De Belgische standaard

550295 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 17 Mai. De Belgische standaard. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fj29883g7s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE! BELGISOru btahdaarB ^r-^TïTR ACHT e a ART , /v\ /\ Ç —. Sttehi *f«âtltwu^de^ t '—■ Ildtfens Pt«t«ri fusig OpsMlers : M. E. Bblpairb, L. Dutkers, V. Vit Orambeben, Berïrakd Van dur Scheldbn. Dr Van db Pebre, D- J. Van db ^mwtykb, Juul Fillïabrï "TEZwrt**: V^TTdaten: Voorxm^d fr. I>35 - Veor a ««edeo fr. a,* - Voor 3 ««ndea îr. ,.75 T Aintaidigii**, •*, ft. deTcg.1 - Reklam.^, 0,40 ^dej^el. - Vtachteliagea : S u^chingea v» a r**. e,*, *« 1 »- '»< —««*- «■* M: T.LH «* COQUILLE) Ze;dlft, DB PAME, De redite opfatting 't Is wosdsr om na t-i faars, hoe som- -aaigs dwma 5o;x ai-sockitsit.r^4:haaa in dan prikksl van den oorlog gevangen, wentelen en wringalen c-m sich vaa de ▼rotgsr zuivçt-idsale b^giosslea 'os te maken sa tôt '3e nare W'-^snHjkhdd van âeze aard® te komesi. Beschouw oodar andere Hervé, aie 't al wiids verkrijgen m«t vârmjteo. ksarsetandeis, buischen.,.. m ailes wr-doamrie omdat in ziin oogee ailes krom en sckeef en scheel was. Hij was in de oog$n djner kameraien de ruwe voor-looper Ja t-Baptîst, diealk kronkelende wegea mosst piaîen recht ieggeïï.Spifts de Fransche Omwenteliog, in nasm der Broederlijkheid, Gelijkheid en ^rij'aeid, de euâe wereld 't onderst® bovec had gekeerd, was *r op ver na geeîi echte Broederliefde, Gslijkheid en Vrijheid gesofcg. Et was nog veel te veel geld in de vuisten de? esnen, en te veel krotte ia de zakkea der aaderan. De patronen warea ta groote heercn, de werklieden te scha-mele schooiers en te onedele slaves. Er waren te veel tranen, te veelkreten...De Fransche Omwenteling was halvetwege haar werk blijven steken... Nog meer, moest it in de maatschappij vernield zijn en daarom moest de kJasseîïstrijd hardoekkig zijn en ongenadig...de strijd van de slaven tegen de tyranen, ier Ilo-tan tegsn de Spartiates, over de faeele wereld. En thans schreeuwt die luidruchtige stormblager van voorheên, met volîe keelgeweld,dat de klasssnatrijd '« gaaie-rij i« van belang en de Internationale gedaan hesft met leven. Besie nog Maïcsl Sembat, den kame-raad-Minister. « De klasssnatrijd is een noodlotiig dognîa, docëfcrt bij ia rede-vo«ringen...patranen en werklieden zija geschapen om malkaac te verstaan. » Qaantum mutatus abillol Thansjdoof den oorlog, «ijn er velen die beginnen ai en hebbea dat de aarde niet bet dal k&n worden dat enkel in hua breioes kan b^staan : het dal van schim en schijO; De satde is en zal blijven, het-gsen d« Wijse Maa, de heiiigé boeken, en de M&n van ket Kruis — «a die wiat e? 00k eatwat van ~ zçngàen en herzsg-den : een tsanèndal, waarop er altîjd on-gslijkheid r.sX bssîaaa, waarop eeawig aal blijven troone© d«W«t van 'tLijden en de Wet van 't Werk... an waarop er Baser en imt-r eilende sai finken, naar-mate d« menschen minder ssullen Juiste-ren naar dat tw*ede gebod gelijk m«t het eerate : « Bemia {-vensaste gelijk u zelve * 1 Door 't ondérhouden van dit ! gebod alleen, *sl er meer vreugde stroo- | mes over de wereld. Heerec en dienaren zullen han( in haod gaaa laogs de wegen van gïooteren moreelen en ckonomicken blo' i,... en, hebben de kleineren «ooveel geld niet aîs de sijkeren,. c i moeten «e meer swx . - n s ^weeten. . hun lot *a\ des te echoonar zijti in bet rijk van GoJ I Théo Loo. TWEE ZEPPELINS NEËRGESCHOTEH | U î K p L'»'-re- «trcwdt uî ,-ld '«t eea Ztpp?î op de De nsche kust >rdeecgvi- ! sçbe vicsot werd s^erpeschoter. De macschsp I vas de Concotdia ' Ymaideabinneageloopsa j verie^tt de v?.ï ni«tigiag van eee Zeppelin door de atgelecha vloot ia de Nooid-Z. Hijgig. woond U hsbàciJ. BRIEFW1SSEUNG UlT AMERtK* (Van onzen bjjsondêrm briefwi sdaar.) EEHIGE ÀMESIKAANSCHE GEMCHTEH OVER HET «VOORBEREIDEN» Dallas, 39° April 19x6. — Duizende en duizeade ver-schillende gedachten, vaa aile kanten, 00k van tagen-strevers, worden er gehoord ia 'î laod. Daarom is het 00k moeilijk uit te drukkea wat het algemeen gedacht is over « voorbereiden ». Niettegenstaaade le zen we dat de meesten een leger en eene vioot willen, die boven vloot en leger van aile volkeren zouden ïtaan en blijven staan « to lick the world and to keep it licked », op zijn Amerikaansch uitgedmkt. Natuurlijk is dit gedacht het gedacht niet van de zoogenaamde « pacifisten » die zeggen datna het Europeesch conflict er geen gevaar meer zal be-staan teu minute voor 50 of 100 iaren. Anderen trach-ten ees midden te houden. Om dit belaagrijk vraag-stuk op te lossen, en om een klaai gedacht te krijgen uit al dien « Babelsche meagel », heeft de " Literary Digest " aan vijf honderd verschillende " editors" eeae informatie gevraagd : i° Hoe groot zou het leger moeten zijn ? 3° hoe groot de vloot ? 30 Is, bij het ver-grooten van het leger, militarisai te vreezen ? De algemeene stemming is deze : Men wil ge-middeld een leger van 385.078 man, en eene reserve van 1.315.359 man. — Wat de vloot betreft, 40 °|o van de antwoorden op dit tweede punt, vragen eene vloot b ij n a zoo groot als'die van Engeland, wijl 60 °/o eene vloot vragen die van aile volkeren overtreffend. De " Atlantic Coast Press " (66 bladen) vraagt ge-middeld een leger van 333.180 man en een reserve vaa 978.833. Wanneer ergaen juiat getal gegev«n is, geeft de opsteller zijn gedacht in breedere vormen ; nochtans het algemeen gedacht mag voor z e k e r aanschouwd worden, als men opmerkt dat er aan de kusten maar u bladen militarisai vreezen, wijl 85 geen reden daartoe vinden. Nu voor de vloot. 35 Opsteller» van deze zelfde kust zeggen dat eene vloot, op tweed en rang, na die van Engeland, voldoende i», omdat men deze laatste toch niet kan overtreffen, en al» men dat zoude doen, zou men zich vroeg of laat met Engeland in oorlog be-vinden. Maar 35 andere opstellers, 00k van deze kust, spreken voor eene vloot die ai de andere overtreft, de eerste van de wereid, om de uitgestrekte kusten, het Panama-kanaal, en de weelde van de natie te bescher-men te lande zoowel als terzee. Verplichtende militaire "traiaing", verschillend van militairen dienst, wordt aanvaard door al de opstellers die gelooven dat dit het eenigste middel is om eene reserve te hebben waar men op steunen kan. In de " Gulf Région," vraagt men een middental van 315.363 man voor 't vaste leger en eeae reserve van 1.575.000. Hier zijn er 8 gedachten voor eene tweede-rang vloot tegen 14 voor eeae eerste-rang vloot. 31 opstellers zien geea gevaar voor militarisai ; 8 bestrij-den dat gedacht. In de " East Mississipy Valley " vraagt mea een ! leger vai 319.363 maa, en eene reserv» van 1.118.750. 30 van de 50 stemmen voor e«:ne vloot op gelijken voet met de Engelsche, wijl 30 de groetste der wereld vragen. Slechts vijf bladen vrc«.zan militarisai, wijl 69 deze. waarschijnlijkheid ia 't geheel niet beschouwen. Maar als men van Minnesota tôt Oklahoma gaat, veraemen we dat, van 130 bladen, 37 militarisai ah eene "bedreiging " aanzien, 39deaken aan demoge-lijkheid of onmogelijkheid ervan volgens de toestan-den, «a 64 zijn overtuigd dat daar geen gevaar voor il. Mea stemt voor een leger van 335.346 man, en eeae reserve vaa 790.588. Een twetsde-rang vloot is onder-steund door 36 opstellers, en eene eerste-rang vloot door 30 opstellers. Zoo 00k in het " Verre West " en aan de " Pacific Coast" zijn er 16 opstellers voor de tweede-rang vîoot, en 33 voor de eerste-rang vloot,en eea leger van 245.365 en eene reserve van 1.613.636 man. Terwijl 9 bladen de " bedreiging " van militarisai aaaschouwen, 50 geven er geene aandacht aan. Tusschen al deze verschillende gedachten, zijn er vele die eene vioot, hoe groot ze 00k weze, niet vreezen, maar aamen een groot leger aan als eeae milita-ristische bedreiging. Ziehiernu wat de " New-York Tribune " zegt : Als de Vereenigde-Staten zich willen verdedigen tegen aile gevaren, is het noodig dadelijk èn vloot èn leger te versterken, het is onnoodig zich verder bezig te houden met onnultige aanmerkingen, het eenige en zekere middel om " prestige andsafety " te behouden, ^5 dadelijk aan 't werk te gaan. Zonder een beter kger en betere vloot zullen we machtelooe zijn. Er zal geen militarisai ta vreezen zijn zoolang de vrijheid der " press and speech " gewanrdeerd zal zijn. J. van GASTEL, HighSchool, Dallas (Texas) | OP TWESTELÏJK FR0HT Is 't YOûruitoiclit m gebiartenissen 11 Sedert vijf dagen valt er em Verdun | ( ciets merkswaardigs meer voor. Men , zou aliicht gaan naaenen, dat tan einde- | , linge ds Duitscber s het suttelooze van î hun pogeu tegen de veatiog hebben in-gezien en zoo Îatîgssmerhand de krijga- , venichtiogen em Verdun in 't gewoon , verloop vaa den strijd te brengen door ces trapsgewijsveraîinderen in de he- j vigheid vaa den aanduresden aanloop te | breagen, En zulke handelwijze van wege de ? Duitschers verraadt een besluiteloosheid | in 't brengea van andere slagen. Om Verdun wordt sisnlijk getalmd ^ i omdat man door een meihadhch beaig- ïj houden ds ongsmakkglijkheid wil ver- \ duikea *aarin de duitsche grootstaf g verkeert. Verdsn, de pijlar van de fraesche | linie, was het doe!.. Dit dosl is niet be- I 1 reikt en aal nooit bereikt worden. | In 't opgeven van hun vastgestsld plan f >, i hebben de Duitschers noodzakeiikes- l wijze een bloedige spijt moeten gevoelen en zullen ze de mislukkhg trachten j goed te maken door een nieuw pogea elders beproefd. Daarmee houdt de duitsche grootstaf s zich thans onledig, wijl het leger voor zending heeft door tasten en peilen, door handsiagen en verrassiegspogingen de verbondene legers in gestadige aandacht te houden en zoo eig«n initiatkf te be-letten.Dit blijkt voldoende uit da handsiagen die op verschillende punten van het westelijk engelsch froat worden ge-pleegd. Ge#n dag g«at voorbïj of we hebban een duitsch beuken aan te stip-pen tusschen Yper en Atrecht. Dat de Duitsche sauvai zich daarom juist op des@ plaats zou stelkn is betwijfelbaar, maar indien de vijand de Bondgenootea voor wil zijzi dan zal zijn kracht zich uiten èn om Yper en juist op ds schei-diogswegen aan de Somme waar de Fransche §o Engelsche kgers zich aan- . sluiten. ' ^aeaaawiMMWii Oe Paus en de Oorlog Op fesae vergad?riDp vaa kstholieka nchrii-vera te Parijs w-srd dea volgendea brief naar Rome gtsefereven en osderttekecd door den voorsifier Resté Bazin. Deze brief kan op zich s«lf rceds ^«ldea als eeo onbstwistbaar document Tan d*grco-te liefdesendicg die Christus' «tadhouder in den oorlog volbrengt : « De vereeniging van Katholieke publicisten, bijeen in algemeene vergadering dankt Z. H. Paus Benedic-tus XV, die onder de mogendheden de eenige was die openlijk verklaarde, bij gelegenheid der schending vaa België's neutraliteit, dat het aan niemaad geoorloofd is, om welk motief dan ook, het recht te acheaden. 2ij bedankt den H. Vader vo<. r zijn viuchtbare tussehen-komst ten bate der gewojden ea der geïnterneerde burger», voor zijn initittief tôt het overbreagen van eea aantal gevacgenen naar neutralen bodem, voor zijne aansporingen aan de oorlogvoerende volkeren tôt menschelijk optreden, tôt het onderhouden van de Zondagsrust en het verleenen van vrije uitoefening van den godsdienst aan de krijgsgevangenen. 2ij bedankt Hem eindelijk voor de giften die Hij,hoewel zelf arm, herhaaldelijk schonk aan de Fransche liefde-werkea.aan België, Polea, Servie en Armeniê,die zoo bittar oader dtn oorlog leden.» ! 5 ' ie Ûuitsch© iedrijvîsheid j OP T OOSTSLIJK FROÏIT | Eenige dagen gel«den hsbbsn we hier i de reden aangegeven waarom we voor-| alsnu een russîsch offeîjsisf nog niet aan-| staacde achttec. | Ds Duitschers, overtuigd als ze zijn | dat het rwssisch optreden zich envermij-delijk voordoeï» zal dit jaar en dat bijge-volge de slag in de eerste maand is ta verwacbten, spelen hierom weerhun ini-tiatiaf uit dat hen tôt nog toe steeds nee-measwaardig® voordeelen bezorgde op Idit front. In plaats van lijddijk hst uit-breken van het russisch offcnsiaf ai te wachten, gebruiken ze wserom de mid-delen hua eigen om ds bereiding van den vijand in het ci te dooden. Want p hst mag wel apmerkenswaardig heeten | dat na maanden en maanden te zijn stil | gebleven, ineens de vijandelijke legers I het beuken beginnen op hat heele russi-1 sche frout. Wel ia waar, getuigt dit op-I tredeanog niet vaa doordragende kracht, | maar juist daarom is het aan te ne men Ials een durvende daad om door verras-sing de war te brengen in de planneo van onzen rnssiachen bondgenoot. Men he&ft zich te veel illuiies ge« ! maakt over het nood«ak«lijk manaes-1 Jichtcr uit het russisch iront om denaan-| val te Verdun te beginnen. De duitsche-f oostenrijksche bedtijvigheid, zoowel | Naordelijîi in den Dvina-sector als Zui-delijk op dea Pripet getuigt genoeg dat op 't russische front de vijandeiijke macht nog steeds over ®ea goed« indee-ling beschikt. Of echter dit plots opduikan van duitsch verweer gevolgen zal afwerpen om de russische plannen dooreen te slaan, is niet aan te nemen, daar in de verledens maanden allen tijd was gela» tcu om ds ma&tregelen te neaaea die noodig mochten schijnens ta nemen. Het duitsche optreden tsgen de Rus-W& veiraadt ongerusthsid. En dat zegt ailes. Lichting $916. De mschrijviag van 't Belgisch contingent v*îx 1916 is vardaagd tôt 25 Mai. De («elle ksMire te " T " veraietigd In de middelandsche zea is de fransche be* stuurb&re ballon «T» toebdhooreod aan bet zeewaz&a. ea die verkeening dead inVt zicht der kuBteu van Sard&igne in bra&d geschoten. Eea îrapsch oorlogschlp heeft htt gerasmte opgeviscnt aisook vier lijkea van de bemaa-ni»g.Vereenigde-Staten ea leiike Argentina, Brazilie, Chili, Bolivie, Urugay es Guatemala hebbea de Vereenigde-Staten laten weten dat ze zich onthouden zullen van aile icmenging in het Mexikaansch geschil. --mirTHT^-'rni^^nir^ifffmmTBBiir'-iriijMBniirir-fcTî - IN DEN BALKiN I Guevpeli werd door fransche vliegers gtbombar- , deerd. De engelsch-fransche troepen zijn op heel de linie S handgemeen gewordtn met de duitsch-bulgaariche ? krachten. Het wederzij d»ch beschietea neemt ia hevig- | heid toe. | DE YEREEHieDESTATEH 1 DER OORLOG Tegen 't testes es tefea Mexiko Met st^gsEde belfitjgstelHng wordt steeds betlaïitste cieu^rs uit Amsrika icgswacht. Eeîisdaags hoopt œe« toch de bem te hooren losbarstep ee de Vert8uigde.Staten ia het strijrJperk le zicù traden, zoowel op diplo-mat"«k als op krij^sgebied. Doeh deze ver-wschïiî?g is eeszijdig: es 't aitwerks®! alleen g^richt naar Europa toe, omdat alken, voor 't oognm blik, oss bei&Bg in Eutopa iigt. AleveLWel om bet felt self dat America laat beide beanes reeds in... oorlog staat moe'fR wediifsit aîs een hinderp&al voor cea icgrijpen langs oezen kaat aamemen waar.-over Amerika nooit h«enstappsa zal. Het belang vaa Amerika ia dezen strijd is be-trskkîlijk ea in de oude wereld zal A~nerika nooit zijn invloed boven dezen van andere ianden te st«llen bebbeîi. Zîjs intrest ligt in zijna OEimiddsilijke nabijheid en daar zal ook 'i gsweld zijn. Tegen Europa, hier bsjzoaderlijk Ouitsch-land bedoeid, g»rijaen de Veeeeaigde-Statea met pti jciepen, omdat Wilson terecht meent dat gan bt jchaafd : natie vaa over de honderd millioen iûWGûers iets t« zeggen heeft ia ds werddgebeurteniMen, — ia Amerika »sif ;.oontWil»oB de keer.'ijde vaa de meda-1 «a valt iast eea legertje van 13.000 maa Ifoxik binnen, waar »t al beroerte is sedert eeuwen. Hat zou misschien gewaagd zijn het haa-dalea der Yai-kne-bevolkiiig ten opsichte van Mexiko t? doen doorgaan als eaïi be-rispelijk Ic-it, maar toch moet aangenomea dat de tusschêskemst ia een buarmaas twis* tïa eea zekere belaagstelling verraadt, daar, deor nisi geïiiteresteerde persoaea, geen ^aagstak wordt aanfegaaa waaruit geen profjjt is îe trskken. Op zich zelf beschouwd, bestaat Mexiko als republiek. Nu wil de mensckeîijke be-g- ^îlijt-'hsid é«î M xiko sfetds troebeleii tijd bel«8ft oméat twee of cris kopstakken het als een esr aaszien terzelfdartijde aan 't hoofd te staaa. Porfirio Diaz, Carranza, Vilia werpgn 'i acoaomisch lavea van hua* land omver ose feaas ta zijn. In dea s««dac. euden tijd van dea vrade, lietea de andere wereldvolserea deze on-ver«osnbar«ti alleen hua gezchillen bedillen en akchtea. Wel «en beetje omdat ze niet verder konnea ea wederzijds het weder-sijdschï- belang vaa elke Mo.-eûdàeid begre-pan en dus in te ziec h«dden. Nu ecbtsr de oorlog de eude wereld teene-msal overhoop wierp, zoodanig dat voor bui. tenlaîidsche aangelegenheden geen tijd meer wordt gevoûden,vindt Amerika de troebelen In Mîxik© toch wat ai te b*r ea meent het ter dege, dat d» meûschelijkbeid eea gewa-pesde tusschenkomst eiseht om dit laad in « orde te brengen ». M xiko is «en laad dat aiet te versmaden is. Hst telt eene bevolkiog van I5.0J0 000 inwoners, levert het vijfde deel vaa al het gond en zilver ter wereld, is d« rijkite streek aan mineralen vaa allen aard, bezit tabaks-beplantingen die een arm land tôt wel-stand zoaden brssgen en... 't ligt buites grœp van de europeesche begeerSijkheid die de handsn vol heeft met haar eigen bloed te vcrœcordea. De troebelen in Meiiko heeft Wilaon thans sanzien als eeu gevasr voor de Vereenigde-Stftteo. H«t wae dan ook wd gerechtvaardigd «r een leger van 13.000 msn, onder bevel van geaeraal Persing, nasr heen te zeaden om doo? vïedige b^eîting de rust weerom te doea heersches. Doch 'i schijnt althaa» zoo goed niet te gsait of Wiisoa het mesode. Na generaal Persing ie hebben omsingeld stuurt Carraaza lhans een ultimatam: teragtrekkea vaa tree; gde jmî, _ jsjrji Q8f(3W| wyï MitieBm B*t auuaer '* Woensdag 17 iei!91ô

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection