De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

966 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Octobre. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1c24r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3e JAÀRGANG - Nr 9 10 centiemen het nummer. Gent, 15 October 1916 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eigenaarsbelangen Eigendom is het recht over iets te beschikken en daarvan te genieten op de volledigste wijze op voorwaarde dat men daarvan geen gebruik make tegenstrijdig met de wet, de verordeningen of de reglementen. (B. W. art. 544). La propriété est le droit de jouir ' et de disposer des choses, de la marière ia plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les bis ou par les règlements. (Code Civil art. 544). Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la iédaclion ou administration du journal doit être remis ans frais Rue d'Anvers, 61. ABQNNEMENTSPfîlJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen Fr. 0,25 den regel en per nummer. MAANDAG 30 OCTOBER 1916, om 7 ure stipt s avonds Maltjanrlijksche Âlgemeene Vergadering in het lokaal Notarissenhuis. — ALLE MAN OP POST. Sterfgeval Eigenaarsbelangen komt wederom een zijner beste leden van het eerste uur te verliezen. Donderdag 7 October laatstleden heeft de heer V. BYTEBIER Armmeester, vereerd met het burgerkruis, de burgerlijke en herinneringsmedalie van Z. M. Leopold II het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Aan Mevrouw Bytebier, alsook aan de diepbe-proefde familie bieden wij onze oprechte deelne-ming.Propaganda Te beginnen met heden tôt April 1917, wordt den prijs van het abonnement tôt ons blad De Eigenaar op 0,65 fr. gebracht. w|v vjv wjv wfw wjw wfv wjw wJW Jf* wfw w/Jv u|v wjv vjv vjv JJw Jf* EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou- der van het Notarissenhuis te gaan. halen. * * * Nieuw model van huishuurboekjes. Het bestuur der maatschappij Eigenaarsbelangen komt een nieuw model van maand huishuurboekjes uit te geven, welke aan aile vereischten van den tegen-woordigen toestand beantwoorden. Prijs : fr. 0.15, ten lokale of ten bureele van het blad te bekomen. • * * * Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden gebracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, vVinkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het Bestuur goedge-keurd wrorden aan de leden vergoed. In spoedige of buitengewone gevallen wende men zich ten bureele van dit blad. * . * * • Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 7 t«t 8 ure. Huishuùrboekjes aan 0,04 » maandelijksche kwijtschriften. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan •het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, 1 frank 's jaars. -1,25 fr. voor de provincie. Gelief wel in acht te nemen dat al de rechtskundige raadplegingen gratis aan onze leden worden gegeven door den heer Advocaat ROBELUS, Ham, 5, Gent, den Dins- en Zaterdag van 2 tôt 3 uur. ! Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. i. VANDEN B.OSSCHE, Ham, 14. VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden welke hun toevlucht nemen tôt de diensten onzer deurwaarders, worden vergoed door de maatschappij op vertoon eener toelating afgeleverd door het Bestuur. * * * Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Bestekken (Devis) en Werkçontrakten Het bestek is een klare, duidelijke en uiteengezette staat der uit te voeren werken, der te gebruiken bouw-stoffen, arbeidsloon of te leveren koopwaren, met de nauwkeurigste prijs dezer. Men kan nog een bestek neerleggen voor het koopen en aanvaarden van zekere grondstoffen, inaterialen (afbraak), wegruimen of ontginnen (koopen van afval, enz.). De vastgestelde prijs is deze voor dewelke deze stoffen moeten geleverd of afgehaald worden of de werken worden uitgevoerd Men noemt ze nog aanbe-steding om aan te duiden dat zij onveranderlijk is. Alswanneer men iemand gelast een werk uit te voeren, mag men bepalen dat hij enkelijk zijn werk, zijne kennissen of de stoffen moet leveren (B. W. art. 1787). Alswanneer de werkman of ondernemer maar zijnen arbeid of kennissen levert, is de overeenkomst een werkcontrakt, maar als er alleenlijk kwestie is grondstoffen of koopwaren te leveren, geeft men aan deze overeenkomst den naam van verkoopcontrakt. In geval de te leveren grondstof of koopwaar voor de aanvaarding kwam te vergaan, is het verlies voor den leverancier, tenzij de meesfer deze wel wilde aanvaarden of wettelijk verplicht ware deze in ontvangst te nemen (B. W. 1788). In geval de werkman of ondernemer maar zijn arbeid leverde aan een werk dat kwam te vergaan, is deze. maar verantwoordelijk voor zijne fout of misslag (B. W. 1789) Alswanneer het werk door zijne slechte uttvoering vergaat of vernietigd wordt, zonder dat men bewijzen kan dat de schuld ervan aan den werkman of onder* nemer te wijten is, en het werk geleverd wordt zorder dat de meester ervan de gelegenheid gehad heeft deze te onderzoeken, heeft de werkman of ondernemer hoe-genaamd het recht niet zijn loon te eischen, tenzij deze door de slechte hoedanigheid der stoffen is vergaan (B. W. 1790). Geldt het een werk in verscheidene deelen geleverd, men gaat over tôt de meting dezer, deze verondersteld uitgevoerd zijnde voor aile betaalde deelen, alswanneer de meester de werken betaalde in verhouding van het afgedane werk (B. W. 1791). Indien het gebouw, aan den bepaalden prijs opge-richt, gansch of gedeeltelijk door gebrek van construc-tie beschadigt of vergaat, zijn bouwmeester en ondernemer er verantwoordelijk voor gedurende 10 jaren, zelfs alswanneer deze aan eene grondfout toe te wijten is (B. W. 1792). Alswanneer een bouwmeester of ondernemer het op-bouwen van een huis volgens goedgekeurde. plannen en prijzen ondernomen heeft, mogen zij onder voor-wendsel van verandering aan de plannen of vermeerde-ring van den prijs der bouwstoffen of handwerk niet de minste verhooging van prijs eischen, tenzij deze het voorwerp van een nieuwschriftelijk akkoord met den eigenaar uitmaakte (B. W. 1793). De eigenaar mag altijd door zijn eigen wil den koop of het akkoord verbreken, zelfs als men reeds aan het werk begonnen is, mits den ondernemer voor al zijne uitgaven, onkosten en de winst welke deze achter dit •werk had kunnen verwezenlijken, te vergoeden (B. W. 1794) De dood van den werkman, ondernemer of bouw-kundige verbreekt het contrakt, maar de eigenaar is verplicht den verschuldigden prijs, door het contrakt vastgesteld, aan de erfgenamen te betalen, mits reke-ning te houden der voorbereidende en gedane werken, wanneer deze hem dienstig kunnen zijn (B. W. 1796). De ondernemer is verantwoordelijk voor de daden op het we>k gepleegd door de personen welke hij bezigt (B, W. 1797). In geval dat he' werk tusschen eigenaar en ondernemer voor goed onderbroken wordt, kunnen hietsers, timmermans en andere werklieden welke aan het in opbouw zijnde huis bewerkstelligd zijn, den eigenaar maar aansprakelijk maken voor het deel der loonen welke hun verschuidigd was in evenredigheid van de reeds uitgevoerde werken op het oogenblik dat zij hun geding inspanden (B. W. 1798). Metsers, timmerlieden, smeders en andere ambachts-lieden welke rechtstreeks door den eigenaar aangewor-ven zijn, worden voor het deel dat zij aan het in opbouw zijnde werk verleenen, aïs ondernemers aanzien, en moeten zich als dusdanig aan de wt onderw°rDen (B. w. 1799). Vragen naar prijs en noodige hoeveelheid grondstoffen, welke ten titel van inlichting gedaan worden en zonder verplichting zijn aangegaan, mogen niet als bestek of devis aanzien worden en kunren bijgevolg geene aanleiding geven tôt vergoeding, indien de eigenaar of werkuitvoerder geen gevolg gaf aan deze vraag of het werk door een ander deed uitvoeren. Het staat eenieder vrij aan schilders, behangers, loodgieters, timmerlieden of smeden de schatting of beraming van een uit te voeren werk te vragen, zonder daarom de minste vergoeding of verplichting verschuidigd te zijn. Vergt deze beraming zekere onkosten van iijd- of werkverlies, het is aan den mededinger eerst te zien met wie hij te doen heeft, en Op voorhand de vergoe-ding te bepalen welke hem moet toegekend worden in geval het werk of de levering hem niet toevertrouwd werd. Doch de eerlijkheid verplicht ons den werkgever of ambachtsman het werkverlet te vergoeden, welke deze door onze aanvragen heeft ondergaan. Hetzelfde moet geschieden als deze, om aan eene uitnoodiging te beantwoorden, zich naar een verafgelegen plaats begeeft, wat, buiten werkverlet, aanleiding kan geven tôt uitgaven voor frein of tram. Tal van vonnissen, door verschilligé rechtbanken uitgesproken, verklaren dat zoolang er geene stellige belofte vanwege den werkuitvoerder of besteller be-staat, er geen reden is om de minste vergoeding voor het opmaken van een « devis » te verleenen. En zulks is maai redelijk ook, want anders ware het onmogelijk zich nopens het bedrag van een uit te voeren werk of levering in te lichten, zonder zich aan een heele hoop onkosten of moeilijkheden bloot te gtellen. En het ware maar al te gemakkelijk aanspraak te mogen maken op de eene of andere vergoeding, zelfs wanneer men buitensporige prijzen indient welke aile aanneming onmogelijk maken. De kooper of werkuitvoerder heeft voor recht en voor plient zich van aile mogelijke inlichtingen te omringen vooraleer 't een of 't ander werk uit te voeren of tôt a'tnzienlijke uitgaven over te gaân. En het ware een oprechte aanslag op de vrijheid van den kooper plegen, moest men de vraag tôt inlichtingen of onderzoek onder voorwendsel van vergoeding tegen-werken ef belemmeren. In éen volgend nummer zullen wij eenige uittreksels geven van vonnissen, welke deze zienswijze bekrach-tigen. " e. w. -r ->/VV 2 Milliards verlies Onder deze aan wie de oorlog de onlzaglijkste geld-verliezen doet ondergaan, zullen de huiseigenaars voor-zeker niet de minste benijdenswaardige plaats innemen. Een vlug onderzoek, uit de geloofwaardigste bronnen geput, zal ons daar het ontegensprekelijk bewijs van leverèn. Volgens den « Annuaire de statistique et de démographie » van 1912, telde ons land op dit oogenblik o'mtrent 420.000 huiseigenaars. Aangenomen dat ieder dezer een maandelijksch huis-huurverlies van 100 franken ondergaat, hetzij van 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes