De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond

254 0
01 juin 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Juin. De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond. Accès à 26 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m32n58dd4m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Fabriekarbeider Orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond REDAKTIE EN ADMINISTRATIE : Diepestraat, 152, Antwerpen VIJFDE JAARGANG NUMMER 5-6 JUNI-JULI 1914 HET KONGRES VAN SINKSEN Dit was het tweede kongres door onzen bond gehouden sinds zijn ontstaan. In Vlaanderen hebben de kongressen eenen slechten naam. Ze worden nog al dikwijls over den hekel gehaald. Kongressisten ook. Zij dronken een glas, Zij p een plas, En lieten de zaak zooals ze was... Of dit bij ons ook het geval was? We dronken een glas, zeker. Zelfs twee. Maar we hebben nuttigen, praktischen arbeid verricht. Het was een mooi kongres. Een model van een kongres. Kameraadschappelijke, beredeneerde diskus-sies tusschen Vlamen en Walen. Bij ons is de taalkwestie opgelost. En heel de dagorde is af-gehandeld geworden... Er waren zoo maar nagenoeg 42 voorstellen van veranderingen aan de statuten. Oordeel dus of we gewerkt hebben ! Klokslag 10 ure opende onze vriend Luys het kongres met eenen hartelijken welkomstgroet aan al onze propagandisten, samengestroomd uit Vlaanderen, Antwerpen, Brabant, Hene-gouwen, Namen en Luik. 65 afgevaardigden vertegenwoordigden onze 48 afdeelingen. Deze talrijke opkomst bewijst den opbloei onzer jonge organisatie. îfe îfe Sfe Bemoedigend was het de voorzitter te hooren uiteenzetten wat de arbeid was der centrale tij-dens de twee verloopen jaren, twee jaren van hardnekkige propaganda, van onverpoosd wer-ken, van voortdurenden strijd. We hebben de algemeene werkstaking gehad, waaraan 2555 leden aan deelgenomen hebben, de reaktie der patroons, die daarop is gevolgd, en de huidige krisis, waaronder de werkende klas thans zoo gevoelig lijdt. Niettegenstaande dit verkeeren de finantiën in eenen bloeienden toestand en staat de Centrale sterker dan ooit. Al onze leden hebben het verslag ontvangen der centrale. Het is eene mooie brochuur van 34 bladzijden, zeer leerzaam, zeer belangwek-kend, vol leerrijke inlichtingen die een duidelijk beeld geeft van de werking der twee laatste jaren en van de bekomen uitslagen. Het verslag bevat eene heele lijst van veroverde verbete-ringen in verschillende fabrieken des lands, door staking of bij minnelijke overeenkomst. De Fabriekarbeidersbond heeft flink gewerkt ten voordeele der meest uitgebuitene onder de werklieden : de ongeschoolde arbeiders. Het verslag werd goedgekeurd bij algemeene stemmen en de schrijver hartelijk gelukge-wenscht.Deze langs zijnen kant drong aan opdat de afdeelingen zoo nauwkeurig mogelijk het admi-nistratief werk zouden verrichten. Een paar afgevaardigden zeiden dat ze eene grootere uitgebreidheid zouden willen zien ge-ven aan het verslag der gewestelijke federaties. Dit kan natuurlijk. Maar dan werd ons ver slag een lijvig boekdeel dat door onze leden niet zou gelezen worden. Dat de gewestelijke federaties het voorbeeld volgen van Henegouwen waar een gedokumen-teerd verslag van Gilmant aan al de leden is uitgedeeld geworden. Het geldelijk verslag gaf aanleiding tôt eene enkele opmerking. De aansluiting bij de zieken-kas is niet verplichtend. De leden welke zieken-steun verlangen betalen eene verhoogde bijdrage van 10 centiemen. Er werd gevraagd de inkom-sten afzonderlijk te vermelden. Deze gaan de uitgaven te boven. In het verslag zullen schik-kingen genomen worden om deze afzonderlijk in het orgaan van den bond te vermelden. De kontroleurs gaven verslag van hunne zen-ding en hunne voldoening te kennen over de voorbeeldige boekhouding der centrale. De kwestie van het huisbezoek, ingeleid door den verslaggever Janssens, gaf aanleiding tôt eene heel belangwekkende bespreking. Meer dan andere organisaties heeft de Fabriekarbeidersbond te lijden gehad onder de fluctuatie — het in- en uitgaan der leden. Om dit euvel te bestrijden en ook om bij de onverschilligen den organisatiegeest ingang te dœn vinden is het huisbezoek een bijzonder uitstekend middel, dat tôt hiertoe al te zeer is vernalatigd geworden. Dit verzuim moet ten spoedigste hersteld worden. Maatregelen dienen genomen te worden om het huisbezoekstelsel — en planmatig door te voeren, want, zelfs als we geen direkt resul-taat bekomen, wordt er een nuttige voorarbeid verricht, welke den grond geschikt maakt om er later rijke vruchten van te oogsten. Dit werd door de kongresleden best begrepen en in eene grondige diskussie werden de middelen be-raamd tôt het voeren van een doelmatig huisbezoek. We hebben de overtuiging opgedaan dat de zaak, door de practische menschen, die in al de gedeelten van het land ijveren voor de zaak der fabriekbewerkers flink zal aangepakt worden.Hopen wij dat het kongres het uitgangspunt wezen zal van eene flinke werking tôt heil van de verdrukte slaven der fabieken ! Het kongres heeft besloten een voorstel over te maken aan de Syndikale Kommissie tôt het inrichten eener syndikale week, die ons moet brengen de zoo noodige versterking van ons syndikaal leger. Het kongres heeft bij akklammatie de leden van het uitvoerend bestuur herkozen. Daarna zijn we overgegaan tôt het bespreken der talrijke voorstellen — 42 ! — tôt veranderingen te brengen aan de statuten. Ge kunt u voorstellen dat dit geen gemak-kelijk werk was. De meeste proposities verdien-den in ernstige overweging genomen te worden. Er is dan ook rijpelijk en met beleid over gediskuteerd geworden. Ook met kalmte. De meeste voorstellen kregen eene begrafenis van eerste klas, wat bewijst dat onze huidige statuten beantwoorden aan de vereischten van het oogenblik. De veranderingen, welke door het kongres zijn aangenomen geworden zijn niet van ingrij-penden aard. Praktischer wijze kunnen ze slechts in toe-passing komen bij het begin van het komende jaar. Over de verworpen voorstellen hoeven we niets te zeggen. We zullens ons dus bepalen tôt enkele woorden over die welke aangenomen zijn geworden. Ç ^ Zijn aangenomen geworden : 1° het voorstel tôt verandering van den titel onzer organisatie; 2° het voorstel Brabant waarbij na 6 maan-den lidmaatschap, bij leden, slachtoffer zijnde hunner syndikale plichten, de steun der centrale niet de zes weken zal kunnen te bovengaan ; 3° het voorstel Andenne een vrijstellingsze-gel invoerende in geval van ziekte; 4° het voorstel Brabant waarbij ondersteunin-gen alleen worden verleend aan leden die niet meer dan 5 weken ten achter zijn met het betalen hunner bijdragen; 5° het voorstel Brabant waarbij de leden, bij verplaatsing zich in een andere afdeeling moe-ten laten ii.schrijven binnen de vijftien dagen; 6° de voorstellen Antwerpen aangaande de af vaardiging op de kongressen ; de kontroolkom-l missie en den te volgen weg in geval afdeelingen klachten hebben over het centraal bestuur. I De kontroolkommissie zal bestaan uit 3 leden ; behoorende tôt verschillende federaties.Het congres, dat in het vervolg aile jaren zal gehouden worden en slechts éen dag duren zal, duidt de t drie federaties aan welke in hun midden een lid l der kontroolkommissie te verkiezen hebben. - Dit jaar zijn het de federaties Antwerpen, Brabant en Henegouwen; 7° het loonbarema, voorgesteld door Antwer-t pen, is aangenomen bij algemeenheid van î stemmen min vier, mits eene kleine wijziging nochthans. De proeftijd is gebracht op twaalf maanden in plaats van zes. Een amendement was ingekomen van de af-f deeling Meenen volgens hetwelk een bestendig t propagandist slechts kan aangesteld worden in t een federatie tellende ten minste 500 leden. Bo-s vendien moet hij definitief genoemd worden door het kongres. Dit amendement werd aangenomen met algemeene stemmen min 8 en 4 onthoudingen ; 1 8° de voorstellen Henegouwen aangaande de veranderingen te brengen- aan hoofdstuk XVI (5 centiemen per lid en per maand te betalen door de afdeelingen aan de federale kas). Over den rechtskundigen bij stand is er heel wat gediskuteerd geworden. T en slotte werd het voorstel aangenomen van gezel De Bruyne, waarbij aan de afdeelingen 23 ten honderd van de inkomsten zal afgestaan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1910 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes