De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1711 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w67t47/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

nummee. s. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDÂTEN VAN HET KANTON M'EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoczenier C. Van Nerom, Z. 87, R. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we toeh niet latea voorbij gaan zonder onze jongens eenige herinneringen van 't verléden in den geest te brengen. De maand Mei is de maand van Maria, en bijzonder gedurende die dagen worden de bedevaartplaatsen, waar de H. Maagd vereerd wordt, bezocht door een tallooze menigte. Voor ons, jongens '^an 't Ivanton. Di.est, is toch de beroemdste bedevaartplaats onzer streek, het heiligdom van Seherpenheuvel. Wie van 11 heeft- Seherpenheuvel niet bezocht, niet als gewoone wandelaar of bewonderaar, maar als bedevaartganger ? Allen bebben we onze, parocbiale procçssiën naar Maria 's heiligdom vergezeld, met het rozenhoedje in de hand,onze gebeden afwisseleud door godvruch-tjge ge^angeri ; ofvyel zijn. we met .eeu klein groepje,,bij 't krieken van den dflg, opgetrok-ken om Maria 's bijsland :af t# smeeken of liaar tç bedanken voor bekomene; gunstem' Die hefinnering doet medeugd aam't harte-. Ik zie ons nog staan langs de Sitraat; de proces-sie afwaiçhtend, om plaats. te ne m eu iusschen de lange rijen geloovigen, met'ia de eenét hand den paternoster,. in de andere deil koirf. of- het kabasje met boterhammen. Aan 't WLUuiîs gingen velen een kaarsje doen branden — aan-gespoord door het geroep der vrouwtjes van den alleçhiëiligenberg — voor-G. L. Y. in 't Ka-pellel^en vaii Bijstand -, en in mijn. geest lees ik nog die woorden boven de. ingangsdeur : Zet hier niet voorbij den voet. ! Of zegt Maria ,wees gogroet. , . • Wij'trekken voorbij den « Rasop » en lateh de kanonsbaan aan onze reehterhand. Op den Safraanberg gekomen ging 'ieder zijn gang, zich scharende rond een 'p ri ester of op eigen rekening een bijzonder groepje vormend, en alzoo. trokken we langs 't goedje >van Stals, langs dit van Verreijdt, voorbij ttalf-Wèg, en in de verte zagen we reeds het g'eflikker der gulden sterren die den grooten koC'pel van Scherpenheuvéls' kerk versieren. Alzoo kwa-men we aan den ingang -van 't dorp, waar we weer op twée rijen, processiegewijs, al bidden-de binnen trokken. Aan den grooten ' weg werd het mirakeleuze beeld van 0. L. V. in de processie gebracht en plechtig rond de kerk gedragen. Dan hoorden we de f^. Mis met ser-moen, en daarna gingen de familles, in groep-jes, hunne boterhammen of pistolets verorbe-rerf,in de «Valk» den «Tinnen Pot» de «Zwaan» den « Ouden Tijd » het «,, Gulden Vlies » enz. enz. Voor ons, toen we nog jong waren, was dit niet het mins^ aangename, want door die , groote morgendwandeling was de eetlust geschërpt en we deden eer aan de goede kof-fietafel.Daarop gingen we de kraamtjes afloopen, een stuk « sikkçlat » koopen, een vaantje van Seherpenheuvel, eene gedeukenis voor die het huis bewaakt hadden. De vrouwen der kraamtjes hadden het niet gemakkelijk met het klein volkje. : twiniig, yoprwerpen moesten hun getoond w or den ej> de prijs ervan ge-zegd en dan gingen ze nog dikwijls bij den gebnur zien of lift daar niet beterkoop was ofwel of er niet. m.eej" af te dingen viel. 'l ocn we grooter waren, verspeelden we zoo-veel tijd niet a,ah ijp kraamtjes, maar we gingen godvruchtiglijk dén schoonen Rpzenkransweg bewandelen, H. Kruisweg tïpen en alzoo kwam.spoodig bel, oogenblik yan vertrek. 0 ! die gelukkige dagen ! Jo.ngens,, herinnert ge n die aangename stonden ? .Nu nog zullen onze ouders, broçdevs çn .zusters, onze vrouwen en kindereiv dieu weg al biddende al'leg-gen en bijzonder den; bijstaud van ons lief Vrouwtje al'smeeken .yoor bescherming naar ziel en lichâam, vàii ons aJlen, die reeds vier jaàr van lien gesçheidcn zi jn. Voor lien immers geldt het spreekwoc^rd niet : u.it ter oogen, UÎt ter herte, \vel.integéndeei : ver uit de oogen doch dichter bij 't herte. Gedurende de meimaand, biddep we dikwijls ons rozenhoedje dat we altiid op ons moeten dragen. Laat;oris voor elkander bidden, voor onze dierba.re familien, voor onze ge-sneuvelde m;ilvkers, voor ons Vaderland. En daar we..,nu ijiet ter. bedevaart naar Seherpenheuvel kunnen g'ààn, . trachten wij eene bedevaart naar 0. L., V.. van Lourdes te doen. Duizenden onzer jongens zijn er geweest, heel veel van ons Kapton ook. (ïi j weet, hoe in vredeslijd we in ieder parochie, de enkele menschen min of meer benijdden omdat het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes