De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

390 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Janvrier. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m32n58f66t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3^ JÂARGANG - Nr 12 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Januari 1917 DE EIGENAAR Organe de la Société Eigenaarsbelangen Eigendom is een last, waarvan men veeleer de slaaf is dan den meester. | | La propriété est un fardeau, dont on est bien plus l'esclave que le maître. Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,28 den regel en per nummer. Maatschappij EIGEJSTA.A.JRSBEJLA.NGEN Maandag 22 Januari 1917, om 7 uur (T. U.) in het Notarissenhuis VOORDRACHT door den heer advokaat DUBOIS. ~ Onderwerp : De Verzekeringen. ===== INOANQ VRIJ ===== Met spijt komen wij het afsterven te vernemen der moeder van onzen achtbaren raadgever, den heer advokaat Léo Van Hollebeke : M EVROUW EMMA DUPREZ Weduwe van M. Karel Van Hollebeke geboren te Gent den 5 April 1836, en aldaar god-vruchtig overleden den 24 December 1916. De aflijvige was de dochter van den vermaarden natuurkundige Duprez, in leven professor aan de Gentsche Hoogeschool. Aan onze zoo gedienstige raadgever en zijne achtbare familie bieden wij onze oprechte deel-neming. EIGENÀÀRSKREDIET Leeninebank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen yoor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. f ? — y ~ 1 T f T T Y ? T T T » f Propaganda Te beginnen met heden tôt April 1917, wordt den prijs van het abonnement tôt ons blad De Eigenaar op 0,30 fr. gebracht. Jaarlijks worden er duizende franken belastingen te veel betaald. Burgers, ziet uwe belastingbrieven na. Wilt gij over practische middelen van opzoeking en nazicht dezer beschikken, koopt DE STAATSBELASTINGEN door E. Winsel, een schoon boekdeel in 8°, omtrent 100 bladzijden be-vattende. — Prijs : 1,50 fr. — Verkrijgbaar bij den Schrijver, Dampoortstraat, 61, Gent, alsook bij de voornaamste boekhandelaars. * * * Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van iowoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Stichting eener afdeeling van bijzon-derste huurders f locataires 'principaux) Gezien de moeilijkheden welke zich zoowel voor bij-zonderste huurders als voor huiseigenaars voordoen, ,uit hoofde van niet betaling der huishuur, zoo komt het besluur der maatschappij Eigenaarsbelangen voor deze eene bijzondere afdeeling te stichten, welke voor taak zal hebben zich met de belangen dezes onledig te houden. Voor nadere inlichtingen wende men zich op aange-duide dagen en uren in het lokaal Notarissenhuis. Deze welke nog een K:BR,stisj-TJ]V[ M;ER begeeren, kunnen dit ten bureele van dit blad be-komen.Prijs s 0,10 fr. Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 7 tôt 8 ure. Huishuurboekjes aan 0,04 ïliHcUjUCiîjkbCîiC iv ïvïj-toLut îiiÉ'ii. Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld . . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers ! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. 1,25 fr. voor de provincie. * * * Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. z. VANDEN BOSSCHE, Ham, 14. VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden.welke hua toevlucht nemen tôt de diensten onzer deurwaarders, worden vergoed door de maatschappij op vertooa eener toelating afgeleverd door het Bestuur. Raadgevingen Er wordt ter kennis der leden van Eigenaarsbelangen gebracht, dat zij raadgevingen kunnen bekomen : 1° Aile werkdagen, van 2 tôt 5 uren, bij den heer E. Winsel, Dampoortstraat, 61, uitgezonderd den Don-derdag.2° Dezelfde dagen, erinbegrepen den Donderdag bij den heer advocaat Robelus, Ham, 5, van 5 tôt 6 uren. 3° Aile Vrijdagen, van 7 tôt 8 uren (T.U.), door het bestuur der maatschappij, in het Notarissenhuis, waar alleenlijk toelating om proceduurkosten te dekken kan verleend worden. * — * # Bericht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatschappijen van Oost-Vlaan-deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloopige Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfred Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, nr 35, uitsluitelijk des Zondags van 9 tôt 1 uur. I Aan aile belastingschuldigen en in het bij zonder aan aile eigenaars warm aanbevolen ! —o— Op aanvraag van het Nationaal Grievenkomiteit zal den heer WINSEL binnen kort eene voordracht houden over « De Belastingen ». Lokaal, dag en uur, zullen later bepaald worden. Sottegem. — Eigenaarsbelangen. — De jaarlijk-sche verplichtende algemeene vergadering zal plaats hebben op Zondag 14 Januari, ten lokale « Kuipken », Markt, om 6 uur des avonds. Door den goeden toestand der kas is er dit jaar geene bijdrage te betalen. -WV Belgische Federatie aer Huiseigenaarsvereenigingen Het was Zondag 24 December 1.1. dat deze in het Château d'Or, te Brussel, vergadering hield. Omtrent 150 afgevaardigden van verschillige Belgische eigenaarsvereenigingen, vertegenwoordigende 41 maatschappijen, woonden deze bij. Aan het bureel namen plaats de heeren Stroobant, voorzitter, Ulens, schrijver, alsook gansch het gewestelijk Komiteit van Leuvren, aan wie het stichten van het Belgisch Verbond te danken is. M. Ulens stelt vast dat nu, zooals in Mei laatstleden, de moeilijkheden van verkeer een grootere omvatting beletten. Volgens schrijver bestonden er in 1916, 54 Belgische eigenaarsmaatschappijen, waarvan 5 in de provincie Brabant, 3 in Antwerpen, 22 in Henegouw, 1 in Lim-burg, 3 in de provincie Luik, 19 in Oost-Vlaanderen en 1 in West-Vlaanderen. Sedert dien zijn er 14 nieuwe • maatschappijen bijgekomen ! Zonder overdrijven mag men ten minste op 70 het getal bestaande maatschappijen schatten, welke omtrent 16,000 leden tellen. M. Ulens wijst voornamelijk op den vooruitgang te Brussel gedaan, waar M. Vergult, . voorzitter van de Brusselsche Federatie, zich met den grootsten iever voor de zaak offert. Het is dank aan hem dat de afgevaardigde der eigenaars door het Nationaal Voedingskomiteit wierden ontvangen met het doel aldaar den huishuurbon tezien invoeren. Hij deelt nog aan de vergadering mede dat de huishuurbon te Gent reeds in voege is, dank aan de bemoeiingen van het bestuur der maatschappij * Eigenaarsbelangen, er bijvoegende.dat er in Oost-Vlaanderen eene ernstige beweging ten voordeele der eigenaars in 't leven ge-roepen is, waar deze zich hebben vereenigd in een provinciaal verbond, tellende meer dan 4000 leden, in een 20-tal maatschappijen verspreid zijnde. M. Ulens gaf nog lezing van een brief van M. Culot, van Jumet, welke uitstel vraagt voor de eindbeslissing om de algemeene federatie te stichten. M. Paradis deelt in deze gedachte. Dageliiks worden er nog eigenaarsmaatschappijen gesticht en aile gewes-telijke federatiën zijn nog nie,t in regel. Doch zijne zienswijze wordt niet gedeeld door de vergadering, welke, na eene lange woordenwisseling tusschen de heeren Stroobant, Ulens, Verbist en Vergult, beslist de bepaalde aanneming der statuten tôt eene latere zitting te verschuiven en onmiddellijk over te gaan tôt de kiezing van het bestuur, wiens beheer de zes maanden niet zal overtreffen. Dit comiteit zal voor plicht hebben aan aile eigenaarsmaatschappijen het ontwerp van règlement, opgesteld door M. Ulens, te doen geworden, om in eene maand_£ene nieuwe bij-eenkomst te beleggen, waarop het zal besproken en aangenomen worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes