De Belgische standaard

938 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 21 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 20 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w68814/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeeduk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Ylaamsche Drieluik Koning Albert „ Ben Yzeren " opgedrctgen. I. Het Lied van den Yzer. Zangwijze naai' hct gc-kend volkslied De Reuze komt. Daarliep een mare in Vlaandrenlynd Tôt' Noordzeestrand : De Duitsch die komt, de Duitsch die komt ! Ha ! dat hij komt; ha dat hij komt ! Daar klonk een stemme in Vlaandrenland : Naar 't Noordzeestrand! Sa ! mannen trekt naar 't Noorden op, Geeft hem den klop ! Dixmude brandt, en Nieuwpoort rookt; Maar 't is aan d'Yzer dat het spookt. Sa ! mannen trekt naar 't Noorden op, Geeft hem den klop ! Schiet onversaagd maar schot op schot, De Duitsch is zot: Hij drijft met hoog en leeg den spot, En vloekt stout weg: met ons is God. Schiet onversaagd maar schot op schot, De Duitsch is zot. Hij boft : ik ken heel 't land alom. Daarvoor te dom ! Hij kent de vette weiden niet; De Yzerbrengt hem in 't verdriet. Hij boft : ik ken heel 't land alom, Daarvoor te dom ! De Yzer sprak : 'k neem het op mij : Mijn streek blijft vrij ! Hier staakte César groot zijri baan; Blijft kleene Willem ookhier staan! De Yzer sprak: 'kneem het op mij : ' îijn streek blijft vrij ! Hij sprong verwoed alover boord ; 't Moet al versmoord ! Zijn lanken spogen vlâm en vier, Zijn watermond gebood : van hier ! Hij sprong verwoed al over boord : 't was al versmoord. Die 't vee kwam stelen loos en laf vond hier geen graf. Hij liet zijn leerzen in het slijk; Op 't water drijft zijn vuige lijk. Die !t vee kwam stelen loos en laf Vond hier geen graf. Mijn Duts, hier nog nen dubblap raad, Zoo gij verstaat: Och ! wilt g' alhier naar Cales gfcan Trekt toch wat langer leerzen aan ! Mijn Duts hier is mijn eerste raad, Maakt u niet kwaad. Voor 't laatste sleekl uw duitschcn kop wat leeger op ! En, komt ge nog om veurensch vee brc-ngt geen kanon ; maar pompen incê! Steekt dan uw ■ Irmen duitschcn kop wat leeger op ! H. Norda. P. S. — Het bçsluur van den « BELGISCHE S'I'ANDAARD » is blij een onverwachten maar ver-dienstvollen medev. crl.er gevonden te hebbcn in Heer NORDA. Hij is geen onbekende : Hij werkte meê aan Biekorf, aan Dietsche Warande en Belfort, en is lid der Kon. Maatsch. v Oudhcidskunde van Brussel. Graag hadden wij zijn Vb. mscbe Drieluik in cens aan onze lezers voorgedr: geft, maar de plaats ôntbreekt daartoe in ons blad. In volgende numrner geven wij zijn « Hymne aan den Yzer » en zijn « Wemaere ». Voor de Priesters. Aile priesters kreg'en van Z. H. den Paus de macht, gedurende dezen oorlog, de meda-liën van den Scapulier te wijden ten voor-deele der militairen. Tomus n° 113. Mecliliniae, in die Ncit. Dornini 1914. Reverendi Domini et Cooperatores dilec-tissimi.« Summus Pontifex Benedictus XV, decreto S. Congr. pronegotiis ecelesicisticis, exiraordinariis, die 10 Novembris 1914, unicuique sacerdoti, licet ad confessiones non approbato, concedit facultatem, prae-senii bello durante, in militum utilitatem, smgulis scapularium benedictionibus nu-mismata ditandi. » t B. J. Card. Mercier, Archiep. Mechlin. 1 1 OFFICIEELE TELE&RAMMEN : Van de zee tôt aan de Oise, geweldig onwed.r, vooral in Belgie. Artilleriegevecht op verschillige plaatsen ; bij Autrech (noord-oosten van Vic-sur-Aisne) zijn twee Duitsche aanvallen afgeslagen geweest. In de omstreken van Soissons en Raims, geene verandering. In de streek van Perthes, heeft onze artillerie met zeer goed gevolg de vijandelijke standpunten beschoten. ïn Argonne, de Duitsche aanvallen op de côte 263 (ten Westen van Boureuilles) zijn zonder uitslag gebleven. Wij hebben ons kun-nen meester maken van verschillige Duitsche werken ten noord-oosten van Pont-à-Mousson in het enkel gedeelte van het bosch le Prêtre, dat nog in de handen van den vijand is. Vervolgèns hebben wij een tegenaanval teruggeslagen en onze winsten behoud^n. In de Vogeezen, hevige sneeuwval. De vijand heeft zonder ernsti-gen uitslag Thann beschoten. Binnen drie maanden zaS Duitschland gedwonqen zijn ce capituieeren. Op 21" December 1. 1. verscheen er te Berlijn een document dat van veel meer belang voor ons is, als men het op 't eerste zicht zou denken: een oproep tôt de bevolking, uitgaande van de professons van huishoudkunde aan de Hoogeschool van Berlijn. Zij geven er goeden raad in om ' ' den hongersnood voor te komen, die Duitschland zou kunnen dwingen eenen onteerenden vrede te aanvaarden. " Dat document geeft te denken dat Duitschlands toestand bedenkelijk begint te worden. Andere documenten mO£ren er o worden nevens gelegd, die er nog meer waarde aan geven : de studies aangebracht door graaf de Moltke en door Dr Cari Ballod, rustend professor van de Hoogeschool van Berlijn, en een der sommi-teiten der economische wetenschap van Duitschland. Beiden, in hunne studie over Duitschland's toestand ingeval van oorlog, gaan uit van de vaste overtuiging dat Engeland neutraal zal blijven. Eene voorwaarde sine qua non voor Duitschland's welgelukken, vvant twee derden van den aanvoer vangraangeschiedtdaar door middel van Engelsche schepen. Zelfs indien Engeland neutraal bieef, zou 't vraagstuk der alimentatie moei-lijkblijven.Maar Engeland isintegendeel in den strijdgetreden,enhare schepenge-bruikt ze om het aanvoer van eetwaren in Duitschland te verhinderen. Graat de Moltke hoopte eenschielijken aanval op Frankrijk, om dan, na eene schitterende zegepraal, tegen Rusland te trekken; maar die hoopwaarop hij steun-deom't vraagstuk optelossen, ligt 00k in duigen. En graaf de Moltke aarzelde niet van de gunstige oplossing van dat probleem de zegepraal te doenafhangen! ' ' Er moet gezorgd worden voor den da-gelijkschen kost van ôômillioenen men-schen. " zegt hij. " Zou er genoeg waar zijn, zelfs na vijf maanden?" voegt hij er bij. 't Schijnt wel of de oproep der Berlijn-sche proiessors hierop een begin van antwoord geeit, en dat Duitschland niet ailéen de lucht aaa zijne longeu voelt ontbreken, maar het brood en het vleesch aan zijne maag. Het moet vandaag leven op den oogst van 1914, die veel minder was dan die van 1913. Op het graan al-leen, is de déficit van 26 millioen kwin-talen, die, gevoegd bij een déficit van 28 millioen kwintalen voor igi3,tot een déficit van 53 millioen kwintalen stijgen. Indien men hierbij vergelijkt wat er noo-is voor de bevolking, komt men tôt het besluit dat de bestaande stock graan het normaal voedsel van 't Keizerrijk enkel voor acht maand en half kon verzekeren. En de zesde maand van den oorlog is reeds begonnen! Zeker zal Duitschland niet bekennen dat ze in de engte zitten, maar het feit is daar; meer dan ééne getuigenis hebben wij er van. , Hoe komt het dat Duitschland, zoo goed voorzien vqor al wat zijne legers betrof, zijne voorprgen niet beter geno-men heeft waar het deze levenskwestie gold ? Eenvoudig omdat het niet geloofde dat Engeland wapender hand zou optreden, omdat het niet rekendemet België's ver-wering, omdat het dacht op dezen kant enkel met Frank ijk te doen te hebben, en dan met onge 'epte kracht Rusland te kunnen vçrplette 'en. Zoo zeker was het van zijn welgeval-len, dat het de utslagen van zijn zege, tôt in de minste détails had geregeld, ja, zelfs de dagén vastgesteld had,waar-op zijne legers in de Fransche steden hunne intrede zouden doen en de officiers benoemd die vice-gouverneur van Pa-rijs, gouverneur van Dijon en van Aje-cia moesten worden. Als men zoo zeker is van de overwin-ning, hoe zou men dan letten op den raad van vooruitziende huishoudkun-digen ? De brief van Kardinaal Mercier, Beigische priester weigeren gehoorzaamheid aan den duitschep Gouverneur. De Tijd uit Amsterdam (het bijzonderste katholiek Hollandsch orgaan) meldt dat veel priesters van het bisdom Mechelen weigeren te gehoorzamen aan het bevel van den duitschen gouverneurvoorhet terugtrekkenvanMercier's herderlijken brief. Deze priesters laten weten dat zij maar aan dit bevel zullen gehoorzamen als de Kardinaal het zelf zal gebieden. Nog de brief van K, M. Londen 16. — Mgr. de Wachter, vicaris-generaal van kardinaal Mercier, heeft te Londen eene inschrijving geopend, ten einde een exemplaar van den herderlijken brief van kardinaal Mercier aan de 20,000 Beigische solda-ten in Engeland te kunnen verschafi'en, alsook aan dezen in Frankrijk verblijvende. taf*rïKiraÊ*u*ae «PT. ' %m M—ITJI Aurm ■ jf? rynnnahinvnTrff~ — "■ Een boek over Koning Albert. Een prachtig boek is in Engeland ver-schenen : " Ring Albert's book het boek van koning Albert, uitgegeven ten voordeele van het fonds van Beigische vluchtelingen waar van het groote blad, The daily Telegraph, het initiatief nam. Aan het gedacht waaruit het werk is ont-staan moet vooreerst hulde gebracht worden, doçh in zich-zelf is het boek van hooge waarde, zijnde eenelenige verza-meling van geestdriftige uitingenvan be-wondering tegenover onzen heldhaftigen koning en zijn geteisterd land. Politie-kers, geleerden, litterators, kunstenaars, beroemden van allen aard en uit aile lan-den slaken een huldekreet, in proza of vers, ter eere van België en zijn vorst. Sierlijke platenverluchten het werk.zoo-dat niets ôntbreekt om het aantrekkelijk te maken. De prijs is 3 shillings netto ten voordeele van het liefdadi^e werk. De Duitschen verloren in 5 maanden meer dan 1.500.000 mannen. Cultuur sgen Kylîor. Onder dien t'tel geeft de Engelsche Standard eene red; van den protestant-schen bisschhop Velldon, gehouden op een congres voo_ cpvoeding.Daarin doet Dr Welldon het g:ondigverschil uitschij-nen tusschen de Engelsche en Duitsche opvatting van het woord : cultuur, dat is te zeggen het doel der opvoeding. De Engelschen, zegt de redenaar, ver-staan onder cultuur eene zedelijke vor-ming van de ziel, een geestelijk ideaal dat zijne uiting heeftin echte beschaving. Voor de Duitschen integendeel is de "Kultur" eene blinde aanbidding van 't brutaal geweld, een laf neerbuigen voor al de uitspraken van den Staat, die voor hen als een god oprijst. Zeer juist maakt Dr Welldon zijne toehoorders opmerk-zaam op het heidensche van die leering en komt hier treffend overeen met wat Kardinaal Mercier in zijn prachtigen brief aan zijne geloovigen voorhoudt. Die opvatting van cultuur en beschaving, was niet die van Gœthe en zijne tijdgenooten; zij dagteekent in Duitschland van de o-verwinningen om 1864, 1866 en vooral 1870, die hetookalsoorlogdronkenmaak-ten. " Dat duitsche patriotism is op den slechten weg, zegt de redenaar voor 't slot. Het heeft gewaand dat de Staat grooterwas dan't menschdom. Het heeft vergeten dat, grooter dan Staat of zelfs menschdom, God is. " ■*- "Ttr 1V1 Jt'T ' TfT" '•'-"TTfnTïi' USXSSlBBXî:IIBaWMWMT"fi fi1,' OP HET WESTELIJK LËGERFRONT Van de Zee tôt Arras, — Onze vooruitgang in de streek van Nieuwpoort en Lombaertzijde is onbetwistbaar. Se-dert Zaterdag hebben we daar 400 me-ters grond gewonnen. De vijand heeft Westende verlaten, omdat het geweldig geschut der engelsche oorlogschepen er hun verblijf onuitstaanbaar rniek. Snel-berichten uit Holland verzekeren ons zelfs dat het leger van den hertog van Wurtemberg al de gemeenten iangs de zee tôt Mariakerke verlaten hebben. Ter oorzake van onze artillerie kan de vijand zijne posities ten Zuiden Sint-Jooris moeilijk behouden. In het lepersche, geweldige artille-riegevechten. Wij maken goeden vooruitgang bij Becelaere. Te O. L. V. va a Loretten, Carency (Zuid-Westen van Lens) hebben wij de loopgrachten die wij den 14 dezer verloren hadden, wederom veroverd. Van Arras tôt Reims. — Ten Noorden Arras, hebben de Zouaven de vijandelijke posities, dicht bij de baan van Arras naar Rijsel, met de bajonnet veroverd. Te Blangy, bij Arras, gaan wij dap-per vooruit. In deze gemeente hadden de Duitschers de smelterij Tricard in bezit genomen, maar wij hebben ze eruit verdreven. Bij Andechy (streek van Roye) levert onze artillerie schoon werk. Ten Westen La Boiselle wordt een vijandelijke aanval, voorafgegaan van een hevig bombardement op onze posities, afgeslagen. Doch het belangwekkenste feit dezer laatste dagen, voor zooveel het verlies Van eenige veroverde loopgrachten be-langwekkend kan zijn, is de hevige strijd in de streek van Soissons. t' Was op de hoogten ten Noord-Oosten en ten Noord-Westen Crouy dat het gevecht bijzonder hardnekkig was. De overstrooming der Aisne had onze, bruggen onbruikbaar gemaakt en ons zoo in de onmogelijkheid gesteld, ver-sterking te brengen aan onze dappere soldaten, die vochten als leeuwen tegen het immer aangroeiende leger van von Kluck. Doch « overmacht verpletterd heldenmoed » en zoo gebeurde het, dat wij ons moesten terugtrekken tôt achter de Aisne. In zijne oTicieele berichten stoft de vijand erop dat hij 4 kanonnen en verschillige mitrailleuzen buitgemaakt heeft, maar hij vergee-t te bekennen, dat wij dit ailes onbruikbaar gemaakt hebben. Gansch zijne zegepraal komt dus hierop neder, dat hij, dank zij eene natuurlijke moeilijkheid, waartegen wij geen weerstand kunnen bieden, onze vooruitgang ten Noord-Oosten van Sois-sons gestremd en zijne verlorene loopgrachten, met de gemeenten : Cutfies, Crouy, Bucy - le - Long, Missy - surAisne wederom veroverd heeft. Ailes te zamen genomen, wint hij 1 1/2 kilometer grond op een front van 5 kilometers. Meende Attilla II, die de krijgsver-richtingen bijwoonde, Soissons te vero-veren ? wij weten het niet, doch het overgroot getal versterkingstroepen en de geweldige pogingen van von Kluck om langs den Noord-Oosterkant op Soissons te vallen, laat het ons met reden veron-derstellen. Ongetwijfeld werd hij deerlijk in zijne verwachtingen bedrogen toen hij Saint-Paul, waar zijne voorposten reeds binnengedrongen waren, wederom moest ontruimen. Dat hij zich dus maar stil houde, want de Aisne is daar, en achter de Aisne gansch een leger helden. lusschen Vailly en Craonne blijven twee vijandelijke aanvallen, de eerste gericht op de Suikerfabriek van Troyon, dé andere op onze loopgrachten bij Beaulne, zonder goeden uitslag. Van Reims tôt Verdun. — In de streek van Reims, brengen onze kanonnen de vijandelijke batterijen tôt stil-zwijgen.Dicht bij Perthes veroveren wij een vijandelijke loopgracht en ten Noorden Beauséjour een bosch dat 300 m. voor onze loopgrachten gelegen is. In Argonne, valt er niets bijzonders te vermelden. Van Verdun tôt Beîfort. — Bij St Mihiel worden de bruggen, door den vijand over de Maas geworpen,vernield. In net bosch van Ailly slaan wij een vijandelijke aanval ai, die gericht was op de loopgrachten, door ons den 8 Januari veroverd. Een andere aanval op onze loopgrachten van Elirey, blijft 00k zonder goeden uitslag. In de Vogeezen enkele gevechten tusschen het voetvolk : wij winnen veld, ten Westen van Orbey. In Hoog-Elzas, geen verandering. OP HET OOSTELIJK FRONT De officieele mededeelingen melden ons weinig nieuws nopens het russisch legerfront. Volgens de oorlogscorres-pondent van de Daily Chronicle is het offensief optreden der Russen in oostelijk Pruisen de eenige merkwaardige en duidelijke bewegingonzer bondgenooten. Op het overige van het front heerscht er eene tijdelijke kalmte of ten minste smeden beide legers plannen tôt nieuwe oorlogsverrichtingen,zoodat de strijdlijn in Russisch Polen nog immer op de Bsoura, de Rawka en de Piliza rivieren gelegen is. Naar men ons inlicht, bereidt de vijand zich tôt eenen nieuwen aanval, versterkingstroepen zijn ten Noorden de Vistule aangekomen en de vijand heeft zijne monsterkanonnen op het strijdfront gebracht en de streek ten Noorden Rawa hevig met zwaar geschut beschoten. - Om deze beweging te doen mislukken zijn de Russen dieper in oostelijk Pruisen binnengedrongen en de duitsche ruiterïj door 't voetvolk gerugsteund kon den russischen stormloop niet tegenhouden. Het versterkt dorp Rodoz ten westen Johannesburg werd lang door de Duitschers verdedigd docheindelijk door de Russische bajonetten bestormd. Kent men de voiledige beteekenis nog - 1- irr-nf-rnm-ytnt-rrr 1 wiïïiwni nffawi 'frnwnir i rrmmTiiîirm imini-r "to - -rr-rri rrr -rr-m r -y, -rr-m-i—1 frrn—rrurrmn-rr-r-rr—Trrm ivrrrr—in r- -t iiilÉim ■BB—paa— 1 liai—if ih 1 ste jaar. — N° 4 Vijf centiemen het nummer Donderdag 21 Januari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes