De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

570 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 08 Octobre. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x921c1wh0d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

US EEMACET . i- y Weekbiad voor het Vlaamsche Volk. - . . . . — n ABONNEKIEftTSPRIJS i BUKEELEW 3 AANKONDIGIfJGEM s __ Een jaar fr. 5,20 Voor het Generaal Gouvernement : Prijs naar overeenkomst. Zes maanden » 2,60 PRIHSESSTRAAT, 16, BMTWERPEM. Ongeteekende stukkeT^den niet opgenomen. rie maan en » , yoor |ief Etappen- en Operatiegebied : Geene handschriften worden teruggezonden. Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand KONIWKLIJKE TAWEERKE, JtAMIBiERSTRAAT, 10, «SENT. BOEKBESPREKING : Het toezenden van één boek of schrif het bedrag hunner inschrijving laten geworden. Postchekrektnine N8 86. eeeft recht od vermeldins : twee exemnlaren. on bespreking. Bericht aan de Inscbrijvers. Enkele inschrijvers verzuimden ons den prijs van hun abonnement te laten geworden. Wij verzoeken hun dit onverwijld te doen, 't zi] door postmandaat, 't zij door stor-ting op de postchekrekening n° 86, op naam van « Weekbiad De Een-dracht, Antwerpen ». De prijs van n° 1 tôt Nieuwjaar is fr. 1,75. Wij doen een dringend beroep tôt onze lezers opdat zij ons blad door het werven van abonnenten zouden steunen. Proef- en propagandanummers, alsook de reeds verschenen num-mers, zenden wij op aanvraag. Een Artikel van Julius Hoste jr. Julius Hoste jr. is een der'voor-mannen van de zoo.genaamde «passieven», die in Holland, het weekbiad Vrij België als tolk heb-ben. Zijne leuze, evenals die zijner volgelingen, is: «Zwijgenen wach-ten... tôt na den oorlog ». De franskiljons mogen de hate-lijkste hatelijkheden tegen de Vla-mingen in 't algemeen, en de Flaminganten — zoo passieven als actieven — in 't bijzonder, uitkra-men, zij veroeren geen vim. Nu en dannochtans worden de aanvallen al te erg ; dan jeuken de handen dier passieven, zoo dat zij naar de pen grijpen en artikels afkondi-gen zoo bar als zelden ook door de vurigste actieven worden gé-schreven. Zoo nu weer volgend artikel dat in nummer van 29 September van Vrij België ver-scheen : Er schuilen menschen samen voor een huis, waarin ingebroken werd. De politie heeft ailes doorzocht, tnaar den dief niet ontdekt. Zij komtonverrichter zake buiten. Plots ziet men om den hoek van de straat een jongen loopen; een stentor-stem weerklinkt: «daar loopt de dief! » Politie en nieuwsgierigen hollen den jongen na. Intusschen gaat de man met de stentor-stem naar huis. Hij heeft den diefstal gepleegd. Zooals er geroepen wordt : houdt den dief, aldus zijn er ook in oorlogstijd heei wat menschen, die maar sieeds den mond vol hebben van het woord verraad; zij schelden anderen uit om des te vrijer hun eigen volk te kunnen verkoopen. Aldus gaat het ook met de kwestie der Vlaamsche universiteit. Mijn standpunt heb ik uitvoerig toegelicht, en de ver-vlaamsching van de Gentsche Hoogeschool in de huidige omstandigheden beslist veroordeeld, maar ik heb het niet als een gewetensplicht beschouwd veralgemee-nende verdachtmakingen neer te pennen. Hebben wel gescholden alsof zij er bijzonder toe gerechtigd waren : Belgische journalisten, die over de Vlamingen geen woord kunnen schrijven zonder hun duivelsch inzicht te verraden, dat het er bij hen om te doen is het Vlaamsche recht onder buitenlandsche invloeden te ver-smoren.Voorloopers van ekonomische ver-bonden, die ons lot door dik en dun, in der eeuwen tijd, willen vastklinken aan een groep mogendheden, en die ons tôt Latijnen wenschen te maken door de macht van het geld. Makelaars in annexatie, die Vlaamsche bajonnetten willen ten dienste stellen eener zedelijke en stoffelijke onteigening derGermaansche bevolking van den linker Rijnoever. Geniepige vijanden van Nederland, die beweren dat er voor België een « terra irredenta », een te veroveren land bestaat, terwijl de bevolking van het door hen bedoeld gebied heel wat beter en normaler ontwikkeld is dan de onze, welke slechts door de flaminganten tegen een volledige verkeoeiing kon behoed worden. Maar nu komt er nog een vijfde groep, die zich best mogelijk gerechtigd acht om met de schelders mee te doen : de « Vla-mingen » die een Vlaamsche Hoogesclfool voorstaan te... Antwerpen. Dat is het geval met het « Vaderland » uit Parijs. Ik zeg dat zij, die zelfs wanneer ons land opnieuw vrij is, van geen vervlaam-sching der Gentsche Hoogeschool willen hooren, thans bezwaarlijk. aan andere Vlamingen lessen van vaderlandsliefde kunnen geven, die den gewenschten uit-slag opleveren. Een les van vaderlandsliefde bevordert in moeilijke omstandigheden de aanhanke-lijkheid aan een land, wanneer zij het ui*zicht opent op reçhtsinwilliging, een vaderiander, ciie bevreesd is, dat de over-weldiger in de eene of de andere reden tôt ontevredenheid, een hefboom zou kunnen vinden voor zijn politiek, zet de liefde tôt het vaderland boven ailes, boven eigen belang en ingewortelde vooroordeelen om de gemoederen op te beuren door de toezegging van het rechtsherstel. Dat geldt ook voor de Vlamingen van wie Schiller eens getuigde, dat het goed moet zijn de vader van zulk een volk te wezen. Slechts zij, die het diep beminnen, kunnen in die liefde het recht putten om zijn verdoolde zonen tôt bezinning te brengen. De anderen bereiken niets. Wie het werk der Vlaamsche Hooge-school-commissiekent, wie de jaien studie heeft meegemaakt, welke het rapport De Raet zijn voorafgegaan, wie aan de heerlijke bevveging deelnam, welke van de Noordzee tôt in de Kempen, van toren tôt toren de klokken der verrijzenis deed galmen tôt een machtigen volkswil, wie zich dat ailes gedenkt, en dan in een oorlog onder schitterende rechtsleuzen gevoerd een kere! uit dat volk ontmoet, die het heeft overeen hoogeschool te... Antwerpen, die voelt naar zijn lippen een enkel woord opwellen : volksverrader. Ile weet niet of de onbekende, die Léo van Goethem teekent, zich rekenschap geeft van de roi, welke men hem in het Het Vaderland van Parijs doet spelen. 1k weet niet of hij al dan niet met een gevoel van schaamte zich door de Fransch-Belgische pers een gezag ziet toekennen, dat hern niemand ooit heeft gegund, daar men voor den oorlog zijn naam niet eens kende. 1k denk zelfs niet, dat hij tôt de Vlaamsche Beweging behoort, want dan zou hij weten waarom het Vlaamsche volk uit-sluitend met de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool kan vrede hebben. Maar wat ik getuigen wil, is, dat hij een slechten dienst bewijst, indien hij in som-mige kringen de meening kon doen post vatten, dat wij ons met een hoogeschool te Antwerpen gaan laten afschepen. Een dergelijke oplossing is uitsluitend verdedigd geworden in vredestijd door de knechten der anti vlaamsche voogden ; in oorlogstijd, gegeven al wat er gekonkeld wordt, zou zij niets anders zijn dan een uitdaging. De tijd der halve oplossingen, heeren, die het weten moet en het nog niet weten zoudt, is voorbij. Het Vlaamsche voik is mondig geworden ondanks U en waar het moet tegen U. Wilt gij het uittarten in vollen oorlogstijd, het staat U vrij, maar dan zult gij er ook de gevolgen van dragen tegenover het vaderland. De inrichting eener Vlaamsche hoogeschool tijdens de Duitsche bezetting gaat naar miin diene overtuiein? ih tepen ons Vlaamsch ideaal, dat voor zijn volledige ontluikmg de vrijheid van den grond rioo-dig heeft zooals een plant de moederaarde. Uit trouw aan dat Vlaamsch ideaal is het, dat vooraanstaande Vlamingen in het be-zet gebied, zoolang die grond niet vrij is, tegen de opening van een Vlaamsche hoogeschool gekant blijven. In dat opzicht is hun overtuiging als een vlag, die zij thans slechts geborgen houderi om haar des te fierder in een vrij land te kunnen orit-vouwen.Maar, indien ik mij met die Vlamingen gerechtigd acht de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool, zooals die thans gebeuren moet, beslist te veroordeelen dan is het juist, omaat ik onder de om-wrikbare voorstaanders van die noodzake-lijke hervorming in een herboren land be-hoor.Wat ik evenwel in twijfel trek is het recht op schelden, dat zich sommige land-genooten toeeigenen, die voor de oorlog kortzichtige tegenstrevers van het Vlaamsche volk waren, — landgenooten, die niet schijnen te vermoeden wat zij aan het volk hebben onthouden, en die zelfs thans niet eens in staat zijn tôt het breed en ver-zoenend gebaar van de rechtserkenning. Julius Hoste Jr. N. S. — Dit artikel was geschreven, toen ik het uitvoer'g stuk van Professer Bodenstein in « De Toorts » te lezen Kitcj,. Ik hoop op iijn beschouwiflgen in een aanstaand nummer te antwoorden, en alsdan aan mijn Zuid-Afrikaanschen taal-genoot te knnnen aantoonen, waarom ik onwrikbaar bij mijn standpunt blijf, dat de inrichting van de Vlaamsche hoogeschool overlaten aan de bezettende macht bedenkelijk, ja te veroordeelen werk is zoowel tegenover België als in verband met het doel, waarover de Vlamingen inzake hooger onderwijs het eens zijn. Een meer afdoende rechtvaardi-gingvan hetactivistisch standpunt, dat Hoste nochtans bestrijdt, zal moeilijk gegeven worden. Als het waar is — en het is waar — dat al de bestrijders van het volksrecht der Vlamingen sa-menspannen om hen onder een trommelvuur van lasterlijke aan-tijgingen, beleedigingen en verdachtmakingen tebegraven en met het cynisch uitgesproken inzicht hen na den oorlog als volk uit te roeien, op hetzelfde oogenblik dat 85 t. h. der Belgische soldaten die aan den Yzer hun bloed veil hebben voor 't gemeenschappelijk Vaderland, Vlamingen zijn, dan zou 't voorwaar onverantwoorde-lijk zijn het stilzwijgen tebewaren. Wat de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool op dit oogenblik betreft, wachten wij de argumen-ten af waarmee hij zijn zienswijze diensaangaande meent te kunnen rechtvaardigen. In elk geval bewijst zijn optreden nogmaals wat wij over hem in ons blad 'reeds verklaarden : Hoste is te eerlijk Vlaamschge-zind en te rechtzinnig opdat wij zouden wanhopen hem te overtui-gen dat wij het wel voor hebben en dat zijn plaats in onze rangen is. Hij staat dichter bij ons dan hij het wellicht zelf denkt. DE EEN DR ACHT. HOOGESCHOOLBERICHTEN. VERGADERING DER FACULTEITEN. Verleden Maandag had te Gent een vergadering der faculteiten plaats, tijdens dewelke de volgende benoemingen werden gedaan: A. — Faculteit der wijsbegeerte en letteren. Deken: Prof. dr. W. de Vreese; Sekretaris: Prof. dr. J. de Decker. B. — Faculteit der rechten. Deken: Prof. mr. J. Obrie; Sekretaris: Prof. mr. J. L. M. Eggen. C. — Faculteit der wetenschappen. Deken: Prof. dr. A. van den Berghe; Sekretaris: Prof. dr. C. de Bruycker. D. — Faculteit der geneeskunde. Deken: Prof. dr. E. Speleers; Sekretaris: Prof. dr. A. Martens. Dinsdag vond de eerste vergadering van den akademischen raad plaats. Een derdigtal hoogleeraren, onder wie ver-scheidene Noord-Nederlanders waren er aanwezig. DE GEOPENDE LEERGANGEN. De leergangen der Vlaamsche Hoogeschool te Gent worden ap 24 Oktober ge-opend.In grondbeginsel worden de vier faculteiten geopend, met inbegrip van de tech-nische scholen voor ingénieurs ; daaraari worden toegevoegd een nieuw landbouw kundig en een nieuw veeartsenijkundig instituut. Het komt er echter vooral op aan, uit een tegenwoordig praktisch standpunt, aan drie nieuwe leerli-ngengeslachten, sedert Juli 1914 uit de athenasa en kolleges getreden, gelegenheid te geven hoogere studiën aan te vangen, en om deze reden worden, in de e^fste plaats, volledig in-gericht : Het eerste jaar der kandidatuur in de fakulteit der wijsbegeerte en letteren, voor-bereidend tôt de doktoraten in deze fakulteit en tôt de kandidatuur en het dokto-raat in de rechten ; — het eerste jaar der kandidatuur voor het notariaat ; Het eerste jaar der kandidatuur in de fakulteit der wis- en oatuurkunde, voor-bereidend tôt het doktoraat in deze fakulteit, tôt de kandidatuur en het doktoraat in de geneeskunde, tôt het diploma van apotheker en tôt dat van veearts ; Het eerste jaar der technische scholen (voorbereidende afdeeling) en het eerste jaar van het landbouwkundig instituut. Wie zich dus bestemt tôt : dokter in de wijsbegeerte en letteren (wijsbegeerte, klassieke philologie, germaansche philologie, romaansche philologie, geschiedenis en aardrijkskunde), doktor in de rechten, kandidaat-notaris, doktor in de wis- en na-tuurkunde, doktor in de natuurlijke wetenschappen, doktor in de genees-, heel- en vroedkunde, apotheker, veearts, ingenieur van burgerlijke bouwkunde, mijn-inge-nieur, ingenieur van kunsten en fabriek-wezen, landbouw-ingenieur, kan gerust zijne studiën aan de Gentsche Hooge school beginnen. Maar velen, die reeds hoogeschoolon-derwijs genoten hebben, kunnen ook hunne studiën te Gent voortzetten en vol-tooien.Van nu af kan de verzekering gegeven worden dat bovendien ten minste nog zullen ingericht worden : Het tweede jaar der kandidatuur in de fakulteit der wijsbegeerte en letteren, de kandidatuur in de fakulteit der rechten, de kandidatuur in de fakulteit der geneeskunde, het eerste speciaal studiejaar voor tapotheker, het eerste jaar van het eigenlijk veeartsenijkundig instituut. Indien, vooral in de doktoraten, één of meer studiejaren voorloopig niet heropend worden, dan kunnen toch eenige zeer be-langrijke en algemeene leergangen worden ingericht, ten einde de studenten toe te laten zich te bekwamen en hun eksamen voor eene midden-jury af te leggen. EKSAMENS EN DIPLOMA'S De ingangseksamens voor de technische scholen (voorbereidende afdeeling) zullen in Oktober plaats hebben ; de kandidaat mag dat eksamen in het Nederlandsch of in het Fransch afleggen ; de aspirant, die in het ingangseksamen slaagt voor den wettelijken graad, heeft ook het recht de leergangen te volgen in de fakulteit der wis- en natuurkunde. Ook zullen in de eerste maanden van het akademisch jaar, door de vroegere studenten der Gentsche Hoogeschool, overgangs-eksamens kunnen afgelegd vorden, in het Nederlandsch of m het Fransch, naar. keuze van den kandidaat. Wie, bij voorbeeld, het eerste eksamen wil afleggen van de kandidatuur in wijsbegeerte en letteren, indien hij, gedurende het akademisch jaar 1913-1914, te Gent de leergangen van het eerste jaar heeft ge volgd, krijgt daartoe ge'egenheid ; hij kan dan, gedurende het akademisch jaar 1916-1917, de tweede kandidatuur aanvangen. In Juli en in Oktober 1917 zullen dan de gewone twee akademische eksamen-zittijden plaats grijpen. Al de eksamens worden, zooals gewoon-lijk, afgenomen door de professoren en docenten der betrokken fakulteit of school. De diploma's zullen, volgens de wet, geinterineerd worden door de daartoe bevoegde kommissie ; de geldigheid dier diploma's kan dus niet betwisi worden. Sedert twee jaar worden de getuig-schriften voorzien door artikel 5 en artikel 10 der wet van 10 April 1890, in zake volledige middelbare studiën, regelmatig en wettelijk door eene bijzondere kommissie gehomologeerd, en wel in overeen-stemming met artikel 43 der Internationale Haagsche Konventie (artikel door de Belgische wetgeving aangenomen). Deze ge-tuigschriften zullen natuurlijk geldig blijven, evenals de geinterineerde diploma's der Gentsche Hoogeschool. Een of meer leergangen eener fakulteit kunnen door vrije studenten gevolgd worden, die, na daarover eksamen te hebben afgelegd, vanwege de fakulteit een getuig schrift kunnen bekomen, dat alleenlijk akademische waarde heeft en niet voorzien is bij de wet. DE STUDiEKOSTEN EN DE MOGELIJKE GELDELIJKE TEGEi^0ETKO5VI1NGE <i. De jaarlijksche studiekosten aan eene Staatshoogeschool bedragen ongeveer 350 frank. De fakulteit kan aan zeer verdienste-lijke, maar weinig vermogende jonge lieden eene studiebeurs toekenen, die het inschrijvingsgeld voor de leergangen ge-heel of grootendeels dekt ; de aanvragen tôt het bekomen eener dergelijke Fakul-teitsbeurs moeten met de n.oodige bewijs-stukken, aan den heer Deken der Fakulteit, vôôr 1 November toegestuurd worden. 120 Staatsbeurzen van 400 frank ieder, zijn jaarlijks beschikbaar voor weinig vermogende studenten der vier Belgische hoogescholen, die bewijzen van bekwaaai-heid geven. Ten minste 40 dezer beurzen zijn jaarlijks voorbehouden voor studenten, die zich tôt het doktoraat in de fakulteit der wijsbegeerte en k-tteren of tôt het doktoraat in de fakulteit der .vis- en natuurkunde bestemmen.' Deze 120 Staatsbeurzen zullen, van het jaar 1916 af, toegekend worden aan studenten van die Universiteiten, welke de akademische werkzaamheden hervat hebben. Bovendien, door het niet toekennen der Staatsbeurzen in 1914 en 1915, zal het mogelijk zijn, de volgende jaien h:t getal der beurzen te vermeerderen, en, in bijzondere gevallen, het bedtjg der studie-beurzen te verhoogen De aanvragen, met rie noxlige bewijs-stukken, dienen vôôr 1 Nove nber gezon-den te worden aan het adr..s der Besten-dige Afvaardiging van de Provincie, waar de student woonachtig is. ALGEMEENE UNIVERSITEÎTSCHETS. Wij kunnen ook nog het verschijnen Prijs : 10 ceniiemen. 8 October 1926. Eerste Jaargan I, Nr 6.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes