De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

2023 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Septembre. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0k26970z2j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1«te jaargang Nr 14 - 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 14 September 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKOND1GINGEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 r xbktUi 1ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland |10 sh. Zes mauricien 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 OOG VOOR OOG ! STAD VOOR STAD ! EEN PRACTISCH VOORSTEL Een goed jaar geleden bevonden wij ons met een twaalftal Belgische journalisten in de streek Noyon-Lassigny-Roye-Chauny, door de zoogezegde strategische aftocht van Hin-denburg verlaten. Van af Arras tôt aan Sois-sons was het eens zoo schilderachtig land met zijn weelderige bosschen, zijn uitgestrekte rijen fruitboomen, zijn oude eigenaardige ste. dekens en dorpjes, zijn bloeiende landbouw-niiverheid, herschappen in een doodsche, totaal vernielde en verwoeste doode streek. Niet aan het onvermijdelijk vernielingsge-volg van grof geschut, ook niet aan krijgs-noodwendigheden was die erbarmlijke toe-stand toe te schrijven. De zeldzame plaatsjes waar dit wél het ge-val was, waren zonder moeite te erkennen. De huizen en hoeven, alsmede hier en daar een kerkje of een kapel, hadden zeker wel geleden, De bressen door de bommen geschoten, waren duidelijk te ontwaren. Maar, waar tieelder plaatsen als Chauny,Solente,Ham en Guiscard, tôt in de fondatie letterlijk vergrui-zeld waren, wâs het ook licht op te merken dat hier stelselmatige en op de meest barbaar-sche wijze gehandeld was geworden. Geen fraithoom of hij lag geveld. Geen I landbouwgerdef, of het lag verbrijzeld. Van de groote suikerfabriek in Flavy-le-Martel, de wereld door bekend, was nog slechts een puinhoop te ontwaren. Het mate-riaal gekronkeld en tôt scherven gebracht. Dit was het werk der dynamitards ! Onze lezers zullen in een vordg nummer van De Dageraad een kijkje hebben genomen op pialui. die de v-i-overde dorpen vwctellen Om zich echter een gedacht te kunnen vor-men van het baldadige vernielingswerk der Duitsche benden, moet men het zien. Het zien tôt zoover het zicht dragen kan. Tôt aan het horizont niets dan puinen en neergevelde boo-men.De aftocht der Duitschers, alhoewel nu een weinig gestremd, heeft de vraag doen oprijzen, wat ons arm landeken te wachten staat, zoo de gebeurtenissen den vijand in zij-nen verderen aftocht den tijd moest gelaten worden, om ook bij ons zijn vernielingszucht lucht te geven. Neem in aanmerking dat de totaal vernielde streek in Frankrijk in oppervlakte ge-lijk staat met ongeveer de helft van Belgie. Niet zoo lang geleden, verscheen een ver-klaring van een " gezaghebbende internatio-nalist " die mogelijk een woordje zou kunnen te zeggen hebben in de vredesonderhandelin-gen; "dat Duitschland zal moeten vergoe-den, maar dat geen straf zal mogen opgelegd worden Wij ontkennen niet, dat die verklaring en-kel den zegsman, d.i. minister Van der Vel-d'e, verbindt en ons goevernement niet kan aansprakelijk gemaakt worden voor het uiten, door een zijner leden, van zulke dwaze spraak. Als men ze echter bijeenbrengt met ver-klaringen van officieuse zijde voortkomende, moet ângezien worden of het niet hoog tijd wordt, dat aile dubbelzinnigheid eens en voor goed ter zijde worde gelegd. In de Engelsche pers zijn de dagbladen het bijna eens, om de schelmerijen, de diefstallen en de moorden door de Duitschers gepleegd, onder het gemeene recht te laten vonnissen. In Amerika insgelijks. Gompers, de ge-waardeerde leider der Amerikaansche werklie-den, vraagt dat de Keizer en al degenen die in Duitschland " bevelen geven " voor het geven dier bevelen zouden verantwoordelijk gesteld worden. Ook in Frankrijk worden nu dergelijke ver-klaringen afgelegd en niet door de eerste de besten. Ziehier wat M. Barthou, oud eerste minister van Frankrijk, schrijft in Le Matin van Parijs : " DE WRAAK VOOR DE SCHENDING VAN HET RECHT, ZOU EENE BITTE-RE SPOTTERNIJ WEZEN EN EENE TRAGISCHE ONTGOOCHELING, MOEST EENE VOORBEELDIGE STRAF NIET TOEGEPAST WORDEN OP DE GEKROONDE BANDIETEN, OP DEGENEN DIE DE BEVELEN UITVOERDEN EN OP HUNNE MEDEPLICHTIGEN. "Al de goevernementen en volkeren der Entente zijn het hierover eens. De zelfde af-schuw dwingt bij al de Bondgenooten dezelfde opvatting af aangaande het te wreken Recht. Vereenigd in het zelfde einddoel, en belang- hebbend in hetzelfde Recht, zal geen onder hen toestemmen in het sluiten eener verzoe-ningsvrede die eene kortzichtige abdicatie zou heeten. " Duitschland en zijn medeplichtigen moeten boeten voor hunne misdaden voor al hun-ne misdaden." In het Engelsch Parlement zal weldra de vraag gesteld worden of de Bondgenooten Duitschland niet zullen verwittigen dat, voor elke systematische vernielde stad of dorp, een stad of dorp in Duitschland zal aangeduid worden als pand. De gebeurtenissen hebben bewezen dat, waar men de Duitschers met hunne munt be-taalt, oog voor oog, zij weldra een uitvlucht vinden om toe te geven. Spanje heeft nu boot voor boot genomen en het Duitsche goevernement heeft het hoofd in den schoot gelegd. Moeten door Belgie geen stappen aange-wend worden om de systematische vernieling, het dynamiteren onzer steden te voorkomen? Moest Duitschland bekend gemaakt worden dat voor elke, op die wijze vernielde stad in Belgie, een Rhijnstad — natuurlijk met hare omgeving—zou door de Duitschers moeten ontruimd en aan Belgie afgestaan worden, denkt ge niet dat de dynamitards er eens zouden over nadenken, alvorens hun vanda-lenwerk voort te zetten? Flor. Burton. ♦ Een schrijven van Kard. Mercier De moed der Belgen gaat niet te loor Kardinaal Mercier schreef aan den voor-zitter van den Italiaansch-Belgischen Bond : " Ik was zeer gevoelig voor de uitdrukking van waardeering en toegenegenheid, mij door U gestuurd, in naam van den I.-B. bond. Ik verzoek U mijn levendigen dank te aanvaar-den." Ik weet, dat uw hulde vooral gaat naar het Belgisch volk, wiens moed niet plooit, spijts de steeds groeiende beproevingen, en dat voile vertrouwen behoudt in de overwin-ning van het Recht in dezen reuzenstrijd, en zulks met Gods hulp en met den dapperen steun zijner waardige bondgenooten. " Ook is het in naam mijner landgenooten, ?nowel als in persoonlijken naam, dat ik aan uwen Bond — en door hem aan heel het Ita-liaansche volk — de uitdrukking stuur van onze levendige dankbaarheid en van onze trouwe toegenegenheid." —♦ De Croot-Rabbijn van Brussel sterft voor het Vaderland La Métropole schrijft : " Wij vernemen, dat M. Isaac Schartz, groot-rabbijn van Brussel, die sedert i Augus-tus 1914 opgeroepen is als kapitein-almoeze-nier in het leger van Lorreinen, gestorven is ten gevolge eener ziekte, opgedaan geduren-de zijn lange aanwezigheid aan het Fransch front. " Nog vernemen wij, dat M. Armand Bloch, ridder des Leopoldsorde, groot-rabbijn van Belgie, sedert October 1914 in Duitsch-gevang omdat hij een vaderlandsch sermoen hield in de syrtagoog der Bewindstraat, nog steeds in Duitschland gekerkerdis. Zijn broer, groot-rabbijn van Lion, was almoezenier bij het 15e legerkorps in Februari 1915. Hij werd getroffen, terwijl hij een kruisbeeld droeg naar een katholiek stervend soldaat, die het symbool van zijn geloof een laatste maal wil-de kussen. " Edele voorbeelden van vaderlandsliedfe, opoffering en godsvrede." ♦ Hulde der "keizerlijke bissohoppen" aan Willem II De vergadering der Duitsche bisschoppen, te Fulda gehouden, heeft onderstaand tele-gram gezonden aan den Keizer : " Met Uwe Majesteit vol vertrouwen op God en een gelukkig einde van den oorlog voorziende, onderzoeken de bisschoppen te Fulda " wat de naaste toekomst zal eischen van ons en van ons volk ". " Wij roepen de gratie Gods over Uwe Majesteit en ons dierbaar vaderland en wij sturen u onze eerbiedige hulde." KARDINAAL von HARTMANN. HET BOLCHEVIKI'S SCHRIKBEWIND IN RUSLAND De Daily Express verneemt, uit een bron die geen twijfel toelaat, dat de czarin van Rusland en haar vier dochters vermoord zijn door de Bolcheviki. De heele rechtstreeksche familie Rusland's gewezen Czaar is dus uit-gemoord.Er werd ook gemeld, dat de Keizerin-moe-der door " Red Guards " gedood werd. Dit nieuws wordt nu tegengesproken. En 't ziet er lief uit te Petpograde ! In twaalf distrikten heerscht moord en brand. Ook de stad Vologda is in brand gestoken door aftrekkende soldaten van het " Roode leger ". In de provincie Moghilev (aan de opper-Dnieper) zijn 8.000 boeren in opstand. Ze ziin gewapend met machiengeweren en hebben met Duitsche troepen slaags geweest. De ver-liezen aan beide zijden zijn groot. In een andere plaats werd het Duitsche gar-nizoen uitgeroeid. Het is opmerkenswaardig hier te herinne-ren, dat Kerensky de doodstraf afchafte voor misdadigers van allen aard. Maar zijn opvol-gers, die op nog zuiverder ( ! ?) princiepen roe-men, voeren ze op groote schaal terug in, zonder vonnis zelfs onnoozele lieden ter dood brengend. Ziedaar hoe elke revolutie... i'ooruitgaat ! Nieuwe wraakroepende Duitsche wandaad Harop, 'Raad van Vlaanderen' Wie is de grootste schuldige ? Afschuwelijk nieuws vernemen wij uit Gent, het reeds zoozeer beproefde en toch nog steeds even fiere Gent. De Hun heeft duizen-den zijner zonen weggevoerd, en thans is het de beurt der dochters ! Bij Kortrijk wrochten ze,de Arteveldezonen, samen met broers uit andere Vlaamsche steden en dorpen ; ze verrichtten krijgswerk voor den vijand. Later zullen de vernemen, hoe velen er daar — en in andere plaatsen 4— dood geslagen of geschoten zijn voor weige-ring...Maar weldra had men hen elders noodig : men zond ze wat Noordelijker van Kortrijk om militaire werken aan te leggen, daar de Duitscher het gevaar inziet, dat hem dreigt : wegdrijving aan de Leie. En nu moeten vrouwen en meisjes de plaats der mannen innemen. Eerst moesten de vrouwen planken dragen ; maar wij kunnen er niet aan twijfelen : andere afschuwelijke arbeid — door geweld verkregen — zal volgen ; immers de laffe Hunnen deinzen voor niets ach-teruit ; de Keizer en Kardinaal Hartmann hebben hun diets gemaakt, dat ze handelen volgens de inzichten der Goddelijke voorzie-nigheid ! * * * De grens correspondent van de Telegraaf (Amsterdam) schrijft over deze afgrijselijke wandaad : " Men kan zich voorstellen welke allertreu-rigste tooneelen zich nu te Gent afspelen. Aan 't Rabotstation zag men 'n schouwspel, dat de menschen diep ontroerde en menigen van woe-de de vuisten deed ballen. Duitsche soldaten duwden meisjes en vrouwen in den wagon van den trein.Kinderen schreiden om hun moeder, en die moeders worstelden om weer bij hun kleinen te komen, maar werden met de ge-weerkolven opgedreven. Eindelijk vertrok dt. trein, voerde de jammerde vrouwen mee en liet weenende kinderen achter. 't Was weer een dag als bij de eerste deportatie, toen uit de gesloten veewagens de Vlaamsche Leeuw klonk, het protestlied der gedeporteerden, en vrouwen en kinders hen schreiend naoogden. Maar nu geldt het meisjes en vrouwen." Gentenaren in Engeland, gij hoort zeker in uw verbeelding de jammerklachten uwer stadsgenooten, uwer bloedverwanten mis-schien... Wat zult ge doen, bij de eerste gele-genheid, als nog eens als Vlaamsche redenaar optreedt, de man, die in twee Belgische bladen in den vreemde schreef : Eendracht en vrede (met de Duitschers) kunnen niet op HAAT berusten; wat zult ge doen, als die man nog de driestheid, de schaamteloosheid heeft in 't publiek het woord te voeren? * * * En waar blijft nu de z.g. Raad van Vlaanderen? Wat deed de Gewestelijke Raad van Oost-Vlaanderen om de gruweldaad te belet-ten in de stad der Duitsche Hoogeschool? Niets, totaal niets. De Hunnen houden overi-gens geen rekening van de verraders, die zij slechts als werktuigen gebruikt worden. * * * Niettegenstaande dit ailes zijn er toch nog Belgen in het buitenland — ontwikkelde, voorstaande Belgen ! — die de actie der ac-tivisten in Belgie niet willen afkeuren. Ze zullen de nieuwe gruweldaad der Hunnen schandvlekken ; maar blijven sympathiseeren met hen, die heulen met de beulen van Belgische moeders en meisjes ! Wie is de grootste schuldige : de activist binnen. of de activist buiten den draad? L. Clauwaert. ♦ De ? ransche Generaal Petain ▼ Een nieuw record Gedurende de maand Augustus hebben de Amerikaansche scheeptimmerwerven 66 sche-pen geleverd, van een gezamentlijken inhoud van 340.000 ton, zwaar gewicht. Dat maakt een wezenlijk nieuw record. Verbond van Vlaamsche krlngen Wij ontvangen o.s. schrijven : Geachte Heer Hoofdopsteller, — Het eerste nummer van De Dageraad, wa^rin zijn programma verscheen, voor oogen hebbend, en den merkelijken bijval die het blad geniet be-statigend, vraag ik mij af, of het niet wen-schelijk ware, dat de bestaande Vlaamsche kringen zich in een Federatie vereenigden. Ik bedoel een Verbond van Vlamingen, die hun Vaderland lief hebben. Geen activisten, fanatieke anti-fransch of anti-waalsch gezinden, maar Patriotten, die eerst en vooral het juk der "Blond Beesten" (zooals De Dageraad, onze hatelijke verdruk-kers zoo kranig brandmerkt) willen afschud-den.Dus Vlamingen, die aille goede Vaderlan-ders, zonder onderscheid van fcaal. of denk-wijze eerbiedigen, en die besefïen, dat de tweespalt van Belgie, den ondergang van wel. vaart en voorspoed zou zijn. Door de aardrijkskundige ligging van ons land, is het noodzakelijk, dat de Waalsche nijverheidscenters en de Vlaamsche zeehavens slechts één geheel uitmaken, om door een vriendelijk, doch krachtig en aanhoudend sa-menwerken, welhaast op werk- en nijver-heidsgebied een hoofdrang tusschen de volkeren te herwinnen. Laat ons dus een Federatie tôt stand bren-gne, waarvan De Dageraad feitelijk de tolk zou zijn en ivaarvan de werking zich zou be-perken tôt het aanmoedigen der vaderland-sche gevoelens, het steunen onzer liefdadige instellingen en het zoo mogelijk verbeteren van den stoffelijken toestand der Vlaamsche uitwijkelingen gedurende en na den oorlog. Er valt niet te ontkennen, dat bij het ein-digen der vijandelijkheden, de economische toestand zoo maar niet dadelijk, zonder schok of stoot zal gewijzigd worden en dat een dergelijke organisatie van groot nut zou wezen. Op een vast te stellen bijeenkomst zouden de afgevaardigden der verschillende Vlaamsche kringen het doel en de middelen breed-voerig kunnen bespreken en eens te meer, onze nationale leuze " Eendracht maakt Macht " kunnen toepassen. EEN GETROUWE LEZER. Nota der Redaktie. — Wij vinden het gedacht van onzen trouwen lezer uitmuntend. Wij verwachten de stichting van dit Verbond op den breeden en vaderlandslievende grond-slag door onzen lezer aangewezen, en die ook deelmaakt van het programma van De Dageraad.♦ Een Brusselsch-Duitsch blad geeft de prij-zen op der pennen in Belgie : 8, 10 en 12 fr. voor 'n doosje, dat vroeger 1 fr. 10 gold.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1918 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes