De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

952 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Octobre. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/736m03zz7t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

!•*« Jaargang — Nr 20 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 26 October 1918 DE DAGERAAD BELGiSCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEINS AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN / Een jaar . 6 sh, Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 j Straffen ! iMet bliksemsnelheid hebben zich gedurende deze laatste acht dagen de gebeurtenissen op-gevolgd.Het was of we van hier den reusachtigen muur, dien de Duitschers aan het westerfront gedurende vier jaar hadden opgetrokken, ver-sterkt en bewapend, hoorden kraken en ineen-storten.De Hindenburg-lijn en de andere lijnen met bombast gedoopte namen, zijn weggevaagd ! Cambrai, Rijsel, Roeselare, Thorout Thielt, Oostende, Zeebrugge, Brugge, heel de kust, onze kust vrij, vrij van aile Duitsch gespuis ! En het 'n was geen droom ! Onze Vorsten, ontvangen ten stadhuize te Oostemde ! Onze fiere driekleur wappert over heel West-Vlaan-deren ! Ons vadenlandsch lied en de Vlaamsche Leeuw weergalmen van hoef tôt hoef, tôt in de duinen ! De verlossdng is naibij ! De verlossing ! Hebt gij er reedts aan gedacht, waarde le-zers, gij die hier vrij hebt kunnen leven ; gij die hier, velen onder u tooh, met uw huisgp zin het familieleven hebt wedergevonden en door een goed bezoldigden arbeid de uwen het noodige hebt kunnen verschaffen ; hebt gij er reeds aan gedacht, wat er moet omgegaan zijn in het hart van onze rampzalige landge-nooten, die vier voile jaren onder den hiel van die schurken hebben moeten leven, toen zij de eerste Belgen, de eerste Fransche, de eerste Britten zagen aankomen? "Dit kunt ge z66 niet voelen, schrijven on;; soldaten van ginds in Vlaanderen. Dit mo»i ge bijgewoond hebben." Maar na de eerste vreugdetranen, na de aandoenlijke too'neelen dier massa menscher. cf schimmen van menschen, die de hand hu"-ne_r verlosisers zoenen, na -de te begrijpen erno ties~, verwekt door het wegsmelten dier nacht merrie, komt eerst en vooral de behoefte ont STRAF. Straf om de jarenlange marteling. Strù voor de vergruizers van aile recht en mensch heid. Straf voor de verdrukkers der werklie den, tegen de oplichters van kinderen, tegen de laffe schurken, die grijzaards en vrouwen de abominabelste folteringen deden onder-staan. Straf voor de dieven, die, vvaar zij de gelegenheid vonden, de huizen totaal ledi^ plunderden. Ah ! het was allemaal niet waar, wat we schreven over de baldadigheden van het Dui ■ sche volk tegenover ons Belgisch volk ge pleegd ! Nu gaan de monden open. De proeven ko. men op de som. Wij verwachten nu van de apostels vari "geen straf voor de Duitschers", dat ze in he' veroverde Vlaanderen hun Duitschmensch lievende theoriën eens even aan den man trachten te brengen. Maar dââr zullen ze zich wel van onthou-den ! De haan zal geen driemaal moeten kraaien vooraleer ze op palingachtige manier hun ver-leden losbarstingen zullen wijzigen. "Wij hebben ons niet plichtig gemaakt aan ' barbaarschheid" — durfde de nieuwe Rijks kanselier antwoorden aan Président Wilson. En hierop kwam de verklaring can Monseigneur Charost, bisschop van Rijsel : "dat het onmogelijk was het lijden te vertellen van de bevolking gedurende de bezetting." DE GROOTSTE MISDAAD, zei de bisschop WAS DE DEPORTATIE VAN JONGF ! MEISJES. Aïs de twee dozijn internationalisten, om hun "genossen" te verontschuldigen, durven | beweren, dat zuJke euveldaden onafgeschei-den zijn van oortlogvoeren, dan zeggen wij ef-fenaf, dat zij onze soldaten beleadigen. Wij staan er borg voor, dat geen enkel Belgisch, ook geen enkel Belgisch, Fransch of Britsch schelijke bevalen zou hebben gegeven, en dat ook geen enkel Belgische, Fransch of Britsch soldaat dergelijke bevelen zou uitgevoerd hebben.In Frankrijk hebben de aanhangers van Scheidemann reeds klink getrokken. Geen enkel heeft het gewaagd, zelfs enkel het woord te vragen of een onderbreking te durven doen, toen de twee uit Rijsel verloste sociaiiistische volkis-vertegen. w oord i gers, Delory en Raghe-bonne, in de Fransche Kamer, na Iuidruchtig te zijn toegejuicht, het woord voerden "Een van de abominabelste schelmstukken der Duitschers", zei Delory, "was het weg-hallen, in 1916, van vrouwen en jonge meis-jes van aile standen, die NA EEN GENEES-KUNDIG ONDERZOEK gedwongen werden te arbeiden voor het Duitsche léger, onder het vuur van hun eigen soldaten ! " M. Delory deed een oproep tôt de ileden van al de partijen, opdat rekenschap zou verkre-gen. worden voor zulke misdaden. "Er kan g^n enkele Framschman te vinden zijn", riep hij uit, "die de veroordeeling niet zou vragen van de schuldigen. Het zou een misdaad heeten tegen Frankrijk, tegen de mensch-neid." Heer Raghebonne gaf op zijn beurt een ta-fereel van de Duitsche wreedheden. Hij zei "KINDEREN VAN 15 JAAR, die «eweigerd hadden voor den Duitsch te wer-ken werden GEDURENDE DRIE DAGEN MET DE POLSEN GEHANGEN, ZON-DER DAT HUN HET MINSTE VOEDSEL TOEGESTOKEN WERD. De laatste depor-tatie bestond uit ongeveer 20.000 man, tus-schen 15 en 55 jaar. Zij hadden gedurende drie dagen en drie nachten te stappen en velen lie-ten er het leven bij." Het socialistisch blad, L'Homme Libre, doet opmerken, dat die beschuldigingen van wreedheid des te meer waarde hebben, daar de twee volksvertegenwoordigers, die ze in-brengen, tôt de socialistische partij behooren. Weldra mogen we de innneming van Gent te gemoet zien. Daar ook zullen stemmen uit het volk oprijzen, om dte gruweldad'en der Hunnen te brandmerken. Dan zal het oogenblik gekomen zijn, voor de drievulWigheid der Duitsche verbroedering, om de "genossen" een handje te helpen in verdediging. Maar we vreezen, dat Kamiel Huysmans het er zal bij laten, net als zijn vriend Longuet, de kleinzoon van Marx, het deed in de Fransch Kamer. Huysmans zal "weerhouden zijn" door de drukke bezighe-den van zijn algemeen schrijverschap van de ' ' I nternationale ' '. Flor Burton. « Het Duitsch Episcopaat Président Poincaré bezocht de bevrijde stad Laon en .sprak er bittere woorden over de gru-welen, door de Germaansche barbaren bedre-ven.De voorzitter der Fransche Republiek werd ontvangen door het hooifd der Katholieke gees-telijkheid, die met verontwaardiging mede-deelde, dat Kardinaal Hartmann, Aartsbis-schop van Keulen, de onbeschaamdheid1 had, in de hoofdkerk van Laon zelf, een _ preek te houden, waarin hij de Duitsche misdaden trachtte goed te praten. Bovenstaande werd uit Parijs geseind aan de Daily Mail. * * * Kardinaal Hartmann heeft nog meerdere dergelijke pekelzonden op zijn iaartsbisschop-pelijk geweten. In een ander preek, aan het Duitsche front, sprak hij de volgènde woorden, die nooit kunnen vergeten worden : "\Danken wij God ! Onder de hoede des Keizers hebben onze soldaten groote dingen gedaan ! " Overigens deze Duitsche prins der Kerk heeft gedurende gansch den oorlog, én door zijn stilzwijgen én door zijn woorden de' gru-welen der "Blonde beesten" aangemoedigd. Hij heeft zoo min de schending van Belgie's grondgebied, als de misdaden door "zijn" volk bedreven veroordeeld. Hij heeft zelfs niet geprotesteerd als Katholieke priesters ver-moord werden. Kardinaal Hartmann is een waardige die-naar van Willem den Bloeddorstigen ! Voor Kardinaal Hartmann — zoowel al's voor de protestantsche geestelijkheid — is er slechts één God : de Keizer ! Er is sllechts één wil : die des Keizers ! Er is slechts één doel : wereldbeheersching. En om daartoe te gera-ken heeft Kardinaal Hartmann christelijke îeering, apostolische overleveringen, Evange-lie, godsgeleerdheid, ailes wat tôt heden ten bisschop heilig was, met de voeten getreden. * * * Niet alleen Kardinaal Hartmann, maar ook zijn ondergeschikte kerkvoogden, hebben vaarwel gezegd aan de christene moraal. "Hun" God is niet meer de God van liefde, die Jezus op aarde kwam prediken ; het Duitsch episcopaat schijnt te willen terugkee-ren tôt de oude godheden van Germanie, die Wagner hen in 't geheugen bracht... Ziehier daarvan nog een bewijs : In Ische Sonntagsbote, weekblad van Schleswig-Holstein (oud-Deenische provinoie i door Pruisen ingepalmd) .schreef Mgr Klaf- J tan, bisschop van Kiel, hoofd der katholieke geestelijkheid van Schleswig, een artikel, ge- 1 titeld : De huidige toestand en wij, christe- '■ nen, De eene blasphemie vo'lgt op de andere 1 in dit opstel, dat men eerder zou toeschrijven 1 aan een der Druïden van oud-Germanie dan 1 aan een Roomschen bisschop der twintigste eeuw. De prelaat zet zijn kudde aan, God te dan- 1 ken voor de uitslagen,die Duitsche torpédos en 1 bommen opleverden. "Laat ons Hem danken j Hem die niet alleen de God der Duitschers maar ook de God van andere natiën is — voor 1 Zij ne genadigde hu'lp, daar Hij onze onder- 1 zeeërs toelaat in den grond te booren AL de schepen, die voorraad voor den vijand aanvoe-ren, zonder in acht te nemen hoeveel onzijdi-gen er aan boord mogen zijn. "Waarlijk, het is barbaarsch handeldrijven- 1 den te doen zinken, maar wie dreef de Duit- : schers daarheen? En wie doet ons wen'schen, 1 dat zulks voortgezet worde met nog meer bij-val ? Engeland ! !n het spoor van den verslagen vijand Een Belgisch vooruitstaande post aan het Handzame-Kanaal "Dank God! Engeland's onaantastbare vei-ligheid is voor goed voorbij. Moge nog hon-derden vliegtuigen dit land bezoeken, en zou-den ooit bommen op de Bank van Engeland geworpen worden, wat hartskreet van gejubel zou opgaan over heel Duitschland ; want het is voor geld, dat Groot-Britanje ten oorlog trok ! " * * w Zou men niet wanen hier een priester — een opperskald — van Wodan en Thor te hoo-ren prediken in het oerwoud van Germanie, onder den heiligen eik of v66r de snijtafel, met het offermes in de hand? God danken, omdat er met voorbedachte rade moord op groote schaal bedreven wordt, moord op vijanden en onzijdigen ! Wenschen, dat er nog meer dergelijke ontzettende schelmstukken gebeuren ! ! Dat moeten de KATHO-LIEKEN van Duitschland doen ! Aldus is de philosophie van den "antichrist" Nietzsche zelfs in de bisschoppen ge-varen : ze keeren terug tôt de moraal der "Blonde beesten", evenals de Keizer en zijn aanhang! L. Cla.uwa.ert, ♦ Op den weg [van Damascus? Het Belgisch Mad in den vreemde, dat nog zoo lang niet geleden den Keizer verontschul-digde, ischijnt tôt andere gevoelens te komen. Wilhem II wordt niet meer "de vredelie-vende autocraat, die het eerste schot loste" genoemd. Er wordt ook niet meer afge-vraagd : "of de Keizer wel zedelijk (!) ver-antwoordelijk is voor den oorlog. Integendeel, Duitschland wordt geheefcen : "het land dat andermans recht meende te mogen verkrachten, om een zoogezegd zelfbe-houd, en dat dacht oneerlijk en barbaarsch te mogen zijn, wanneer het de ontniddelijke bç-langen van het vaderland scheen te gelden. — Zooals de aandachtige lezer opmerkt, de taal is nog wat raadselachtig. Rechtaf zegt het blad nog niet : Duitschland heeft zonder reden andermans recht verkracht. Er 1vas %anwezig. Het heeft oneerlijk en barbaarsch Çeen kwestie van zelfbehoud voor Duitschland aehandeld, zonder dat zijn belangen het daar-\oe noopten. Zoo ver iis het blad nog niet : de sprong gaat nogelijk zijn krachten te boven... Wezen wij evenwel niet te hard. Wij begrij-Den heel goed, dat men niet op één maal al van verbrijzelen wat men vroeger aanbeden îeeft. Na zoolang meegedaan te hebben aan iefaitisme en zelfs aan verkapte Duitschge-:indheid, kan men niet op één, twee, drie van :aktiek veranderen... omdat de eindoverwin-ling der Entente in 't zicht is. Die zwenking noet en zal zoetjes aan gebeuren, zonder al te reel argwaan op te wekken... Wij verwedden onzen driepikkel in den he-ne<l, tegen en blind halffranksken van den >aus, dat het blad den Keizer weldra een pak-e van belang zal passen. . En dan zullen wij nog eens het schoon lied-nel, tegen een blind halffranksken van den 'ergeten de volkomen bekeering van het blad vereldkundig te maken. Het weze zôô ! Bolcheviki op de vlucht. — Stojano, Bol-:hevistisch minister van oorlog, is per aero-jlaan gevlucht en heeft 25 millioen frank ge-;tolen geld meegevoerd. Ook Trotsky heeft net goeden uitslag leeren vliegen. Bestendig :ijn voor hem twee vliegtuigen gereed in t Kremlin. GROOTE BELGISCHE ZEGEPRALEN De " Vervloekten" gebruiken " Levende Schilden." De Hunnen blijven "Blonde Beesten." — Hulde van de overwinnaars.—Ons Vorstenpaar te Oos-tende.—De stad ,en haar inwoners. — Brugge.— "Het zijn varkens ! "—Zeebrugge. De Toestand. c,en uoggeiuige scnrijit over ae zegepraien der Belgische troepen : In Vlaanderen hebben zich de zegevierende krijgsverrichtingen, ondanks 's vijands hard-nekkigen tegenstand en de slechte weergestel-tenis, met kracht ontwikkeld. Nevel en regen hebben niet alleen de taak der aanvallers be-moeilijkt, maar ook grootelijks het werk der vliegers en de waarneming der kabelbal-lons belemmerd. Onze dappere troepen hebben gevechten moeten leveren in werkelijk moeilijke om-standigheden : De Duitschers hadden een ge-deelte der bevolking bevolen in de aangeval-len dorpen te blijven. Onze soldaten konden alzoo niet van aile midflelen, hun door de wa-pens aangeboden, gebruik maken om den tegenstand van den vijand te breken. Zooals men ziet, hebben de Duitschers nog-maals hun toevlucht genomen tôt de zooge-naamde "Levende Schilden". Zij maakten gebruik van de tegenwoordigheid van Belgische inwoners, tegen wil en dank gedwongen in de dorpen te blijven, om hun eigen verdediging te vergemakkelijken. Het gebruik van deze barbaarsche handelwijze heeft den HAAT on-zer dapperen nog meer aangewakkerd. Een heilige gramschap bezielt hen, Met een vas-ten wil om zich over deze beestachtige gruwel-daden te wreken, snellen zij ten strijde. Licht gekwetsten, wajarmede ik mij onder-houden heb, toen men hen naar den eersten hulpdienst vervoerde, vertelden mij : "Wij kunnen wel eenigszins begrijpen, dat de Duitschers mijnen plaatsen op de kruispunten der wegen en deze trachten te doen ontploffen, om alzoo ons tegen te houden ; maar men moet "vervloekten" (sic) zijn om zonder eenige noodzakelijkheid huizen in brand te steken, ten einde uit de kelders te doen komen arme vrouwen en onnoozele kinderen, die daar ver-schdlen waren, en ze op die manier over te leveren aan ons vuur en geschut... Dat is een ischanddaad, een laagheid, eene misdaad, die wij nooit, nooit zullen vergeven en die wij zullen wreken." En nog altijd sidderend van verontwaardiging, de vuisten gebald, roepen onze dapperen als uit één mond : Het zijn vervloekten. Met dezen naam zullen de Duitsche soldaten, die daarenboven nog brandstichters en dieven zijn, eeuwig betiteld wordien. ♦ * * De ooggetuige schrijft later : Steden en dorpen worden de eene na de andere worden bevrijd, Overal worden onze dappere soldaten met een onbeschrijfelijke geest-drift onthaald. Juist zooals te Roeselare, ziet men de Belgische vlaggen, sinds vier jaar ver-stopt, overal wapperen. Te Iseghem hebben zich de burgers dadelijk, uit eigen beweging, ter beschikking gesteld van onze genie-troe-pen, om hen te helpen in het herstellen der bruggen, en om alzoo het overbrengen der artillerie te bespoedigen. Alvorens hun gedwongen terugtocht te be- ginnen, hebben de Duitschers overal mijnen geplaatst in de ontruimde dorpen en langs de wegen. Heden, in een gemeente die reeds sinds veertien dagen door onze zegenvierende troepe bezet was, is een dezer mijnen op een kruispunt ontploft. Overal geeft zich de vijand, in 't terugtrek-ken, aan de wildste verwoestingen over, alzoo nieuwe wanddaden bij de lange reeks zij-ner laagheden voegende. Wij vernemen, dat v66r ons offensief begon, een soldaat van den Keizer in de straten van Roeselare een vrouw met haar kind, die in de stad waren, met den kolf van zijn geweer neersloeg. In de meeste plaatsen, onder andere te Iseghem, verdedigden de Duitschers zich zelfs in kelders waar burgers verscholen zaten. In een dezer kelders wierpen de moordenaars nog granaten, op het oogenblik 'dat zij gedwongen werden terug te trekken, en verwonden alzoo vrouwen en kinderen. De lijst dezer misdaden wordt met het uur langer en langer, en het is onmogelijk ze al-len op te sommen. Is het dan te verwonderen, dat de woede der Belgische troepen ten top stijgt bij het zien dezer wreedheden, en hun jiver verdubbelt bij het achtervolgen van een vijand, waarvan de valschheid ailes wat denk-baar is overtreft? Hulde aan de overwinaaars Roemrijke opschrifion op de Vaandels en Pantserschijven. Ten einde de hooge wapenfedten te herden-ken en den heldenmoed der Belgische troepen tijdens het zegepralend offensief, den 28 Sep-tember 1918 begonnen : a) De regimenten der infanterie van de 1 D.I., de 1 A., de 13 A., de 16 A., de III/17 A., de 2e foatterij van I/I R. A. L., de II/I R. A. L. de ie, 2e en 3e batterijen van III/I R. A. L., de IV en V/I R. A. L., de ie, 2e en 3e batterijen van I/2 R A. L., de 3e batte-rij van II/2 R. A. L., en de III/2 R. A. L. zijn gemachtigd op hun vaandels of op de pantserschijven hunner stukken den naam Clercken te dragen ; b) De regimenten der infanterie van de 4 D.I. en de batterijen van 4 A. zijn gemachtigd op hun vaandels of op de pantserschijven hunner stukken den naam Eessen te dragen ; c) De regimenten der infanterie van de 10 D. I. en de batterijen van 10 A. zijn gemachtigd op hun vaandels of op de pantserschijven hunner stukken den naam Zarren te dragen ; d) De regimenten der infanterie van de 7 D.I. en de batterijen vari 7 A. zijn gemachtigd op hun vaandels of op de pantserschijven hunner stukken de naam Woud van Hout-hulst te dragen ; e) De regimenten der infanterie van de 3 D.I. en de batterijen van 15 A. zijn gemachtigd ap hun vaandels of op de pantserschijven hunner stukken den naam Stadenberg te dragen ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1918 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes