De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

708 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Fevrier. De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 27 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cf9j38ms2w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derde Jaargang, n* I - I PM TC ttftr î te. £&Arl»1sa£MU . r* a- f» a mi o De Gazet van Leuven !1 a ^VS IIIBVSi SU SIS] Ibi 9 ml kV» I EM^Iwai Vi Kdi ï1 Mjo l-■""■■T=r □ AbonneaiantspriJ* : Per jaar . . 2,60 fr. □ Yoor 6 maanden . 1,25 fr. Voor S maanden . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEr Postokeek-rekening- Nr 242 ■lke mtdewerker blijft v»rantwoord*lyk t aijn epstel. 4 Ongetoskende brierem of bijdraKMi «ori niet in aajnmerking genomen. Hftndsehrift«n worden ni«t Urus geg«ven. in la 1—il mi—ur '- y^aararjag<E«gfV3^^«■MMgCTTTTfragflMHnri'mmmi mu-JWH mil iiaiwi 1 I lin «Il ■ m 11 ma 11 11 ir»uïiTn-rnm — — j- v aor AANKONDIGINGEN : Naar overeenkomet. BOEKBESPREKING : Het inzenden van één '— ien exemplaar geeft recht op vermelding ; twee !— exemplaren op bespreking. | Na de Daad. De daad, waar zoolang van gespri ken werd, is dan eindelijk geschied de daad, waar ailes van afhing en zoi der welke er niets gedaan was va ailes wat er gedaan is : Het Vlaamsc Volk heeft door volksraadpleging zij vastberaden wil bekend gemaakt, i de toekomst onder eigen bestuur, na; eigen spraak en eigen wetten te leve en den Waalschen invloed uit zijr wetgeving, kultuur, ekonomische to standen te verbannen. Op deze volk raadpleging wordt er natuurlijk do( de anti-Vlamingen afgegeven. Was ze wettig? was ze rechtvaardig Misschien niet wettig in den zin di voormalige Belgische wetgevin: Rechtvaardig alleszins. En hier kor het toch maar op aan. Tôt welk kiezerskorps had men zic in deze omstandigheid dan wel moete wenden ? 't 1s zeker, dat het voorm lige kiezerskorps hier gansch onb voegd was. Immers, de nationale daE bij uitnemendheid, tôt welke de kiezi door zijne keuze bij te dragen ha veronderstelde bij hem in eerste plaa een onbedorven stambewustzijn. 't nu juist dit stambewustzijn, hetwe 88 jaar verbastering niet alle#n bij ( massa, doch schier nog meer bij ( hoogere klassen, grootendeels hebbe te niet gedaan. De ontwikkelde doc verfranschte nobiljon of middensta der is in deze even onmondig als c domste analphabeet. Er moest derhalve tusschen het ki zerskorps ofwel 'n zifting plaatsvinde ofwel 'n nieuwe grondslag gezocl Men hadde misschien de Vlaamscl maatschappijen — voor zooveel die t op heden blijken van leven gaven kunnen doen kiezen. Edoch, 00k ( de volksraadpleging door meetinge zooals die heeft plaats gehad, valt niets te zeggen. 't Was voldoende, d de stambewuste Vlamingen zich ko den uitspreken ; en dat is gebeur Men mag inderdaad niet vergeten, d een herwordend, herlevend volk aa vankelijk slechts leeft door zijne élitt dit is in het tegenwoordig geval, do zijn bewust, voelend gedeelte, tha: vooral vertegenwoordigd door on zieners, onze dichters. Wij moeten h Vlaamsch volk thans vergelijken a; een lichaam, dat siechts leeft door h hoofd : de lagere, onedele ledemat tellen niet mede, of beter, zij volge moeten volgen, waar het hoofd heenleidt. Overigens, zooals het « Vlaamsc Nieuws » terecht opmerkte, de volt' raadpleging is bij ons misschien vol! •Wger, eerlijker geweest dan in Ri land, de Oekrene, Finland, 'Pôle Daar 00k is de beweging tôt nation lizeering in handen gebleven van t leidende deel des volks. Intusschen, om op de kwestie y ons kiezerskorps terug te komen, die er thans krachtiger gewerkt aan opleiding van het voltallige kiezei korps. Dat kiezerskorps diende, c op de hoogte van z'n taak te zijn, v< komen vervlaamscht, d. i. stambewu: nationaal- voelend gemaakt te worde Uit het voorgaande blijkt nu evenwi dat er weinig hoop is, ons volk binn< afzienbaren tijd weer — bewust — zi> zelf te zien worden. Laten we daarom beproeven, h kiezerskorps op een ander plat-for dan dat der Vlaamschgezindheid vereenigen. Zulk plat form, waar m tamelijk zeker zou kunnen zijn, t minste eene voldoende meerderhe bijeen te trommelen, bestaat: het is \ vredeverlangen, de behoefte aan 11 genoeg gewone levenstoestanden, c — afgezien natuurlijk van ettelij duizenden verstandelijk-ontredderd — in breede schichten onzer nog t trekkelijk gezond gebleven bevolkii doordringt. Men doe de mogelijkheid uitschijn evenals de Russen, de Polen, de C kreniërs, de Finnen, de Roemene met de middelmachten eenen afzc derlijken vrede te sluiten, met inbegi van al deszelfs voordeelige gevolgei opheffing (gedeeltelijk ten minste) v den bezettingstoe^stand door afsch fing van de meest hinderlijke maatre gelen, herstel van de nijverheid doo invoer van grondstoffen door Duitsch land uit Rusland, de Balkanlanden e 3 Klein-Azië, betere voedingsvoorwaai ■ den door toevoeren langs en uit de zelfde streek, eindelijk door vrijstellin j1 onzer krijgsgevangenen,—wees zeker a het volk zou naar zijn voordeel zien l! Al deze voordeelen zouden, m. i. n kunnen opwegen tegen het nadeel, de ir de Haversche regeering, volksvijan n geworden, ons zou kunnen berok ie kenen. 2" GEERAARD DE ZWARTE. C- ? Rond de Yolksraadplegiag y De wijze waarop de pers in aile lar *t den van Europa de verklaring van de Raad van Vlaanderen nopens Vlaan ;h deren's zelfstandigheid bespreekt, hei :n innert ons eenigzins aan het onihaE g. dat de beruchte rede door Lloyd Georg Ld te Parijs uitgesproken, onmiddellijk n îr de neerlaag der Italianen in de Vene tiaansche vlakte, in de Ententeper genoten heeft. Lloyd George werd 00k door zij le bondgenooten op de heftigste wijz le aangevallen, doch enkele dagen late ;n kon de Engelsche premier bij een ir :Î1 terpellatie in het Lagerhuis nu ^ een glirnlach van zelîvoldaanheid ve; klaren, dat juist de beroering ron e- zijne rede bewees, dat hij het beoogd n. resultaat had bereikt: de aandacht va '*• het groot publiek was gevestigd op d ^ zaak die Lloyd George wenschte 0 _ den voorgrond te stellen. Zoo gaat h< >p 00k met onze zelfstandigheidsverkk n, ring : de wereld weet nu dat er i *v. België een Vleamsche nationalité leeft die aanspraak maakt op ha£ d. levensrecht, want niet alleen de tooi at aangevende pers in al de landen va n- Europa houdt zich bezig met de g< ': beurtenissen in Vlaanderen, doch bijn ^ aile bladen zonder uitzondering wijde ,q lange artikels aan de aktivistische b( et weging. Zoo brengt « Le Courier c m la Meuse » (Nr. 1250, van 12/2/18), ee 3et lang artikel onder hoofding : « La pr< testation de Gand », waarin de schr: Zq ver tracht te bewijzen dat het Vlaan sche volk de zelfslandigheid niet wi îie omdat de Gemeenteraad van Gei :s" daartegen heeft geprotesteerd. D brave heden weten natuurlijk niet d; n> in het Gentsche Gemeentebestuur no a- altijd invloeden heerschen van zoog' et naamde Vlaamsche volksvertegei woordigers als M. Siffer, die voor de ^ oorlog in het Belgisch parlement sten 3e de tegen de Vlaamsche voorsteik s- die hijzelf mede had onderteekend, e m dat de Gentsche burgemeester Braui als hoofd van de plaatselijke politi bij de ontvangst van den Koning in c jl* Wereldtentoonstelling van 1913, toeli 2ii dat de politie-dienaars hunne honde -h opjoegen tegen de Vlaamschgezindei omdat zij in het Vlaamsch « Leve c Koning » hadden durven roepen. T te genover deze protestatie van een ham sn vol Gentsche autokraten, die door ee 2n politiek knoeistelsel het bestuur ve 'd het Vlaamsche Gent hebben in hande ^ kunnen houden, staat de volksbetoi lie gin£ waaraan meer dan acht duizer ke Gentenaars hebben deel genomen, di 2n opgetogen van blijdschap om de u ,e" roeping der Zelfstandigheid, het bee van den Vlaamschen nationalist Art en velde met bloemen hebben getooi •e- Ook andere bladen komen met sooi n, gelijke bewijsvoeringen aandragen 0 T*" de goede gemeente te doen geloovt ^ dat de werking van den Raad v< an Vlaanderen een « manœuvre » zou zi af- van het Duitsche Keizerrijk waarteg< - het Vlaamsch volk zich verzet. Artikel r in dien zin verschenen in de « Gazett " de Lauzanne » (6/2/18), in het « Journ? ^ du Jura » (29/1/18) in « Le Démocrate . (Délemont) (31/1/18), in « Le Genêvois ï (30/1/18), in « L'Action Française , (28/1/18), in « L'Œuvre » (29/1/18), en; • Aan de Redactie van deze Fransch | bladen schijnt men dus nog altijd nie j te weten, dat de Vlaamsche bewegin - reeds lang bestond vôor het Duitsch Keizerrijk werd gesticht, en dat dez beweging, gedragen door het groc ~ getal intellectueelen in Vlaanderen, di weerstaan hebben aan den 85-jarige verfranschenden invloed van ee - Vlaamsch-vijandig regiem, trouw g« n bleven zijn aan hun volk, op den or - voorwaardelijken steur. van de vei •- drukte, doch Vlaamschgebleven massi tl der meer dan drie miljoen enkf e Vlaamsch kennende rnenschen, ka a rekenen. De Fransch-gezinde Oligarchie, di< s bij het uitbreken van tien oorlog he< het openbaar bestuur van Vlaandere n in handen had, gevoelt wel dat ei e onder den invloed vari de stroomin r die door Europa vaart en waarbij d 1 verdrukking der nationaliteiten zal oj ît houden, om plaats te inaken voor h< •- zelfbeschikkingsrecht volken, 00 d in Vlaanderen een democratiscli e machtsverschuiving plaats heeft, en 2 n wil door protesten die de meenin e weergeven van eene handvol autocri p ten, die aile voeling met hun eigen vol :t hebben verloren, de buitenwere! 1- over de gebeurtenissen in Vlaandere n misleiden. Naar binnen werpen zij ; it het gewicht van hun door onrecht ve ir worven macht, van hunnen invloed e r- van hun zwaarbeladen geldbeurze n tegen de Vlaamschgezinden in c s- schaal, om door broodroof, bedreigin a en vervolging te beletten dat het Vlaan n sche volk, gebruik makend van zij i- zelfbeschikkingsrecht, zijn eigen w e zou kunnen doen gelden. Doch oc n dit ailes zal de voortschrijdende g )- beurtenissen niet weerhouden. i" 1- * * !> De Raad van Vlaanderen heeft vc ^ gend telegram van onze Vlaamscl krijgsgevangenen uit Munster ontva: gen : S, « De Vlamingen van Munster II, m 3" de afgevaardigden der verschillenc 1_ commande's, voor de viering vz n Vlaanderen's zelfstandigheid in c Schouwburgzaal vergaderd, drukke n hicrbij hunne grenzelooze bewond n ring uit voor de geliefde voormanne: de gevolmachtigden van den Raad ve 3> Vlaanderen, juichen de prachtige zel 'e standigheidsverklaring van Viaandere geestdriftig toe en verklaren zich b n reid met aile kracht het voortbestaE 1» der voor Vlaanderen zoo voordeeli^ 'e inrichtingen te verdedigen. — Hoof 2- T T v. IC V P 1 v^unmvu muiiwivi AI. - * / l grief isricht aan M. de Prokurei " Oaneraal van 't Virbrekingsho ld Naar aanleiding van de aanhoûding d e HH. Prof. Dr Tack en Dr Borms, hee de Heer Generaal Gouverneur volgendi . , brief gericht aan den Heer Prokure Generaal van het Verbrekingshof : Aan den Heer Prokureur-Genera bij het Verbrekingshof, Brusst Ik bevestig de ontvangst van het bij i: 111 schrijven van 11 Februari gevoegd besli van den zelfden dag, door het Verbi in kingshof genomen, en maak daarbij v< jn gende aanmerkingen : sn Het besluit van het Verbrekingshof S genomen naar aanleiding der maatregele: e waartoe ik mij door de houding Tan he , Beroepshof gedwongen zag. Op 7 Febi 1 1918 heeft ket Beroepshof besloten tôt he * instellen van een rechtsvervolging te » laste van een zeker aantal personen, w« > gens aanslag tegen de veiligheid van de Staat ; in uitvoering van genoemd beslui " hebben aanhoudingen plaats gehad. Ee: politiek strafproces van een zoo verre gaande beteekenis is ingesteld geworder ? zonder dat de minister van Justitie, d. i e mijn Verwaltungschef die thans met d e bevoegdheid van dien minister beklee I is, vooraf g»raadpleegd werd, — een han delwijze die zelfs in vredestijd tegen ail e gebruiken zou hebben ingedruischt. Ge M durende de bezetting in oorlogstijd is zul n optreden eene onmogelijkheid van bogri in ieder geval ondenkbaar. Het is -gansch afgezien van het feit of de betre: fende strafvoorschriften formeel buite werking gesteld zijn of niet — onaanneme t, lijk, dat in een bezet land de rechtbanker ;1 die onder het gezag der bezettende mact n recht spreken, misdrijven vervolgen, di gericht zijn tegen dat verdrongen staat; gezag, waarmede de bezettende mact '> zich in oorlog bevindt. Het Beroepshof : îl in tegenspraak gekomen met deze fund; n menteele waarheid. Zijn optreden bete* kent een bewuste politieke betooginj ' weshalve ik mij gedwongen zag rechter: ° die in zulke mate de voorwaarden tôt d e ongestoorae uitoefening hunner ambtsbf )■ zigheid onder de bezetting miskenden, d :t verdere waarneming van hun ambt te ve: k bieden. e Het Verbrekingshof steunt zich op ee •: schrijven van 22 Maart 1916, uitgaand van den Verwaltungschef bij den Gen< g raal Goeverneur en waarin deze,' me i" machtiging van mijne ambtsvoorgange: k de onafhankelijkheid der rechtbanke j waarborgt. Ook ik sta principieel op h< n standpunt van dit schrijven ; ik heb t steeds ernstig naar gestreefd, in het bi lang van het land en ondanks aile moe r" lijkheden, een regelmatige burgerlijki n en strafrechtspleging in stand te houdei n Het Verbrekingshof haalt eyenwel voo e noemd schrijven slechts voor de helft aai Het vergeet namelijk gewag tg make g voor het tweede deel, dat luidt als volgt « In overeenstemming met de bewee; H * redenen van het Verbrekingshof zel il koester ik van mijn kant het vertrouwei k dat de Belgische rechters, in loyale erkei ning van de voltrokken feiten en van d< zer volkenrechtelijke gevolgen, zich ï de uitoef»ning van hun ambt zullen on hodren van elke Tijandelijke houding < betooging tegen de bezettende macht. J. De rechters van het Beroepshof hebbe [e in strijd veronderstelling gehandeld mi deze voorwaarde, die voor de toezegginj vervat in het eerste deel Tan hooger gi noemd s«hrijven, gesteld was. Zij zijn de et halve ten voile verantwoordelijk voor de [g stilstand, die ten gevolge van hun hoi n ding in de recht»pleging is ingetreden. I Ik betreur in het belang van ket lam dat het Verbrekingshof zijn solidariteit l,n gevoel met d# rechters van het Beroep 2- hof gesteld heeft boven zijn plicht tegei 1, over de bevolking, bestaande in de yoor in zetting van zijn rechterlijke ambtsbezij j heden. Het zou voorwaar van meer bele: en vaderlandsliefd» getuigd hebben, il in dien het Verbrekingshof, als oppers? s- gerechtshof van het land, inplaats va in politiek gebaar als dese er over beraai re slaagd had, op welke wijze onder de g g«ven omstandigheden de voortzettir van een regelmatige rechtspleging te ve zekeren ware geweest. gez. Freiherr von Falkenhausen, ureneraioDerst. î. Voor Boeren en Hoveniers. er In Februari zaait en plant men in c ;ft kassen : Radijs, salaad, meloen, kerve ;n wortels, selder, aardappels, princesse] bloemkool, porcelijn, spinagie, spaanscl j peper, liefdeappels, enz. j In den hof : Ajuin, boonkruid, ker prei, rhubarber, salaad, scaloniën, selde look, mostaard, peterselie, zurkel, rube: e. erwten, h aviks wortels, kapucijnenmc >1- taard, radijs, pastenaken, enz. Op het veld : Aardpeer, duivenboone i» kdewortel», «nz. IETS VOOR IEDERE WEEK t ^ ï Onze kunst. Mijn vriend Jan is schilder van stiel, ^ schilder op doek, weet ge. Olieverf, t waterverf, potlood- en penneteekenin- I gen, ailes even schoon, even artistiek, - en wat erger is even gevoelvol. Mijn ■> vriend Jan is vol geestdrift voor zijn e kunst, hij werkt dag en nacht buiten i en binnen, in regen en wind, met zijn - voeten in het droog en zijn voeten in e het nat. Nu moet ik u zeggen dat mijn vriend een groot gebrek heeft; hij moet p namelijk eten als hij honger heeft. Mijn _ vriend draagt meestal klompen, die - klompen hebben ook een groot gebrek: II als ze door zijn, trekken ze water. Daar klaagt mijn vriend wel niet over, hij l^. vindt het natuurlijk — er is ook niets e zoo natuurlijk — maar ik ben droevig s- als ik er aan denk dat mijn vriend, die t zoo mooie dingen maakt, koude voeten ■s en een half gevulde maag heeft terwijl hij werkt. Daar is niets aan te doen, gaten houden het Water niet tegen, de menschelijke maag is zoo gemaakt dat e ze op tijd en stond moet gevuld worden of aan krampen onderhevig geraakt. ,e Toch vind ik het nu bijzonder onmen-schelijk dat iemand die voor allemans n hooger genot werkt, terwijl hij werkt e aan kouae voeten en een ledige maag î- moet lijden. Wie kan er aan doen ? :t Wel, ik beweer niet dat er iemand ^ rechtstreeks schuld aan heeft, want ■t voor zoover ik weet is er niemand aan-:r gesteld om er voor te zorgen dat mqn ]- vriend op tijd nieuwe klompen heeft, maar er is toch iets dat anders zou J" kunnen zijn ? Wat dan ? Ja, misschien c'_ kan het toch ook weer niet anders, 1. want... menschen zijn menschen en ze n hebben allemaal twee voeten en een : maag. Dat ze dus meer over hebben j." voor een pond boter dan voor een ' winterlandschap verwondert mij niet, jl ik voel soms ook zoo. Een geluk dat s- ik soms maar zoo voel ; moest dat ij veranderen, er zou een smokkelaar t_f meer in België zijn, en aile brave men-^ schen zouden er door lijden. n Wie moet mijn vriend nu helpen? Zij ;t die mogen ! Mag iedereen hem niet l, heIpen?Neen,velen zouden door hunne î- hulp de kunst ontheiligen. Wee onze r" kunst, moest ze ooit in de handen van " smokkelbarons geraken. Wie zou ze nog redden ? Mijn arme vriend, hoe i; bewonder ik er hem over, dat hij liever s- honger lijdt dan zijn werk in smokke-s- laars handen te laten overgaan. Laten ze hunne marken houden, laten ze er ^ huizen mee bouwen, laten ze er zich 'd bespottelijk mee kleeden, maar dat ze i- toch nooit de hand leggen op wat wij :e eerbiedigen en hoogschatten. 11 Wie zal nu mijn vriend helpen ? Wie ? Zijn er dan geen menschen meer die "g vrceger iets overhadden voor kunst en £ die nu nog iets, al is het dan ook maar iets voor een kunstwerk geven kunnen ? Eerlijke verstandige burgers, uw vaderlandsche plicht is onze kunst te = helpen redden uit de handen van menschen die ze als koopwaar beschou- le wen. IBO. 1, J 1 3 Plaatselijk Nieuws. te —— Kampenhout. s, Door vltriool gssnapt. — Sedert eenijen r, tijd werd het buitenverblijf van een oud-i, officier te Kampenhout door dieven be- , s- zocht. De officier D... besloot daar een einde aan te stellen en wel op de volgende n, wijze : op een half-openstaande deur' plaatste hij een bakje met vitriool. Om-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Leuven du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes