De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

910 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Octobre. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Accès à 07 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bv79s1mq94/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1**® Jaargang — Nr 19 — 1 PENNY Regi&tered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 19 October 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIQ TE LONDEN AANKONDIGINOEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh Drie maanden 2/6 „ 4/6 Het begin van het eînde Nu zijn we eindelijk dââr, waar wij zoo <jikwerf reeds meenden te zijn : aan het be-gin van het éinde. IEIk uur brengt nieuwe verrassende tijdin-gen, nieuwe zegepraien, waarin het Belgisch leger ruimschoots zijn deel heeft. Koning Albert staat aan het hoofd van het verbonden leger, dat westelijk Belgie gaat verlossen van 't Germaansche juk. Die eer Icwam den "Ridder zonder vaar of vrees" rechtmatig toe. Hij — de éénige ! -— heeft zijn troepen niet verlaten in tijden van ramp-spoed en leed ; nu ook mocht niemand cLafi Hij de "zuivering" leiden. En de wereld — hoewel reeds lang over-tuigd van de vechtwaa'rde van ons leger — ziet verbaasd hoe onze "jassen", met weer-galooze doodsverachting, den vijand tuchti-gen, voor zich heen drijven of gevangen ne-men ! ( De Belgen doen mirakelen — seinde «en Engelsch oorlogscorrespondent, «n onze kon-frater overdreef volstrekt niet. Onze solda te m doen wezenlijke wonderen van dapperheid en ze zullen daarmede voortgaan tôt de laatste Duitscher ons g'rondgebied verlaten heeft, dood of gevangen is. » * * Onze helden hadden er toch zoo lang om gevraagd ! Zij waren sedert jaren ongedul-dig om zich op het monster te werpen. Ze srsyrden vaak, ;n hun eenvnudigheid, omdat ze "werkeloos" ( ! ?) in modder en water stonden. Werkeloos ! De helden, ze vielen bïj honderden en wilden den gehaten vijand te lijve ! En nu wordt hun zoo lang gekoesterde hartewensch vervuld ! Van waar die onweerstaanbare vurig-heid, waarmede onze troepen voorwaarts snellen? Zeker, hun hart vloeit over van ge-zonde vaderlandsliefde ; doch daarnaast huist de haat 1 Ze willen straffen, ja straffen ! Geen hunner of hij heeft iemand te wreken. Wij hebben het zoo dikwerf uit den mond on-zer jongens gehoord : de haat houdt ons staande ! Foch moet beslissen over wapenstilstanà, ontruiming en andere krijgsnoodzakelijkheid — dat betoogde de Président Wilson afdoer. de. Welnu, wij zeggen : Onze soldaten zullen beslissen of de Duitschers al dan niet moe-ten gestraft worden voor de gepleegde gru-vieldaden zonder tal. Ministre Van der Velde's lied "Geen straf- maatregelen" is uitgezongen... * » * Wij willen de gebeurtenissen niet vooruit-loopen ; doch zeker is het, dat in een zeer nakende toekomst de Belgische kust vrij komt. Mogeiijk — zeer mogelijk — is zulks reeds een voltrokken, feit, aie deze regelen ver-schijnen. Hoe ver zal "de groote aftochc" gaan? Afwachten... Zal de vrede, 't is te zeggen : de onvoor-waardelijke overgave van Duitschland, on-middelijke volgen? Afwachten... Maar een der hoofdvoorwaarden voor de vrede zal zijn, dat Duitschland ernstige waar-borgen geve. Ons dunkens ware de afstand van Heligoland de beste waarborg voor du-rende vrede. Dit eiland, door Engeland aan Duitschland afgestaan, beheerscht de monden van Elbe en Wezer, alsook het Kielkanaal. Eens Heligoland in handen der Verbondenen, mag Duitschland voor goed aile hoop op herkan-sen laten varen. Zijn toekomende (?) vloot wordt waardeloos, zooalis het behoort. » » » Wat er ook gebeure, hoog de harten ! Wij staan niet meer voor de ijzeren poort, angst-vol turend of geen lichtstraaltje ergens door-dringt. De poort werd wagenwijd open ge-beukt door onze helden ; de victoriezon zendt haar lichtbundels over Vlaandieren's vlakten, met puinen en achtergelaten Duitsche oor-logsmateriaal overdekt.Wij zijn in 't zicht van het herwonnen Vaderland ! L. Clauwaert I Voor de Gepen-siseneerdenTen gevolge van ons artikel, in vorig num-mer verschenen, ontvingen wij eenige brieven van belanghebbenden. Wij verwachten er nog. Een onzer briefwisselaars schrijft : "Ter oorzake van het duur Ieven wordt onze toe-stand steeds zorgvoller. Ik hoef u niet te doen opmerken, dat het Pond sterling van vroeger thans slechts gsh. 6d. waard is, als men de stijging der levensvoorwaarden in acht neemt. En daarbij dient opgemerkt, dat zulks officieele cijfers zijn ; in werkelijkheid moet men ten huidigen dage 20sh. uitgeven voor hetgeen men in het begin van den oorlog met 8sh. bekostigde. Inderdaad, de heeren bu-reaukraten vergeten de huishuur, waarschijn-•lijk." Gij spraakt van comiteiten. Het is ge-noeg, dat gij "den titel " (! !) van gepen-sioeneerde draagt ,om in de meeste gevallen te worden wandelen gezonden, indien gij, uwe schaamteschoenen aantrekkend, bij een co- miteit gaat aankloppen." * * # Een ander correspondent schrijft ons : " De " rus ten den ", doorgaans menschen van jaren, gelukken er niet in, veel te verdie-nen. Hun spaarcentjes zijn bij de meesten reeds lang verdwenen. Anderen hebben nog famlielast of zijn ziekelijk, velen sukkelach-tig. Het droeve bannelingschap, met zijn na-sleep van weeën van allen aard, heeft menige " rustende " stokoud gemaakt. Werken is voor velen totaal onmogelijk." * # ** Een derde gepensioenneerde doet opmerken : "Wij zijn in "franken" betaald. Zie eens, wat er af gaat voor den wissel, en reken dan uit wat er overblijft van een pensioen-tje van ioo fr. in de maand ! Wie kan van dit overschot een éeek leven met 'n familie, zonder gebrek te liiden? " * * * Wij zonden ons eerste artikel, met een uit-leggend schrijven, aan den Heer Poullet, mi-nister van Wetenschappen en Kunsten ,om-dat wij weten, dat bij dit Ministerie " aan doovemans deur geklopt werd". Ons tweede artikel gaat denzelfden weg op. Wij hebben beleefd om antwoord gevraagd en zullen dit onzen lezers mededeelen. Intusschen mogen de belanghebbenden niet met de handen in den schoot zitten. Op hetgeen de gepensioeneerden in Belgie bekwa-men, hebben de uitgewekenen ook recht, zelfs al wordt van de andere argumenten geen re-kening gehouden. L. CLAUWAERT. * Van der Velde, HavelocK Wilson en Kamlel Huysmans. In La Métropole vonden wij deze week o.s. welgerichte en goedgetroffen pijltjes : "Er wordt gemeld, dat Heer Havelock Wilson, voorzitter van de befaamde Seamen's Union, die de internationale boycott der Duitsche koopvaardijvloot na den oorlog beoogd, zich naar den Haver begeeft, waar hij het congres des Fransche zeelieden gaat bijwo-nen." Hij zal er zijn programma verdedigen. "Het is keraschetschend, dat burger Van der Velde, voorzitter der verdwenen Duitsche Internationale, beloofd heeft op dit congres aanwezig te zijn. Hij zal dus op het verhoog zetelen naast Heer Havelock Wilson. "Het is belangwekkend te herinneren dat het Heer Havelock Wilson en zijn organisa-tie waren, die Heer Kamiel Huysmans belet-ten eerst naar de vergadering der Belgische parlementsleden in den Havër, en later naar de Vereenigde Staten te stevenen. Daardoor haalde zich de voorzitter der zeelieden de wraaknemende, maar gevolglooze gramschap — in de Droit des Peuples — op den hais vanwege burger de Brouckère, bijgevoegd ka-binetsoverste van den minister van Intenden-tie (Koninklijk besluit van ii September 1917). " Die drommelsche Foch toch! Hij doet de slechtste mirakelen ! " ♦ Een gedenkteeken Heer Eugeen Standaert, volksvertegen-woordiger van Brugge, heeft het hoofdbe-stuur der Anglo-Belgian Union voorgesteld het ontwerp in handen te nemen, om op den havendam van Zeebrugge een gedenkteeken op te richten, herinnerend de heldhaftige lan-ding van officieren en manschappen van de Vindictive, op 23 April 1918. Kunstenaars van Belgische en Britsche na-tionaliteiten mogen ontwerpen inzenden. Een comiteit werd gevormd, om het voonstel tôt werkelijkheid te brengen. Nadere bijzonder-heden zullen weldra worden bekend gemaakt. De Anglo-Belgian Union is gevestigd : 6, Burlington Gardens, W.i. Kriekensteeltjes sparen Onder deze hoofding schreef onze dappere konfrater Léo Van Goethem, bestuurder van " Het Vaderland", voorloopig te Parijs ver-schijnend, het onderstaand GECENSU-REERD artikel. Indien ik u vroeg wat ge zoudt denken van iemand die, om een kriekensteel te sparen, den ganschen kriekelaar zou laten verlo-ren gaan, zou ik zeker voor antwoord krij-gen, dat die man ook een " laar" is, maar een onvruchtbare "laar", een oanoozelaar. Indien men het vroeg a;.n de "bevoegde menschen" zelf, van wie verder spraak, zou-den zij wellicht niet anders antwoorden en niet inzien, dat zij met dit voordeel zich zel-ven veroordeelen. Soldaten hebben zich, langs dezen weg, al erover moeten beklagen, dat men hun ver-plichtte van hunne onbeteekende soldij som-men terug te betalen, die zij, zoogezegd onver-rechtvaardigd hadden ontvangen. De "chef", die de sommen uitbetaalde, de betaalmeester en de kwartiermeester, de intedent, die op vel'e "mutaties" de... onverrechtvaardigde posten onopgemerkt lie-ten voorbijgaan, wasschen zich de handen in onschuld. Al die menschen, die min of meer ronde sommetjes opstrijken om reglementen te kennen en toe te passen, betalen niets terug. De soldaat, die om zoo te zeggen niet betaald wordt om de reglementen te "onder-gaan", moet zijn al engen riem maar wat dichter toegespe'n en... afdokken. Zooeven hoor ik dat eene gansche kompa-gnie in CENSUUR het slachtoffer is gewor-den van dergelijke missing. De mannen van die kompagnie waren met een spedalen iarbeid belast geworden, waar-voor hun tien centiem per uur werd toege-kend.Het werk loopt best van -itapel. De mannen achten zich tevreden n-'-^ hun geringe bij-verdienste.Maar nu komt er een order, waarbij al de mannen verplicht worden het kleine sommetje, dat hun werk hun opbracht, weer te geven. Een van de twee. Ofwel moesten de soldaten betaald worden ofwel niet. Moesten ze betaald worden, dan is het order een onrecht-vaardigheid. Moesten ze niet betaald worden, dan is het order een CENSUUR die betaalden. In dit geval schrijft de gezonde rede voor den onbekwame verantwoordelijk te stelJen voor zijne misgreep... De solidariteit, de saamhoorigheid onder gegradeerden zou daar niets onder lijden. En tenminste, zou men met die eenige centen weer niet terug. CENSUUR te willen afpellen geen ge-vaar loopen hoogstaande, te schaden. zoo noodig hoogstaande, te schaden. Zoo zou men tenminste geen gevaar loopen den kriekelaar te verliezen met een kriekensteel te willen sparen. Want dat is net hetzelf. de. Daar zullen zoo veel wellicht belangrijker posten op "Profijten en Verliezen ""moeten in-geschreven worden, dat dit hoopje centen er we! bij kan. Een Vlaamsche moeder zei me gister avond n0g — "Kunnen ze die jongens nu toch genoeg betalen? Zou eenieder zijn laatste stuk brood niet met hen deelen?" Wij vragen niet op zijn Sovietsch, dat de oversten hun vergoedingen voor dit en voor dat met de soldaten deelen. Maar we vragen, dat ze de soldaten ook niet doen meêdeelen aan de verantwoordelijkheid voor feilen en miisgrepen, waarvan de soldaten niets kunnen verhelpen. Indien ik het goed voor heb, moeten de mannen, die hier klagen, deel uitmaken van de werkersgroepen. Durft men, met de hand op het hart, zeggen dat er voor die mannen, van het begin van den oorlog, veel gedaan is, of zelfs, iets ge-daan is? Ik vrees van niet... En ik vrees, dat men daar Jater, wanneer de duivel, de Duitscher en de censuur zullen dood zijn, wel wat meer over zal hooren. En dan nog zal 't wel te laat zijn om te verbeteren, maar niet te laat om te vergoeden ! LEO VAN GOETHEM. * * * Tegen de Influenza. — Een sérum tegen de Spaansche griep of influenza is in Ame-rika gevonden. Uitmuntende uitslagen wer-den er mede bereikt. Er is reeds zoovëel sérum voor hande,dat men dagelijks 50.000 man kan inenten. Het gevonden produkt belet ook het ontaarden der influenza in pneumonia (longontsteking en longtering). Havelock Wilson. — De kranige voorzitter van den Zeeliedenbond spreekt op 21 October a.s. te Kensington, in de Town Hall. Kamiel Huysmans zal, zonder den minsten twijfel, van die gelegenheid gebruik maken... j une munoen z/e „ 4/0 GROOTE BELGISCHE ZEGEPRALEN Onze soldaten doln wondoren van dapporheid.— Steden en dorpen genomen.-Burgers verlost.— Duizenden srevangenen.—Koning Albert opper-bevelhebber der zegepralende troepen.— Oostende^Vrij! r* De Statiestraat in Diksmuide, vôôr den oorlog'. De befaamde oorlogscorrespondent van de Daily Chronicle, M. Philip Gibbs, geeft een aantal episoden uit den strijd in Vlaanderen, uit den reuzenkamp, waarin de Belgen zich zoozeer ondercheidden. Hier volgt een be-knopte samenvatting. De Dag der Belgen. Tusschen Meenen en de kust werd een groote veldslag geleverd ; wij moeten dien slag "De dag der Belgen" noemen ; want het Belgisch leger toog met snelheid door de streek, om de geknevelde landgenooten te verlossen. Wij bevonden ons op een der banen, geno-men tijdens het laatst Belgiisch offensief. Zij is hersteld en zware kanonnert rollen er over. Verder zien wij een grootsch schouwspel : een talrijk leger trekt ordelijk door het verwoes-te land, waar gister nog een helsche chaos heerschte. De troepen gaan vooruit, in de een-zaamheid, in de woestenij, met versnelden pas, bijna vroolijk, met de zelfsbewustheid der overwinning. DetSBolgische Geestdrift. De slag begint. Belgen en Engelschen zijn aan hun .stukken en trekken naar de vuur-lijn. De verbonden soldaten wisselen siga-retten, drukken elkaar de hand en roepen : " 't Gaat goed !" De eerste kolommen gevan-genen komen voorbij. De ambulansen van het Belgisch Rood Kruis dienen de eerste zorgen toe aan de reeds gekwetste Engelschen, Schotten en Ie-ren.De Belgen marcheeren voorbij, vol vuur : zij hebben de voile zekerheid der overwinning, 't straalt op hun wezen, 't klinkt uit hun kre-ten.De soldaten roepen : "Wij zullen ze za-ken !" Hun geestdrift is aandoenlijk om zien. Ze toonen elkaar den toren van Roeselare. Rechts ligt het reeds genomen Ledeghem. De dapperen trekken naar Moorslede. Weinig Kanongebulder. Een kenschetschend feit is wel, dat deze slag gewonnen is, zonder groot kanonvuur. Er werd wezenlijk geen poeder naar de mus-schen verschoten. De vija-nd is met de bajonet aangerand en overwonnen. Aan den gezichteinder evenwel ziet men den smook der machiengeweren. Hun tik-tak gaat onverpoosd. Ambulansen en nog ambulansen... Duitsche, Fransche, Engelsche en Belgische gewonden... Wat maakt den slag weinig geraas ! En nochtans wordt er ver-woed gestreden. Schotten en Belgen strijden zij de aan zijde. Da Beieren Houden Stand. Gewoonlijk geeft de vijand zijn eerste lijn, op, na lichten tegenstand. Deze maal echter bood de eerste divisie der Beiersche reserve een verwoeden tegenstand. " Houden totter dood" — was hun geboden. En de divisie is gedood, op 600 gevangenen na. Maar wat hel-dendaden hebben de onzen hier verricht ! Duitschland is Verloren ! De eerste vraag der gevangen was altoos : "En de wapenstilstand?" — Als men hun zegde : "Duitschland is verloren " — kwam steeds het antwoord : "Wat geeft het ons, als nu maar ras vrede komt." Ik zag een groep van 16 officieren. De hoog-moed van voorheen is verdwenen ; zij groeten eerbiedig. Zij voelen, zij weten, dat de krijg voor hen verloren is. Hulde aan de Belgen. Ook M. Beach Thomas, correspondent van de Daily Mail brengt hulde aan de Belgische troepen, die het meest gevangenen maakten en het verst vooruitkwamen. De confrater seinde : "De Belgen vielen aan in gesloten rangen, met onvergelijkbare hevigheid, met geestdrift, met ongeloofbare passie. Zij deden 'n soort mirakel, met overstroomde gron-den over te trekken, gronden gelegen op eenige mijlen van de kust en verdedigd door Duitsche zeetroepen." Roeselare. Roeselare, v66r den oorlog een nijverig stad van 25.000 inwoners, werd door Fran-schen en Belgen genomen. De Duitschers hebben al gedaan wat in hun macht was om de stad te vernielen tôt in den grond. Maar zij zijn niet ten voile gelukt in hun vandalisme. Andere Plaatsen Bavrijd, Zonder artillerie-voorbereiding gingen Belgen en Franschen voort met de bestorming des vijandelijke lijnen. De Duitschers werden verdreven uit Handzame, Cortemarck, Gits, Sint-Jozef, Hooglede, Beveren, Rumbeke, Beythem, Ouckene en Winkel-Sint-Eloi. 't Stadje Iseghem werd door de Belgen al-leen veroverd. Dit ailes gebeurde op één dag, en 's avonds waren Belgen en Franschen 10 kilometers vooruit gegaan. En steeds ging het verder... Honderden Belgisch burgers werden bevrijd en duizenden Duitsche gevangenen gemaakt, waaronder een kolonel en een heelen staf. De oorlogsbuit is effenaf verbazend. De Statiestraat in Diksmuide, na4 jaar Duitsche bezetting.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1918 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes