De Belgische standaard

690583 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s756d5qs60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

! 4d* .Taar - Nr % 46 uiivi Vriidag lt November 1813 S Veor Soldat*® » i,aj fr, S 4,5a •»»I,7S « ï>75 « 5>ïo *» 5JS -o— s'nsed ; *r- a,S0 •• • f Cê } f s J.J0 DE BELGISCHE STAnDAARD ^ Oïîtïl 16 :i Ss-'stp Vil'* Ln ■fbsrme" >i Zeediik DK PAR'*" :, ' ?£!>:".c » -fcc» «K'îiPgm! r sîs,j._ , ... ., REC'.' MET3 volgens o**f-«Mk-'HBst■oiïgM SlI r ~ ■ --awRDBk 1LDEF0NS PEETEkl \ X \ *311 <04U^"WIWJlWV,ttVO» </ C-7 f- ^ V; 1LDEF0NS PEETERL fe s VA RTF MF.T>FWF.R KTTRS • M F. Rp.lnalre.Rr. nnvker*. P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Jnnl Filîiaert, Dr w De Woj^fl. "Wattez, Adv. B. Baels, H..anon - bans Onze Toekomst ■MBMBMraanBBBi I V. Hooger Gnderwijs Met het « Hcogcr Onderwïis » I net al niet beter gelegendaï met i làîidere vakkeo. Te Sang volgden v Ideo gewoaen slenter.Daar het hoo£ ■îioodig was diep in te grijpen ?c Itot eene meer moderne inrichting Jkomen, en wij over 't algemeen v Igeen nieuwigheden houdes, zoo b Iven wy immer stilstaan, stake st Ibij eenen toestand die met de hed.( Idaagsche eischen niet meeroveree iKwam. I De oorlog zal ons eene beste f llegefiheid geven om ailes op rneuw I voetherin te richten, daar ailes te ■plat ligt en opnieuw dient op te 1 ■zen. I Verschillige vragen stellen zi ■waarvan de eerste is : Moeten or lllniversiteiten aan professionn loiiderricht doen ofwei een stre l'/etenschappelijk mldden .blijve l)ient er vooral in|'t oog gehouden Ivorden het vormen van vatemann ftfwel icomt het erop aan de stude ■tri op te leiden tôt wctenschappe 1 doctoors ? Aanhankelijk met de lffaag Komteen andere: deherzieni - Ivan de volgorde in de vakken, 1 Ifscbaffen, vervangen en bijwerk ■er kursussen, het inrichten van c levende humaniorajaar als ec iegdijke voorbereidiag tôt hoo§ Itudie ? I Voor vandaag wil iK enKeî c ■Ufitbespreken, naar mijn oord las het grootste belang en waar lesiige nuttige wenken kunnen linden voor de reorganisatie c Icuvensche hoogeschool, ni. : 1 II of niet katholiek-zijn onzer katt ■eke hoogescholen in 't algemeen r I Een woord veoraf voor den le; f ^een misverstand te doen oî Itaan: s 1H si en vooral al wat ik hier ne. Ihriji is niet van toepassing op a leolo ische en filosofische facult a lu.Sommigen dier; onder meer de J I Leuven, zijn wereldberoemd 1(j Irmen een waar weteoschappel >û I' r voor ons katholiek geloof r- I un liefde brengen en bewe |r . Verder, uit het leit dat ik t ,l» |t voldoende hatholiek-zijn v ^ ItDinige universiteiten aanklaa en |cut tr nict besl°tq5 te worden <: n- I' eter is voor kristene ouders, h ize pen naar neutrale onderwijs^ eî Ichten te sturen. Dit is niet mij le° wening. Niet voldoende Vatboli )n" besluit in zich reeds dat ze to ^an f"oi' k z,Jn en m cIk geval dat t ien I richt niet tegen den godsdier I dit is een punt van groot t ara I - Dan Dog blijf ik bij de gedac ndo I ; eene groote domheid is 1 i opeElsjktedurveiî • eerschr wat mea inwendig dei< t i » s voor opspraa;^ Aldus omt l : 'eroetenng en bl^ven we op paù tôt het oogenblik dat V springt. Dr. waarheid kwcî V» maar de waarheid dient son mia^ajn———^—ii——— n miiihj iiniinwimina n n i'iiih i i tt geseçfd te worden om tôt verbetering 1 te Kuonen overgaao, \ Na die opheldcriag, kom ik ter |zake. Aan de vruchten kent mer» den •g boom, Het is een feit dat vele oùd-le studenten dichunstudiënvoltrokKer hebben aan eene katholieke uni ver-s| siteit, in 'twerkelijit leven weinig o m niet als KatholieK voorkomen, Eer \Q groot'gedeelte bepalen zich bij faca n de katholiciteitj anderen stcllcn zicr p_ openlijis aan ai s atheisten, de besteï I* bepalen zich bij een eng naleven vai 0' hun noodzakelijkste plichteû, eî n_ hebben een hekel aan wat ze noe men «godsdienstige nieuwigheders» e_ Dit voor het privaat leven. Wat aan ,D gaat hun publiek optredeo, daar i; ^ het nog erger. Over politieke katho liciteit spreKcn we niet, eni«el ove 'j godsdienstige opvattingen, Nu hoe veel dcctoors, advokaten enz. zijn e "zt bewust van hun plichten van staat In de toepassing van hun vak hlijven ze vrij ( p {zinnig uit reden dat het onderrich tc j dat ze genoten hebben en de metho ,n | de, door hen binst hunne studiën op r- gedaan, van dergelijke princiepei y. uitgaat' ge Drie feiten vallen te bewijzen : ,.T i. De katholieke mtellectueele; h Kennen hun godsdienst i iet en daar a ' om durven zij hem niet verdedigen ïn en daarom nog leven ze niet strenj; katholieK, ne a. Ze kennen de zedclijke plich er ten van hun staat niet en daaron | passen zij ze met toe 5n f 3. Ze hebbea een buiteng'odsdien el: st^ speciaal onderricht ontvangen e: daarom blijven ze vrij zinnig in hui ve | specialiteit. 1 fi Met voorbeelden zullen we trach er ; ten die drie punten te bewijzen. ct j BRIDJIA, °* ! ër " Von Tirpltz 1 Dé Sociaal-democraten vragen de aan houding van admiraal von Tirpitz, gene - raal Kein, admiraal Hoetzendorff, enz. r- s ' je ; Wiîlem Ii naar Corfou i- Welingelichte middens uit Holland be zç, weeen dat de Keizec naat Gotfou teekt. ;n De Bolchevisïes waggestaurd |K De Bolchevistisctie diplomalieke zending i Ik Dinsdag laatst weggestuurd geweest. gv Besluit-wet het uit«e ven toelatond var Scliatltistbons, ' me s » ' liet oog; op li-»t b.erst& ^ vaia het muntstelsel m î Artikel 1. De Ministervan Finacciën is ge e- ! machligd, ten einde de zuivering van den munt iç ; omloop in het Konitikrijk te vergemakkelijken , i Schatkistbons uit te geven, die. 5 °/0 interest op ■ brengen en na een verloop van niet meer dai ;h i drie jaar betaaibaar zijn. De bons zullen bij openbare irischrijving uit gegeven worden. De Duitsciie munt zal, voo ^ de aflossiog der inschrijvingen, in de'mate ei e_ in de voorwaarden door den Minister van Fi nanc'ën vast te stellen, aan de waarde vai 1 fr. 25 per mark, aangenomen worden. ; De verlossing onzer ^ krijgsgevangenen 't Het tlotlands goeveenement laat toe dat de tetugzending dec kcijgsgevange-_ neri in Duitschland geschiede langs^de J' Hollandsche gcens. Dit zal het veevoeî S , in Duitschland veclichten. Nog* de Wapenstilstand A » n,a>ggor-[ >■ Onze Krijgsgevangenen komen af * wmmru Ds Prins m Lippe Ireedt af. /an Plechtige intrede vai n». den Koning te Gent Gisteten, i3 Novembec heeft Z. J\ 1S Koning Aalbcech, zijn plechtige inteee bo gedaan tn de stad van Jacob van A ci ver velde, gevolgd dooe de officieren va œ- den Staf van hel Belgisch leget en d i er dec Bondgënooten. ')e geestdrift d< at ? menigte was onbeschcijflijk. Nadece bi zonderheden volgen. Z Kroonprins zou h°- niet dood zijn °P Volgens een telegram uit Den Haag van pen Nov. zou den Duitsche kroonprins te Mae trient aangekomi;n zijn den ilen dezer om ure ; hij werd geleid bij den go; verneur v ]eti Hollandsch Limbnrg, aiwaar hem de beslissi ar_ van 't Hollansch goevernement zal bekend g maakt worden. v ;ng " Deze telegram spreekt dus dezen van gi teren tegen. Ch" TW om Nog over en. Duitsche eerlijkheid. e" Eene fransche mededeeling zegt ons c lun Mézières door de Duitschers werd beschot nadat de wapenstilstand was geîeekend. ch- Van vier ure 's avonds tôt 9 ure 's morge werd de stad gedurig beschoten ; eerst dac u men ôal het was om de ir ^nsch troepen leg te houden, maar men bestatigde weldra dat kwestie was van eene echte vernielings-besch ting. lan- 1 Gezel Anse ele Minister iNaat: een getucht de conde doet zcu gezel Anseelc, d.d. bucgemeestec van t Gent en sociatistisch -volksvectegenwooc-' ! digei vededen Maanda^ bij den Koning "ontboden zijn'gewocpen, ten einde hem ' | te speeken ovec dé aanvaacding jvan het 11 ambt van Ministec. Zotiden we estlang Ieen omwenteling in het Kabtnetbeleven? Men spteekt vao een démokcaxische Rô-geecing samea te stellen, Mogen we ver® i hepen daacin manea met kepoen te zien zetelen en soowel d,-e Vlamingûn ingelij-ken getal! e vetteg'enwoocdigd te zién als de Walon. 2 : Laatste Uur Il Onze krijgsgevangen De eerste krijgsgevangen die volgens de | voorwaarden van den wapenstilstand moeten . | wordi ;n losgelaten, hebben Duitschland ver-ï laten en zijn reeds in Holland toegekoi^en. IZe werden met eenen ongehoorden ge estdrifi ontïangen door onze Belgische v uchtel.;ngen, î De Franschen 11 te Strasburg n j Uit Parijs wordt gemeld dat de Fransche I troepen op weg zijn naar Slrasburg om de stad te bezetten. n INog een troou om^ekasteld r | in Duitschlana s De prins Lippe zou van ziju troon afstand I gedaan hebben! ^ j Hoe de wapenstilstai a ) tôt stand kwam. * | De wapenstilstand is dus geteekend. Duii ; is s land heeft zich onvoor-waardelijk onden j pen. In de laatste oogeublikkeri dscht men | er een verlang zou mo tten (oesçstaan wor •e- . waot de Duitsche afg^ vaardi jîf^ die door lia. t berger na r 't grool Hoofukwartier werc et ? zonden om de voorwaarden aan den Keizei ©1 i M<*x ÎOn Badeu te ond.^rleggeis, beleefde o si weg allarlei avontur«a <iie zijn tocht va# da5 vert"aa|den. int- ! v00rP°sten gekomen wierd de ;en, ! ontbaal op een oorv rdoovend geschut. op- t Was kapnein Eîdorff, d? zaakgeiasti dan onmogelijk de vuurlijn te overschrij Telegrafische berichten om inlichtingen bl oor zonc'er nitslag. Toeu vroeg de Duitsche afv î en kapitein Eldorff per vliegtoeste Fi- laten vertrekken. 'i Werd door Foclï to van l staan op vooi waarde dat de Duitschers het stei met zoudeu bescîiieten. Erzberger ver == \ tigde door den draadloosen telegfaaf 't Dui » Hoogkwartier. Enkr.it! oog^nblikken na kwam het antwoord langs de zelfde weg. « Vrije doorgang word aan het fran'sch t0-e i stel gegeven dat Eldo= ff naar Spa moest b: le- ê §eîl- B^velen zijn gegev'în om aile vuren op de « toestel te vermijden. Het, zal, om erkenne^iij >ec | wezen, twee groote witte lichten moetem L ; ^ ^ f Allés werd dus in jereedheid gebractit llQ | den Duilscisetl zaakgel astigde langs de luch . doen vertrekken, wan rieer erikele oogsnblik | na 't bovenvermelde telegram het DuiU Lsch- ''h°°fdkwartier deed s einen Jat het bombai wor- ment °P eerst-e ' tijn slechts ontplolfu: i dat waren van munitiedej sots en dat twee Duitf -dan achterwaartsche bat ,1 erijen, meenende gj ' fransche kanonnen te -loeu le hebben, het -j ;,q. °P den we8 l:addeîi gi iopend. r en F.nkele oogenblikk- m riadien toog kap inder f E!dorff in aut0 !iaar S pa, waar. hij den Zo.x één ^ November om 10 u.,» in den voormidda° s kwam. man ;î De beraadslaging n joet al niet lang gedu hebb' n want de Keiz1 ;r en zijh zoon waren é igde, ^an onder getrokken en Hindenburg had : j-.ien. aan de inzichten van de nienwe Duitsche leven 1 geering door den s^cialist Ebert geleid, te raar- derwerpen, De w?ipenstilstand moest' onb 3l te - dellijk gesloten worden. ïn den namiddt-g ' )gge - ' trok kapitein Eldorff terug naar het front toe- bereikte in den nacht het kasteei van Francf 'wât-1 b|j Haudroy, waar hij aan de Duitsche afvs itssch diging den toeslag kwam brengen. Maarscl idien | werd dadeîijk verwittigd en den Maan •^11 Noverabei enkele oogenblikken v6or toe- j» verloopen van den gestelden ûjd, in de st; uen-, vanRethendros, waar.FociVs trein wachie > dit | was. was de capitulatie van Duitschland jk ne i voldongen fpit. dra-j Deze g( beurtenissen befiooren tôt de schiedenis en moeten geker-id blijven. Op den Rijn. : De wapenstilstand werd, den ii Novem- | ber om i r uur getc-kend. ïosn werd en aile vijandelijkhi'.deft gestaaki. Om o mxr | werden door de Verbondene bevelhebb'jr-\ schappen de laatste ambtelijke meded'e-'i lingen betrékkelijk den oorlog meegede; !d. Het Fransch berichï', de inspanning van I 4 jaar en drie maànden oorlog, saamvat-tend was als een triomfkrret': « In d< fi2 maand van een oorlog zonder weergad. in de geschiedenis, heeft het Fransch léger met de hulp der Verbondenen, de neeriaag van den vijand voleindigd. « Onze troepen, hebben gedurende vier :u jaar van ophoudelijk stcijden, het voor-in beeld gegeven van de hoogste weerstands-z- kraeht en de taak vervuld door 't Va<ler-_ ig land hun toe^ertrouwd. m « Nu eens met onwrikbaré wilskracht de et aanvallen van den vijand brekend om later ig zelt aan te vallen en den zege te bekomen, n? hebben ze na een beslissend offensief van C- 4 maanden, het machtig Duitsch leger uit-r® eengeschokt, verslagen, uit Frankrijk vèr-;n dreven en ditzelfde leger verplicht den ij- vrede tô vragen. tls « Al de voorwairden van den wapenstilstand door den vijand aangenomen geweest zijnde, is de sehorsing der vijande-jjr» lijkheden van kracht geworden om 11 uur voormiddag. » Op dit oogenblik had het Belgisch leger * het kanaal van Terneuzen overschreden en de den bocht der Schelde bij Semmerzoeke. ien Het Fransche leger in Belgie bestreek het ° front Nederzwalm-Hernulgem-bocht van St rifl Denys Zegemzem. Meer links hadden de en. Amerikaansche troepen de Schelde te Heu-vel geforceerd. Audenaerde lag al io kl m. achter de frontlijn. Yandaar liep het front bezel door de Bngelsche troepeu, i4 klm. g ten Oosten Ronse om langs GeeraardS" ,he ® bergen, Lessen in Henegouwen te berei-ad ^en. Oin 7 uur 's moegens van 11 November was generaal Horne, Bergen, dehoofd-stad Henegouwen, binnengerukt. Van daar liep ïiet front naar de Fransch-Beigische lû grens waar de Jïrigelsche troepen de tinie md Avesnes-Jeumont-Jivry bezetten. De fransche troepen hadden de Fraosch-Belgische grens overa! bereikt en waren de Ardennen binnengerukt. Oostelijk de JVIaas, bezijden Verdun, v/as de Duitsche grens bereikt 001 geworden door de Amerikaansche troepen. Den 12 November nam de overgave fan het materiaal een |aanvang en is de ont-, ruiming van Belgie en de andere gebieden m begonnen. 3jie 't Gaat niet zonder moeilijkheden, want net Du.itsche leger is om zeggens in ontbin-uur ding. Het heeft geen opperbevelbebber meer (.Hindenburg heeft de wijk naar Hol-;ein land gen'omen) en het gehoorzaamt niet dag meer aan andere bevelhebbers. ,tI'- In de gaaaizoensteden, van Belgie, ni. 'o Bevecloo, te Luik, te Namen, te Ant-,, ^ nea zijn de Duitsche bézettingstcoe-' al pen^in °Pstand gekomen en vccmoocden ien hun aànv'?e£dei:s- . -, Dat zults a;,Uîtlei, ««""l'Jkhcden «■ »n- . •. leeecs zel , lioe t wel ., bcengt vooe onze ° ', , id- ■ , f , , tllen eeest die plotse I met betoond. We zL , _ . r , er- ... . . » den Duitschen i 'Vtii heidswaanzm van . on ;! ., . , t. om zekec tt pt j soldaat moeten temmei. .. .. , ! spelen van ons ,tuk. Want ~ 'He 1er i £ alk | lijke soldaterx en agenten mov. v ^ faocr. ;ag ^ vtclaten. Ze hebben daarvooc it, 0 iet \ tijd en, 25 dagen om zich tôt 3o klm. 'ty' tic ; den Rijn tecug le teekken. de ; Onze legecs zullen hen daac volgen. >en ■ Hun taak zal zich niet uitsluitend bepa- j Ien tôt ean bewakingscol. Meec en mecc ;e- . woedt het duidelijk dat ec geen voedsel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes