De Belgische standaard

557 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 25 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1z41r6nq9q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4 M V Nr 242 Vijf centxemen ii^t summer Woensdag 29 Decemfcer 1915 De Belgische Standaard JDoor Taal a® P^oli EIA»B^ T> Voof &od m Haard eu &aad '"itomwilfi'fii to« 66 mnmmtre I* blf TOoraitSwitaïteg ! V»W Sfi Bo44a!wis s J,Ê0 2*. V«ot é« — 2a "t ïapd 3.8© m 4 b*iU* t la ad : â.09 fr. Qidizz m;£f exonplarea vws «S am»«î wordea gïvruffi, »wdî A* eboBS«n*eta» ....r-f r— Met.^âaMaMuini» il m 1 iéi.h n. —' " -'- -' •'J"-- a» Beetuurdar : XLDEFCNS PEETEM3. Fa#*# 0pa$éjil*rs : M.. S. BMJPAÎBJS, L. DTTrOUfciè, V. ?JJ OÉJJIBSSnr, B. TAW BEI? SOHJELDXSf, Jwal HLMJlJIT voor aise meaeaeeitngen zien wenaen oï s< Villa MA OOQOILfcB, SeedifSc RI FftiiE, ^*»*Otodiging«n s ©«ag fr. de regel. — Eels&men i 0.40 fr. sfe regei* 'ï/ïnfhfcfsljzisiffit» S a inlr.ttKfihtn&ffin Vfflsi a rmyata. nsn GERECHTIGHEID Wcicig'e biad^ijûen zijn zoo a* grijpend als <lie van Schaepmaris 0 iterfefijke Aya Sofia, waar de Val v Constantinopel beschreven wordt. J dickter-sta&tsman achildert eerst steeds nauvrer en nauwer omsingel stad en, op cens het tooneel in d hemel verplaatsend, laaî hij de groc heiligen van het Oosten — Joann Chrysostomus, Basilius, enz. — c treden, smeekend voor Gods troon c genade, Doch goed en kwaad van 1 gedoemde volk worden, als op tvs schalcn — die der bermhertigheid die der rechtvaardigheid — gewogt Dieper en diepet zinkt de laatste... Het Woord des Hceran spreekt "Gcrt< tigheid 1" Dit eindvers is het eiadvonnis. : wal i3 doorboord, de vloed der ov weldiging stroomt binnen, de laat; keizer sterft in 't purper van zijn blo« Mahomet is meester van da stad... Hoc dikwijls kwam mij dit tafcre die spreuk te binnen, sedert 't bt$ van den oorlog I Want ja, 't ia nog 't Oosten,-tusschen Turk en Christ* tusschen wreedheid en verlichting, t de eiadbeslissing afgespeeld word 't i», vooral, het pleit der gerechtigh< dat wordt beslecht, heel de wereld do< Geen ander beteekenis heeft deze i omvattende strijd. Het geldt hier n •en vorm van geloof, de overheerschi van een volk door een ander, een ke« punt in de beschaviag, het geldt l algehesle der gerechtigheid, de bas zelf van aile goddelijke of menschelij watten. De liefde, ja, is aller wetten, ail e&den laatste woord en opbloei, ma altijd op den vaaien grand der gerec tighsid, wertelend in den grond. I Waarheid — of de gerechtigheid is de wortel waar de slanke stengel d Schoonheid aan octsptuit, dragende blozende bloem der Liefde. — Zoo, het onuitsprekelijk wezen Goc brengt h«t Leven het Licht voort, in •indelooze omhelzing der Liefde, Zonder wortsl — geene bloem. Zonder gerechtigheid — geene liefd Daarcm is het hersenschim van vre te spreken, menschlievende bezwar aan te roeren, zoolang het onrecht ni is hersteld. — Of zou een priester s zandaar ontslaan sonder boete of ht stelliing ? — Die vrede zou er gee zijn ; 't ware eea boawen op stuivei zaad ; 't zou al de plassen bloed, c wraak roepend ten hemel, laten opws men om andere plassen bloed af eischen. Zoo liet het heidenschc fatu zich niet paaien , zoo laat der christen« God sich nog minder verschalk®n. Een strijd op leven en dood is h thans tusschen hestaan en niet bcstaa tusschen besc'aaving en barbaarschhei — niet oui een deel daarvan — tus«chs christen geloof «n heidensche geweld narij, — niet over 't een of't ander pu van de leer — tusschen rechtvaardigbe: en macht. De ggasteaverwarring was echter onze moderne samenleving koo groo dat dit nog aan velen ontscapte. — het daarom dat God het zoo schel a&î schouwelij < maakt, opdat allea het zoi dttn voilen ? — De Duitschers voori droegen er schuld aan dat ùikke nsve de gemoederen omhulden, dat een vei nieutfrd heidendom gaande werd. Do< een sluw meagssl van wetenschappelij betoog en zinnelijk pseudo-mysïicisn hielden sij de zielen omkaeld. Langzs merhand drong het vergif aller adere binnen, tôt aan die der katholieker Hoe anders uitgelegd dat niet één stei — in Duitschland of in Katholiek-neu « a <9c~- if-u «vii'wWn"^^^wmemmaaamaa traie middens — opging om atrocité te veroordeelen die barbaarsebe «en doen gruwelen ? Doch gingen wandaden als Aersc 1 \ Leuven, de Lusitania, de Ancona, * loren, zonder een algem*enen ki 5 fcocht uit te lokken der beschaving te 2 ketters en Turken, dat ten minste 1 laatste bedrijf der bloedige tragedie 2 uitslag moeùt hebben 1 Ik bedoel s uitnioorden van een half-millioen Ai - niërs. Hier keert de geschiedenis al a baar stappen terug. Hier treedt t Sofia weer op en Schaepmans vonnis' e vers : B Het Woord eu 3 Heeren spreekt " Ger tigheid I " En toch is het misschien die zi ■ gerechtigheid die zich gelden c Want, niet voor de eerste maal is e dat Armaniërs uitgemoord werden, - stroomen christen bloed vloeiden e wie .bekommerde er 2ich mêe ? wie, S» de groote mogendheden ? «— Een Ki een Mgr Lavigerie, ja, m»ar sts mannen ? — En omdat Buropa te n te baatzuchtig was om te velde te I n ken ten voordeele der geiechtighei 1, het thans gedwongen, ia eigen be ■t en eigen verdediging, het zwaari ; zwsaien op de verre v«lden in d Oosten. Dàt is de wederwraak der gerect - heid. t M. E. BELPAIR] ; 21 Dec. 1915. 1 TOitt OBI 80UUII r Iwanlfde inschrjjvingsiyst. r Overdricht Fr. CLTTE-aBNINQHlLST a De Ciyte « geen gemeentê, gten paroc r 't is enktl en tnwudig een* proosldjj va parochie Beninghtlat, m telt 600 zielen ^ 1k Glyte alite» heeft 1830.00 1r. t bracht. Bravo de Glyte. > ï Alph. Callewaert, Pr. Léon Geloen Hector Oouwy Achille Vaneecke Emile Vandermarliore » Jules Ducornez Cyrille Verbiese ' Auguit Verhaeghe t Constant Bses j Jules Vandevoords Henri Ryckewaertf Théophile Spilleboudt * Louis Gouwy î Mattw. James Brown (Pd.) j Wwe Richard Touquet J. Vangheluwe Emi.l« Woussen î Cyrille Bruneel ^ Achille Deknudt Wwe Ch. Deramaut 6 Benjamin Leclercq Petrus Provoost ^ i Wwe Huyghebaert ( Eduard Odent !J. Deconinck-Odent Cyrille Deseamps ; . Cyrille Arnout , « Naamloos f Klooster-Clytte I' ? C, Boudrez Emeric Delepierre August Vandevoorde s 350 th Company R. E. | Leve België 1 Leve onze Koning Albert 1 Theodor Fiers IWwe Vanpouille-Bouckaert Cyrille Barbez Voor de arme soldaten Leve onze koningin Elisabeth 1 Aeh. Arnout-Kindt H. Deceuninck Jules Pauwelyn Wwe Deman Emile Schouteten Henri Capoen Remi Capoen Pieter Delvoye Jules BryOD-Bekaert Henri Capoen-Vercruy*se Jules Delmote Voor de arme seldaten - Naamloos j Charles-Loul» Kesî !yn Thcophile Dauctr-\«. ' H'enri Vancaeysaele Remi Spilleboudt ( Aleï» Lenoir J ' ' Onbekend m -■ Wwe Bruno Deconinck Henri Raecke L Onbekend £ Jerome Vandooren î J. Lamerand 1 ^ Charles Verdoolaeghe ^ : Henri Verdruwe - s S. Depuydt 3 i Van eugelsche « comrades » ' ; Wwe Omer Bonduelle ^ i Camille Masson î ® Maurice Dumortier \ Theophile Delestrez ! Remi Vanengland I Henri Clarisse Emerence Carton Canadeescke ambulance le Naamloos '• s ^ . Wwe Constant-Struye, C. Verdonck, C. Barbez, , î Aug. Baes, Ch. Debuygne-Carton, J. Macs, Id. Vermeersch, H. Morlion,Th. Leroy, H. f e Barbez, H. Bonté, Naamloos, id., Math. H Houvenaeghel, Wwe Degraeve, L. Vereec- ke, H. Vereecke, Fl. Fieuw, Ed. Storme, Aug.Vereccke, M. Dewaele, J. Feryn, H. Pauwels, Ach. Vandermarliere, N. Degry-, -j «e, H. Struye, H. Rabout, Aug- Schoute-_ ï ten, Wwe Veroteersch, E. Gouwy, J. Qou-i wy, R. Deman, H. Carton, P. Vermeersch, C. Boudry-Struye, L. Claerhout, Fr. Dom-s deyne, J. Baekelandt, M. Capoen, H. Van- B noote, L. Sergier, R. Deramaut, P. Goe-j , maere, Ach. Boudry, J. Clynckemaillie, E. IPlantefere, Th. Verwaerde en 2oon, B. Goudenhooft, R. Baes, C. Carton, Aug. Claryise, Fi. Clarysse, Alf. Derrey«-Ver-cruysse, totaal fr. m( J. R. Gesquière, R. C po«», C. Bailleul, J. De- lestreï. »lk j Jr. totaal fr. i H. E. Ewen R. C. R. ; F. Lawi* R. C. R.; C. C. B. R. C. R.fcS. R. Ferry, H. J. Ltwys 4e C. F. A. ; H. J. Clark 4e C. t. A., J. C. D. Langiands 4c C. F. A., Edm. Vermin, R. DcKiey, A. Baes.J. Sckcrrens-Barbez, H. Decaestecker, St. Boudry, Warlop-Menril-lon, Wwe Dequeeker, E. Fa«w«l«, J. De-prins,w*d.Bei»tin, Bug.D'hondt, Aug. Gau-quié, tlk a fr. totaal fr. 4 IL. Naye, D'Enterm®*t L.R.C.R.. ▲. Darré F., Een rluchteling, naaml., Ch. Vermeulea, H. Delva, Wwe Bril, J. Van Eeckhoutte,C. Depuydt, E. Carton, J. Page, tlk 1 fr. totaal fr. I M. Van dea Dritssch» Totaal van d« Proostdij : fr. 1830.50 3 j DICKEBXTSOH 31 Alhoewd bjjna dageljjhs gebombardt * hee/t Dichebusch onder het vvur ook het a 3 bfgtiiragen en onze jongens nitt vergetet 3 3 A. Vanwalleghem a 3 E. Heughcbaeit a j L. Opsomer Wwe Bailleul L. Peirsegaele Naamloos P. Vanelstlande A. Desmarets H. Vandecasteele J. Vandemarliere : Naamloos » » Wwe Lamaire Uitgenegenheid voor de soldaten L. Aernout H. Coene % J. Adriaen a M. Van de Vyver ai H. Dalle j Naamloos 1 C. Planckeel i M. Coene j J. Maerten a1 C. Lamerant ai f Wwe Vermeultn 1 Wwe P. Vandepitte j Am. Heughebaert x VanCauwenberghe-Rooze a A. Goudeseune, H. Hosten, M. Gruwiïr, H. Tbieren, M. Verbruggh», F. Deimedt, A. Dumortier, L. Batten, J. Devos, B. Nollet, H. Dumortier, M. Laawyck, H. Goderys, Naaml., A. Vandamme, M. Devos, Wwt Cailleau, A. Vermewlen, A. Cerdonnier, A. Thaon, A. Baes, J. Hooghe, H. Tagon, Fl. Danchy, Nasml., Wwe Adriaea, Ck Hof-| lack, A. Deraedt, G. Dcsmarets, Naaml., | C. Hooghe, C. G»uwy, E. Thuyllie, Uit ge- Inegenheid voor de soldaten, Gendarmerie, V. Carissend, H. Goemaere, J, Pauwels, )) Naaml., id., id., A. Ferceville, H. Desma-rets, H. Lamerand, C. Onraet, H. Coene, Wwe J. Delanote, Th. Leuridan, Ch. Brcy-ne, H. Declerek, J. Bailleul, naaml., id., id., A, Cafoeyer, M. Lemahieu, H. Lema-*lk / fr. Tot«»i $8 9 A. Vincke, S. Adriaens, A. Onraedt, Naaml.,Fr. 0 Rake, Serg. M'Clookey, Naaml., H. Inde- 0 vuyst, elk 3 fr. Totaal a<| 0 Ch. Vanwonterghem, J. Vancaeyseele, A. Le-0 sage, J. Labaere, Naaml., J. Cuvetier, B. 0 Haelewyn, H. Barbez, Naaml., id., H. Del- 0 haye, M. Sagon, Ch Depuydt, Wwe H. 0 j Beele, A. Hennin, E. Deleu, D. Deleu, Uit 0 genegenheid voor de seldaten, C. Ollevier, 0 ; E. Dcbaene, Is. Deroubaix, J. Duthoo, G. 0 Hennekein, H. Hoedt, C. Bucquoyc, Ver- 0 meeisch, E. Depoorter, J. Timmerman, P. 0 Nollet, elk a fr. lotaal fr. 51 0 C. Vermeersch, 4 fr., L. Ghys, a,50 fr., naaml., 2,50 fr., naaml. 4 fr. Totaal fr. 1; 10 ; A. Pauwels,Wwe H. Houwen, D. Grymmonpre, 10 r S. Vandamme, A. Vanderbrigghe, A. Van-,0 ( devyvcr.C. Siefier.L.Vanpeteghem,Naaml., 10 j R. Vercruysse, L. Declcrck, Wwe Eeck-10 hout. E. Mortier, Ch. Maes, Ch. Louwagie, 10 C. Cuvelier, A. Dury, Naamloos, Wwe A. 10 Vansuyt, Wwe Depuydt, R. C»poen, Wwe ,o Dewilde, P. Gonabeir, Naaml., id. A. De- baene, M. Pyck, Naaml., H. Deury, C. Le-grand, R. Lammeranl. A. Philippe, Nasml., H. Forest, Uit liefde voor de soldaten, Ch. Grymonpon, L. Debaene, M. Casier, H. Houwen, H. Saelen, C. Vandenbussche, H. Degraeve, H, Baecke, Wwe Baecke, elk ï fr. Totaal fr. 4 Wwe Bailleul-Grisoni,5o, A. Heughebaert 1,50, Wwe P. Vieren 0,30, A. Temperman 1,50, P. H. Soier 0,50, G. Gombier 0,50, D. Barbez 0,50, H. Deman 1.20, Wwe A. Gonthier 0.15, Naaml., 0.50, H. Careyn 0.50, B. Flo-rimond 0,50, P, R. Lecleick o.xo, N. Ghys 0.30, Ch. Vanbecelaere «.30, Wwe Ploejart 0.50, K. Verkeye 0.50, Vr C. Verbruysse 0.50, C. Dehaene I.50, E. Huysser 0.50, H. Derutter 0.50. Totaal 1 Totaal Dickebusch : Fr. 85a,95 o — TOTAAL FR. jo.09 Van dog tôt dag. DE ANDEBE OOBLOC Over eenigen tijd heeft Keizer Wiilem, t Keizer vaa Oosteunjk »ea bezoek gebrac Twee, drie d*gen na dit bezoek werd Oostenrijkscli minlsteria gewijzigd. Tv 0 zakeomannen von Leth en SpitzûiuUor « den ministers benoemd in vervanging 1 tw«e Dulliteiteu. Heden wordt er reeds gewag gemaakt \ 0 een econoroisch verdrag tusschen beide 1 0 zerrijken. Men spreekt va 11 algemeeseu h del, vsn nÇ?erheid In 't gemeen, van een stadige vfrwisscliDg van produkteiD. A gpreekt van vrij vervoer over ds grena van afschaffiog ran douaEe-rechtea. Duitschland en Oost?nrijk reeds milit e verbonden leggen thans de grondsisgen 1 een economl*ch verbond. 0 Dit is allerbelaDgrijkst voor bu ea vi ® later. In de huidige om«t?ndigheden heers ° in Duitschland, gelijk overfcl ten anderen, 0 duurte-krlsis.en een ocgemakkeiykheid in o nijverheidsvoortbrengst. Een rrije uitvris 0 ling van grondstoffen en eetwaren zai « 0 aanmerkelijke verminderiag van verko ° | prijs voor gevolg hebben en gai voor la o het uitgangapunfc wordea van eea Duits< o Oostenrijksch monopool van eigendomme 0 5 ke voortbrengsels die tegan aile and 0 î soortgeljjke voorthrengsels van andere L 0 y den zullen kunnen opwegen in prijs en hoe 0 | nigheid omdat het groot bezwaar 1 o I « transithandel » doorhet opheffen van j 0 i taksen zalzijn weggenomen. 0 5 Het is goed bij zijee vijanden op schoo! 0 I gaan. 0 ? Het duiisch cconomisch verborid is v< 0 | ons eene les. Zulkdanig verbond is voor 0 0 3 bondgenooteu, noadzakelijk, niet alleen 0 gedurende den oorlog dea handei le bevo 0 3 deeligen en de duurte der levensnpodwend 0 ; heden tegen te gaan, maar ook om root • 1 toekomst te zorger. Van nu af dienen 0 ] grondslagen gel«gd van een handel- en 1 0 verhftidswissding. Wani wezen we er \ l overtuigd, niet in «nkele dageozalzulk ilangtijk werk tôt stand korren na den vn als iedereen gojaaprd en opgezweept zal a om de geledene schade in «igendommen handel te harstelleo en zijn betrekkis^en 1 den strijd van 't lefen zal wiUen heraanfc den terstoid om *eer op dreef te geraken De oorlog kan lang duren 't is waar, m; juist daaiom is van nu al sen werkiaj in d zin noodzakelijk, ja, onontbeerlljk. Onze bondgenooten, de Engelschen en Fr&Dschen bflzonderlijSr, moeten i îzien ^ nu af, dat we ons, na den vrede niât m met duitsebe produkten îaten overstroon iangs neutmlen weg ; en daarom dienen van nu reeds ingevolge te werken in ge menlijke verstandhouding. » | J. F. In den Balkan DE TOESTAND Iirkomt wat klaarte ia deu toestand sedert dagen duister bleef in dien zin dat werd geweten wat eigenlijlc uit de wac baarheidvan de afwachting zou komea. De feiten zijn : Gcneraal de Castelnau h Salociki en de gestelde versterkingen zocht. De onvorholen duidelijkheid der f uiting, dat hij zich heel tevredea h gescht over de wijze waarop gewerkt 1s weest, werking die de verdediging tôt hel ■ terste beoogt, gegt mear dan genoeg dat het vaat besluit hebben genomen te Salo te biijven en Saloniki te behouden kost kost. Oyk het bericht dat hij door den K01 van Gïiôkeniaûd oatvangen is gaweest misschien volataan om eene kentenng in Griekeche poiitiek ta beduidec. Men gewi imsiers, meer en maet, van een aanvraag uiilfg van wege (iriekenlaad aan Bulga: vraag die Buigarije noodigt te verklare het al of niât op Griekach grondgebied s den zal. Indien 't feit echî is, dan kan da; een zekere beureiging vanGriekeulandkoj te staan en zoo Bulgarije niet buigt, dan Gritkenlacd wiilens siliens in den strijd e gesleept worden, indien het zich aan letter van de so^m&tle houden zou. Nt echter alieen in te zien wat Bulgarije woorden zal. Hoe 'tait voor Saloniki; Ocder krijgskundig oogpunt is de toest voor ons veel verbeterd. De tijdsruimte ons werd gelaten door de taimende houd deî Centrales werd tea go-dô il * t gebfui.it om Saloniki als modam verstei 3tad m te nchten. Ver vôor de stad wer gordeii ioi pgravan gegraven en op de hi ten is ia de laatste dagon het engclsch fraasch zwaar geschut kuanan geplaatst. 1 verkiaarde de fransebe bevelhebber Sar dat een behoud van Saloniki aie rerzei mag aanzien wordea. Wellicht nioet ook het aarzelen dea c-n len gezocht worden in het feit dat we roiid Saloniki zôo hebben opgesteld dat eerste duiisch-bulgaarsch ecnec aanleic zou kunnen geven tôt een meerdere ne laag voor den vljand.Met den tijd te laten loopen hebban wij onze macht in verhout kunnen steUen met het te verdedigen rein, nu moeten de Centralen het hua schikkea om met een groote troepeems de bestorming van Saloniki aan te darvei En de Bondgenootea verwachten ie kalmte ea hoop. Hoe het in Albanie zit Hier is de toestand in de laatste dagen i wat verslecht. Imm-rs, gelijk wij het de ; vermoeden raktea da Bulgarea Albaaifi 1 Een, ten einde het restje van 't Servisch 1< | in te sluiten. We dedeû dan vermoeden deze Bulgaarsche optoc'nt wel Duïazzo ■ ten doel hebben, eerstens omlat het ten I er toe schikte, vervolgeas omdat Dur? zoo ieta als 'n haven 1s en een strateg; ' punt van belang tegen Italie. En wat we voorzagen is gebeurd. De ] : garcn zijn reeds Elbassan, halverwege Sti ga en Durazzo en middeu Albanie gelej genaderd. Daar is het zelf reeds tôt een sing gekomsn tusschen Sîrviërs en Bulgs botsing waarvan de uitslag niet <e betwijf is. Indien geen onmictdehyk'e hulp wordt Servifirs geboden dan zullen we de Bulgai dezei dagen op de Adriatische zee aantrei Dan is het gedaan met aile italiaansche schenkomst in een nabijen tijd en 't lege van Montenegrijaen, ruim 35,000 man si zal zich genoodzaakt zien zieh over te ge^ Wat er wijders met de italiaansche e; ditie te Valona gtbeurt blijft een raadsel. Intusschen mag het nog «en geluk hei dat Essad Pacha, de albaneesche op< oerl h*t raadselachtig personage van het pr dom Albanie, zich met ons verklaart en aile groote inlandsche onlueten heeft spaard. Het is misschien ook niet onbelang zjjne meening omirent dea Balkanveldti mee te deeilen. Hij is van adviea dat de 0 winning ons dan slechts zal te beurt va als wij de Dardanelien durvea aanpak met een leger van een miliioen tôt een lioen en half man I Voor hem is het jam ■ dat we 't grootste gedeelte ervan hebbec gegeven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes