De Belgische standaard

640387 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xg9f47hw25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

|AB01f£HËSÏS?KlH B- yoor soldat*m ' t mat-id f. i s3 è ffl**ndeo a--.-S,v t a .a*. § -as t nStft'. " f« ■ • ofrt&ndeB f-os mtsicQîa ï*S;- EBDACTIB en IDMIllSmïll i rai* *Ma CaqtsJU» Zeedijtr PH PS - Sur i I Sterne w jdi Singea • j (, de regel. Reclamen ; vol-gta* overeen-komct. Vaste Medewerkers : M. $. BelpMre, L. Duyksrs, P. Merirund V&,n der Schelden, D* Vm de Ferra, D? J. Van de Woestym, Juui FiUiaerî, D' L. De Wolf, J. Simon*, 0. Wattez. Meerfeiei Mijn goedevriendGodfried Persyn heeft ers ele dagen geledcn, onder dezen titel een kort maar heel lexens-waard artikel laten verschijnen. Het verheugt mij dat hij nadrus hceft gelcgd op de fundamenteele houding die wij tegenover onze vlaamschc strijdgenooten dienen aan te nemen : zoolang deze oorloç duurt, oordeelen en veroordeelen wi niemand. Naast zijn artikel echter zou kover Zelfeerbied een paar woorden wilkn neerschrijven, Wij bevinden ons in de onmoge-lij' heidom al de drijfveeren na te gaan d e de verschilîende vlamin-gen tôt hun respectieve handeling aanzett-^n. Zelfeerbied legt ons op niet in de onbetwistheid van een eer-ste inlichting, van een niet gecontro-leerde verdachtma ing, over een der onzer den staf te breken. Maar aaa den eerbied voor ons eigen wezen zijn wij tevens verplicht niet te laten gebeuren dat zij die steeds juichen telkenmale een vlaming den schijn van een miaslag begaat, velen van de besten onder ons steiselmatig met vijanden en verraders van 't land in éen zak steken. Zelfeerbied legt ons op te ver*ia-ren dat aile zij-manœu vers tegen ons vlaamsche leven voor goed uit moe-ten zijn ; dat wij ons krachtig genoeg achten om hetgeen ons toe omt niet te moeten aanvaarden als een gunst die ons om braafheid of makken zin in den schoot wordt geworpen. Met hetzelfde recht als anderen op 't rije woord waar het de zedeiijke en intel-lectueele belangen van het België der toekomst betreft, moeten wij onze stem laten hooren op een oogen-blik dat verkeerde voorste lingétë verbittering verwe^ken en bij vele trouwe vlamingeu kwaad bloed zet-ten.Niet alleen dan, als wij het einde zien vas deze zware levenservaring, als wij onze militaire plicht tôt et uiterste hebben gekweten tegenover het land dat in het lijden, ons zoo dier-baar is geworden, n et alleen d-m hebben wij het Rtchi om ons woord te sprefcen ove d grootheid dit wij hopen voor den dag van morgen Dit recht hebben wij 00k nu. Wijmogendie heerlijke taak niet overlaten aan hen die, buiten 't front om, onder ingeving van erfelijke veeten, tienmaal per dag over de toekomst van België meenen te beslis-sen;mee»zeggenschap in het voorbe-reiden van wLjt onmiddellij < na den oorlog gebeuren moet, is niet alleen ons rechts maar 00k onze plicht. Ii weet dat deze die werken in Hol-land en in het bezette gebied ver-wachtende bli en slaan naar hen diestaanen strijden aan deze zijde van den Yzer Oo* voor dezen dient een klaar woord gesproken ; wij mo-gen hen niet in de meening laten ver eeren dat een klove viel tusschen ons ^ emoed en het hunne, dat onze stilzwin endheid <:e aanvallen goed-k urt die zij te verduren hebben, dat wij geloof nechlen aan al ciie lamme pr.iatjes waarouder zij lijden in hun eer Niet tôt op het oogenblik dat tijd en verwijdering een be lagenswaar -dige vervreemding heeft gebracht, i 5 moeten wij wachten om een duidelijl woord te spreken. Laten wij, on Godswil, tegen tijd en omstandig heden opgewasscn zijn ; laten wij om ■ bewust blijven van den eerbied di< , wij ons zelf verschuldigd zijn. ; En dan zullen wij naderhand nie : moeten klagen dat vee' jammerlijk ; is gebeurd dat kon vermeden wor Iden. Ik ben gtlukHg de slotwoorde van mijn vriend Persyn tôt de mijn ptematen Zelfeerbied verwefct eer "Ibiedbij anderea. i| Filip Dt Pilleeyn. ■j DE TOESTAND Is ifwacktiBg. . | In sakg krijgsT«rdchtiogc» blijft d . toeatand. dr«aie& om de»clfd« »pil vas . dttgen gnhûan. Op de Somu* beuksi • |d« Fr&nsch-Engelische levers steeds aai dil ésne m*skbasf Toordasl d&t aîl teirniBwmst wosdt goed es spaf gehou jdsn,. doch vesdsïe'cfskktnde dsaagkfach er aas gr*ven îs 00s doo; den aandu tendâû sfcrijd oôtls*rd gswordan; wi mo«t®n hkîwachtesi ©s hopen. Op h«l Oostelijk front melden de bsricbten va! gosïen bor«df%enoot ûeis, msar de»e vaï I dea Daitscher xij;a h«sl watspmk^a mer. Zoo vsraemr s w dat een ?er-woede strijd, cinds dagen aangebondee, 8îs«d8 h-serscht up heel bel Gallicischc front. Of feet eu nag wsrkelijk gaat o?ei «an Russisch off«Rgi«f of^sl o?er mt Duitëch-Oosssr.njssch tegeaweren en tka Ruï ts bslstten hulpmacbten van desa strijdlijn af ta voeren naar dô Roe-meesseba «trïjdveléen wsia? drlnggEde bulp hoogsî rïoodig Is, » eea andere -ïaak. Het is niât me^r uit te aiake.E s o< Bïoesiloff al of niât bat Gallieucbe îso'dt s&i doorb^uken, maac het is UbasKs i« te akn, ««s-at ea vooral, oi dt â%uboadenile tegeaaajval waareaa htt Ressieca fïsat ia biootgeateld ai«t ec» nadsslig g^volf sal i«werken op het al^ameen v«rloop ~-m den atirijd is 'i Oostm dat evaa goed het Rassicch alî feas Roem-r ;gch froai ambelangt. Es daï z$gt hst Ruasisch fegrichs osa niet 1 Hi«„ï o.iï ut bat 'Us afwaehtingastnj l. Afwachlmfaatrijd ipgelijk& op ds Roem©@flscbe froctsa, bijsondërlijlcveoi urataaagaatbet Tfacsylysniach «trijd-■iooiisei. Daar blijft da sttijdnog aan-"bangig doorwoiden xondar dat we vaor-alaca es raeda toe katman baalaiten op ten stremmen in den vooîuitgasg vas ; voa Falkenhaya te wijaes. Berlij^ lof-| basa'mt bet vsrnistigen van twee Roe-meesscVv; legerdivies, maar daar sal 'geen aisr«lka sva&ibeid iosteken, ver-'njits het bssicht over gsta krj vag^van-:g2oea waagt. Dat de Roaaissen a«n erge «lop hcbbta gckregss sal niemabd o«t-kânse», maar zooUu^ ismand niet ia j gekaoacked-out, om het woord vas Lloyd George te geb uiken, ia er nieti g-skort m w« wacbt^n op 't gean volget sal, VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN dp de Eera ijat x&n osa K^apeatchap P a b i â« erosva oi^ar: « R. Drosti " qtî-: * Jiienveld » or.g hsxi ef se-J« *adsre, t « w*u f-c . tQding v©lfd« : J. Wyckmaj}», brftc«ardier B. 205, is c&a sijne woedsn H>j w&s es eu Juitaca&t, gekwetst op verâeoBig$ ouversehrokkea ter h\x\p ge - f ineld. H-îlaas, bij 00k ,p;->rd eia-t gsapaard Msn bitcht hem o?er Ksar h«t bospitaa! dçch het blo£dveili«:s w&a bovet) zijae krtek ten. . * Het strljde? da Vis aaderan kfint gggee per kea, osa&r, ook, gean bked vlotidc achoo ' mt en mildsr dan dit aijssr kaape^scbap | Ofidar disan «tond J. WyckmacB. Wiavai ' bea, die bam kcodcc in hst sciii&arieisTei ' \ vergetea di«n gallec lacb. Lockead vas ob [ der don zwarea bril. Dit opgsraimd gcœaei L met bruUet.de gscstdrift 1 Die otertuigd râerheld cm iflci Vlamicg-ifll», die febeel - tce^jjiing en cp&ifcriBg &ac een le^enedos mitktn vas dea froomea kloosterliag teves dea koenea strijdsr. Dfi iïiiaige brfiâdstb&iiâ, geke&msrkt û û££ô studentcnbewegisg ataat borg vcor d gulheid opzsr g«bedes. Crod hebbs aijae zhl ! J. Bonn. Ftupke Thys te Pari]a Ds AndsrJechtsche baaarenner, o?erw!s : nmr van de i&atsts roade van Frsuakrtfk thaas soléaat in 't Belgisch lager besft ia de: velodroom ran « Parc dea Priccee » te Par^ weer eea ichittcresde ovsrwinaisj behaald. Hij klaasaerde aich eerste in d< cluitingakoera vao 60 klm. voor Godivise oj eea kalve lengte, Cbcqa* th. Darragoo. Da '' Tcyske nog atampen kan biykt ait 't volgea de : san de 30 àltn. ia Godiller alleen vooroi jgîvolfd door Thya op een halve roede. Ga< kidelijk haalt TJbyj dea achtaratand in ee aan den 19» klm, is bij op den baad van Godi-iaa. la den eiadpriat klopts bij desen uef se» fe&lve leagte. • Bageland gewaten wor den, daa? het a'ge-1 ' mecoe bekeadhûid ia dat Frankrijk steeds (met Griekeglaad de E&uwsie bstrekkiegea onderhidi. Het warspel ia slechta oetward geworden door eea gaWeldig ingrijpen. Het heeft Konstaotija aanachijn en aanschijn mat den Engelachen gez&at in, air Eiiotb, gustcld. Zal daardôor verraiming korreain den Griek-schen warbœl 9 't la te bopan. "* —n—i—m. mm Mijn Ylaandereo. Aan J&n Bern&erts. Mijn Vlaanderea rij«t are nu graot uit uw nood ? Uw» opsne têdren oatwijken den dood, gij sleept uw jepijnigde leden, v«» slijveld tôt »l»s*eld, T*n waahoop tôt hoop, ia arœoede en kommer ontvangen ten doop, en doet wat afig velen niet deden... Gij »tapt ala een man waar de plicht u gebiedt en speelt met uw levas en ichept u een lied, , nog lichter den 't rietje op de baren van 't «troomende water, waar maanden gij stondt, 't verloop van de dagea gestold in een wond, wijl 't sneemwde in uw baard en aw haren... I 18-10 x6. FRITZ FRANCKEN. Ierlaed & Atheseo in de E&geSsche pslitiek Oe Bogftîscka politiek heeft ia de îaatste étkgzn heel wat klippsa ssiea opsnik'da waar ▼&o de Ieracbe kwestie eu d« p;;sbeurtsaisïïK t« Aîhetc» Wâl de îaotliijïst'e om omaaileB «ijn. la hst La^ftrhuiîî had gen groot d«ba( plaata over Ierî^sd. Iedereeo geheagt eich ^ ;og 4a bîoed'.gs SiaR.leifters l»eteageliag die ' assleidbig bstfi g«^;evca om Ieïîcsd onder | eea *.'jdelijk voogiijscfetp ta plaatasa. Deze 1 tOsgtacd kon wel eeni^sn tijd vrede verechaf-l fôa aac aile partifea, maar Iereia hebben zich ; nooit l*s§ osdar voogdij laten regssres zoa-; der het hart ta dosa eprtkec. In d«s ïaatsÊça tija was ar gewerkt gewor- Iden om ook dea alguneeaen dienstplicht bfl het I«rache volk ia te brengen. Dit heift de m&at doea overloopen, wast deze dwang° ( meatrsgel is in hrlaad aaazien gewordea als l'n soort verdrukklsg. lmm«ra van da vri|'. ; willigera dieopgiagen ia den oorlog leverde! Isrlasd in den begians da twe« derdenen lîadieni spijts groote tegenkantieg, verfl«su^.; da hat vrlj^ilig ia èleast îre Isa b j de Iareîa in geenen deeie. Hnidi? slja 157.000 a'rijden delsraa in 't Britiach legsr en 10,000 ia ds vloot. D s Iâtsche kider Joho Rsimcnd haeft krac&tdadig verzst aasgeteskcsd t^an ail? verderaa dwang t«reaiid«rtl)de hat ia voe-g* ferengaH van ds Homo-Rula ©f aeit&estuu? voor Ierlaed. Dit mu groote verlichtirg brengen voor Ierland dat Minai/ steeds onder da?j staat ?aa Iseît. Esa dagord® van J. Rsdmond in dian sin opg«m&?kt weid ! vstworpea. I S " V Eaa tweede klip in de Esgeischc polltiak ia het gekonkelîoes vaa Koning Ko^sts-atija. Al de weerwraak gebearteaissen die zich in de jongata tijden voordeden, mogan wel """■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i La,atste Tiîdingen over den Oorlog BELGISCH FRONT < C 20 Okt. 20 uur. — Groete artillerie-bedrijvlgheid in dansîctor van Diksmui- ( de en naar het Sas, Welgalnkte s vernîetsgiEgsvnren wetden op de dnit-sche atsllirigers geriebt, Op de Somme ; Para» 20 Okt. i5 uur. — Havig ^ doorgebouden artillerie - strijd in de \ atreek van Sailly-SailUsel en Belloy-Ber;y j Londen 20 Okt. 12 uur. — Hcvige 1 beschieting va» de Stufî es SwaJhsn ^ redoutas. Wij pleegden een bandslag om Laos. S A L.ON IKI-FRON T Saloniki 20 Okt. 15 uur. — Op het Strouma front en de Vurdar artillerie-strijd. De Smiërs vozderen ateeds op den liaker Cerna-oever. Zij ver&loegen de B^lgaren N. Brod. De hoogvkkte en het «3orp Velgisolo werden itsgâEomen Eria kanois werden buitgemaakt en 100 krijgsgevangenan viel@n in onze bandes. M Eea Trausatlastieker Getorpsdeerd || Uit Londsn wordt geseiad dat de 1 Transattautîeker Alaunia vaade Cu- ! ; nardlleie g^torpedeerd werd.Een gedeel- ! ( te der bemaming h ontscheept. De remuera zoadan allsn gar«d sija. 1 Dé Alaunia was ia 1913 g îbouwd en i mat 13,405 toa. TeleorannM. 8 sur ■ ■ • OP DE SOMME (Patijs, 21 October, 7 uur). — Op hat SOMME FRONT artilieria-atrijd |in de sec- j tore van SAILLY-SAILLISEL, BERNT-EN SANTERRE en ABLA1NCOURT. (Londea, 21 October, 5 uur.) — De aad viel geweldig de SWABEN REDOUBT sac, maar werd afgeslagea. ROEMEENSCH FRONT Boekarest 21 Okt. 2 uur. — In de vallei va; Oltu?, hebbaa wij de vijaad op de greni teru^geworpen. Wij ber-overden den berg Suru. Oferai elders biosdige gevechtea. In Dobfoudja heaft de vijand het of-feasîcf hernomaa. Hij werd &%esls >ea op onzaa rechtsrvleugel en ona center. Wij plooide» wat op oessn linkervlen-gel,1TAL1AANSCH FRONT ROME, 21 Okt., 5 uur. — Vjjandelijke aan-vallen N.- O Lsarumo, op da Pasubio, werden aa bloedige lijfgevechten afgeslagea. IN ALBANIE Een Italiaaagch detacheaieat heeft Yasko-7iki. op den weg Jaciaa-Kofika, bezet. V'ifantwk>tîg miilioen Graaatan Een militaire medewerker vaa da tTimea». in het Bfitache hoofdkwartier in Ffaskrijk, heelt bsreksijd, dat aan het Britsehe front aldaar vas *?eM8kaaten slads 1 Jall 1.1. tôt begin O-iober oogevear 26 000 000 granaten sija veischoteo. Dat 1s dua door de Brittes en door de Duitscbera, dis tegenover het Britscha iront staan. Hst ia maar goed, dat in aeE modère en osrlog cldt ieder eebot eeh treffsr ia ! Het sen intwreesant zija, te we« tea, op horsreei die 25 millioen proiectislea . tvai &an de belasiincbctalera van E&gelaad es Pailachisad te ataan komen. ■ 3m l i42,493 Zondag ït ea Maandag 23 October lÊSà

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection