De bestuurlijke scheiding

525365 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juin. De bestuurlijke scheiding. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/542j67bg0m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ie Juni 1041/ 10 centiemen het nummer Ie Jaar Nr 2 in E BESTUURLIKKE SCHEIDNG — ABONNEMENT — 1 franlc 's jaars REDACTIE EN BEHEER : CENT, " Vlaamsch Huis „ St Baafspleïn, CENT — ABONNEMENT — 1 frailit '«s jaars De abonnés worden verzocht den abonne-mentsprijs zelf op te zenden aan 't adres van redactie en beheer " VLAAMSCH HUIS „ ST-BAAFSPLEIN, GENT Engii0iiaii3iiaiisnEni5Mi2?ii5)iB)gn0ignD^i ONS OPTREDEN m Dat ons optreden aan een noodzakelijkheid beantwoordde, vindt zijn bewijs in het aantal inschrijvers op ons blad, en in de instemming die wij bij vele overtuigde vlaamschgezinden mochten genieten. Iets is opvallend : in de pers 'werd weinig ofniet over ons blad gesproken. Men stond voôr de verkiezingen, niet^ear;- en dan mag men immers niet straffeloos de flaminganten aanvallep! We zouden trouwens benieuwd zijn te lezen wat Vlaamsche Gazet, of Het Handelsblad wel hadden kunnen uitvinden om hun handelswijze — gelaakt in ons eerste nummer — trachten te verbloemen. Dat de pers over ons spreekt of niet is daarbij maar een kwestie van heel ondergeschikt belang : wij hebben iets te zeggen en afbrekerij of « conspiration du silence » zal ons niet kunnen beletten, uit te spreken wat we rechtuit meenen. Maar, benevens geestdriftige instemming, vonden we ook afkeuring, vanwege flaminganten of lieden die denken, flamingant te zijn. We verbloemen den toestand niet : de vlaamschgezinde werking ligt meer dan ooit vastgeankerd aan de logge politiek. We hadden dus, zooals het te verwachten was, flaminganten tegen ons. « Het is een utopie, het flamingantisme buiten en boven de politiek te houden. » Juist die « utopie » verde-digen wij met hand en tand. Ons eerste nummer wees ervooral op, hoe de vuige gemeene politiek in België ons flamingantisme steeds belemmert, hoe onze zoogenaamde hoofdmannen, onze groote vlaamsche bladen het heiligste recht van hun ras steeds verkoopen voor den schotel linzen der kliekjespolitiek. Het zal zoo zijn en blijven, zoolang de vlaamschgezindheid maar dient als kiesplat-form. Wij willen ons uit dien vuilen boel trek- ken.In Vlaanderen zouden noch katholieken, noch liberalen, noch socialisten moeten mees-ter zijn, maar Vlamingen. Dat is ons streven ! En datbange menschjesof wijze bollen, met den zoogezegden practischen geest der « middelmatische » Beigen begaafd, maar razen van « utopie » en « practisch onmoge-lijke zaak », de socialisten zijn ook begonnen hé, met heel, heel weinigen, en men noemde ze toch ook « utopisten »? Wij, Vlaamsche n?itionalisten, staàn natuurlijk buiten het socialisme — dit gezegd on aile opzettelijk mis-verstand te vermijden vanwege sommigen, die ons blad vijandig zijn — maar we stellen vast hoe die « droomer? » toch zoo ver reeds geraakt zijn. Waaron, zouden wij, met ons veel schooner ideaal — de herlevmg door zelfstandigheid van een gansche volk — niet even ver, en verder, kunnen geraken ? Andere flaminganten keurden den toon af van ons eerste nummer. Volgens hen deden we niets dan afbreken en ons vijanden kweeken in plaats van overtuigden. Maar,inGods naam, als ik een machtige burcht wil bouwen, daàr waar enkele krotterige en scheefgezonken hutjes staan, dan begin ik toch eerst met die hutjes af te breken ! Vôôr men opbouwt, -moet de plaats vrij zijn ! Neen, ons blad is en wordt nooit een lasterbladje, maar eerst moe-ten we uit den weg ruimen, wat in den weg staat; eerst moeten we toonen, waarop we kunnen steunen. En wij steunen niet op voile huttekens-van-armoe, ons volk is veel meer waard, al behandelt men het nog zoo slecht. En zulke dwaze bouwmeesters zijn we niet ! De brandende vraag « De Bestuurlijke Schei-ding » zal door ons grondig worden inge-studeerd, nadat de plaats schoon is gemaakt, maarwe zullen dikwijls op hetzelfde terug keeren, met steeds nieuwe bewijzen en argu-menten : Wij moeten Vlaamschgezinden zijn buiten allen partijgeest, van zulke Vlaamschgezinden alleen kan de bestuurlijke scheiding worden verwacht! En waar, in een door politiek vergeven arrondissement als Gent-Eekloo, van nu af reeds meer dan 4000 zuiver Vlaamschgezinde stemmen te vinden zijn, moeten we wel denken, dat andere tijden aanbreken, dat het zuiver-Vlaamschgezinde zaad op geen onvruchtbaren bodem wordt gestrooid, datwe eens ons zelf kunnen worden, dat we de Bestuurijke Scheiding — met de vriendelijke en onhandige medewerking van de Waalschemanke haantjes —wel dege-lijk zullen veroveren ! Testor ËâiâiBigiiâiÉjii Waar het sciioentje den Uttal nlipt m IN ons vorig nummer trokken we de aandacht op het artiekel uit het wallonisan-ten-blad La Nation waarin een der haantjes zich klagend uitliet over het geboor-tecijfer in Wallonie dat zoo veel bij dit van Vlaanderen ten achter blijft. Een onzer vsienden had zich de mopite getroost de cijfers op te zoeken en te tellen uit de jongste statistiek en die te vergelijken bij die van 1900. En waarachtig, 't en is niet moeilijk te begrijpen, waarom de haantjes zich zoo weren sedert drie, vier jaar... maar och arme ! 't zal luttel baten... En gij lieden ook, sinjeuren Franskiljons, komt en leest en beken maar dat deze cijfers u faljiet verklaren, na 80 jaren loensc'ie werking en verbastering. Ziehier de cijfers : In 1900 voor de vier Vlaamsche provincies en 't Arrondissement Leuven. l.Fransch-sprekenden 60,400. Merk op dat bij deze groep 1 gerekend worden de Walen van Moescroen en van een paar andere Waalsche gemeenten uit Oost-en West-Vlaanderen en ook al de Waalsche beambten zooals daar vooral zijn doeaniers bii de vleet. 2. Nederlandsch-sprekenden . 2,448,700 3. Fransch- en Nederlandsch spreken-den 409,000 Daarna komt, bizonder te Antwerpen, en wat wel te begrijpen is : 4. Duitsch-sprekenden . . . 4,300 5. Ftansch en Duitsch . . . 2,800 6. Nederlandsch en Duitsch. . 4,900 7. De 3 talen 21,500 8. En ten slotte, de kinderen beneden de 2 jaar of daar omtrent, die geen enkele nationale taal spreken, ten getalle van 185,450.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De bestuurlijke scheiding appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection