De gazet van Ste Mariaburg: Ekeren-Brasschaet

763 0
21 fevrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Fevrier. De gazet van Ste Mariaburg: Ekeren-Brasschaet. Accès à 04 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3f884/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Weekblad voor Brasschaet-Eeckeren Aangesloten bij het Vepbond der Periodische Belgische Nieuwsblsden. ■\ankondigingen : 10 centiemen den regel. Reklamen : 25 » » Mieuvvs : 50 » 11 Brieven, aankondigingen en mededeelingen moeten gezonden worden aan de redactiete Ste M ii ,aburg. ABONNEMENTSPRIJS: 2 fraaik per jaar. Vreesachtige kinderen. Zoo lazen wij voor eenigen tijd aan den kop van een artikeltje in een krant. Bij nadere kennismaking met den inhoud beviel het episteltje ons uitermate goed. Reeds de allereerste zin was lang niet mis, want daarin werd zonder omwegen gezegd, dat de bangheid een fout is, waarvan verbetering èn in het gezin èn op school verwaarloosd wordt. De beschuldi-ging gaat in drieërlei richting : zij raakt eerstens het kind, dat de fout begaat van bangte zijn, tweedens het gezin en derdens de school die beiden in de fout vervallen van de bangheid bij het kind nidtegene-zen. Laat ons eens zien wat er van die beschuldigingen waar is. Zijp kindeien bang ? Ta, want kinderen zijn menschen en bangheid, angst voor een naderend gevaar ligt in 's menschen natuur. De mensch heeft dit ge-meen met de dieren. Lees maar eens, hoe angstig de wilde dieren de vlucht nemen, als in de verte de bosch- of heide-brand woedt, ofwanneer een aardbeving de grondvesten der aarde schudt. Mensch en dier zijn onderworpen aan angst en vrees, wanneer zij komen te staan voor een nakend gevaar. Van huisgezin of school verwachten, dat zij dezen natuur-trek zouden vermogen uit te roeien, zoo iets zou de grootst denkbare dwaasheid zijn. Maar verstandig is het, zoo huisgezin en school de bangheid van het kind binnen zoo eng mogelijke grenzen trach-ten te houden. En dat juist gebeurt niet. Het tegendeel helaas ! maar al te veel. De ouders zijn zoo gauw geneigd de bangheid van hun kinderen aan te wen-den als een middel om de kinderen naar , hunhand te zetten. Pruttelt de kleine wat tegen, als moeder iets gebiedt of verbiedt ; maakt hij wat te veel drukte in de kamer, zoodat vader zijn middag-dutje niet kan doen, dan heet het al gauw : « Pas op, of de boeman komt » of : « stil een beetje, of ge moet in het kolenhok bij de ratten en muizen. » Die bedreigingen missen in den regel hun uitwerking niet, want de kleine siddert ea beeft bij de gedachte aan boeman en • kolenhok. Dat is nu toch zeer verkeerd en zeer nadeelig voor het kind ook. Ons is een geval bekend, dat men een kind, "wat straf verdiend had, voor korten tijd in een kolenhok opsloot, waarvoor men het kind de grootste vrees had ingeboe-zemd. En het gevolg ? Was meer dan treurig voor den armen kleine^. De boven-matige angst, waaronder het kind tijdens de korte oogenblikken van zijn opsluiting leed, was oorzaak van een zenuwziekte, waaronder het kind nu nog lijdt en waarvoor tevergeefs geneeskundige hulp al jaren lang werd ingeroepen. De knapste kunst vermocht hier niet te herstellen, wat een domme handeling in etikele oogenblikken bedierf. Een eerste regel voor de opvoeding, een regel uiterst eenvoudig eq voor ieder. een begrijpelijk, is dat men tegenover het kind altijd'waar moet wezen. Waar-heid moet ailes leiden, ailes beheerschen, dus ook de opvoeding. Waarom dan een kind gesproken van een gevaar, wat niet bestaat, heelemaal niet, zooals de «"boeman » ? Waarom het kind bang gemaakt voor een politieagent of veld-wachter, die het geen kwaad zullen doen? Waarom van spoken gebazeld, die alweer niet bestaan ? Al deze en veel grootere fouten worden in het gezin bij duizend-tallen bedreven. Èn in de school? Daar blijftmen geluk-kiglijk een beetje meer getrouw aan de waarheid en spreekt niet van « boeman » en « spook. » Maar fouten worden ook daar niet zelden begaan en groote zelfs. Laat ik er als bewijs maar bijvoegen, dat de opsluiting in het kolenhok, waarvan wij boven spraken en wat het kind een ongeneeslijke kwaal bezorgde, een straf * was, die door een onderwijzeres op school werd toegepast. En als nu op school dergelijke fouten nog kunnen voorkomen, verwonder u dan niet, als ze in het gezin nog veelvuldig gebeuren. Om waar te blijven, dient men Îîet kind er op te wijzen, wat geen gevaar oglevert en wat wèl. Bovendien moet men zich wel wachten de grootte der gevaren te overdrijven en bijvoorbeeld als verschrikkelijk voor te stellen wat volkomen onbeduidend is. Èr zijn kinderen, die doodsbenauwd zijn voor hond en kat en paard en koe en wie weet wat al meer. Waarom ? Omdat men er hem bang voor gemaakt heeft, ofwel niets ge-daan heeft om hen van de eenmaal opge-dane vrees te genezen. Hier kan nochtans de school al ingrijpen. Op school vooral leere men het kind het gevaar onder de oogen te zien. Het zal dan van lieverlede de ervaring op-doen, dat van de honderd vermeende gevaren er geen tien werkelijke zijn en voorts van de werkelijke maar hoogst zelden één, wat iets beteekent. Zoo kweekt men menschen, die niet gewoon zijn overal gevaren te zien ; de werkelijke gevaren niet te twerschatten, en bij de waarlijk groote gevaren een koel hoofd en vastberaden wil te bewaren. Zulke menschen kan de maatschappij altoos gebruiken. Zij strekken haar tôt sieraad. Zeden en Gewoonten uit den Vreemde. Een Hongaarsch Doopfeest. In enkele afgelegene gedeelten van Hon-garië, waar de landbouwbevolking door gi-brek aan spoorwegen niet in de gelegen-heid is zonder groote kosten en tijdverlies het moderne leven in de steden te leeren kennen, vindt men nu ook nog bij familie-feesten eigenaardige gebruiken, die den v'reemdeling treffen, omdat zij hem aan ve.halen uit den goeden ouden tijd heriti-neren, en niet minder aan het bijgeloof van vro^gere eeuwen. Zoo lang is het niet geleden, dat iemand in een dorp. van Zuid-tlongarië door een rijken boer uitgenoodigd werd een doopleest in zijnefamilie bij te wonen, en als peter van zijn jongsten zoon op te treden; het feest zou juist om twaalf ure 's middags plaats hebben, maar als peter -werd hij verzocht van 's morgens af te komen. In het voor deze gelegenheid van binnen en van buiten irisch gewitte huis, zag het er dien dag erg feestelijk uit; den geheelen nacht hadden bevriende buurvrouwen dapper in de keuken medegeholpen om vooi de vele gasten een waardig maal toe te bereiden, zoodat het oog zich al dadehjk kon vergasten aan de vele gerechten, die voorloopig nog door elkander op de lange tafels in de ve:schilleride kamers stonden. Bij de komst van den uitgenoodigde vriend-peter, waren reeds twee andere peters en drie meters aanwezig, en het werd hem dan ook al spoedig duidelijk, dat h'j zich vergist had, toen hij meende dat de nieuwgeborene Hongaarsche - wereldburger zijns peters Achttiencie jaargang Zaterdag 21 Februari 1914 N° 16

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De gazet van Ste Mariaburg: Ekeren-Brasschaet appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Ekeren du 1898 au 1933.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes