De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

1246390 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Fevrier. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2v2c82613z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Eerste Jaargang, Nr 24. — 10 Februari 1917. Prij s : 10 centiernen Eerste Jaargang, Nr 24. — 10 Februari 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Ecn jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. 1 BUREELEN; Voor het Generaat Gouvernement : Prinsesstraat, 16, AMTWERPEN. Voor het Etappen- en Oprratiegebied : 8, Huurdochterstraat, GENT. Postchekrekening Nr 86. AANKOND1GINGEN : Prijs naar overeenkomst. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Geene handschriften worden teruggezonden. BOEKBESPREKING : Het' toezenden van één boek of schrift geeft echt op vermelding ; twee exemplaren, op bespreking. VAN HET VLAAMSCHE VOLK ! Op Zondag 4 Februari werd te Brussel een plechtige nationale Vlaamsche Landdag gehouden, waaraan 25o vooraan-staande Vlamingen van aile gezindheden en richtingen dee.lnamen. \ Hoewel de huidige wereldbrand, te oordeelen naar de nieuwe reusachtige voorbei eidingen van beide oorlogvoerende partijen. ongetwijfeld nog in geweld gaat toenemen, besloot de vergadering, 11a eene zeer grondige bespreking, een mar.i-fest de wereld 111 te zenden met het ong op de toekomstige vredeskonferentie. Het stuk wijst in hoofdzaak op de^stelsel-matige vefdrukking van het Vlaamsche volk en is een krachtige eisch voor rechts-lierste! en stellige waarborgen, die aan Vlaanderen zijne volledige nationale ontwikkeling in zijn taaljverzekeren moeten. Onder de benaming van Raad van Vlaanderen werd een organisme gevormd, dat aile vraagstukken van maatschappe-Kjketw politiekc-n en ekonorr.ischen aard, betrekking hebbende op de toekomst van het Vlaamsche volk, zal onderzoeken en oplossen. Volkomen eensgezind en vertrouwend in de toekomst, ging de vergadering in laaiende geestdrift uiteen onder den kreet : 1 Leve Vlaanderland ! « * * * De vrede trots ailes is in aantocht. Op het viedesaanbod van Duitschland, op 12 December 1916 verschenen, is de vrecksnota van Président Wilson gevolgd en hebben onzijdige staten als Zwitser-land en de Skandinavische rijken hùnne instemming daarmee betuigt. Het ge-teisteide Europa herademt even. en hoe afwijzend in den vorm 00k de Entente-machten en het verscheipen van den strijd op het vredesaanbod hebben ge-antwoord, de zucht naar vrede, die met (lendag sterker wordt bij aile volkeréri, zal straks onweerstaanbaar blijken. In 'Oaam der mensÇhélijkheid en der beschaving zetten wij de Vlaamsche gevolking van België" aan zich een-drachtig bij deze vredesbeweging aan te sluiten. Ev is bloed genoeg vérgoten. Httbeschaafde Europa pleegt zelfmoord. ^ stem van het menschelijk geweten verheft zich tegen deze uitmoording van volkeren, die 111 den grond allen broe-ders zijn. Ons iand gaat haast diie l»ar gebukt onder de rampen des oor-lûgs. Onze handel Iigt stil, onze nijver-taid is verlamd, de geeste ijke krach-'en van ons volk zijn met onvrucht-baarheid geslagen. De booze hextstochten benevelen dé stem van het gezond l'erstand en van het zedelijk gevoel. Wij 21w> de moeders schreien ora hun zoons, ta kinderen om hun vader, de vrouwen 0Iri hun echtgenoot. In Gods tempelen bidden zij, opdat God den vrede zenden 2°u op aarde aan allen die zijn van Soeden wil. Maar zal al het lijden dat wij hebben doorstaan, zullen al de opoffeiin-ë?n die het Vlaamsche volk zich voor '^lgië heeft getroost, vruchteloos zijn ? het bloed onzer Vlaamsche helden, Ule 80 ten honderd van het Belgisch I • -'->er uitmaken, te vergeefs voor hun S('liefd Vlaanderland hebben gevloeid ? Julien de Vlamingen zoovvel na aU 4<>S vôôr den oorlog in hun eigen vaderland als burgers van tweede klasse behandeld worden ! Zullen de belangen van Vlaanderen nog langer aan die van Wallonie opgeofferd ! Zal Wallonie nog altijd de zuigpomp blijven, die de beste krachten van Vlaanderen opzuigt ? Neen, een België waarin de Vlamingen de verdrukte en verongelijkte ver-worpelingen zijn, mag niet hersteld ! Tôt het oude België met zijn tradi-tioneele politiek van ontvlaamsching kan niet Avorden teruggekeerd. De status quo ante mag niet hersteld ! Echte vaderlanders zijn degenen, die met het 00g op den aanstaanden vrede en het mogelijk herstel van België, de belangen van Vlaanderen verdedigen, want van een vaderland in den goeden zin van 't woord, kan voor de Vlamingen alleen dan sprake zijn, wanneer het Vlaamsche volk daarin zijn recht, zijn voile reent verwerft. Indien het, zooals men verzekerd, in dezen oorlog gaat om het beginsel der n?.'ionalitciten en het h staan der kleine volkeren, hebben wij het recht en den plicht voor het aanschijn der wereld voor -onze sedert bijna honderd jaren verdrukte Vlaamsche nationaliteit en ons miskend vlaamsch volk alsook voor onze diep- verdrukte broeoers uit Fransch-Vlaandêren op te treden. Ten voordeele van onze houding sieu-nen wij ten andere op de verklaringen, door de twee oorlogvoerende machtgroe-pen afgelegd. De Entente bevestigt te strijden voor een reorganisatie van Europa, gswaar-borgd dooi ecn vast regiem, dat ge-grond is op de vrijheid der kleine volkeren en den eerbied voor de rechten der nationaliteiten, op volkomen zeker-heid en vrijheid der ekonomische ontwik-keling, die alie volkeren, zoo groote als kleine, belioort. Zij verklaart heerhaal-delijk, dat geen vrede mogelijk is, zoo-lang niet het herstel van de geschonden rechten en vrijheden, het beginsel der nationaliteiten en het vrije bestaan der kleine volkeren verzekerd zijn. In volkomen overeenstemming daarmee heeft de rijkskanselier zich plechtig tegenover de wereld verbonden in zijn rede van 5 April 1916 en in zijn jongste rede bevestigd : « Duitschland kan den lang verdruk-ten Vlaamschen volksstam niet weer aan de verfransching prij6gegev n, maar zal hem een gezonde. breede, met zijnen rijken aanleg strokende ontwikkeling, met zijne Nederlandsche taal en eigen-aardigheid tôt grondslag verzekeren ». En Président Wilson in zijn zijne vredesnota zegt c-ven uitdi ukkelijk : Het volk en de regeering der Ver-eenigde Staten* hebben aan de maatre-gelen, die in de toekomst den vrede der wereld zullen vrijvvaren, een even dringend en onmiddelijk belanjj als de nu aan den oorlog deelnemer.de regre-ringen. Hun belang aan de maatiegclen die moeten genomen worden om de kleine en zwakke volkeren der wereld voor de gevaren van het toebrerigen van on recht en verotigelijking te beschermen. zijn evenzoo leveridig als brandénd, als daf van om het even welk ander volk of andere regeering. Het Amerikaansche volk en de regeering zijn hereid, ja, zij zien zich daartoe gedwongen, na het einde van den oorlog tôt het hereiken vau dit doel met aile hun ten dienst I 4«y 1 vstaanden invloed en middelén mede te werken. » Ons steunende op de vooigaande verklaringen, zeggen wij : Er is geen status quo ante, geen terugkeer tôt den vioe- 1 geren wantoestand mogelijk ; nu of nooit moeten de Vlamingen hunne nationale j bevrijding verwerven. De werkelijke erkenning der nationale rechten der Vlamingen is door de bezettende macht in overeenstemming met bovenstaande verklaringen van de Entente, den rijkskanselier en président Wilson reeds begonnen. Al de maat-regelen, in deze richting door de bezettende macht genomen, zijn getroffen op grond van de Belgische wetgeving | en van het internationaal recht, vast gelegd in de besluiten van de Haagsche Konventie door de -elgische wet van 2 5 Mei 19-to 00k voor België bihdend verklaard en zijn çlus ten voile rechts-geldig.Wij eischen dat spijts aile tegenkan-tingen en bedreigingen van anti-Vlaam-sche zijde hier, of hv;,.' îi. het land zslf nog tijdens den oorlog geuit, die recht-vaardige en wettige maatregelen en die nationale rechten op het aanstaande vredeskongres zullen 'erkend en gevvaar-borgd worden. Wij eischen verder dat de bestuurlijke scheiding, waarmee een begin werd ga-ma.ikt met de splitsing van het minis-terie van Kunsten en Wetenschappen, zoo snel mogelijk in haar geheel worde doorgedreven door de splitsing van aile ministerién en besturen. Wat het geweld der wapenen over het lot van ons vaderland zal beslissen. kun-nen wij noch voorzien, noch voorspellen, maar wij verzetten ons beslist tegen het di,ijven der imperialisten uit Le Havre, die vreemd grondgebied, vvaaronder on-zijdig en onafhankelijk land zooals Ne-dgrland en Luxembu g, willen annexeeren. Maar wat de nationale rechten van het Vlaamsche volk b'etreft, kunnen en moeten wij klaar en duidelijk onze eischen te kennen geven, te meer daar wij de vervulling daarvan van beidg oorlogvoerende partijen volgens de uit-gesproken beloften mogen verwachten. Daarom eischen wij, dat bij de internationale regeling van de politieke ver-houdingen der Europeesche staten in het aanstaande vredesverdrag zouden vastge-legd en gewaarborgd worden : al de maatregelen. die moeten ieiden tôt de volledige ontplooïng in eigen taal van onze Vlaamsche nationaliteit. Wij mogen niet langer ged^ogen dat de Belgische Staat. met aile machtmid-delen waarover een Staat beschikt, het er op toelegt het Vlaamsche volk van zijne moedertaal te betooven en het te verfranschen. En daar ambtelijke in-vloedrijke kringen in Le Havre voort-durend dreigen na den oprlog het Vlaamsche volk te willen vernietigen, moeten wij vaste zekeiheid en sterke waarborgen eischen tegen dezen misdadigen toeleg op onze Vlaamsche nationaliteit beraamd. Bewust van den vaderlandschen plicht dieopons rust op te komen voor het recht recht van Vlaanderen, onze moeder, eischen de Vlamingen, vergaderd in Vlaamschen nationalen Landdag te Biussel, den 4 Februari 1917, aile waarborgen die aan Vlaanderen zijne volledige nationale ontwikkeling en welvaart in zijn eigen taal en naar zijn eigen wezen verzekeren : 5UU Benoemen in hun schoot den Raad van Vlaanderen en gelasten hem als maatregelen van onmiddellijke toepassing : Dit manifest te verspreiden onder het Vlaamsche volk ; De Vlaamsche eischen ter kennis te brengen van de neutrale en oorlogvoerende machten : De noodige stappen aan te wenden, opdat op de aanstaande vredeskonferentie de vertegenwoordigers van het Vlaamsche volke gehoor vinden en de rechten van het vlaamsche volk erkend worden. In eendracht machtig, worde Vlaanderen groot, met de hulpe Gods. Narnens de Vlaamschen Nationalen Landdag : De Raad van Vlaanderen. 4 Februari 1917. Het Logisch VerVolg Al wat er tijdens 'den oorlog op Vlaamsch gebied gebeurt is ééne logi-sche aaneenschakeling. De vergadering van verleden Zondag in het 'Vlaamsch Huis te Brussel was het noodzakelijk, onvermijdelijk gevolg van al wat ze voorafging. Het uitbreken van den oorlog werd door de Vlamingen, in opzicht hunner Beweging, meer nog misschien dan 'in elk ander opzicht, als de grootste ramp beschouwd die hen tretfen kon. Zij kenden immers hunne tegenstanders en wisten dat dezen op den liaat tegen de | Duitschers den haat tegen Vlamingen zouden trachten te enten. En toch is het onomstootbaar bewe-zen dat aile Vlamingen aile Vlaamsche kringen, aile Vlaamsche bladen, zonder onderscheid en zonder voorbehouding, den oproep van Koning Albrecht ten antwoord, den Godsvrede aanvaardden, met het vaste voornemen dien, tôt het einde van den oorlog toe, stipt en trouw te onderhouden. Toen de, alsdan meer dan ooit noodige, taalwet op het leger zoo goed als afgeschait werd, verdroegen zij zulks verduldig. Zelfs toen de Vlaamschvijandige pers hun de bloedigste verwijten, den vuig-sten laster toeslingerde, verkropten zij hun smart. En zij gingen voort hunne broeders en kindeien op te roepen om, ailes ver-getend, op te trekken Uit de dagen die den val van Luik voorafgingen dagieekenen de schoonste bladzijden die de Vlaamsche pers ooit over België geschreven heeft. Tegenover die heerlijke bloemlezing stond de ge-meenste, de hatelijkste der Vlaamschvijandige persveldtochten. Door de Vlamingenhaters werd de Godsvrede opgegeven, of liever : nooit was hij door hen aanvaard geworden. GecLxvongen hebben zij de Vlamingen zich te verweren. Bij schimp en laster lieten zij het niet. In al de bestuurskringen thans onbeperkt meester spelend, vingen zij daar 00k den onverbiddelijksten strijd tegen al wat Vlaamsch is aan. 5UI 's Lands Bestuur had tôt allereersten plicht, toen, wanneer het nog tijd was, den nakenden twist te voorkomen. Daden en schriften van onverantwoor-delijke enkelingen, ondergeschikten of woordvoeders, zouden wel is waar niet voldoende kunnen heeten om het op-treden der Vlamingen te wettigen. Doch het stilzwijgend goedkeuren van Vlaamsch vijandig drijven, het vermijden van elken maatregel daartegen. het aanzetten er toe door het negeeren van aile Vlaamsch recht, van wege datzelfde Bestuur, moet, in de oogen van elk onbevooroordeeld mensch, ailes rcchtvaardigen wat de Vlamingen, voortaan. op zelf behoud be dacht, zouden ondernemen. Toen de Duitsche Bezetting de teugels van het bewind in handen nam, vond zij hier den taalstriid op zijn hevigst ontbrand. Niet heel diepzinnig was het te voor-spelien dat Duitschland dien toestand tôt zijn voordeel zou trachten te benuttigen, door aan de Vlamingen voldoening hun ner wenschen in taalopzicht te schenken. Wat Duitschland beoogt gaat onzen taalstrijd niet aan. Maar, in goeds naam, waarom toch schonk België vroeger aan de Vlamingen die voldoening niet waatmede, naar men beweert, Duitschland thans de Vlamingen tôt zich lckken wil ? En dan, ligt er in de beschOirving, dat de Duitschers het Vlaamsche volk in taalzaken voldoening schenkt, en geene goedkeuring van de taalverorderingen en van de herinrichting der Gentsche Hoo-geschool op Vlaamsche leest zooals die door de Duitschers ingevoerd werden ? Zouden de Vlamingen de Duitschers niet hebben moeten afkeuren ingeval dezen het tegenovergestelde hadden gedaan ? Zouden de Vlamingen de Duitschers misschien moeten bidden en smeeken hunne vervlaamschingsmaatregelen in te trekken en het Vlaamsch te blijven onder-drukken zooals het Belgisch Bestuur het verdrukte ? Zouden zij moeten vragen om te blijven verongelijkt worden, alleen uit vrees dat de Walen zouden opstaan omdat den Vlamingen recht werd gedaan ? Waren h^t de Vlamingen die den vijand in het land geroepen hadden, of was het hunne schuld zoo deze hun de rechten schenken kon die België hun steeds geweigerd had ? Ware de Godsvrede odk door de Vlaamschhaters eerlijk f.angegaan en onderhouden geweest, had 's ands Bestuur 00k maar één enkel geruststellend woord gesproken, wie vveet.welken anderen keer de zaken hadden kunnen nemen ? Al Zoo het waar is dat 'de Duitschers de vervlaamsching als een lokaas voor de Vlamingen aanwenden, ware het dan niet raadzaam geweest met daden en af-doende verbintenissen deVlamingen, zoo-niet thans voldoening te schenken dan toch ze te overtuigen dat zij, later, uit de hand van landgenooten zouden ont vangen wat hun thans door den vreem-deling wordt toegereikt ? De Vlamirgen h-bben de vervlaam-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection