De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

718 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Fevrier. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz81s6v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

33e I AAR(iANG. \!TT1WMPR 8 Antwerpen, 21 Februari 19x4. ■'1^ V. _ j Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , o - - o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8.00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op 3] December van het abonnementsjaar OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZII.N GEVESTIGD TES DRUKTERÎJ GEfiHOEDEIRS DIELTJENS Antwerpen Oude Vaartplaats, 6?, Telephoon 510 het blad verschijnt . des Zomers elken Donderdag. des Winters eJken Zaterdae Aile mededeelingen moeten francp toegekomen zijn op het buise) der Redactie ten laatste DINSDA.G s MORGENS. MANOSCHBIFTEN WOROEN NIET TERUGGEGEVEN 1 ci.. - v. 1 :: r 4 1 : : 1 » 1 _ 1 • • 1 ... * AANKON D1GI NGEN £ die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeerticnrcr;: Elke aankondiging eener verkoopmg van duivea k.os: Fr, 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen.. tentoonstellingen, | uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde tnaat-I schappijen gratis opgenomen O Duivenliefhebbers Bond van Antwerpei (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem ^incjef) voot* 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. Groote Liefdadigheidsprijskamp van A R R A S OP ZONDAG 19 AFRIL 1914 ten voordeele van Hulpkas en Kleedingwerk voor Behoeftige Blinden uitgeloofd aan al de liefhebbers binnen de huidige omheining van den Stadsbond op dezen prijskamp kunnen aile bonden dubbel spellen 5000 Fr. Eereprijzen Fr. 5000 VERDEELD IN 300 tr. Geldprijzen en Schapprijzen Ingericht door de Maatschappij De Avondvlie-gers, zetel Lange Koolstraat, 40, bij den heer 1s. Eyer, (blinde persoon). Teekenen der duiven : Vrijdag 17 April, in het lokaal St-Jan, bij den heer Bill, St-Jansplaats, 33. Poulen : Zaterdag 18 April, in het lokaal De Avondvliegers. Voor de algemeene voorwaarden raadplege men de omzendbrieven, die kortelings naar de verschillende bureelen zullen verzonden worden. het bestuur. Terechtwijzing In het bericht van het afsterven van Mevrouw Cornélius ZUTENS, geboren Catharina De Bruyn, is er verkeerdelijk gemeld, wijlen den heer Zutens, welke geenszins lokaalhouder was van den Liberalen Duivenkring, maar wel Voorzitter dezer maatschappij. ~ i Het dwaas voorstel Henri Servais, uit Antwerpen. In zijne onbeschaamde en leugenacbtige terechtwijzing, heeft de weledelen hoogge-boren heer Henri Servais, durven verze-keren dat de achtbare Advokaat Charles Le Clair, zijn dwaas voorstel krachtdadig heeft ondersteund. Welnu, die beweering was een tweede leugen. Inderdaad, ziehier wat het officieel procès verbaal (die wij nu eerst ontvangen) over die belachelijke zaak zegt : » M. Servais betreurt dat slechts weinige maatschap pijen bij de F. C. B. zijn aangesloten. Ten einde haai getal te vergrooten, zou hij willendat de F. C. B. onder zoeke of het niet mogelijk zou zijn, ofwel te vereischen dat di duiven, om in Frankrijk te worden binnengelaten, eene dooi de F C- B aangenomen ring zouden moeten dragen, of wel de maatschappijen door al ander middel tôt hunnt bijtredingof aansluiting te verplichten■ » Om de maatschappijen te verplichten zich bij de F.C.B aan te sluiten, zou men, naar de meening van M. Rey, ir Frankrijk alleen die zendingen mogen binnenlaten welkf . zouden begeleid zijn van een bewijs van herkomst uitge ' geven door het gemeentebestuur en gewaarmerkt door d< F. C. B. » M. Le Clair zegt dat een dergelijk stelsel thans ir zwang is voor het internationaal verkeer der automobie len. De maatschappij is aansprakelijk voor de door haai uitgegeven bewijzen. De voorgestelde nieuwigheid zoi voor Frankrijk eene ernstige waarborg zijn wat de her komst van de in het land gebrachte duiven betreft. » De Heer Voorzitter doet opmerken dat deze questk zeer delicaat is en een zeer aandachtig onderzoek vergt Hij zal niet nalaten de questie terstudie te leggen. » Er blijkt dus klaarblijkend uit dit Officieel verslag der algemeene zitting van het Bel-gisch Verbond : i° Dat de heer Henri Servais van Antwerpen, wezentlijk het dwaas voorstel heelt gedaante vereischen dat, om in Frankrijk te worden binnengelaten, de Belgische duiven zouden moeten drager zijn van de enkelen ring door de F. C. B. aangenomen, hetgeen voor gevolg zou hebben dat al de andere duiven van geene waarde meer zouden zijn, daar zij aan geene prijskampen meer zouden kunnen mededingen (!!!) 2° Dat het onwaar is dat M. Ch. Le Clair noch andere liefhebbers het dwaas voorstel Henri Servais zouden ondersteund hebben ; M. Le Clair heeft slechts gesproken over het voorstel Rey die zooals de achtbare Voorzitter M. J. Janssens het zeer wel zegde zeer delicaat is. Op die beide punten is alzoo de terecht-wijziging van M. Henri Servais in de DuiJ en in de Martinet verschenen, het tegen-overgestelde der waarheid, hetgeen de heer Servais geenszins tôt eere strekt! M. Servais, die mij voor een individu heelt uitgemaakt, mag dus dit compliment voor zich zelve inkasseren ! veritas. ^ J .. Vergadering der Vergezellers te Brussel Op 1 Februari Op l Februari had te Brussel in de zaal van het hôtel " Grand Château d'Or „ eene vergadering plaats, belegd door de F. C. B- waar al de vergezellers van Belgie waren uitgenoodigd ten einde de grieven te kennen en te verbeteren. " Het bureel was samengesteld door MM. J. Janssens, voorzitter, Stassart en Rey en 2 secretarissen. Er waren nog al veel vergezellers opgekomen uit aile streken van ons land. " De heer Voorzitter, na allen bedankt te hebben voor hunne opkomst doet den vooruitgang uitschijnen van 't duivensport. Vroeger reisden onze lievelingen zonder vergezeller, (1) nu hebben zij een begeleider gekregen die hun goed verzorgt, enz. Telefoon en telegraaf is ten dienste, enz. Hij kondigt aan dat het Fransch Bestuur zich zeer inschikkelijk toont en dat al de bureelen die aangevraagd worden open zijn van L s'morgens vroeg mits 2 fr. per uur te betalen. Hij doet 'nen oproep aan al dezen die vergezellers te hunnen dienste hebben, 't zij maatschappijen, cooperatieven of agentschappen, zooveel mogelijk dezelfde vluchtlijn te volgen ten einde het meeste gemak te geven aan de F. C. B. en voor den goeden gang van den inlichtingsdienst langs de vluchtlijn. Hij verzoekt hun zooveel inogelijk de Federatie bij te staan in deze taak. Hij gaatover tôt de dagorde : Hcrhalen wij nu eens kort en bondig wat daar-over nu al verteld vvierd. 't Waren de Brus-selsche vergezellers die er het hooge woord voerden. " in 'tjaar 1913 heeft de inlichtingsdienst goed gewerkt. In Angoulême en bordeaux waar telegraafbureelen ver van de statie zijn ver-wijderd zouden de telegrams moeten aan de vergezellers bjj hunne duiven gedragen worden en dit zeer vroeg. De vergezellers hebben reeds lang voor het bestaan der F. C. B. onder elkander een inlichtingsdienst ingericht. In geval van slecht weder doen zij zelf telegrammen naar elkander. " Het bezigen van den telefoon kan gedaan worden onder Parijs, boven Parijs niet, de chef der statie moet zijne toestemming geven ; deze bespreking bewijst dat dit middel niet kan aangewend worden. " De Luikenaars beweeren dat hunne duiven altijd langs Reims of Dormans hunne richting nemen, daarom zal aile Zondagen de weergestel-tenis kenbaar gemaakt worden uit Reims, een 100 tal Km. van de losplaats. " In geval van slecht weder zullen 3inlichtingen gegeven worden om 5- 7 en 9 ure. Men vraagt dat de inlichtingsdienst zou ingericht worden den Woensdag voor Arras. De F. C. B. is bereid mits betaling van 10 fr. elken keer, en eene aanvraag 8 à 10 dagen op voorhand. Let wel op, elke maatschappij kan altijd gelijk waar en wanneer den inlichtingsdienst hebben mits 10 fr. te betalen. " De voorzitter beklaagt zich dat de maatschappijen van langs om min zich met de Fed. bekom-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes