De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

595 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Août. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/br8mc8sb48/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

33e Jaaruang. Nummer 3a Antwerpen, 20 Augustus 1914. DE ^ v ——— . Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : ' AANKONDIGINQEN ^ _ de bureelen zijn gevesttcd ter drukiertj • • , ... ... Fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. r F fl 10 n î: P <D C XITCT T TrMO bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst c nn P4RTIPIII ifrfw u b B K U b W t K b IJitLTdEHS Elke aankondiging eener verkooping van duiven kost " tLULitntri Antwerpen Ouoe Vaartplaats, 62, Telephoon 510 Fr. 300. .. 8.00 het buitenland. «bt onn unocrtirmT Ht-J BLAD v„RSCHI]NT . Eene bedanking kost 50 centiemen voor de cet VOOR HOLLANO FR. 6.00 des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdae geabonneerde. Elit abonnement ts vooraf bitaalbaar en eindigt op Reda^ctie ten laatste DINS^AG^iVIORGENS. b ^ Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, 3i December van bet abonnementsjaar ^ m«noschripten worden niet teruggegeven uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde tnaa^ Afzonderlijke nummers i5 centiemen »P El** inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voorzijn schrijveu in ons blaa schappijen gratis opgenomen . . - '» — — 4. Duivenliefliebbers-Bond van Antwerpen STADSBOND grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem Belangrijk Bericht Daar het vervoer der reisduiven in België en Frankrijk verboden is, worden aile verzendingen opgeschorst tôt nader orde het bestuur des bonds : De i" Schrijver, De Voorzitter, Georges Gits L.VanCutsem. Onze geiiefde duiven, slachtoffers van den gevloekten Oorlog. Bij bevel van den heer Generaal DU FOUR, Militaire Gouverneur der versterkte plaats van Antwerpen, wordt aan de liefhebbers verboden huone duiven nog uit te laten. Elke overtreder zal verdacht worden van medeplichtigheid in spionnering. Dus vrienden liefhebbers opgepast ! Dringend bericht aan onze leden. Het schijnt dat er in Belgische duivenhokken vreemde duiven zijn verborgen, dienende tôt spioenschap. Wij roepen de aandacht der duivenliefhebbers op het gevaar dat voor hen bestaat dit te gedoogen en geven aan allen den raad zuike vreemde duiven onmiddelijk in vrijheid te stellen. Spioenschap wordt streng gestrafd. Het Bestuur van den Stadsbond. Duiven in tijd van oorlog Men heeit wel in de dagbladen gelezen van personen die hunnen verloftijd in Duitschland doorbrachten, en met moeite in België zijn kunnen terug keeren, ter oorzaak der duitsche inobiliseering. Een dezer reizigers die van Bâle kwam, heeft 2 dagen en een nacht noodig gehad om van Bâle naar Luxemburg te komen, nu eens te voet, dan ingespannen, dan som-tijds toegelaten op een duitsche militaire trein. Deze een duivenlielhebber, heeft op zijn doortocht vele militaire wielrijders gezien, op den rug eene mand met reisduiven, die moesten dienst doen voor verkenningen. Men ziet dus, dat niettegenstaande al den vooruitgang van den telegraaf en den tele-loon, de duiven nog naar verdienste geschat worden door zeker wel het oorlog-zuchtigste land van Europa. De Luchtbode, Hoe moet men met zijn duiven omgaan ? Ziedaar eene belangrijke kwestie ! Ieder-een die zich met de duivenliefhebberij bezig houdt beoogt het doel : prijzen spelen. Hoe dikwijls lioorden wij niet zeggen wan-neer eenige liefhebbers samen zaten : Het verwondert mij niet dat gij geen prijzen speelt, want gij leeft daar niet naar. En waarlijk, liefhebbers, de waarheid ligt daarin besloten. Die woorden « gij leeft daar niet naar », dat wil zeggen : gij behandelt uwe duiven niet gelijk het zijn moet. Ik wil hier niet spreken over de wijze waarop men zijne duiven moet voeden, hoe men ze moet schikken voor de vluchten, neen, ik wil hier alleenlijk eenige beschouwingen neer schrijven, eenige raadgevingen geven hoe men doorgaans op het hok met zijne beestjes moet oingaan. Iedereen van ons weet dat, hoe meer aan-trek eene duif naar haar hok heeft, hoe beter zij geschikt is om aan haren meester de zegepralen te brengen welke deze nastreeft. Hoe zullen wij dus het hok aangenaam maken aan onze gevleugelde vrieridjes? De grootste puntenzijn : behandelt uwe duiven met zachtheid, maakt ze zelfs tam als het mogelijk is, streelt ze, ja sproekt er tegen, en ik verzeker U dat gij er niets zult bij verlie-zen, integendeel; want voor onze duiven is het spreekwoord : « met honing wint men meer dan met azijn « even waar als voor andere zaken. Wie van ons is nog niet op een hok ge-weest waar schuwe duiven gehuisvest zijn? Van zoowat men den eersten voet op den zoldertrap zet hoort men gansch de kolonie reeds dooreen fladeren en als men dan boven komt zitten de diertjes schuchter in een hoek tegen elkander gedrongen. Hoe schuw ! zegt men. Maar als men dan ziet hoe den eigenaar aan den gang gaat om zijne « lievelingen » in handen te krijgen, dan verwonderd het ons niet dat de beestjes schuw zijn. 't Is eene oprechte jacht ! Hij snapt er naar, roept en tiert erop, ja slaan erop, en zou wel eens een staart of eenige pennen uittrekken. Wel, als het alzoo moet gaan ! En die liefhebber zal klagen dat zijn duiven schuw zijn, dat zij geen prijzen vliegen, dat zij, wanneer zij van de vlucht komen op de plank blijven zitten. Ik kan bijna niet gelooven hoe zij nog naar huis durven komen. Laat ons eens bij ons zelven denken. Zullen wij gaarne gaan in een huis dat men op voorhand weet dat men ons zal uitschelden en zelfs aframmelen? Zeker neen. ( Wordt voortgezet. ) Duivenliefhebbers-Eond van Antwerpen STADSBOND grondgebied : antwerpen, borgerhout, berchem ALGEMEENE AFREKENING VAN DEN Eereprijskamp van Toury van Zondag 5 Juli 1914-ingericht door de Maatschappij Belveèdre ONKOSTEN 1. Verzending, ver^ezelling, retour der kevién » 49.98 2. Huur van 5 keviën aan fr, 1 . . » 5.— 3. Druksels en materieel (volgens tariet) » 10.— 4. Aftrok ten voordeele der Bescherming maatsch. te Brussel 1 cent, per duif op 202 duiven » 2.02 5. Aar. duiveneten . . . . . » 5 — 6. Huur en bestell. van — zeliwerkende toestell. » 3.50 7. Regeling der toestellen en bureelen classeeren » 10. — 8. Rekening van den horlogiemaker » 3.— g. Onkosten op dagen der inschrijvingen, teekenen hoofdbureel . . . . . » 23.— Onkosten op dagen der poules . . . » 10 50 10. Aan de ringen en enveloppen voor gebruik van 202 duiven . . . . . . » 3.60 11. Gereedmaken en vervoer der keviën . » 4.— 12. Aan toezichters der aangesl. bonden mschrijving poules en uuropname dagen . » 45 — 13. Berekening afstanden . . . . » 14. Uitmaking der prijzen en schrijfwerk — cen tiemen per duif 202 . . . » 20.20 15. Loon der constateurs contrôleur en hoofdbestatiger . . . . . » 10.— 16 Opname uitsl. in het weekblad . . . » 19.50 17. Aan den Secretaris der geldelijke beheer. oommissie . . . . . . » 15.— Brutto onkosten Fr. 239 30 Af te trekken Bijduiven Creil — duiven aan fr. —.— » —.— Dto Eereprijskamp 11 » » —.— » 5.50 Vrijwillige inleg aan 1 fr. 3 0/0 op fr. 151.— » 4.53 » » » 2 » 3 » » 278.— » 8.34 » » » 3 » 3 » » 330.— » 9.90 » » » 4 » 3 » » 236.— » 7.08 » » »5»3» » 250.— » 7.50 » » » 10 » 3 » » 230.— » 6.90 Poules en sériés. . . » 915.50 » 27.45 Overschot van den vorige Eereprijskamp Fr. —.— 77.20 Blijft netto onkosten lr. 162.10 Verplichtende inleg : 90 duiven aan fr. 1.50 maakt fr. 135.— I > min netto 112 » » » 1.25 » » 140.— | 1 onkosten 162.10 fr. 112.90 Aan den knaap der inrichtende maatschappij 1 °/o » 1.12 Te verdeelen in 67 prijzen van fr. 1.67 met een overschot voor de volg. eerepr.fr. —.— » 111.78 Aldus opgemaakt den 8 Juli 1914, door de geldelijke beheercommissie. De Secretaris, Frans VERBINNEN. Gezien en goedgekeurd door de leden •' MM. E.Van Ackeren. Is. Van Gestel. A. Segers. STAM BOOM Beknopte raadgevingen, dienende in het bestuur van een Duivenlief hebbers-hok, is op ons bureel te verkrijg'en aan de pr«s van 1 fr. Tegen opzending fr. 1.10.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes