De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

406 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Octobre. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bz6154fg9h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE DRUKPERS Oïîicieel orgaao 1er Sieûeiijue Federatie van de BoeK- en Druknljverfieid van Gent - Versctiijni voorlooplg om de twee maanflen ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : | A lies wat Redactie en Adminislratie beirejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : België 1,50 [j] VAN AKENSTRAAT, 8. GENT. [ Volgens overeenkomst en voorop Buitenland . . 2,50 gj j betaalbaar. Strijdt voor een goed loon Hebt uwe va\vereeniging liej Werft nieuwe leden De vereenigingen bij de Stedelij\e Federatie aangesloten, zijn verantwoor-delifc voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. De Crisis. Sinds September 1914 is het geleden dat ons blad is verschenen, wij zijn daar terug en den-ken voorloopij^alle twee maanden te ver-schijnen. E De crisis dre wij nu beleven, is wel de ver-schrikkelijkste die ooit gewoed heeft; de oor-zaken hebben wij hier niet te bespreken, maar wel de gevolgen die er uit voortspruiten en waarvan wij, werklieden, de slachtofïers zijn. Van het begin af van den oorlog vielen de meeste werkhuizen stil, de bazen hadden geen werk meer en wij... konden er van ondergaan. Wat er van ons ging geworden. dat ging onze patroons niet aan... Zij hadden er geene schuld aan, doch zij konden voort en wij niet. Onze vereeniging, zooals altijd, wist spoedig raad en besloot zonder aarzelen, gansch haren inkas ten dienste der werkloozen te stellen. Leeningen werden aangegaan en door ons ijveren is het gekomen, dat de stad op 1 Januari 1915 de lasten der vereenigingen op zich nam. Onze toestand was nog niet ongelukkig ge-noeg, want enkele bazen, profiteerden van de gelegenheid om met loensche middelen het loon te besnceien van de enkele gasten welke nog aan den arbeid waren. Wij staken daar een speld voor en waren zoo gelukkig die handelingen te kunnen te keer gaan- Ook voor het toepassen van de bepalingen van ons tarief hebben wij op de bres moeten zijn. Zonder ons krachtig optreden zouden de bepalingen niet geëerbiedigd zijn geweest en ware het werk van vele jaren vernietigd geworden.Tôt hiertoe hebben wij als vereeniging niet te klagen. De leden volgen stipt hetgeen hen opgelegd wordt en wij zijn verzekerd dat, na den oorlog, wij sterker zullen zijn dan wij ooit geweest hebben. * * ♦ Staat de vereeniging er goed op, het is in aile geval zoo niet met onze leden en hun huisgezin. In gemoede vragen wij ons af wat een werkman kan verrichten met één frank daags, 1.50 fr. in de week voor zijne vrouw en 0.50 fr. in de week voor ieder kind. Nu vooral dat al de levensmiddelen zoo ver-schrikkelijk duur zijn, en, één frank van voor den oorlog, heden maar 30 à 40 centiemen meer geldt in koopwaren. Wij zien en gevoelen wel de nood en de be- krompenheid die bij iederen werker heerscht. Dag aan dag zien wij hen verzwakken en moe-deloozer worden. Wij weten het, de lasten der stad en het hulp-comiteit ten opzichte der werkloozen zijn groot. Doch wij vermeenen dat er toch iets meer zou kunnen gedaan worden. Wordt er niets meer gedaan, dan weten wij niet hoe de werklieden het.dezen winter zullen aan boord leggen om er door te geraken. En onze bazen dan ? Wat hebben die reeds gedaan ? Enkel twee patroons deden iets, doch buiten die twee drukkerijen, is. er geen enkele in onze stad Gent, waarvan de eigenaar iets voor zijne werklieden doet. Wij beweren niet dat aile drukkersbazen rijke menschen zijn die er goed tegen kunnen, doch er zijn er toch een zeker getal die wel iets zouden kunnen doen. En zegge dat men durft beweren dat in zulke beroerde tijden als deze, het verschil der stan-den verdwijnt en de menschen meer tôt elkan-der komen. Ongelukkiglijk voor ons, moeten wij beken-nen dat zulks onwaar is, en het altijd de klei-nen, de onterfden zijn die de gebroken potten betalen. Dit is de oude historié, 't heeft altijd zoo geweest en wij meenen dat het nog zeer lang al zoo zal blijven. In aile geval waakt het bestuur en ziet goed toe hoe ailes gebeurt. Wij zullen trachten op aile mogelijke manieren ons ongelukkig lot iet of wat te verbeteren. Wij moeten elkander onderling helpen. Op de werkhuizen waar er soms nog gewerkt wordt moet men trachten dat elk om de beurt eenige dagen werkzaam kan zijn. Als er onder de ori-zen zijn die eene andere bediening aangevat hebben, mogen die niet na hunne uren op het werkhuis gaan werken of zelfs niet voor enkele dagen, dit zou moeten overgelaten zijn aan de totale werkloozen, opdat iedereen toch wat zou verdienen. Ook mag in geen geval iemand aan minder loon of andere voorwaarden gaan werken dan dezulken die in ons tarief bepaald zijn. Dat de huidige crisis een wenk weze voor de toekomst, t is te zeggen : als er in 't vervolg aan ons loon gepeuterd wordt, wij het ook zullen kunnen volhouden tôt ons algeheele vol-doening zal gegeven worden. Nu moeten wij wel gebrek lijden om iets waar wij geen schuld aan hebben, in het vervolg zullen wij dat kunnen om ons loon en ons lot te verbeteren. Dit zij gezegd tôt diegenen die zouden den-ken dat wij na de crisis gansch machteloos zouden zijn en onbekwaam zouden wezen om eene beweging voor verbetering onzer levens-voorwaarden aan te vatten. Houden wij ons kloek en moedig; wij, werklieden, zijn het lijden en de ontberingen ge-woon en laat ons hopen dat dien bloedigen krijg weldra een einde neme en eene duurzame vrede moge heerschen. 1WSSBSSSS5ÏÎ1§*1 TOESTAND ONZER LEDEN Boe\drulik.ersbond. — Hieronder geven wij de opsomming hoe, ten gevolge der crisis, het met onze leden gesteld is : Totaal werkloos 159 Gedeeltelijk 76 Werkzaam aan de darsen 19 Stedelijke cftensten 22 Bij de politie 8 Bij het leger 21 Gevlucht 11 Totaal 316 Daarvan zijn er in Duitschland 2 krijgsge-vangenen en 3 in Holland. Boekbinderbond : Volledig werkloos 37 Onvolledig, min dan 30 uren 5 Onvolledig, meer dan 30 uren 26 Darsewerkers 24 Reinigheidsdienst 3 Politie ' Bij het leger 14 Krijgsgevangen in Duitschland Krijgsgevangen in Holland 3 Gevlucht 6 Gesneuveld 2 Totaal : 122o Van de steendrukkers hebben wij geene ge-gevens ontvangen. iiiiiâimi. M. I. .0. .0 M De leden welke soms moeten gaan werken, worden ten dringendste verzocht hunne con-troolkaart binnen te brengen. Men zou daar goed acht moeten op nemen, want dit bezorgt voor hen,, die den dienst der werkloozen verrichten, veel moeilijkheden. ELFDE JAARGANG. — Nr 1 GENT, OCTOBER 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes