De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

682 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Mars. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z02z31pq95/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

33e jaargang. nummer r3 antwerpen, 28 maart 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICUL1EREN .. 8.00 H ET BUITENLAND. voor HOLLAND Fr. 6 00 Elk abonnement îs vooraf bitaalbaar en eindigt op 3i December van hel abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 cenliemen OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN G EVESTIGD TER DRUirBRIJ gebfîoeoefis oieltjehs Antwerpen Oude Vaartplaats, 62, Telephoon 510 het blad verschijnt : des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdae Aile mededeelingen moeten franco toegekomeD zijn op hel bureeJ der Redactie ten laatste DIN'SDAG 's MORGENS. H4N0SCHBIFTEN WORDEN NI£T TERUGGEGEVEN Elkiî inzender blijft persoonlijkverantwoordelijk voor zijn schrijveu m ons blad i\ AANKONDIGINGEN die bestendig moeten verschifnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eeaer verkooping van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. I Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, ! uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde maa* I schappijen gratis opgenomen, f-i Duivenliefhebbers-Bwd van Antwerpen (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem Zelfbestatiger GÉRARD. Aangezien er zonderlinge geruchten in omloop zijn, aangaande het zeuren raet het toestel Gérard, heeft het bestuur van den Stadsbond, Mijtiheer Firmim De Messe, bestuurder van de Maatschappij Gérard, verzocht, zich aanstaande, Zondag, 29 Meert, om 10 a. voor-middag, te begeven in het Café Stanley, Carnotstraat 13-15, ten einde aile personen te aauhooren die beweren dit toestel te kunnen doen achterblijven of voor-loopen.Mijnheer De Messe heeft dit verzoek aan-genoraen.De liefhebbers worden verzocht zich naar deze vergadering te begeven. De Voorzitter, L. VAN CUTSEM. Algemeene Verplichtende Vergadering van den Bestuurraad, op Maandag 6 April, ten S '/2 ure» in het Café Stanley, Carnotstr., 1:3-15 dagorde : 1. — Instelling der afgevaardigden. 2. — Balloteering der voorgestelde bonds- leden. 3. — Vervanging van Mr André Galliaert, Ie Onder- Voorzitter, overleden, voile- diging van het Bestuur. 4. — Wijziging aan Art 13-20 der statuten. 5. — Loten voor het toekennen der Eere- prijskampen. 6. — Allerlei. NAME'NS HET BESTUUR : De 3e Schrijver, De Voorzitter, Jules N IZ ET. L. VAN CUTSEM 1914 1914 BERICHT AANVANG DER DRACHTEN Zondag 19 April QU1ÉVRAIN \ „ c Zondag 19 April ARRAS I | % Zondag 26 April ARRAS 1 g Zondag 3 Mei NOYON ) n -0 N.-B. — Voor de drachten in het Binnenland moeten de kevies slechts eenen Retour dragen, voor Frankrijk Adressen met uur der loslating en Retours. De keviën alsook de drinkbakken te teekenen met geschilderde letters zijnde de eersten van den naam der Maatschappij, bij voorbeeld : Oud Keizersliof : O. E. DUIVENLIEFHEBBERSBOND VAN ANTWERPEN (ST-A-iDSBOISriD) Grondgebied : ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM. Inschrijving der Bondsleden 94 Maatschappij en 810 Leden Bericht aan de Achterblijvers Een allerlaatste uitstel zal verleend worden tôt 1 APRIL. De Balloteering zal plaats hebben in het begin der maand April. Voor de drachten met jonge duiven, 2 fr. per lid. HET BESTUUR. Nijptangen. De maatschappijen worden dringend verzocht hunne nijptangen tijdig na te zien, derwijze dat de letters goed ingeprint worden. Deze letters moeten alzoo geplaatst worden wederzijds der loodi'es : F.C. A. Geene keviën met andere loodjes zullen aan-vaard worden. voof* 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialm, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. HOKBESTATIGING Belangrijk Bericht Het bestuur des bonds maakt aan zijne leden bekent dat het toestel Gérard, nieuw onschend-baar model van 12 bestatigingen, aangenomen is geweest voor de liefhebbers welke rechtstreeks een apparaat van den Stadsbond zullen gebruiken. De prijs is bepaald als volgt : Voor huur voor het gansche seizoen fr. 20.— „ „ per prijskamp „ 1.50 De leden welke een apparaat verlangen te huren, worden verzocht zich zoo vroeg mogelijk en uiterst voor 15 Mei a. s. op het Sekretariaat te laten inschrijven; daarna worden geene vaste verhuringen meer gewaarborgd. De som van 20 franken moet met de aanvraag gestort worden. het bestuur. Het Sekretariaat is gevestigd Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. Verzending naar Quiévrain. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 18 April, van 6 ure 's morgens tôt l uurg's namiddags. Vooruitbetaling : fr. 2.50 per kevie. Verzending naar Arras. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 18 en 25 April, vôôr 7 ure 's morgends. Vooruitbetaling: fr. 7.— per kevie. Verzending naar Noyon. De duiven te brengen aan de statie van Borgerhout, op Zaterdag 2 Mei, vôôr 7 ure 's morgens. Vooruitbetaling : fr. 7.—per kevie. FRANÇOIS RUYSSERS Langstraat, 139, BORGERHOUT, brengt de heeren liefhebbers ter kennis, dat hij van 2 Maart, zal beginnen met de voordra,chien zooals vroegere jaren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes