De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

224 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Accès à 02 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/js9h41kf4z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE DRUKPERS Officieel orgaan ler Stadelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent — Verschijnt maandelijksch ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Belglë 1,50 Buitenland 2,50 Ailes u)at Redactie en Adminislratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINQEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt Voor een goed loon Hebt uwe vakvereeniging liej Werjt nieuwe leden De Vereenigingen bij de Stedelijke Federatie aangeslotcn, zijn verantwoor-delij\ voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. ZONDAG 23 OOGST HEROPENING DER BOEKBINDERSVAKSCHOOL AAN DE LEDEN VAN DEN GEHTSOHEN BOEKDRUKKERSBOND TEN GEVOLGE VAN DEN BENARDEN TOESTAND W A ARIN ON S VADERLAND VERKEERT, ZIJN REEDS EEN G ROOT GETAL DRUKKERIJENSTIL GEVALLEN. OM ZOOVEEL MOGELIJK ONZE LEDEN TE HELPEN, HEEFT HET BESTUUR VAN DEN GENTSCHEN BOEKDRUK-KERSBOND, HET VOLGENDE BESLUIT GENOMEN: 1. — AL WIE IN DE WEEK VAN 6 TOT 11 OOGST GEWERKT HEEFT,KAN GEEN ONDERSTAND GENIETEN. 2. — TE BEGINNEN VAN 13 OOGST, ZAL IEDEREEN, DIE VOLSLACEN WER-KELOOS IS, EEN ONDERSTAND GENIETEN VAN 1 FRANK DAAGS, EN DIT ZOOLANG ALS DE KAS HET TOELAAT. DIE EEN DAG PER WEEK ZOU WER-KEN, KAN NIETS ONTVANGEN. 3. — DE CONTROOL IS AFGESCHAFT. MEER KAN ER NIET GEDAAN WOR- DEN. WIJ HOPEN DAT DE LEDEN HET VOLKOMEN MET ONS EENS ZULLEN ZIJN, EN DAT DIE DROEVE DAG EN ' SPOEDIG TOT HET VERLEDENE MO-GEN BEHOOREN. HET BESTUUR. VOOR ONS TARIEF. Wanneer we den strijd aangingen tôt het in-planten van een nieuw tarief voor aile boekbe-werkers, was ons streven, van de patroons zooveel te bekomen als mogelijk was. Zijn we daarin gelukt ? Grootendeels ja en aan ons dus te zorgen dat in de toekomst, de stedelijke federatie al hare eischen ziet in willigen. Hoe kunnen we tôt dezen uitslag komen ? zullen er velen zich afvragen. Nu, vrienden, wanneer we ons van heden af in het gelid stellen en ons plan vormen, zal het niet moeilijk wezen om binen 5 jaar ailes te hebben wat in ons tarief vervat is. Wat er dient gedaan te worden, dat is in elke vereeniging aangesloten bij onze stedelijke federatie, eene commissie dient gesticht te worden, welke voor taak heeft, ailes na te gaan wat de bepalingen van het tarief belrefïen. Men zou kunnen beginnen per werkhuis op te zoeken, voor wat betreft de loonen, welke volgens het tarief moeten betaald worden. Ook nog zien in welken zin de surcharge toegepast wordt. Niet enkel deze twee punten zijn van belang, maar ook nagaan waar de wet op de zondagrust wordt in acht genomen, en of de wet op de vrouwen- en kinderarbeid niet overtreden wordt. Als we deze regelen hier nederschrijven heeft dit zijn reden, daar er ons gewezen wordt op werkhuizen, welke niet in regel zijn. Deze commissie zou minstens eens per maand in elke vakvereeniging moeten verga-deren, de klachten, welke ieder opgedaan heeft bespreken en de besluiten in het bestuur der vereeniging voorbrengen, welke in overleg met de stedelijke federatie handelend zou optreden. Door de gedane ondervinding, zou deze commissie in de toekomst voorstellen kunnen voorbrengen,welke in een nieuwe tarief zouden ingelascht worden. De waarde dezer commissie zou van des te meer belang zijn, daar zij de uiting zou wezen aller leden en de gedachten zou weergeven van aile aangeslotenen. Aan ons dus, valcbroeders, te zorgen dat deze commissie van onderzoek er zoo gauw mogelijk kome, niet enkel om den tarief, welke in voege is staande te houden, maar om al onze eischen in de toekomst er door te krijgen. Op dus, vrienden, van nu af met moed vooruit, handen aan 't werk geslagen, opdat ;n elke vakvereeniging deze onderzoekscommissie gevormd worde, welke alsdan eens met de drie besturen samenkome om een degelijk plan van onderzoek en uitvoering op te maken. Is de eisch der werkurenvermindering er niet doorgekregen, van nu af moet dit ons des te meer aanzetten, tôt verovering aller eischen der boekbewerkers. Dat allen, welke de vooruitgang aller boekbewerkers behartigen, zich dus in hunne wederzijdsche vakvereeniging aangeven. Aan de Leden van den Gentschen Boekbindersbond. De Boekbinders, welke klachten te doen hebben nopens het tarief, kunnen zich wenden, telkens den 2° maandag van iedere maand, in hun lokaal, Café du Sport, Poel, van 5 ure tôt 6 1 /2 ure. Diegenen, welke zich willen aangeven als commissielid, kunnen zich aldaar komen aanbieden. HET BESTUUR. TIENDE JAARGANG. — Nr 4 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, OOGST 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes