De Belgische standaard

1586 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Mars. De Belgische standaard. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qr4nk3729v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

nr AFLCÎSCHE STAnDAARE I # r>EKIKAi\JD VAIS un.xv ~ *"*• — ~ * — •»• * Abonneraentepriis : Voor soidaten; Voor i iB*sa<i fr. 3J0 — Voor 3 n»an<?eB fr. 5,25 1 A«-»~i»~»î«ïifî «■Bjas2BHB2«s>HS=3i- assas Klokke Roeland Morgen begiimsn we al# MEN6ELWERK Klokke Roeland het mrlogêboek over Belgiè van John joor-geosen, het wèreldbetoemde werk dat ver. ialingen in aile talen btleefde en waarvan onœ gevierde medeiverkster Jof. Belpaire de puike nederlandsche overzetling btzorgde pitwe neaenanascrie uvcrueumy 1«•«/#»««< ■ir»Mi~r'"titrrt^tniinnrngrtr,*T 'm-m rrirmrwrrtgttii iiiiim EENDRACHT Brief uit Holland Wat zal ik u schrijven over onze geinterneerden ? — Wij kunncn di# beschouwen onder vèïschillends ka- tegorieën : ie Dexc die werkea : aile soort van arbeids-en vàklui die bezigheid vondeia het zij in het kamp, het zij buiten het kamp "bij particulieren, wparbij de eenen meer de anderen min verdiesen, de geïukkigiten onder hen zijn de se werk-lieden die op vreemde plaatsen buiten het kamp werk vinden in fabrisken, ateliers, autoga?agesf enz. Dcse mochten hun soldatenpak met de burgerskleedij verwisselen en hebben cet* zeer breede vsijheid mits zich op gestelde tijJen bij de hoPandsche militaire overheid aan te melden. a* Deze die onderwijs geven of lessen voîgen, - etn kategorie, die God dank, zeer talrijk is. 3* Eenige moedeloozen,— de geldspe-lers, — die niets kunncn opofferen aan orde of tucht, die aile « corvee » als dwangarbeid beschouwen. • • t • •••• Begrijpt ge nu dat er vclen îeijîî die hunne ma kerg van het leger benijden ; Gij toch staat op Vaderlandschan grond£ ge zijt t' huis, en wordt versterkt door dezelfde «ensgezindheid, dezélfde wils-kracht, denzelfden moed, dezelfde hoop waarmede gij uw stuk staat tegen den vijand. Wij ondergaan hier al de ellende van het ballingschap in een vreemde natie ; waar de overheid om de wille van de neutraliteit ons met onze vijanden op gelijken voet moet stellen ; olschoon de massa voor ons partij kisst. En niets is droeviger voor een warir-voelenden Vadcrlander dan neutrale stemming... dat geeft zoo een nare ont-nuchteringf die u vastk het besîuit doet trekken « Wie met mij niet is, is tegen mij ! » 't Laven kost hier duur in Holland, en voor veel geld heeft men een zeer sommaire huis?vesting. Ik bewoon met mijn huisgesin een weikmanshuis, dat onge-meubeld 22 gulden per maand kost, Aan den tegenwoordigen wisselkoers hseft men voor een frank tusschen 34 à 38 centen, d. w. z. ^at een gulden btjna 3 franken. belgisch geld kost ; en hier wordt in Holland gerekend met gulden zooals in België met franken. Maar als wij reeds >flag«n ; w&t rnoe-tes dan de vrouwen zeggen dis Bslgië ontvluchtten om hun man te vêrvoegea binst de interneering. De meeste dezer vrouwec, waarvan velen met hun kinde-tûtx wonen in Âmersfcort> een lief steedje (Brugge in 't klein) op anderhalf uur van 'tkamp ; daar wonen er de meesten in stofferige vuile kamertjes met schaarsch-te van zon en licht. Eexe ellende krijgen wij, dokters vaak te zien wanneer wij in dienst de ziek-gemelde vrouwen bezoe-ken, ten einde na te gaan ot de geïoter-neerde man met nacht- en dagverlof bij zijo vrouw kan gaan verblijven. Zij die buiten de stad wonen hebben min sebade van de c ngezoede huisves-ticgsvoorwaarden ; dank zij de irissche buitenlucht. Zooals ge wel zult gelezen hebben in < Vrij België» is in Amersfoort een stich-ting : Elisabeths derp, waar reeds ver-scheidene families van soidaten een on-onder-dak hebben gevonden in veel voordediiger laver;svocrv»aarden. Nog gedurig worden er bui jes bijgezet ; en binnen enkde dagen zal er dichter bij het kamp een nieuwe kolonie kunnen worden gehuisvest. r r» o maanden fr. 7J50 y 1 D; beslissende phase : m den strijd oui VERDUN | J s ? Devrii ^el algexnecne indruk is thans dat | de strijd om en rond Verdun zijo hoogste j punt vaa geweld hseft bereikt en ook ziin be | n ! langfjjkste inzst heeft jgedaaa op het schaak- p j fcerd van de beslissing. | ioim^rs nu wordt niet raser gewaagd ^an 1 I jSsedeelteJijkeaaavaîîîsn.'t zijunafront-of zijde- i e îinsfsche pogingen, maar b^na onopgemarkt J bseft de draigwijdte vaa den slag zich uttge- 1 v 5 Strckt om ea rond de vesting, | }{ , De zijdelingache aaavalleu Weste^k de | Maas, tusschen Bethinccnrt eu âen strootn, j 3 werden niet alleeBlijk met hevlgheid voort, ^ i maar nad&t het kanon is weerom besjomJtn | , éonderen op de hcogvlakfce van Douauœont, | ^ zijn da»ï ook de stosmloopen bfrvat De g sfcicfld weedt »u wes«rom cp een front van 15 « e kilometers Noord-Westwïiarts Verdun, met j y 1 een bijzondere drukkiog aan deze zijde ^an » de Maas. Aile reserren moeten thans in het vuur ge-bracbt sjjn en van wege den vfland gaat het \ i er op Jeveo en doed. Er wordt met méthode j 3 gawerkt om de bekomen voordeelen ait te breiden en het gewanscht uitwerfesel te doen atwerpen. K De innamo van Verdun is voor de Duit- z' sehei'8 de obsataie gewordeo, die ze willes * bemeesterea. 0 Het feit d&t r.a lô^aeen slaags da vQand k erslechts a»n begon zgdeHcgs aan fe ▼alls^ S op eeo punt det van aersteo af bestemd was den achok te onderstaaa (Bethiocctart) toont h duidelijk genoeg d^t men in de bestorming van Verdun een kolossale pogiog moet sian die nog in de eerste dagea nigt zal eindigen. t, KET DUITSCH£ MATCRIAAL y Het is onfreloofiijk welke opeeohooping van 0 materiaal de Duitsehers rond Verdun hebben | gedaan om de vestins? onder eeo aanhou'len- e den hagel van schroot te doen bGzwijkeo. ^ Veldgeschut en zware artillerie zijn baast in d î gebjke verhou Ur.g voorhanden en de muni- K tieverppilling die de Duittchers rond Verdun d doen last g'esn tr ijfel meer over dat. ze hier, v even als overal elders.willen den sîag winnen t< door 't materieele gsweid. Op Verdun alleen, d hetgeen geen onmtddslHjk voordee! kon bij- d hrengan, werden in 7 uur tijds 80000 grana- z ten van zv/aar îraliber ffeworpen. Wat moet s het dan geweest zija op de elgenliike loop- o grachten en versterkiagen ? g DE WEEliTAND l En rfiçttegenataande dit geweld houden '' de Franschea kloekmoedig stand. Waar hui- ^ zan, loopprachten, forten en redouten d« | ^ lucht invliegen bUjv*n zij llçgen, afvrachtend ^etî «choV en den sanvalsvloed. 6 Zijd de Duitsehers fipren jubelen zeom den ^ darf vrb hun hoofdgeaeralen, met te meer ^ recht mag gewezen worden op de achitteren- Zl Ide leiding der Franschen. Qeneralen de Castelnau, de man van dezen ootlog, en Petain toonen hier te wezan, niet alleenliife: strategen van eerste gehalte maar ^ ook volktdrillîTS van beroep.Mochten ze Verdun heheuden dan ware voor al hunne S u kracht eene groote en schoone belooning ^ weggelegd. Hopen we't vooi die dappereo. h k , j LAATSTE UUR io Maart, 7 ure ^ Verdunfront l We vorderdm in het « KRAAIEN-BOSCH », doit biina geheel in ons bezit IVan aan Douaumont tôt Vaux : artillsrie- p' gavechtec. Hardnekkige aanvallen tegen g, Vaux werdeu afgeslagen met bloedige ver- J îiezen voor den vijand. De tegen onze ioopgrachten van het fort van Vaux garichts aanvallen werden af?e- I » ■lagen. I * AAN Z E E I 'k He.b weer alleen in 't duin gestaan en daar de zon zien ondergaan k in weidsche stralenpracht. S( Nu klonk geen zoet musîek-geruisch ; mijn ziel zong niet met 't zeegediuisch I ^ een stille, zoete klacht. a] — h ïk heb alleen in 't duin gestaan n en daar de zon zien ondergaan b< in rooden oorlogschijn, P> wijl allenthenen, gruwlijk grof r,i klonk 't zwaar kanon, en huilde dof het lied van dood en pijn. ^ De winden weenden, en de kolk weerkermde 't weeën van ons volk'. g( ginds in 't geknechte land ; at en 't rooden van den zonnegloed e weerspiegelde in 't vergoten bloed d< het laaien van den dorpenbrand I st A. V. V dl W OP DE FRONTEN ci z> Ai is het ôst de sljtemeene aandacht worcit gewijd aan wat gebeuretide is ro^d Verdun, w zoodanig dat we vrljwillig onze gedacblen flj aîleidea van de andere fronten, vallen toch over de were d feite» voor die in min of meer «c, kortea tijd op het oorîogotooaoel veianderic- _ gen ten onzen voordeeie aunnea bswerkea, dl Zoo ga-ithetin den Kaukatus, zoo gaat fe bet in den Ealkau. g( Nu wordt het belang van dac strijd in den Kfiukasus erg betchaduwd dooi de geveeb- Ei ten rond Verdun.maai toch verdieat dit front ns ouïe belangsteliibg te vergée, omdiit tegen- vl woordig daar het fait geslechc wordt van en over de toekomst van Aïmenifi. De oagelnkbige gouw, waar de Turken e®uwen ddor bun wraaklust en fanatisme boivifrde.îs op de kfistenc bevolk ag, uitmoor- derijeo pleegdsn uit bloedlustig geeeegap, Hi gaat nu door do oÔrlogsRebeariecisaen voor di de Turkeo verîorea. De bevolkiag wordt œ voor 't oogcnbiik oader de hoede der solda- ti ten van den Tsar, van allô verdere g;uwel- dadea gespaard en 't mag gehoopt worden ir dat 't vetloop van dan oorlog ook hier het zijnezsl bybresgen omdeze kristese volfe- _ stammen voor goed aan 't Turksche juk te (j( oatirekken. Dcswege heeft de Rusiische ze- £ ge niet alleen een strat-'gisch belang maar is ]a ook %an bedied onder mored opzicht. Fsite- 0( telijfe: gaat immers hst Turksch« gezag ver- it Ioren o^er eene provincie dis eeuwen zijn y? preoi was. Be in^loed zal weerbotsend wer- hi kën op andere stammen van Kleln-Azia, als en d^.ze. RUlleri bsmerken hoe veal beter hit ic gaât vrij te leven in ésn land dat slechts een ti< weldoende protectoraat beôogt en hen doen oi besluiten tôt geweldige middelen om een w zelfde voonecht te bekomen. te « d< * * pi Voor Saloniki, intusschentijd, blijft de toe- m stand onveranderd,met uitzondering van een klein Franscb succès beataande in het voor- te uitbrengen van de voorste 'inie, meer land- m waarts in. Een bawiis dat de ontscheping van te hulptroepen voorduurt en dst het verstarkie g« kamp vsn Saloniki te klein wordt voor de bi kraeht van de Entente. a( Er is spniak het het gareorganiseerd Sçr- 0£ vlsch leger nasr Salcniki over te brangen. ^ Aldus zou onze mscht daar weer met 100,000 man versterkt worden en souden we aisdan 11 mogèn beginnen psiz-in op «sa vooraitîul:- " ken en een offensief. iAA^ TREBiZOKDE H Lacgsheen de kust zijn de Kussische ttoe-pen de stad RIZÉ bicnecçerukt. Ri?é ligf. op de Zwarte Zee op oegeveer 65 kiiometers v?n Tiebizonde. ee fnrw.-g2.ffcu,ui,i iiwam.ra^aawgrsy JT)i Ltest en verspreidt DE BELGISCHE STANOAARD , ^ De Kag.Lche eu Duitsci) iloten In bet Lagerhuis had eene grootc bespre-king p.aats over de bewçgingsu der Eagel-sehe en... Duitsche vlofcen. MiDiatar Ballour deed ter^cht opmerkan dat de wetking van de Engolsche vloot niet alleen verbazend maar ook reusachtig mag beetec. Zij slUit niet aîleen Duitschland in, maar zs verzekert de bevoorr&diug van aile bondgenootsr. Ze zorgt daarbij voor het troc-penvervocr en moest de actie de onderzeeërs »fw««ren. Haar sterkte is in dén corlog ter-dubbeld aizoowol in tonnenmaat aïs beman-niiog. Ze wacht nu nog enkel op 't uitkomen der Duitscbe vloot om de kroon ep 't werk te Eeften. Rs iadien men de la&tste bsrichten mag t?oloovc0 dan sou de duitscbe vloot wel aan-st&lten makén om eâns de kans te beproeven. Ben duitseh smaMtel van 25 scheptn trok dezer dagen ait bet ksmaal vaa Kiel, maar stsvende seffess terug. 't Is andar» al een in-drukwekkende macht om iets aan te gaau t Maar durven, dat is wat anders. Ds duitsche «Qikhuizcn verkl*arde Churchill, aullea ook niet onwerkdadig gebigfca zija en men mag er op rekenen dat ook de duiiseha vloot aanmerkeiijk is vessterkt ge-irorden. Maar deze Versterking draagt tôt Bieis. Wel oatsnapt sr au en dan eea in nen* traal koopvaardijschip geschilderde daitaehe kiuiser— als caar'tgeval is mot de Atari#* — en die in de verre Oceanea zich gaan ge-dragon op cçhte zeerooveismanier, maar, Eeitelijk wordt anders van de duitscke vloot geen gewag gemaakt. Het is dan ook te begrfjpen dat men la Engeland met spansend verlangen uitziet na&r het werkelijk uitkomen vaa de daitsebe vloot. De socialistes w de oerltg Terwijl wij in Bslgifi door bevoegde socia-!istl3che leiders booren verklareri dat met duiiscbe scciaiistcn Wij geen gemêens meer mogen hebben ; dat in Fraakrijk de socialis-tische partij hevig gekaat staat tegen de duitsche " broeders " masr nu en dan to'eh in de inweadiga polltiek h-îar hartje aan 't luchten gaat, ~ kwestie van overleveriôg, — dat in Duitschland de socialistei erg tegen de regeering beginnen te sputteren, wfil in Engeland, na een opleupje van weinig belang, de werkersklas met hart en ziei den oorlog th&bs meedoet, hadden we van de italiaansche socialis tische fractie niets ge-waar geworden. Maar zij ook heeft éenmail het noodig geoord^eld wat lawijd ts maken en in de laatste samerzittiog stelde Turati in îiaam der < offlcieele » socialisten een mo-lie voor, die onder den schijn van aaavraag om deslneming in 's lanas leiding, er veel weg van had aïs was het een protestatie tegen den oojrlog, Minister Salandra heeft de Kamer gsvraagd deze motîe te verwer-pen hetgeen dan ook gebeurde met S81 stem-œen tegen 2ô. 't Feit jn zich zeif zou allerminst eene be-teekecis hebben indien het iets belangde dat maar eigen is aan éea land. Maar de sociaiia-tea vertakken in aile laeden en 't ware ge-gewenscht dat van nu voortaan aile des* broederlijke uitspattingea en mokkerijen tchterwtge blevea, om in andere landea het joverkwikkelijk gevoel van niet-overeen-toiacn te vermijden. e -31 "It III II llll MMMBMMMKXr ^fbreuk tusschen Portugal es Duitschland Berîfn, 9 Maart, 22 uur. (Officieel) De Keizerlijke gezant te Lisbonne, 3. Rouen, heeft vandaag order gekre-;en zijn reispassen aan de Portugeesche Regeering te vragen en terzelvertijde :ene omstandige verklaring van de Duitsche Regeering af te geven. De Portugeesche gezant te Berlijn, >idonio Pass, heeft vandaag zijn reispag ACHI f BAART /V\ /\ cTPF— 1A Sticnter,-Bestuupder:T~~~~- \V • Tldefons Peeter V Vaste, Opstetters: M, E. Belpaire, L. Duykers, V. Van Gramberen, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, P* J. Van de Wokstyne, Juul Filliaert f ' 21 Jaar"-- N' 52 Vijf centiemen het nummer- Men denkt zoo licht dat wat men per-soonliik ondervicdtj eene uitzondering is, en wat in 't eigen huis geschiedt is natuurlijk voor iedereen het gevoeligste; doch dat men kon luisteren onder 's buurmans dak, men zou allicht daar ook « geween en geknars der tanden » hoo-ren. Wat waar is voor private peraonen, is even waar voor staten en landen. Zoo was ik onlangs getroffeu in L'Echo de Paris een verweer te lezen van Maurice Barrés tegen La Dépêche de Toulouse. La Dépêche had eenvoudig weg het volgendc gedrakt : « Je mets au défi n'importe quel poilu de dire qu'il a va monter la garde aux tranchées à un esté ou à un millionnaire ». Die verklaring is nogal kras, nadat zoovele priesters op de iijst staan der gesneu-velde helden, maar een dagbladscbrij-ver laat het gewoonlijk niet bij de eerste nevens de hand liggende onwaarheid en die lastertaal bewijst eens te meer dat aile lasteraars niet in Duitschland wonen. Belasterden van aile landen mogen er een kalen troost in vinden. Wat is Maurice Barrés' antwoord op die uitdagende aantijging ? — Do volgendc : * Les poilus ont autre chose à faire maintenant qu'à répondre aux défi de la Dépêche ; ils se battent pour nous tous et pour elle, ils sauvent la France. » — Niet anders luidde bij ons het antwoord van Aug. Van Cauwe-laert, Dom FrarcQ de Wyels en hunne wapenbroeders acnter hen, op andere smaadwGorden, maar hun stem klonk uit de Ioopgrachten. Doch de «wereenkomst tusschen de toestanden in Frankrijk en dk in ons land — en in aile landen bepaalt zich niet hierbij ; nog ?alt dit op te mer-kea : Toulouse telt natuurlijk partijen van vcrschiîlende kleuren en or^anen van die partijen ; zoo vroeg het katho-lieke Express du Midi niet beter dan te velde te trekken tegsn de Dépêche om geestelijkheid en hoogere standen te wreken. Alleen het mocht niet. Is het niet wreemd dat iasterende aantijging altijd toegelaten wordt, maar verweer ci tegen, niet ? Dat twist en wantrouwen zaalen niet tegen de « hei-lige eendracht » is, maar zelfsverdedi-ging wel ? Bn nochtans hoe noodig deze eendracht is, laat Maurice Barrés eens te meer blijken, in de volgende woor-den die ook zoo Belgisch klinken als ons : Flamand, Wallon sont des prénoms : Beige est notre nom de famille... « Je suis ira nationaliste qui préfère à tous mes ami* le Français, fût-il plein de haine envers moi, qui peut être le plus utile dans cette mir utc à ia patrie... Clérical, anti-c!er;eal, radical, conservateur, monarchiste, républicain, ce sont 1rs prénoms des poilus de la France. Frar^ais, c'est le nom de famille...» M. E. BELPAIRE. t Zaterdag 11 Maart 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes