De Belgische standaard

130 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 24 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9z908/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3dâ Jaar — IN la * Woensdaa 24 Jamari 1917 ■ ■jHiPEHSîRIIS j yoorSo daten: im**pd .i-a5 anaato-i a,5° 3 75 Ifiet soWaten V m 'lland : X tna»nd 1 75 1 «mande" 3-5° ginaancien 5 35 Suiten 't land : j mtand fr. a 5® S maaûden 5°® 5 muxdeD 7-5<> I DE BELGISCHE STAnDAARD ——Iff CTn RACHT B A ART /V\ /\ cT^r SUchteP-Bestùur'der' : —■ ïldefons Pester \ ? a i O ~^î» <* O > _ >. OPSTEL e m BEHERR villa « Ma CoquiUt » Zbedijk DE PANNB Kleine aanio*- digingen : 0-26 fi. âe Mtl. RECLAMER : voigeni overctn-komst. Vaste Medewerïcers ; m. f. Btlpàir*. L. Duykert, f. Btrtrani f«n *r D* Van de Ptrr*, 2* J. Fcm d» Weutym, Miami, D* L. d« Wêlf, J. Siwums, 0. Wattex. Zatig zij die in den Heer sterreoi i Nog" steeds hoor ik zeggen, als een jongen soms opzijn kristelijke plich-tenwordt gewezen: onnoodig naar de Mis te gaan : als we op 't front dood- 5 geschoten worden (ze zeggen het nog zoo schoon niet meer I) gaan we toch naar den hemel ! — Van tijdtot tijd vinden wij in gazetten en schriften, ; zinnen en redeneeringen die dusda-nige gevolgtre^-ingen schijnen te verrechtva^rdigen.'i Wezen dan nog geen Godgeleerden die zuks be-weren 1 Zou er iets van waar zijn ? Wi sgeerig wil i de vraag niet be-sprefcen Alversta ik ook niet hoe' een ziel, ontdaan van het stoffelijke ; dat voor v< rscheidene en verschillen-! de indru envatbaar is en de ziel. bijgevolg tôt verandering brengenj kai , hoe die ziel, ontdaan van dat; stoffelijke nog hare gesteltenis ver--anderen kan en haar liefde voor werp vrij verkiezen. Neve a de bewering van soramigen onzcr jongeas en van sommige bla-deu wil i het gesproken en geschre-ven woord van den waarachtigen, onfeilbaren God te rade gaan. Daarl lees ik : I hoorde eene stem uit den hemel m?j zeggen : Zttltg de dooden die in den Heer sterven. Daarmeê stemden overeen, al de eeuwen door, de gansche joodsche en kristene ker>, al de HH Vaders en Godgeleerden. En een oud spreek-woord onder het vole gebezigd, zept : Zulk leven,zul e dood Spreek-woorden stel ik hooge : ze bevatten de wijsheid der eeuwen. Zou onze geëerde en geleerde kerk-voogdKard Mercier, zulks gezegd hebben ? Want 't is altisd op hem en op zijn brief dat men zich beroepenr wil. Altijd en overal moet men in acht j nemen tôt wien de redenaar het ' woord richt. j Z. K. Kardinaal Mercier sprak tôt 1 sijne schapen, tôt zijn volk. Het was, een woord van opbeuring, van op-wekking tôt vaderlandsliefde en lijd-zaamheid, gericht aan zijn volk, aan ! de fami ieleden van hen die leden en streden en sneefden voor hei schoon-ste ideaal na God en godsdienst : voor het Vaderland. (bl. io-i«). Hij spra er toteer van « on s -lein en dierbaar België, Gode...zoo getrouw in de overgroote mcerderheid zijner bevol in » (bl. i).Hij spree-t er zelfs in 't bijzonder de « christelij- e moe-' ders » (bl. 12) aan. Het is een troost-woord, een troostbrief (bl. 13), Ten andere meest al onze soldaten ! waren kristene menschen. De maaier in den oogsttijd laat zijn 00g met rusten op de eene of andere zw rte haîm, maar staart begersterd naar degolventîe, geclru e korenareo Jamaar, in de wereld zijn de ge-varen zoo groot 't Is voor een kris en m ,sch het grootste onbeil, hier be-neden, te moeten sterven zonder Sa-kramenten. En ziet 1 nu zijn hun zone.;, misschien talrijk, gesneuvelden gestorven zonder Sa^ramenteo. En wie weet, waren ze wel bereid, . . waren ze niet in staat van doodzonde. Stel u gerust, zegt de Ker* voogd. tfuiten de biecht is het berouw nog" bekwaam te redden en te zaligen, net : berouw uitdnukelijk geuit of beslo- : ten in een andere daad. ( bl 12-13). j I Velen echter leefden niet kristelijk. | Wat zal er van hen geworden zijn ? j «Hoevelen »,antwoordt hijhij zegt niet : allen — hoevelen zijn er niet onder die jongelingen van twintig ijaren wien het misschien zou ont-; broken hebben aan moed om wel te leven, en die, medegerukt door hun-ne vaderlandsliefde, den moed hebben om wel te sterven ? (bh 13). | En wat hij door «wel sterven » ver-staat, heeft hij reeds geaegd : de dappere,die de dood «christelijf aan-, vaardt » zal zalig zijn. Deze twee' woordetens zeggen veel... Maar een\ martelaar in den strengsten zin des' woords. is hii niet. Want «hij sterft] met de wapens in de hand, terwijl de -martelaar zich, zonder verdediging, aan het geweld zijner brulen, over-levert. * bl. 12. Herleest de woorden van onzen grooten Ken voogd, let goed op al de woorden die hij bezigt : « ver-langt gij echter te weten wat ik denk over (le eeuwige zaligheid van den dapperc, die, zijn lot bewust, het ten beste geeft om de eer zijns vader-lands te verdedigen en om de ge-krens te rechtvaardigheid tedoen eer-^biedigen, dan aarzel is nies te ant-: woorden dat de Heer gewis de dap-perheid van den soldaat be roont en faat de dood — chHstelifk aanvactrd — zijne zielezaligheid verzekert. * Wij hebben, zegt O. H. Jesus-Christus, geen beter middel om de liefde te beoefenen, dan ons leven te geven voor hen die wij beminnen. " Majorem dilectionem nemo ha-bet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. I « De soldaat die sterft om zijne broe-ders te redden, om altaar en haard in het vaderland te verdedigen, legt die hooge liefdedaad af. « Hetis mogelijfr, dat hij de zede-lijke waarde van zijn offer zoo nauw- j | keurig niet ontleed heeft, maar is het noodig te denken dat God van den dappere, midden in het gewcpel van het gevecht de berekenae stiptheid afeischt van den zedeleeraar of den, godgeleerde ? ï «Wij bewonderen den heldenmoed van den soldaat : zou het mogelijk zijn dat God dien heldenmoed niet met liefde aanvaarde ? { ' ' Christelij e moeders,weest trotsch, op uwe 2oneo... Al onze helden wor- î den niet aan de dagorde des legers gebracht, maar wij hebben reden te iwhopm dat zij de onverwelkbare i roon der zaligen zullen erlangen. "En het moet ons allen tôt christe-/lij*en troost verstreîken te den* en dat, niet alleenlijs onder de onzen,! : maar eveneens in de andere oorlog- \ [voerende lege?s,dezen die ter goeder ) j trouw gehoorzamen aan de tuent hun-1 ner oversten, om eene zaak te dienenJ wel - e zij rechtvaardig achten, de uit-werksels genieten van de zedelij-e racht hunner opoffering En hoe» veleu zijn er niet onder de jongelingen van twintig jaren wien het mis-schien zou ontbro en heboen aan moed om wel te leven. en die, mede-geru t door hunne vaderlandsliefde, den moed hebben om wel te sterven?» Dit laatste echter kan niet van allen gezegd worden. P. G. Be ; D c jf«r* ttuBcàea hsakjet ve w wn tmv d«» tel«t ^«qHId H«fdclijseia Brie! Z fits. Kasijio .*1M ciar K minai» 1914 ht r aï le LûfeUois bij T. O. R;*rdon aooB de aorgsn v&a " De Stem uit Belgift. VAIN EN VUUK ONZE SOLDATEN Eene welverdieade vermelding. In '' De Legerbode " (laatste tustmer) vindeo we voigead« termelding : " Luitenant-Qsneiaal Ruqaoy, OTerete ran den aiçemeeceu «t*I,heeft op de lsgerdagorde zija âankbetuigingea beubft&r gemaakt tan ds artiiterie-soldatea Dacheane, Vyccke en Danois voor het schoon Toorbeeld van eer* ; hjkhcid dat zij getoond hebbea met tan mill-\ taise kaatoore var- Kaies een geldteich aaa te brengan bevattende 1997 fraak gevondaa in een train ". ; \ Da! strekt tôt aei oiat alleen van bovea-t get>oemde aoldaten maar van heel het Bel-1 giic!i legar. De Paus en de Belgen. » F^aEminentie Kardinaal Mercier haelî van Kardinaal Qsspajri, geheiœschrijv»! «fars Z. H. den Paue. volgecd scbrijfan ont vangeo, dat in aile kerken van b&zat Bs'-giï is afgelezea geweeet : „ Ds H. Vides heeft uwsn bîiei vas 12 Navember met da bijgaande smkksr- betrel-fsnée ontvoeringen 0Btvaegeî3. " Da H. Vader, in wien» hert aile lijdeo v*s het bem «oo duurbaar beîgisch volk esn diepen wserklank vlûdt, hseft mij op^ gelegti Uwe Eœiosatis te laten mtan, dai ievendig belang stallend in de b3VolkiogëB aco iswaar beprosfd, hij bij da daitschs kdzerlijke r egeerieg voetstappen heeft aan-geweDd is hua voordeel; dat hij aile» wi doen wat in sijoe macht ia, opdat een eindc worde gestald aan de ontvoeringen en da! zij die oetvoerd warden terug aouden ge< schoaken worden aan hanse beproefde familier.Z H.de Paul acheakt uwe Eœbentie en de geloovlges van uw bisdoas een btjson-der en zegen. " Zaîlea de fcladec die stelselmatig den P«ui van onvetschilligheid betichten nu dezeo britf durven overdrukken ? De Belgische Scheepvaart i Te Havre, is een belgiacha werf opgericht, waar, voor rekeniag vanfhat belgiach mini» teria van kolonie», verichillenda achepen van 350 ton, voor de aoheepvaart op de koa-golseache meerea, in aamnaak zijn. \ la Schotland, op d« Clyde, doet de Lloyd Royal Belge, van lijnen kant, venchillendi ach«pen bouwan ten einde, dadalijk na den oorlog, de aoodige tonnéemaat aan de haad i te hebben om den belgiachen haadel.te ver-Ebkeren.'t Zal noodig zija, wàet de Duitschera be-dat oaverpoosd de tchepea-aanmaak op de duiische w^rven doorgedreven wordl an de besiuurdar van de Hamburg Amerika-linie verzekAfde nog onlaaga dat, Là des oorlog, Doitscbland, iozake koopvaardijhan' del de sterkate toctianmaat zal beaittec. i ! i I Rusland en Roumanie Da serste Roemeeisscha mi&iaîar BratiariO vertoeft sadert eukele dar«c te P trograd. Laatst© inlichtingen bs-vesti«fen dafc Ruslacd m Raeme^ia esn ai ko! rd h -bbsn gcsloten waaîbîj Rus-lard sncfi verbie dt Rosmeaïs aile bulp t geven die het roodig hsgft, om «je hêrakliieg va» grondgebied te b»ko-men»-w: i ni 11 n m >i ii miii im h nii u latiinimiïnifinir~i un > iiii SOLDATES, eiaoht in 4a leopgrachtasi « m 8EL6SSCHE STA^SAAR^ • <m% âils Êâilitmrc Vtrkoopen. i Eerlik Belgiê —0— O Belgiê, Edel eerlik Land I Teramoord in traaen, bloed en amerte door eanea vraamden Dwingeland, mêsdogeslooa en zonder herte; die aan aw Koning vraggn dorât aan recht en aare te venaken, om 't duitach ktaoa op Fraukrijk'a borat te rappftï uit ta knnnen brakea, | Maar 't est woord op de rrsag was: € Nooit ! » Wat !... Vragep dat et uw woord zoudt eten! Qij bebt de nekke niet replooid maar 't asood aanaoek mst à racht verameten. i | Vao daar, zijn woede v©l venijn i en 't rtrkkan zijner legerscharen door 'i Laad, hoe schacdig 't ook mockt zijn fe! martliags dood, vernleling bsreu. Wat ms?sj?s al oRtesrd, feesmsurd ! wat kiB Bralîgst, wat blo-îd ver^oten 1 wat m*na in balîi gschap gesleurd cl schuUlîoo» voor den kop geachoten 1 Wat steêa ea dorpsn algebïand ! wat vronw^o aa» boa m&ss onitrokken 1 wat rcoverij door gaesch het land I wat ksrken plat m«t k;uis en klokken I Wat menschac, esrtijda wel of rîjk, aiia thacs uit huia en heerd verdreven en treur^n in eea snder Rijs, beroofd van alUa, beu vaa 't leven. | Ik Zfig ze tjolea lasga de atraat met pak ea zak, mat peerd en wagen, die dutaes... met hua droef gelaat, niet wetesd waar aaartoe... gejagea... het hooïd vol zwarte somberheid, het h«rt door wee en amert bewogen, gewoed, tôt atervenatos bereid, en dlkke traaen diep in de oogea ; | verliszead, atap voor atap uit 't zicht hun huis en doeoiag, dorp ea kerke, en 't plekje waaf gedolven ligt hua achat, verge ârd met alaafiik werksa. Han achoos varledea schijat 83a drooAl ; esn droom hua vroeger heil en vrede, d« toekomst greinst ha a toe vol achroom, een enkel toevluobt blijft : ...de Bade ! tiebsdea voor 't gefolterd land, 't gepijnigd volk en 't legar, 't moedig, dat op des Yasr vaat houdt %tand es op den vtj&ad klauwt zoo bloedig ; dat vocht voor Vorat en Vaderland mît. iseuweamoed laaga Maaa ea Schelde dorp uit dorp ta„ door puin en brand en vlucbtesd volk dat greitswaaits anelde, dal heldforoafâ an glana vetwierf en de oog^n v%n de ganache wer&ld, en, spijia fe#/«ld, niet uit en stlerf na'îSr sieoda herhet.lt mat sar bepareld. Doch bovgaal wîê^lanst 't gezlcht van oa&en kosnsiî dappren Konicg, een Vorat vaa 2tre, wosrd en plient I dasrom verjaagd ait Land sa war.iag I Lief Belg«aiaïtd, aw lot is zaur ! mw ksoft uw traaen ea uw snerten I waldra zal slaaa 't veîloasi^gguur I ik feacp mi waaach hst uit der herten I h. H. ti imir'itinmnirr i nu m 11» 11 — irmm—nrrcT^f bêLQISCH postwezen. -o— BER1CHT. Vaoaf 1 Februari zijn^ de verzendiega-koaien der brieven gemsseld tusachta bel* gische ea fracsche gemaenten, die op aenaa afatar<d vaa 30 kilomatera en min vaa elkan-der ligrgea, op 15 centiemea voor 30 gram gebracht. Vooi het beatellen vao a let ofonvolledig gefrankeerde brievea zal het dubbel vaa het bsïoop der oatbrekecde segala geeiacht wor* dan. Laatste Tijdingen over den Oorlog l Ambtelijke Berichteii j l Bélgiuch front. — (22 Jan. 30 uar), — ' Qewoont«slljke artilleriS'Btiijd om Hêt Bas ift Dikamuide. Fr&osch front. — 22 Jan. 15 uar. — . De v|Jar d heeft aa&valian gapoogd op oc se jloopgrecotes N. het boach vac Gaufitrt». Hij werd volledig algeslagen. Ûe Palitieb Krisis in Rusland De Tisr he«ft tôt Pdns Qalitzine een be-toog gericht cm hem te doen iaziea dat «en Sfoede politiak alla^a kao gdvoerd wordan door verstandhoudiag tusschea de Rageariag en aile Staatainatelliager'.Ia hstselfde betoog zegt do Tsar dat aile Russea atrflden zullen tôt d« voilealige zegrpraaL DE ZEGE IS NiBIJ i De ministers vao ooriog van Fraakrijk en Rusland he'sben in eer. ^ilukwestching tele* gram bê^dea de nakeade sege voorspald. @ ontpii>ffîi td Lonaen j VolgeçB laatste fceriehtea î'ou de ramp 600 »> cht ffera ;<maai hebbeB, waaronder 100 «f dooden es» 400 gekwetsten. De Duitsche zeeschuimer duiîschs seescfcu;m-r-kr«!«er laat nog eteeds van zijn pertes» hoorea. Niet mio dan nege?5 gehepen zoHde^ gekaapf g^weest ztjo en gepiuG'îerd.T^ Perr !mrcuc (B/azilia) zijn 170 E jekche, 54 Fraaache en 14 Ameri-|kaansch3 matrozen aan wal gazet. Oostenrljk roept de Uis ns 1910 «p Uit Zarich wordt gemeld dat Ooatenrijk zianeca iabisnea de maasd de klas vas 1919 biasen te roepen. Oô Toestand op 23 ian, 7 uur farijs maldt betrekkalijke kalmte (eazQ op de beide Maascevers, waar de artillerie* atrijd zser hevig ia. LONDEN meidt eea groot succès in Ooat Afrika, waar de Britsche troepen in de Dètta gearongeri sn de omsiageliag van Rudjidji begonren ai je. Eta hospp.aal waarin 16 Bîanken an 209 Zwatteo gekwetst lagea, wierd veroverd. In we»t»treek achtervolgt geaeraal Naitheya de vluchtende vijand aaar Lugaube. In heel Ooat-Afrika ia de vijand cp da vlucht. PëTROGRàD msldt cta osgewijzigden toestand op 't Russisch en 't Rosmeentcb froat. Di dnitschc klas m 1899 opgsroepôn Uf« A -v toi dam •«. -rat ges«ia<l dat voient de Lokal Anzei et ta. -;st bile jongelingen gebort®. ia 1899 mica ii Beïllj a &an âe islij* ^iDgsbu, dsn jfeçn moeses aasmeldea. ûosiiiirijî aaar d« baakroet ? De «Ji.uraa! de Geaeve» van hsdex), meldt dit de Ov>si«-.d}ksch«hoDgËar8ohe acbaida» s, tea gevolge van de jengst'getroffen maattej hn, niet meer lu staat zijn hun achulaeo te betaiea bij hua zwitsersche leva* raaia. In de awûsersche heure la de opcchad* ding groot,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes