De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

653 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Avril. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Accès à 11 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6w9668b28w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4e JAÂRGÀNG - N< 3 10 centiemen het mimmer. Gent, 15 April 1917 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe d8 la Société Eigendom maakt de waarde uit van den mensch Eigenaapsbelancjco | I La proprièié constitue !a valeur de l'homme Dit blad versehijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le îS de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. abonnementsprîjs : Fr. 1,00 per jaar. Aankondiglngen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Maatschappij " EISEIAMELAM „ van het arrondissement GENT ilpno ZssiiaaiWisclifi MMu op Maandag 30 April om zes uren 's avonds. ten lokale Notarissenhuis, Winkelstràat, 1, ter stede. DAGORDE: 1. Verslag der vorige zitiing. 2. Verslag van den Schatbewaarder. 3. Kiezing van bestuurleden. 4. Schikkinge/i te bespreken over de huispachten. P. S. De leden wor'den vriendeiijk verzocht de kan-didaten voor het bestuur vôôr 19 April aanstoande ten lokale te laten kennen. Men doet een.warrnen oproep tôt aile eigenaars die zich eenigszii.s onledig kunnen houdnn om de belangen der Maatschappij te behartigen. De leden worden verzocht drager te zijn hunner lid-kaart.De leden van huiten Gent worden ook vriendeiijk uitganoodigd hunne achterstaliige bijdrage ten lokale te komen véildoen. 'v<jV WJVrf çV VfW w/jw WjV Vj^ vfw wjv tjfo V/jW WfW vjv wjw v/JW Àan de îèzars van « De Eigenaar» Onze geabonneerden alsookde maatschappiien welke begeeren vooris ons blad regelmatig te ontvangen, worden beleefd verzocht, het bedrag Van het abonnement, 1 fr. per jaar, zoo spoedig mogelijk ten bureele van ons blad, Dampooristraat, 61, te Gent, te laten geworden. Voortaan worden er geen nummers meer kosteloos besteld. -VA/V EIGENAÂRSKREDIET Leeningbank in 't lsven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste groudbelasting betalen, door alla hulp- of steunkomiteiien van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureeî open den Vrijdag van 5 tôt 6 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden ven den buiten worden vriendeiijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. Jaarlijks worden er duizende franken belastingen te veel betaald. Burgers, ziet uwe belastingbrieven na. Wilt gij over practische middelen van opzaeking en nazicht dezer beschikken, koopt DE ST A ATSBEL ASTXNGBN door E. Winsel, een schoon boekdeel in 8°, omirent 100 bladzijden be-vattende. — Prijs : 1,50 îr. — Verkriigbaar bij den Schrijver, Dampoortstraat, 61, Gent, alsook bij de voornaamste boekhandelaars. ♦ * * Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaar sbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuiien orider opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien dosleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Raadgevingen Er wordt ter kennis der leden van Eigenaar sbelangen gebracht, dat zij raadgevingen kunnen bekomen : 1° Aile werkdagen, van 2 toi 5 uren, bij den heer E. Winsel, Dampoortstraat, 61, uitgezonderd den Don-derdag2° Dezelfde dagen, erinbegrepen den Donderdag, bij den heer advocaat Robelus, Ham, 5, van 5 tôt 6 uren. 3° Aile Vrijdagen, van 5 toi 6 uren (T.U.), door het bestuur der maatschappij, in het Notarissenhuis, waar aileenlijk toelating om proceduurkosten te dekken kan verleend worden. * * * Bericht aan de Eigenaars en bestuurleden der Eigenaarsmaatsehappijen van Oost-Vlaan-deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller van De Eigenaar en voorloopige Bestuurder van het Pro-vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure,, uitgezonderd den Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste-looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfted Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraat, nr 35, te Wetteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 tôt 1 uur. Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Notarissenhuis, van 5 tôt 6 ure. Huishuurboekjes aan ........ 0,04 » maandelijksche kwijtschrifteri. 0,15 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk. aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers 1 Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, i frank 's jaars. Onkosten van verzending in meer voor de provincie. # * * Deurwaarders der maatschappij. POTIÉ, St-Jansvest, 4. r.. VANDEN BOSSCHE, Ham, 14. VANDERHAEGHEN Zoon, Willem Tell straat. TACQ, Eggermonstraat, voor het kanton Ledeberg. De leden welke hun toevlucht netnen tôt de diensten onzer deurwaarders, worde;! vergoed door de maatschappij op vertoon eener toelating afgeleverd door het Bestuur. Pour paraître prochainemsut La Question des Loyers par E. WINSEL. On souscrit chez l'auteur. Om eerstdaags te verschijnen : Wat ieder eigenaar weten moet aan fr. 2,00 per exemplaar, per inschrijving fr, 1,50 Inschrijvingslijsten zullen ten huize aangeboden worden vw Yerfoiïisg voor Qulns van Soidsteu Van verschillige zijden vernemen wij dat de aange-stelde komiteiten deze vergoeding weigeren te betalen aan aîwie den minsten eigendom bezit al was deze nog zoo zwaar berent of in verdeeling genoten. Wij weten eigenlijk niet van wiens bevoegdheid zulks afhangt en wie de komiteiten aanstelde die het soldatengeld uitbetalen. Maar waar tegen wij moeten protesteeren, het is tegen de onbeleefde wijze op dewelke men de eigenaars onthaalt, welke zich naar deze bureelen begeven om inlichtingen te bekomen. De militievergoeding is geen aalinoes, maar wel een bezoldiging door de wet voorzien, welke deze aan arm en rijk toekent, en die in de benarde tijden die wij beleven aan menige kleine eigenaar zou ten goede komen. Wij vestigen de aandacht van wie het behoort en bijzonderlijk van de eigenaarsmaatsehappijen, op een toestand welke voor zoo vele hunner leden nadeelig is. Aan de Huiseigenaarsvereenigingen van O o st-Vlaan deren Heden geven wij het vervolg van het voor-wetsont-werp door een tegenstrever des eigendoms opgesteld, met het doel de huishuurkwestie na den oorlog in een voor ons zeer schadelijken zin te zien regeien. Wij verzoeken nogmaals onze lezers er de noodige aandacht wel te willen aan verleenen en ous de gedachten mede te deelen dat. de lezing dezes bij hen deed ontstaan, om er desnoods de noodige argumenten uit te putten om deze te weerleggen en door betere voorstellen te kunnen vervangen. Wij ook hebben een wetsoniwerp opgemaakt en in gereedheid liggen, met hetwelk wij voor den dag zullen komen als het uur der hersiellingen zal geklonken hebben. Maar het is hoofdzakelijk het werk der huiseigenaarsvereenigingen van nu af de wapens te smeden om op het gepast oogenblik deze aanvallen af te weren, en onze rechtvaardige eischen te verzamelen en op te stellen, om op het onverwachts niet te worden verrast en benadeeligd, zooals het met de wet op de drank-haizen van ongelukkige gedachtenis geschiedde. Voor het overige raadplege men « De Eigenaar » van 15 Màarf 1.1. *» Art. 8. — Voor gansch den duur van het tijdvak door art. 1 bepaald, zal den intrest der hypothécaire leenin-gen welke de onroerende goederen belasten door het zelfde artikel voorzien op 50 t. h. van het bedrag gebracht worden door de leeningsakte voorzien. De alszoo verrninderde taks zal niet minder dan 2 t. h. en niet meer dan 3 1/2 t. h. mogen bedragen, en zal gebeurlijk tôt dit minimum of tôt dit maximum worden gebracht. Aile vertragingen in de betalingen der hypothécaire intresten welke tij-Jens den oorlog geschieden, zullen in geene aanmerking komen voor wat de toepassing der bedingen van vermindering of verhooging van den intresttaks betreft door de akte van leening voorzien. Doch, alswanneer de ve.traagde intresten voor dit tijdvak van verval gedurende de zes maanden der af-kondigirg der tegenwoordige wet niet betaald worden, zullen deze bepalingen hun worden toegepast. De sommen door den leender reeds betaald en welke de verplichiingen overtreffen door de tegenwoordige wet voorzien, zullen hem door den schuldeischer ierug betaald worden volgens art. 6 voorzegd. Art. 9. — De vermindering bij art. 2 voorzien is niet toepasselijk op jaardoogingen welke de aflossingen uitmaken van den prijs van aankoop van een onroerende eigendom, maar bij gebrek van overeenkomst met den verkooper zal den kooper van den scheidsraad gansch of gedeeltelij k onderbreking kunnen bekomen voor een termijn van maanden. Voor de stortingen welke nog moeten geschieden, voor wat de toekenning dezer uitstel betreft, zal den rasd van den toestand der beide partijen rekening houden. Bij de vervaldag dezer uitstel zullen de stortingen hernemen, op het punt en op de wijze welke op het oogenblik der onderbreking in voegewas, doch deze is niet vatbaar voor welkdanige intrest. Art. 10. — De tegenwoordige wet wordt zelfs op de verhuringen toegepast welke aan bijzondere overeenkomst of verminderii gen waren onderworpen, tenzij de overeenkomst in bijzondere bepalingen vermeld dat de partijen aan aile voordeeien vaa een gebeurlijke wet verzaken. Wat voorafgaat is insgelijks van toepassing op de oplossingen welke langs rechterlijken of scheidsrech-terlijken weg tôt stand gebracht werden. Zells in geval van uitdrukkeîijken afstand blijven de artikelen 5 en 7 van toepassing. Art. 11. — De verbintenissen of beloften welke door den huurder aan den verhuurder gedaan werden om de betaling der pachten, gedurende het tijdvak door art. 1 voorzien, zijn maar geldig voor zooveel zij de verplich-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes