De Belgische standaard

610 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 29 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/639k35ng9g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

" BD,Jaar N'S68.a __ - . _ „ a-* a | ^ittKIIT! ■~45S re« #«w« •fg^'I S6ifcd !r" la ®.*»5àes ■ m*t BoMi m 'Hast*i onà'ad fi". 18 %«.s&ds« swMggMg) Smit*B 'th im«ud fir. S mtmndci lc«|a DE BELGISCHE STAnDAARD "®1 H O F S T ■ i m- ! -I SIBB VtàLi j\ | « Ma Coqs 7 Saisi] h :| bsf&£ •4\ Kleine a*i diglug» r 0 ,#51. de KBCLAl 'W - — ' • ^ v ^ra"rmfyv8-ft-T /A^rcTgr^ - , ----- ■ irw Fa.ie Medewcrkers : M. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Vaa de Woestyae, Jual Fil|i«crt, Dr L. De Wulf, J. Simon#, O. Wattez, Adr. H. Baels, Hilarion Thaï VOOR EN SCHOONHEID 'a Menschea geest is als een rai nie kam Toi schilderijen. Die schilderijen zijn on kei-aisaeu, onze pricciepen, onze ideale Ze zijn min of meer rijk, kanatif, schoo al naar gelang on ter eigene arraoede rijkdom, aorg of iiaiatigheid, opvoeding kunstsmaak. In de zielekamer ran al jonge, ckristen Ylamingen hing zeker t minste Ma edel en schoon pronkstuk : o heeriijk ideaal « Allés voor Vlaaadere Viaandarea voor Ghristus ». Maar, in een kamer, hoe rein ze ook f houden worde, sweeft er altijd en imne eea ofrziciuhaar siwf rend. Soms tien > we! die dwàrrelende stofjes : als ze ding tijs'isstj, o&rerwaents, ia eeu heljleren zu neati aal Ook in oaze ziel en in onzen ge< drijft er ?aortdurend lieht stof rond ; osgeoblikken ?aa bijzoudere geuade of t< lictniïig zien we ook die zwevende atoom jes; doeb, gewoonlijk zijn ze onzichtbat e!k afzonderiijk genomeo. Dit beiet echt niet dat se weldra een dikke stoflaag « men, die kleeft op onis schoonsie schild rijea, en welar* ailes onzichtbaar maal Daarcm moet ook ia onzen $eest en in on ziel op tijd en atoad met het reiniging doek.wordea gewerkt. la oos ideoial eog «00 aelder eu zoo seta Uiend aia weleer ? Of Leefi ftet grijze s! — au Tooral dot as iaogdurige ooHog «o veti Tuiligoeid in beros? mg bracht — hei het grijze stof dit idea&î zoo zeer beds dat zijn glans gebecl xeid uitgewischi ? iîelaaa I hoort men aoma zuehten, Yi kai er nog denkan aan idealen in dezen ti waarop men geen uur zeker is van zi le yen ? In dit middeu, v?aiâr 't al rerbaste en vîrlaagd, Terdierli kt en ternede wordtî 'tls gèmakk'^'jk prate? ofer iùte le*en, de ontiaggclijiie hoogten van d wread-schoonen u;i, enss. Maar de w*rs lijkbeid is droe^er : ploeteren Sû Moedigi modder, leven als Jieren îii holea en kroc ten, zonder troost ia bot tegecwoordii met webxig vooruiizîeht in de teekoim ta 't lereit gèst«pt vol ^roœe geeatdri: mal de owgcn v< beelden en h&rien voi warme » Tv , ^oelen we pk onzm iliuâies get kt, onse liefâe ^esmaa onze geefltdrift bëiachelijk gemaakt. De vrijbeid 1 Wij lijden en aterren e voor, maar ons reine bioed wordt bekli doer het slijk van ergerlijke sehandale Ons duttrbaar Vlasmache tolk ! En we zi< hoe het dwaas zijn genoegen loekt in bec tig genot, of waantinnig zijn hoogfl krachten verbenrt in roekeloozen broede kamp. Verbroederiag, ontwikkeling, ve zedelijkiag, verhooging van ons volk 1 ▼an onÉ land! 't Zijn s«h««ne droomei maaf o*«al regeviert het kwaad, ovei grijnslaght het bederf, Waartoe geatrede . «la de atrijd toch niet mogelijk is ? En me delooa laten ze de armen in den schoot zi kan, buigen het moede hoofd ten gronc en we^nen... Neee, niet sôo gehandeld 1 Harten 1 Go4, boofden heog ia de lacht, en de sp rer« gespannen tôt nobelen atrijd. 't Is n ooo iig op overwinaing te rekenen om d Zosdax atiïja te wagen ; de sirsjd zelf wagea wtl wsard. En vooreMSt, è< ioeko «s<. ia zoo don& niît a<« ze sebij u De ic somat is aan trîjbaid ; «e roikerea aifijdec «ouf de vr. kfi^ ; en de vrijt eid iA . .. moet zrgev: ra LHten we o. ■ iet ai.sleidea d®or w M Scttja ; de foikeres ^ 'itu de vrijheid;ze / ia 't autoeratisehe Pruiaen driagt een zac Anirw Wit nntr ruMrinn R^U'il IMMMW—BM—BWMB—WMM————IMM )of afzonderlijke landsbestunrders willen wenschen, ze znllen niet bij machte zijn algemeene zocht naar vrijheld en re< vaardigheid te onderdrnkken. eF ? us n Maar, daarenboven, — «n dat Toori Q onze grootate sterkte — in den kamp 0f 't verweaelijken van ons hooga idei Bn « Ailes v®«r Vlaanderen, Vlaanderen -v Christas », vinden we zelf op de ea eQ plaats ons eigan voordeel. We dr ng men van een heeriijk, groot, sohaon n ahristen Vlaanderen ; we hopea dit 1 ' doel een s te verweaenlijken. Maar, al ,e_ beidende aan de komende grootheid 'er oom volk, arbeiden we eerst en meest ^ unie eigene iielegrootheid. Mijn eigen 1 liedaar mijn hoogate bekommernis. Da B. heilig egoïse, en dat is 't ware lerensd >gt Al 't ander is slechts middel, noodzake en oaontbeerlijk middel, maar toch g ,r_ doel. Ons doel is : self eeû ware christ p_ een ware Ylamtng te zijn ; een ware, in ,r voile, wijde en diepe beteekenia vaa J woordea. Zao moet het zija ; of aaderi r de leaie die we als de onze aangeren, n e_ meer dan een bedrieglijk sophism. ,t Welnn, vaagt eens het stof weg dat ie oorlog op dit oorbeeld heeft geworpen, 8> schouwt het terag in zijn voile, glanze schoonheid. Is er iets dat n hindert of let aan dit ideaal nu te arbeiden î Waa 0f | ooit beter gelegenheid om uw wil te sta! 0. uw hart te Terkloeken T Hoe zwaarder _}t ' strijd, hoe grooter de roem 1 Naarmate ' dwarrelwind van allerlei drogredenen ■ stof der wegen rondzweept ea poogt ? idealen te verdooven, aasr die [zeifde n moet ge optredaa met de reiaigiagea : oarerralschte ea oavergaakelijke prin rcJ pen, zoodat uw ziele, verre vaa te verd r<j nen oader de atoflaag, aehooaer bliakt a9 glaa t omdat roadom haar ailes vu „ wordt. We kunnen dit zoo we wilien, 1 Su e_ dat we wetea waar de kracut puttea 3a a'ies mogelijk maakt. Aaa ona dien ' aaa ons die greotbeid ! _ Ailes voor Vlaacderen : ons lijden VJ 1*1 strijden, ons levea ea strerea, 00s btd -, ea suehten 1 En Vlaanderen voor Christ it A. V. \ ta !; i UIT DEN ZAÏ n. ' m1 s- 5 te 1 5 r.> ■i 1 ; ' «l( . n, j ie- ] d I ;ot ' ie- iet 3 en 'S \ 4 er 1 de . H ie- ; « ^ at l Ifs \ bt l sn « °l Ooi»lofji»li{dl! ngc ht-. t BELQISCH F ROM | 37 Nev. 20 u. — Laagshetn ons f ; hadden patroelje-ontmoetiugen plaats il la vijaadelijke patroeljen die trachten 1 om voorpesten te benaderea werdea overal al 1 aengedreven. Om Stuyrekenskerke had oor nogal bittere ontmoeting plaats Da vijai rste lijke patreelje trok af hare gekwet eO' meenemend. Wij besshotea de duit an stellingen ait weerwraak vaa de beschie tdal | onser kantoonementea ""I FRANSCH FRON ™ i PARUS »7 Nov. i5 aar. — N, de À **n groote artillerie-strijd. In Champagne 1 ' eaa onser dstachemsnten in d« duit 1 loopgraran driagen N. W. eu 0. Pri P* ' en kwam ongehinderd terag. Wij gelu '' een handsl»g W. Tahure. #p den rec eea»,Maasoefer, voerden we tegen den a\ ,e°' aan plaataelijke krijgsyerrîohtinf uit N kam 344 en breiddeu onze winsten uit .e den nsmiddug. Wij aamea krijgagera ? N.' Bethiaeourt. iets , \ ENGELSCH FRON | LONDEN, 27 Noy. i5 uur. — De vij be- : yiel opuieuw onze stelling van Bou nde [Kamerijk] aan. Hij werd afgeslagen. b®r" j De warboel in Rusland :en, | 0ferai hebben tegenwoordig verkiezii de plaats voor de Kamer der volkarerte de woordigers. 't ls op aanstoken van Le het 5 en oonsoorten dat deze Terkiezingen ge uw rcn. Men weet dat Duitscbland den t tate alleen wil onderhacdelen met de Kam< der \ Intusachentijd werdt op 't front to cie- ergate gerreesd. De opperbevelhebbei jvij. zien uiet onderwerpen aaa 't bevel dea en peastilsiand te aluiten ea treedt op t lier I Krelynko, ia zijne plaats door Leniae >m- î gesteld. d.,e Qeeti afzonderli'ken vrede " ' tusschen Japaa ea Dailschla eQ Men aeiaî uit Amsterdam dat de pc dlea *ea door Daitachlaad ia 't w«rk gestelc j Japan tôt een afzonderlijkea vrede o», h*len volkomea zija mialukt, 't Was « tuaschenkomst vaa Noorsche dipiomatei —■ Daitsohiaad wiUe handelen. Dnitach beloofde Kiao-Theou, maar vroeg een dere nederzetting op de chineesche kai Parijs meldt : Nogal henge artilb strijd ia BelgiS en op verschilleude pl sen Tan \ Fransch front. M&aedonîC : W. de Vmdmr hebbea Bulgaarsehe aanvallea afgeslagen. Om nastir hevig artOleriegerecht. LONDEN meldt ; Dezen margen kek wij bijhoorige krijgSTerriehtingea ing om Pontain»-N»tre-Dame en Botirlan. gerechten die valgden waren bloadig duurden met wisseleade kansen dea door. la den namiddag schaTen wij « stellingen Toornit ea namen Soo kri geTangenen. De troepeo vaa geaeraal d'Ao redden een hachelijken toestai ROME meldt : Na een herige beschie heeft dea vijand een gassche divisie aaaral fesonden «an onze stelliogen schea Breata ea de Piave. Oader het 1 hoadead beaken zoadea oaze troepea b vea ghebbea, iadiea ep het bealiast oogeoblik de brigade vaa den haï d'Aoste niet hadde versehenen. Zij d trokken de vuurzâne, vielen aan en dn door huu aanvallen den vijand achterui We namen krijgsgevanganen. |R iVAN EN VOOR ' . ONZE BOLDATEl IT.j roBt, Onze Brankardia: , De >nze ) Dit maal zitten de Bslgische Stoottroi ait- op het front en in een leventje waardig een stormtroepen. Zoo iets zal ons na den nde- lof bijblijrea gelijk eene nachtœerrie «ten onze koortsigo nachten. Zoodanig niet johe 't geraar, ten minste nu voor het oogec ting niet meer ; maar van 't ongelooflijk s Vroeger had ik nog in aronturen roc gelezen tan slijk waarin mensehen 1 7 zaam in nederzoeken tôt boTen mond ^*D* ; Tersmacutten — au weet ik wat dat ii • werkelijkbeid. Na, *t is voor het appi ,c e liefdewerk der gekwetstea ea hoe hei de stormea hoe koppiger wij ans vastk , ea pen aan onzea eerepost. hter ; rOQd Ons Nationaal ©lttal ia Engelani den î yaQ | Hedea krijgea we eea telegram dat oge- I een overwinning ia plaats van een ae laag te fiiaseow meldt De eerste ore; ting was slecht geweest. T Zooveel te beter. Da Bsigische vaetba: jaud hebbaa dus te Glascow de boTenhand rlon had met % tegen r. De eerste goal werd in 't halftime I maakt door Van Hegge, de tweede goal minutèn voor het einde, door Balija, cei voor, die prachtig in Torm is. Twee dagen nadiea heeft het Beig elftal eea nieuwe zege bahaald te Liverp rede ^ matc^ was u*ter,t belangwekkend. t Belgen speelden als duifela. De uitaiag ' t'e" wj| l Hebben zich het meeat onderacheic ; Dacoux (goal,), Swartenbroeckx eu ] »gen r^cks), Vancaoten Baiyn [roorwaaria. aaa-i Morgea speeit ors elftal zija afsch< | match te Folkestone tegea eea Canade I elftal. DE TOESTAND - UUI > r te * la RUSLAND begint de Regeeriog ^c0r Maximalistea den kuisen op hare mai ' • Aile geheime verdragen worden openl an ? gemaakl,Terdragen die't Rusland onder an* i Tsar, en 't Raaland onder Keressky me | Boadgeaooten sloot. 't Breugt niet nie gp. | aan 't lieht, tenzij dst kat-ons beTestigt tr{e. ! Engeland en Frankrijk aan Rusland aat. { Dardaaeilea beloofà hadden eu dat I t land de kwestie Elsas Lotharingen wjj r steanen ten voordeele van Fraakrijk K#. ' aan Bageland eea airafiuakelijke gre , streap ia Peraen kad taegesegd. f Dit werkt een beetje oatnnckterend als h eI#t | bedenkt dat zmks in 1916 gebearde en De ^ *P 't eiade ran 1917 wij allea moetea b » | werk stellea em den toestaad te redd d«f verre vaa de Dardaaeilea in te nemen» mie | Een zeifde indrnk krijgt men waai jgS' î mtn dat Raslènd es Frankrijk orei î gekomen warea om de Rijnproviaeiëa , een onafnankeiijkea bnfferstaat in te r ten We hebben in dea tijd sckrikkelijk ïd • schermd met wiadmolens, is 't niet ? ting .. Maar wat pijnlijker aaadoet is dat I tea land, spijts hoikliokende verklaringen tua- gesproken door Tsar en ministers het n tan- in 't gedachi schijat gekregen Polen tôt a sge• hankelijken staat te willen helpen iaricb nda Dat geeft eenea kleinen dunk vanda reehl rtog uigheid der diplomatea. Het ware vooi oor- aadere Bondgenooten thans een beste !tçq ' legenheid om openlijk te verklaren da L î 't steanpunt van 't Rusland van toen f aankleven. | Met al dat verbeteren de zaken niet in ^ : Raaland, integeadeel 1 | En de gezaaten Tan Engeland, Ffankrijk, j[ Itallë, Japaa en de Vereeiîigde-Statenaijn pg | byeengekomen 0* t® btraadslagen over den toestand. ipen Xe laat den put gevald !... van * • » oor- roor Oji eigenlijk militair gebied .is 't maar Tan Mafertje8- Ge#n enkel voorTa^vaa belang. De hoop die moakt gekoesterd worden na liik zegeprael om Kamerijk is na oak gedeeltelijk in 't water gevallea. Van doorbraak is voor 't aogeablik gaea spraak eQ meer. We meenea oamiddellijke doorbraak, ( . Later kaa daarin wel Taiholpan worden, «rate maar sohijot dat de verrassing ook da . ? EogeUgehen heeft rsrrast, gelijk de militai-\àm re £"e8kua^%ea tereeht opmerken. Wie I kad er ook doit geHacht dat wij >A een ^ sprong over de Hindenbarg-linie zouden 1 ■ gebold hebben ! I De 'Duttaehers hebben in tijds d« no#-®ns j dige hulptroepca ia 't *uur kuaaen bran-^er" | gsu ea is de bres aog niet heelemaal ga-r2et" ^ atopt, de Etigelschen ontmoetea toch groa* | te moeilijkkeden. "ers i Maar het f«it dat de Ecgelschea, ten &e* | koste van allai, de stellingen die Kamerijk < beheerschen willen behouden en bekondaa4 S°* \ toont geuogg aaa dat wij zinnens zijn het !> '4 pSeii aiet onbëalist te laten. De Fransehea, iter- ^ trouweiia, achijuea gading te krijgen om ook hun woordje mee té spreken en als 't isch rap gebeart, dan zouien we wel nag T«r-ool. anderiiigen konaeu beleren. Aile De Duitacherâ (rouwe^a schijnen dit in waa te ziea. Het sluitea vaa de zwitsersche gréas verraadt een groote troepenbeweging len : en het niet vooruit-kunnen in Italii zou 3aes welgdoor den vijaud kuaaea gebraikt wor-) dea om daar afweerhoadead te werkea am :ids- elders siagen ie doea of af te werea. esch . Het iijkt ia de lucht te hangen dat er groote gebeurtenissea op handen zijn op 't Weatelijk front. Hopen we 't beste. ^ Eenige bladzijden dcr UIT EEN lier. iaar Oopîogsdagboel^. den t de Deze bladsijden zijn ontleend aan het aws oorljgsdagboek ?an mija wapenmakker «fat Napoieoa-Emauaii Vaa Dijak, gebaren te d« Mecheien in da lehada^v vaa St. Rombants' tes- ioren, den ie Api il 1S90 ea gestorrea in zou mijne ariaen, op ket Teld raa eer, den tea ea April i jii, ex-brankardier bij de konink-*d- lijke liaiatroapea van Z.M. Aalbreekt, ea Ridder vaa de •rde der Ktaan keaesmd itm dat 1 'f zij «a ziel ia rrada ruste en het nageslaakt ea, hem eea eereplaata ganae op het Gfalden Boek vaa 't B«lgisek Lsger. lMr Hier gaat àet : ®eB September jg/j , Vandaag varlaat ik het ie Bataillan da '* " marche van het korps der Vrijwilligers, £e" om mijn plechtige intreds te doea bij het 8e linie regîment, I/a, kapiieia Pottier. Q.'* Ik neem plaats in de raagea vaa het derde peleton, aaugevoerd door lnitenant Lambert, 00 en maak kennis met mijn nieawe strijdge-G* " nooten. 's Avoada vertrekken we naar t®n' Waesmunster. ,ztn- . 26 September igi4 ge- We alsppen op de baan die naar Oude- t ze ghem leidt. Er wordt gestopt. Een patroelja niet verkenners, bestaande uit wielrijders en lanciers,kemt in vollen draf aannestormd en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes