De Belgische standaard

1062 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 18 juin 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3x83j39r89/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

B&issfès - 1* Jaar ~~ N» 232 sti«nsai ir.^.-^aL».r^s-r>e^^yirmcraraar-rr- i- .<^-A'^-*«*<,-V>*I*-*I*3»»»>«. » ¥yf oantlemen het nummer Donderdag 16 Decem&sr î t# 15 De Belgische Standaard â.h&aM*s&*ats?rtia voor 60 aa«Ki«rs fS Riaa«ds»i)| blf vooruiîbiteiiss i I V*w» de soMafests : £,5 0 te. Vwt â« sjofc-eolfistes - la 't l⻫t 3.58 Iri j b*tfm 't («ad : «.00 fi*, Jadtea £ae»r ïx»tnpl*r«i sas «Ht ats»mer wordas gev**a<ût wwrdt ils abosasaseata. -ftriïi {fikfedcr. ; Bestnnrder : ÏLDEFONS PEMTMRS. Fasé* *p*t*Uara : M. S. BKLFAOOï, L. DUTES*», r. VAM QBiniMI. B. VAN SBB HCHJ6LDMÎP, Joui FIM£AJ£&! Voor «lie mededeeliûjea zich ^enden ot i Villa MA COQUILLE, Zeedijk REPAIRE, âankondigingen ? ®,ag ïre d* regel. — Kekiamen s 040 fc„ â' regel V'iQchtaSingen t 2 iniasschiagea van 3 regeSss o.go k. De oorkg en de Natiooaliteiten. Br is e«n ksnmcrk in dacen strijd dat •m VlamLof en meer dan elk anier aan-balangt, namelijk dat hij gevoerd wordt tôt vrijaiaking der kleine nationalitei-t«n. Is bet niet tr«ffend dat de oorlog-voerende partijen aan bcide sijden hun tcrewoord hcbbea verpand dat de uit-komst ran dca atrijd sijn moet : de vrij-hoid voor elk volk om zich naar eigen aanleg, in eigen taal te ontwikkel;n. De leiders in Engeland bebben hun eerewoord verpand. Frankrijk is bet bijgetreden. Italie strijdt voor de ver-lossing van't Italiaansch sprekendevolk. Rualand beiooft ds vrijheid aan de Fin-nen «n de Polen. Duitscbland en Oos-tenrijk beapreken teeda Tan dit stand-puat oit den toekomststaat der Polen. Dat moet ons Vlamingen verheugen en opbeuren. Niet dat we naïef genoeg zijn om te raeesen dat deze oorlog dkn idealen toestand zal verwezenlijken, maar om-dat hi; ons zeeraeksr er éichkar er aaar-tos voerea «aï. Zooved oorzft ;«n bamoeilijken immers de iueale oplossing, In de esrste plaata ; - s'ucl ■ ï.aar .overheerschiag. Dis rtcht bestaat in het individu, sooals ik 1 ee/3 mijner vorige artii:«ls deed uitkomen. Die drang besta&t bij de volkeren. 2ij die de macht en den wellust gevoelen om minderen in hun wezen, in hun ontwikkeling, in hun taal te onderdiukkco, xija de « beati possi-dentes ». En kon men van hen verwe.ch-ten dat si) maar, spontaan, zouder dwang, aan dit voorrecht yaarwel *eg-gen ? Heeft ooit een volk een vaorbeeld gegeven van dergelijke grootmoedig-heid ? Ik ken er geen. Doori&opt de ge-Bchiedenis, — 't moge nog zoo jammer *ijrt het te moeten bestatigen — nooit werd rechtvaardigheid beoefend jegena een volk, teazij onder den drang van agitatio of omwenteling. 't Bevrijst niet ten gunste van de menschheid. Maar 't is nu e«nmaal zoo. De beoefening der rechtvaardigheid om de rechtvaardigheid is geendeugd der volkeren. Om dese reden, welke 00k thana de inciehten der mogendheden zijn mogen, *ullen er na dezen oorlog nog volkeren het slachtoffer blijvenderoverheersehing De rechtvaardigheid zal moeten oprui-menvoorandere belangen, economische in atrategische. v ? wil Duitschland aiet m«c3ter worden van ons land om een uitwcg te hebben in de Noordzee ? î i ? f f En toch zal deze oorlog naar meer rôchfcvaardigheid hebbsn geleid. De Pois; n zulk» erzear aeker goed bijvaren, welke 00k de overwinnaars sijn. I^usland . bt ft oup ic'nti u ispraak gedaan, dat w .n ' -Iei , iicbben om aai: zijn 3 woord ïe twiif&left. • ] An rzîj: s aan de bssprekingen i/oor£ tussche Oaitschland en Oosten-djk;0verder tot.komststaat der Polar; Het ïdddsncomiteit van het Poolsche volk, j aeeft opsnlijk uiîspraak gedaan. Het wil i de Polen versenigd hebben in een Pool-schen staatonderdekroon van Habsburg Die uitspraak is nogal begrijpelijk. Dat ze niet willen ingelijfd worden in een Duitschen staat waar ze van hun eigen-doavnen werdta onteigend, hun taal niet mochten spreken, spreekt van zelf. Ook hebben ze geen reden om aan Rusland verkleefd te zijn, waar ze nooit vrijheid genoten. Onder de kroon van Habsburg zouden «e vormen, naast den Oostenrijk-schen en den Hongarischen, den Pool-schen Staat. 't Ware de autonomie, niet souvereineteit. De Polen zelf vragen dus de souvereineteit niet voor hun staat. Dat kan dezen, die de geschiedenis van Polen iets ofwat kent, niet verwonderen? Polen ging ten onder grootendeels door de twisten onder zijn groote standen voor de kroon. En mij werd verteld door een Pool dat een dergelijke |twist weer zou uitbreken. De Polen $hebbsn echter een tweede reden om zich onder de Oosten-rijksche kroon te plaatsen. Alhocwel aij zelf siaven zijn bestaat^er toch sinds ( eeuwen een veete tusschea Rusland en de Polen. Een jonge Poolsche Staat steunend op eigen krachten, zou niet «, veilig zijn in de naaste toekomst. { De vraag is nu: zal Duitschland toela- 3 ten dat Polen komt onder de kroon der | Habsburg's ? | Eischt Daitschland de verdeeling, dan is het Oostenrijksch g^deelte van Pôles ' te kle'm om een aiïtonomen staai te vor-men. Dan wordt het ingelijfd bij Oos-ienrijk. Maar dat is een gevaar voor het jj bestaau van het evenwicht tusschen \ Oostehrijk en Hongarië. Duitschland heeft er aile belang bij om dat gevaar te | voorkomen. Duitschland's macht zal welîicht in de toekomst nog meer steu- l nen dan in 't verleden op Oostenrijk. ' Dock dat brengt ons te ver. Verheugen wij er ons in dat Polen ver-rijzen zal, wat er ook gebeure, omdat zijn verrijzenis meer rechtvaardigheid brengt in de wereld, door de benadering van het ideaal : de eerbiediging der na- j tionaliititea. » Dr Van der Perret I I Volksvertegenwoordiger. | l V " r VOOR ONZE SOLDATEN Tiendt Inschryvinûslpst f ft Overdracht fr. 17629.76 î Qtmeente WULPEN f Oscar Paret, burgemee»ter 35.00 ,, , 10.00 M. Dewulf 30.00 Maj. Giron 10'00 Col. Bonnet I0.00 i Naamloos IO|OG . E. H. Leroy, pastoor, Mevr. Nollet-Depotter, Pharm. Proot, D' Qya, Van Camherg, Jori», Comm. Msntcn, l'inconau trop bien connu, Thuyibeert, Vanmarcke, Calingaert. Knudde, A.W.W.R.M.A., Mevr. J.J.Th., Hostelet, DrEverard, Derycke, Vanham-œe, J. Meyfroodt, Loignard, Demoive, DeUo, Teep, Clombeek, Naamlow, id,, Paquet, Latigue, Caussin, Lezaak, de Ponthière, Pol Past«ele, Dr Malfait, eea onbek*nd bloempje, Naamloos, G«ossens, Dumonceau, D"- Muaier, Hatry, R. Bergoa Dhocol, R. Segers, A. Patris, Alb. Nef, Vande» Boncke, Ilaruelle, Vte de Caet-kerke, Comm. Huygh», Engels, Indeken, Dorfe, Detry, Masay, Leduc, Henrotay, Goety-Zebuo, Hoickmaos, Comm. Decae, Comm. De Beil,.Spruyt, L. Wet», Cornelis, Dethise, gend., Duporte, Cap. Demulder, Ferd. Cappas, Cuits, Chaulet, Cassarte, lialarche, Leiebre, Vaadea Waele, Bolle, Bletard, R. Derèmo, >Domhret, Gerenys, Geurets, R. Vandaraime, Verscheuren, Poekelman, Daumont, Ch. Huybrecht, Wilmen, elk / tr. Totaal 420.00 [othsonu, Pouley, Lowe, Poissard, Pilote, Marchai elk a fr. Totaal ia.00 H. Avery, Dubrule, Loute, Lebeau, ;elk 1 fr. Totaal 4.00 -troy 1.95 fr., Willems 3 fr., Naamloos 4 fr. Totaal 8.95 Totaal Wulpen 529.95 Gemeente Abeele-Watou. . Onraet de Sommey, Poperinghe 80.00 t. H. A. Opsomer, schoolopziener 90.00 V. Haghedoorn-Deryck 10.00 Baekeroot-Quaegebeur ao,oo René Benoot, statieoverste 10.00 H. D. 10.00 Wed. Denecker an kinders xo.oo Parasote R. en kinders 10.oe H. Huyghe-Cappelle en kinders 10.oe J. Savoye-Hostens, Poperinghe 10.00 Oscar Duy vewaert, Roeselare 10.00 P. Degroote-Leuridan, ie.00 E. H. Dehaen, pastor, E. H. Vandenbroucke, Naamlees, E. H. St-Germain, Oyerste Kleoster, Vormezeele, Vande Putte-Ver-meersch, Yper, Dr Van Walleghem, Zon-nebeke, R. Vandromme, J. Dochy, Elver dinehe, Aimé Persyn, St Germain-Cardi-nael, Laura, Marg. en Jud. St-Germain, M. Va» Caeyse»le-St-Ger*iain, Beneot J., Huys Jer., Deketelaere A., Langemarek, Lagrange Arthur, Boucquet Adr., E. H. A. Benoot, Gezusters Benoot, Ed. Dueou-rant, A. Olivier, H. Denys, Vermeersch brig. elk S fr- Totaal xao.oo Jufvrouwen Meerveille, a.50 fr., Alois, Odiel en Maria, 3 fr. Totaal 5.50 Naamloos, Naamloos, Ach. Deneeke, Arthur Diserinek, Vr, Ern. Reaiere, Cordenier-Vanveuren, G. Van Bruwaeae, Maria Ca-*ele, elk 3 fr. Totaal xô.oo H. Belaen, Deroo-Decreus, Decreus-Pinceel, Decreus-Heleim, Deereus-Vandromme, Ach. Beddeleem, Arth. Ingelbeen, douanier Jan Van Ee»be»k, Mevr. H. Vanhamme, elk 1 fr. Totaal 9.00 Van wege de kinders der Meisjenchool, Abeele, xea.oo Door hunne zorgen ontrangen : M. Elie Vanhee, Boescepe, 10.00 Meyr. Wed. Catrycke 10.oe M. Paul Lecomte 15.00 M. Wed. Bentin, Poperinghe, 6.00 M. Arth. Baeckeroot, Engel Boerhave, Poperinghe, Omer Kestelnau, Ch. Soen, Moors-lede, Al. Verhaeghe, H. Cordenier, Watou Ch. L. Ostyn, Mevr. Ch. Derycke, Watou R. Verdonck, Watou, Ere, Sansen, Julien Arctony, fcibkoth., Ypcr, eik s fy■ Toital 55.00 Meyr. Wed. Van Caeyseele, Boescepe, Cam. Dequeker, Is. Vandenberghe, Poperinghe, Aug. Delalau, elk 2 fr. Totaal 8.00 H. Verheyde, Ch. Verheyde, Cam. Goesaert, Dés. VanCaeyseele, Wackensen, Ad.. Gertr. Ducourant. elk 1 fr. Totaal 6.00 Totaal ABEELE 513.5a fr. Totaal fr. 18673.31 De Politieke toestand Sedert de oorlogsraad is in werkinç getre" den is als een verruiming waar te nepien in de bevosgde midd&ns van Frankrijk en Engeland. Opmerfeelijk mag het wel heeten dat een militaire bemoeiing Ja '■ lands zaken aoodig bleek om de verschillenda opiniin in éen richting tchouden. We vergates immers te veel dat een georderde Terstandhouding tusschen burgerlijke en militaire overheid noodzakelijkheid wordt in de huidige ornttaa-digheden. De doorwerking op dit gebied heeft dan ook de eeuwige keffers het stilzwij-gen opgelegd. Alleen het feit dat eene onder-vraging orer het aanstellen v«n een opper- I gcneraal door de fransche regeering giat in ' acht werd genomen.houding die door de bijna heele Kamer werd goedgekeurd bewijat dat we 't allea eens ziia over éen te volgen rich- ' ting : werken in 't stiile, zonder omwegeo, met ieder zijn aangelegenheden en verant-woordelijkheid te geven. Meer dan ooit wordt het een dringende noodzakelijkheid ons wel in te prenten dat we het volksge- > moed niet hoeven aan te roeren. Daarvan is < Duitschland het levende bewijs. We weten en • We zijn vast overtuigd dat aile macht ult het i volk komt en dus ook de zege. Het volk dient 1 dus meegesleept op het oorlogspad, zonder f achteriocht en zonder ontgoochelinjren, tôt- ? dat vue de overwinning zuilen stellen. Des-wegens is de huidige toestand in Engeland ] eene les voor hen die bouwen op eene te ver- ' regaande, eene onberedenéerde vrijheii. Gîld j en mannen zuilen dezen oorlog wiunen, Het vrijwilligersichap is voor Engeland weliicht eene deceptie geweest aangezien na 16 maan- } dan oorlogvoeren het noodig is gebleken een i dwaogtijd te stellen die desnoods eene alge- ■ meene verplichting zou voorafgaan. Het zal } misschicn slechte politiek geweest zijn dien dwangtijdnaarmatede uitsltg te verlengen, indien, nu dat deze tijd is gesloten, het ver- j eischte getal soldaten niet is opgekomen. In Engeland vergeet men te veel dat we v strijden voor de vriiheid, maar dat deze vrijheid moet behaald wot den door verplichten-den strijd. Nu het bijna zeker wordt dat Kit-chener opperbevcllebsr in 't Oosten wordt is bet dan ook meer daa waarschijnlijk dat de volledige eenstemmiiig in de engelsche mid-dens komen zal om de verstandhouding van 't heele land zôo in te richten dat Engeland door zijn mannen zijn vrijheid handhaven Ml. Gerachtin Yaa eeae iakelde actie op dm Yzer Reeds over ettelijke dagen wezen wij er op dat de Duitsehers belangrijke troepenmach-ten zuid«vaarts Dlksmuide samentrokken en dat de troepenbewegiagen op.hct eigenlijke Yzerfront dienden aanziea te worden als meer dan fcewone troepenverwisselingen. Slechts nu krijgen deze geruchten in de uitheemsche pers grond, te meer omdat ver-zekerd wordt dat de grens tuitches Hollaad Wœerom sedert eeiiigen tijd is gesloten ea de duitsohe dagbiaden in Holland niet meer komen. Zonder ons te erg aan al die geruchten ge-lsgen te laten is het toch duideh]k dat de eensgeziadheid der uiting een toestand ken-merkt die sedert maanden, hibr op ons front, zich niet ineer heeft voorgsdaan. Daaruit echter gaan bcaluiten dat we voi,r een onmld-dellijke nieuwe actie staan ware sven over-dreven als te beweren dat aiets op ons front kan gebsuren. Reeds van aïs de aanval tegen Servie be-gon hebben we 't uitgesprokan dat er iets te verwachteiï was, wanneer de Balkanveld-tocht zou ten ainde komeu. Aihoewel de Duitsehers nu beweren dat deze veldtochi, zoo goed als afgedaan is, mec-nen we toch dat in de eerste dagen, en mi«-schien weken, nitls sal ggpoogd worden tegea ons, omdat eenerzijds de Balkanveld-tochi feitelijk nog vooïtduurt.ea an£~t^ijds orssdat een actie ia de Viaaode-îS eaorme mid-deli; en menigvuldige maatregelçn vergt tôt een eventuecî gelukken. Ook aaezien we dsm ook aile geruchten van een duiisch optreden als voerbarig, daarora niet cutsiuitend eeae poging die zich voordoen zal in een mia ot meer langea tijd^ Meuigeen is daarbij geaeigd de schrikkel^-ke ratnp van Granvills bij Haver, waar onze nieuwe nationale poederfabriek in de lucht vloog, in ^verband te brengea met die actie, in dien zin dat het bevoorraden van ons eigen léger er door zou baaadeeligd zijn. Zulk is enkel verbeeîding. Mogelijk kan deze ramp geweten worden aan duitsche kwaadwilligheid en spionnage, maar o. i. is zulks uit ta aluiten omdat octploffingen van dien aajfd zich evengoed ia tijd van vrede als nu voor deen. Wat we echter aie zeker mogen aannemen is dat een actie op ons front alleanlijk afhan-kelijk zal wezen van een bealissende over-winningiaden Balkan. Waar w« die actie, ingevolge, zondei plaatsen is al evenmin moeilijk te bepalen. Tegen een aanval ia ont front van aan zee tôt bij Diksmaide èo door de strategische ligging, èa door de groad-gestcltenis, èn door het jaargetijde meer dan beveiiigd. E«n kwetsbace plaats op ob« Vlaandersch front bestaat maar boven Dlksmuide waar ia April-Mei de Duitsehers het reeds gewaagd hebben en zoo deerlijk klop kregen. Wat zou het nu zijn, nu dat we ver-sterkt zittea als in burchtea en baehten ons weten staan, mannen in getallc en een artillerie die wel de geduchtigste is tôt nu toe ge-kend.EEN DUITSCHE VLIEGER NEERGESCHOTEN iK T ZICHT VA i DE PANNE Sedert de Yzerslag begon heelt zich gister het eerste luchtdrama hier boven Da Panne waar*'t ail* dage een luchtgcweld is onge-hoord, afgeaipeeld. Nog steeds ïag de Engelsche cargo-boat vast op den zandbank voor Dô Panne wijl den dag door, drie vier groote oorlogschapen ailes in 't werk ste!-den om 't vaartuig los te kiijgen. Dit koH de Duitscher, die zfla schamele poging van Zondag niet verkropte, — natuurlijk, — niet herdea en ia de achternoene verschenea «it de diepte van den einder twee duitsche vlieg-toestellen,bovea de schepen kringden ze rond, maar kregen weliicht geen gunstigs positie om bommeaa&Kglag te pî«gen. Ea soo seffens ook daverdea de kaucnaea van op de schepen en van uit de duloen hunae projeciielen op de luchtvogel* af. Deze kringden maar al-door de ontploflcnde vuurtikktis van de schrapnels, boven het vastgeloopen schip. 't Geschot kieeg op zeker oogenblik zulk eea nabjje juistheid dat het neerhalen als aeker » werd. Plots schoot een toeatsl naar omlaag in ï een breeden spiraalzwaai, daar sloeg een groote vlamme in de ruinateop tien, twintig mstdrs van het water af, 't br&ndd* voort op | 't water dan e«n oogenblik. Op den d^k jub-I belde 't volk om 't prachtstuk van onze «rtil-| rie'die «e;î Duitschen vlieger caar 't rjjk der | diepten had gezonien. Hooge, rekte da aade* 1 re aultsche vogel al wat hij retkenk on Oost-waartB weg. GENERAAL DE CASTELNAU Gensraal Joffre, hesft generaal de Castel-ï nau sis algcmeen hoofd van djn g«neralen staf op het Wesieljjk front benoemd. Ditis ean keuze die iedersen bevredigen zal, want generaal de Castelnau œ&g wel de uitvoeren-| de mar. van dea oorlog genoemd wordea. 't I Is hy die het eerste offeasief iu Lorrcinen ; begon, die later v6or Nancy de spil vande é Marneslag werd, die later nog de Marnealag in triomf vsran darde, die in de koers naar de zee de duitsche vloed «tuitts en die eindelijk het offerisief vas Champagne heeft geleid Generalen Joffre, Pau en de Castelnau hebben aile drie den oorlog van 70 meegedaan, thans staan ze al* de wrekers van «le toen op-gelocpcn aederlaaç. Joffre is de ziel, Pau het ; hoofd en de Castelnau de arm van de zege. De benoeming tan generaal da Castelnau, werd ia de heele pers dan ook gunstig ont-haald.Duitschland'» groote vayliesen. Sigeabericht. In het onzijdig doïp MORESNET kent de krijgswet drie soorteu van jongen». Zij die alstammen van d§ f&milien aie vdor 1818 het dorp b(5Woonden zijia van &ll;n krijgsdienst ontslagea.De,ingeweken familiesait Duitschland zijn dienstplichîig in dit land; dis juit Selgie, bijna evea groot in aantal, in het land huaner vooroudar». Van de Duitsche soldaten uit het dorp zfln er reeds 33, ztgge drie en dertig, als dood aangemeld. Van de Belgische : vijf. In eea dultsch dorp, dicht bij, zijn van ja soldaten er reeds 20 gesneuveld. Dit zija kleine feitea dig spreken. Laxiste Serichten. BELGISCH FRONT ï GR. UKW. 15 Dec. (20 uur). Nogal werkdadige bedrijmgheid dtr wederzijds^he batttrj/en. Onze arlills-rit heeft d* Duitsche verbindingsgan-gen noordwaa^ts Diksmuile stuk §e-schoten on de Duitsche batteryai van Luyghem het zwijgen opgHtgd. In 't zicht van De Panne haalden wy een Duit '.ch vliegtoestel neer. AMBTELIJKE BERICHTEN Op de Fransche, Russiache, Italiaansche fronten evensls in de Dardanellen nlcts te melden van beteekenis. In Mésopotamie vielen de Turken de Engelsche troepen van Generaal Towssnd aan maar weiden teruggeslagen. Benden Araben aangevoerd door Turken zwerven in de natyjheid vaa 't Suez-kanaal ea vielen reeds den Engelschen aan. IN DEN BALKAN De terugtochfc van ons expeditiekorps duurt aan. Nog slechts een brigade Franschen is op Servisch grondgebied. Er wordt getneld dat de Buljfaren op Grieksch grondgebied ge-drongen zijn.Op deGrieksch-Ssrvischegren» staan verschillende steden in brand De Engelschen zijn eveneens in aftocht. GBIEKENLAND Iagevolga zijn genomen houdlag hebben do Bondgenooten de economische dwangmidde-lea tegen Griskenland in 't werk gestald ge-hevea.IN DE ZW4RTE ZEE In 't zicht v&n Varna, werd een duitsche onderzeeër geoouleeed. De Gotbm bekwam lîchte avarii,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes