De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

270 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Fevrier. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Accès à 05 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz81n2h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE DRUKPERS Oilicleel orgaan der siedelijKe Federatle van ne bobk- en DruKQijvertteld van Gent — VersGfiiJnt maandelijKs ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Ailes wat Redactie en Administratie beireft te zenden : AANKONDIGINGEN : België 1,50 j VAN AKENSTRAAT 8 GENT i Volgens overeenkomst en voorop Buitenland 2,50 rn lîl betaalbaar. Stnjdt Voor een goed loon Hebt uwe va\vereeniging liej Werft nieuwe leden De Vereenigingen bij de Stedelijke Federatie aangesloten, zijn verantwoor-delijk_ Voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. Leden. neemt attentie Al de leden, zonder onderscheid, moeten goed toezien oj ailes op hun werkhuis is ajge-loopen zooals het in het tariej is vermeld. Het Bestuur relient er op dat aile \lacnten, nopens het niet naleven der getrojjen schil^-kingen, direct zullen overgebracht worden aan de wederzijdsche secretarissen. Niemand mag persoonlijke verbintenissen aangaan. Op diegenen onder ons, die daaromtrent nalatig zijn, zullen de maatregelen toegepast worden, die den toestand vereischen. HET BESTUUR. Aan de Heeren Patroons Wij verzoe\en beleejdelijl^ aan en\elen onder U, om zoo weinig omwegen mogelijk. te malien en den tariej toe te passen zooals hij is aange-nomen.Dit zal ons en U talrij\e moeilij\heden sparen : zooals onderhandelingen,samenroepen Van den Verzoeningsraad, stafyingen en dies meer. Wij hopen dat tôt ieders voordeel onze raad-gevingen zullen gevolgd worden. HET BESTUUR. 1914. Door onze standvastigheid en nog meer door onze aanhoudendheid hebben wij, boekbewer-kers, de teekening van een tarief bekomen en daarbij de erkenning als vakvereeniging, door het syndikaat der patroons. Wij hebben dus aile redens om triomf te roepen, want bij die erkenning komt er eene groote loonsverhooging voor onze stielge-nooten.In de toekomsl zullen ook aile geschillen tusschen patroon en werkman door den Verzoeningsraad opgelost worden. Die Verzoeningsraad is samengesteld uit patroons en werklieden, waarin de beide partijen evenredig ver-tegenwoordigd zijn. De werklieden mogen dus zeggen dat zij ein-delijk na vele moeite eene zedelijke en stoffe-lijke triomf hebben behaald. Is de triomf nu volledig ? Wij zeggen vlakaf neen ! De tarief aan de patroons aangeboden door de Stedelijke Federatie is in zijn geheel niet aangenomen. Van wege de werklieden zijn er toegevingen gedaan om tôt eene goede oplos-sing te komen. Het voornaamste punt, de vermindering der werkuren, hebben wij moeten laten gaan, met de belofte er in den loop van 5 jaren over te beraadslagen. De onderhandelaars hebben al wat mogelijk is gedaan om tôt eene oplossing te komen,maar de patroons bleven halstarrig weigeren. Eene verontschuldiging hebben wij daarvoor in te brengen dat is, dat de minimumloonen moesten verhoogen en daar de patroons daar-over 't akkoord waren, hebben wij van onzen kant tijdelijke toegevingen gedaan voor wat aangaat de vermindering der werkuren. Wij weten dat er voor de vermindering der werkuren rumoerige federatiezittingen hebben plaats gehad. Vele leden waren er voor dit groot punt niet los te laten, maar door overreding en de alge-meene belangen op den voorgrond plaatsende, gaven zij toe op het tegenwoordig ingevoerd tarief. De kwestie van de vermindering der werkuren is dus nog hangend en zal nooit door het federaal bestuur uit het oog verloren worden. De eisch van ons toekomend kontrakt zal bijzonder op de vermindering der werkuren be-rusten.Vijf jaren hebben wij voor ons om al onze macht, zoowel op finantieel gebied als op die van solidariteit te versterken. Vijf jaren hebben wij voor ons om onze wederzijdsche vakvereenigingen te reorganiseeren en dan als gediciplineerde syndicalisten met onzen 9-urendag vooruit te komen. Zullen wij nu in de vijf jaren van het getee-kend kontrakt geen tegenspoed ontmoeten ? Zullen er geen patroons zijn, die ailes in het werk zullen stellen om den goeden gang der zaak te dwarsboomen. Zulks hebben wij te verwachten, maar wij zullen waken en niet nalaten hen op hunne plichten te wijzen, dit in 't voordeel van de beide partijen. En nu, vakgenooten, allen medegewerkt tôt den groei en bloei onzer Stedelijke Federatie, geheel de boekbewerkers-familie moet hand aan hand gaan om onze bekomene rechten hoog te houden. Wanneer wij elkander verstaan, wanneer wij elkander helpen, zullen wij nog meer en schoo-ner overwinningen behalen dan die van Ja-nuari 1914. Rond eene handteekening. Het tarief is onderteekend. Het gemeenschappelijk kontrakt is in voege getreden. In de volgende regelen stellen wij ons niet tôt taak de voordeelen van dien nieuwen toestand te doen uitschijnen, doch enkel eenige beschouwingen te maken aangaande een punt waarover drukkersbazen en beoefenaars der boeknijverheid tôt geen akkoord zijn gekomen, en dat in eene der laatste algemeene vergade-ringen van den Gentschen Boekdrukkersbond aanleiding gaf tôt eenige aanmerkingen van wege enkele leden, namelijk : het plaatsen van vereenigde voile gasten letterzetters aan de zet-machienen.Ons bestuur heeft het tarief onderteekend zonder er in gelukt te zijn die bepaling te zien aannemen. NEGENDE JAARGANG. — Nr 10 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, 1 FEBRUAR1 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes