleia vga FRES-|CATY.I S A LO NI Kl - FRONT f (SALONIKI 8 Nov. 15 uur.)—De Balgaren Ivisien dmmaal de Servies aan in de C£R< | NA-EOCHT. Ze weïden iedere maaf met îveïschrik&eHjks verliezea sigeelageD. M. HUGHES i Yooriiitei v«u le Îereecigds-Statea M- Ha^bea Is voorsittsr vaa de Veresfcigde Staten gr.koses. Het zije d® Staten va» N»tw Yo'k en l'îïKois dîs û,m ëowlag fesbbsa, gagevro. De 500 000 vxquvhh^ van die voer da earsîe ra».sl atemdea, hebbea al hua E«am op Hughsa uiîgebracht. Wilson, de pac fisï ligt buîkn. Hood van Myr Stilliiîians Eea Wo'ff taiegram kondig! het overiljdea aaa van M^r bùschop vao Gwt. s Mçr SiiHemaas %'ùh deketi vaa het Bel-gisch Bpiscopaat. v k ïÉgfiien 9 Noy. 0 itnr Op de Somme (PfeHijg, 0 Novcmber, 7 aur.) — Duitsche t?ocpen<remsaeHagea O. SAïJLLISEL wer-dsn uitçen^e-gchofen. Het arfi'l^rie- gevecht duurt gas cm ABLAINCOURT ea CHAUL-NES wasr wij ia marsch zijadie tfospan hebben uiieesg&schst n. (Longea, 9 Navember, 7 uur.) — D a v^. and begebiPt b.svigliik ocs îfoat W. BEAU-MONT-HAMEL. San rit op ooe3 looptrach-— tsa werd va/ijdald. , De Toestaad op da audere freaîea. i 9 No?., 7 uur. — Astillïrieslriji op 't Iîa-liaarsch ffoat. De Itaiianea hebbsa tea baftçrij vs" 4 ka».oisB veroverd op e'e Karst-vlaltte.Q?sn wijsfgitig op b«t Tramylvaniiche fronî, Da viland valt in de Jiul, Ie Do-broudj'a vordersn wij suîdwaaits. Op '1 Bussisch front vordereo de Rusaen Z, den Bsrj Lamouîchou. Z?j b-z^tao de B'.-g!«rtze vàflei van af Jklbor tôt Hollo. \ Meer to 15,000 Bd^en ontïoerd HAVER, 9 Nov. 8 uur, — Het , belgisch staatsbestuur heeft bekrach-tigrin^ ontvang-en van de stelselma-t;ge ontvoeringen van Belgen naar Duitschland, De ontvoeringen zijn begonnen op 15 Oktober. Van 15 tôt 26 Oktober werden niet minder dan vijftien duizend Belgen uitde Vlaan-ders ontvoerd. T>gen deze schennis van art 3 der Haagsche Conventie zal het belgisch staatsbestuur verzet aanteélcecea bij de neutrale staten, £M Jaarr*'857,508) - • >. V.ijdag JONovember 81»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes