De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

281 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Juin. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4746q1t56q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE DRUKPERS Olîlciseï orgaait lier SisdsiljKe Feaeratie van ne bobk- en DruKnijvemeid van Geni - Verschljnt voonooplg nm ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminisiralie betrejt te zenden : y AANkONDIGINGEN : ®e'fë, l'S 0 VAN AKENSTRAAT, 8. - CENT. 0 VolgenS °vereenl<°mst en voorop Buitenland 2,50 jj | betaalbaar. De Vereenigingen bij de Stedeltf\e Federatie aangesloten, zijn verantwoor-' delijfy voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. Stnjdt voor een goed loon Hebt uwe va\vereeniging liej Werft nieuwe leden Daar er onder een zeker deel onzer Gentsche bevolking, de meening heerscht dat de werklieden niet te kla-gen hebben en zij genoegzaam onder-steund worden, alsook voor de heeren die ons onderstand geven, welke later door ons toch moet teruggegeven worden en die denken als zij goed geëten hebben, onzen buik ook gevuld is, zoo bieden wij hun het hieronderstaande schrijven van een onzer leden aan. Wij geven het zooals het is, zonder eene enkele toevoeging. Waarde vriend', Ge vraagt de indrukken welke een werklooze, welke 't bcnijdenswaardig geluk heeft drij kinderen te bezitten onder de 16 jaar, ondergaat, als hij des Zaterdags, als 't uitbetaling van den familiesteun is, en waar hij al zes weken van beroofd blijft... omdat hij van December tôt Januari de niet te minder be-nijdende « chance >> had, werk gevonden te hebben, en van Februari tôt nu toe totaal op straat is. Wat men gevoelt?... Die indrukken, be te vriend., zijn van tweeërlei soort : de materieele en de moreele De materieele voelt men 't best, omdat mon van week tôt week ac.hteruit gaat en de door vroeger uitgestane ontberingen gemaakte provisie, ziet smelten als sneeuw voor de zon. Dat men verplicht is, wil men rondkomen met den kolossalen steun ons door het W. F. en N. K. geschonken, de vleeschrantsoenbons, waarover uw gezin beschikt, aan uwen gebuur over te laten om dien frank die voor dat beetje vleesch moet dienen dan nog veei beter en nnttiger te besMeren. Om kort te gaan, oordeel zelf; wat zoudt ge doen als z'u daar eenige bru fjes in de handen stoppen welke de waarde van zes g'heele franken moeten vertegenwoordigen? Zooals het een ovcituigd syndikalist past, hoe slecht het er ook af mag, zorgt ge eerst voor Vak-vereêniging en Ziekenbeurs en duwt ge 0,25 fr. plus 0,15 fr. af en trekt dan met loorne voeten huis-waarts en g ■ legt op den hoek der schouw, om den traan niet te bemerken welke in moeders oog glin-stert bij 't aanschouwen der vette pree welke ha-ren broodwinner voor zijn kroost binnerubrengt, het overige of 5,60 fr. Daarvan, om al 't onaangename te voorkomen — want zij die dat niet tegengekomen zijn kunnen daar niet van meespreken, — van heen en weer gelo- p van huisbaas, ontvanger, deurwaarder, vrederechter, enz., lijdt men maar meer gebrek en zondert men er nog één franksken af. Dat maakt dat er dan nog 4,60 fr. overblijven welke nu mo> ten dienen om 5 personen 7 dagen lang te voeden, te kleeden, te warmen, enz Rekent eens m'n beste, want heden hebben w' er tijd voor : 4,60 5 = 0,92 fr'. per persoon en per week of 13 centiemen daags per lid van 't gezin. 'k Hoor al uitroepen : Ja, maar g'overdrijft!... Hewel, ik wacht gerust diegenen af om van 't tegen-deel bewezen te worden. En wat te zeggen van d1 moreele ellende waar wij in verkeeren! Zie, ik zal zoo vrij zijn u een klein tafereeltje op te hangen « scène vécue » van Februari laatstleden, als het nog van 4 1/2 ure donker werd en de voor-raad carbid opgebruikt zijnde (ge ziet dat er hier wel vcorzienisheid geweest is), wij het moesten rekken met 'n kaars van 18 cens, welke vroeger 10 centiemen kostte; 't regende en liet niet toe op straat (e loopen, en ook men moet toezicn dat de sc-hoenen niet verslijten. Hewel, dan zat g'heel die familie rond d'e stoof die dan nog een uurken ging branden, om dan, na 't uitgesmeulde vuur naar bo-ven le trekken, vader en moeder doelloos, omdat 't licht niet toeliet deze om er de kleerkens der klei-nen te verstellen en d'ander om door zelfonderricht in de door vroeger aangeschal'te vakboeken te put-ten wat hem voor later ten goede zou komen; ang-stig zitten ze te turen naar de kaars welke afloopt dat 't- 'n plezier is, en wat 'n leven voor die kleinen daar, welke volgens — o ironie — de gezondheids-leer, licht en leven behoeven, en nu gedoemd zijn in dien ellendigen toestand op te groeien En dan kwamen me onwillekeurig de verzen van den groo-ten dichter in 't geheugen, waarin hij vraagt : Wat 't schoon der lente... Wat kleuren, bloemen, geuren Wat kunst! Wat wetenschap... den arme kan zijn?!!.... dat ailes kan hem niets z'jn! En nu meer dan coit, beginnen wij te beseffen, begrijpen zelfs dat er rrtnschen gevonden worden die niets gevoelen, niets zien, niets hooren wat rondo m hen gebeurt, die in lompen gehuld, het leven doorlcopen en dan ellendig hier of herwaarts 'n onderkomen vinçlen, om daar, afgcmat, den laat-sten snik te geven, den stop naar 'n beter leven dan 't aardrijksehe gedoe. Ja, beste vriend, dat is wel het resultaat van twee jaar ellende op ons geestesgestel, bij 't gedurig aanschouwen der materieele en moreele armee waar men in leeft ! En om de kroon op 't werk te zetten, verwittigen onze patroons-drukkers, evenals waren we nog on-willige schooljongens, die met opzet de pluim ste-ken, dat zij met nog andere dwangmiddelen zullen afkomen als de school door de heeren werkloozen niet beter bezocht wordt' ! Men sana in corpere sano ! zegden de Romeinen, en om 'n gezonden geest moet men gezond en genoegzaam voedsel hebben. Hebben wij dat... ja, zij die geld hebben, maar wij die nu gedoemd zijn van den « krijg » te leven, moeten ons tevreden stellen met dat ration welke men ons toewerpt en... rechten hebben wij niet te doen gelden, als ze steun geve i hebben wij hem, want we mogen uit 't oog niet verliezen dat 't toe-kennen er van, voor ons werkloozen, geen recht sebept. 'k Maalïte mij voorzeker er geen illusie van dat we van ons patroons wat meer belangstelling had-den mogen verwachten, en zij zouden getracht hebben, wat op enkele uitzonderingen na gebeurt., om de beurt hunne vroegere werklieden enkele uren per dag werkstellig te maken, al ware het maar om 't onreine te verwijderen welke op de werkhui-zen hier ter stede in 't algemeen waar te namen is... maar... dat zou geld kosten, beter is 't voor die heeren naar iets anders uit te zien, dat hun vroeger personeel maar weer gedwee in den leiband zou brengen. Neen heeren, verbreedt de klove niet die ons scheidt, tracht het uitgestane leed der werkersklas naar waarde te schatten en meer dan ooit is het van u dat wij eene hulpzame hand verwachten... Maar komt die » beau geste » niet... dan zal er 'nen grooten « maar » bij zijn en eindigen wij men 'nen Qui vivra verra ! Ziedaar, vriend ..., in enkele regelen min of meer, ik weet niet of 't algemeene zienswijze is, maar voor wat dezen met kinderenlast betreft, den waren toestand, naakt en zonder overdrijven, van menige werklooze, die uit valsche schaamtei, 't laatste Ziertje eigenliefde welke hij nog in zich omsluit niet afgelegd heeft !... Gentsche Boekdrukkersbond. De leden welke van woonst verande-ren, worden len dringendste verzocht, dit seffens kenbaar te maken aan C. Cnudde, in de Boekbindersvakschool of ten zij nen huize : Klokstraat, 7. •— " / ^ ^ ELFDE JAARGANG. — Nr 5 GENT, JUNI 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes