De gazet van Ste Mariaburg: Ekeren-Brasschaet

832 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Mai. De gazet van Ste Mariaburg: Ekeren-Brasschaet. Accès à 04 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cc0tq5sh41/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GAZET VAN S" MARI ABUSE Weekblad voor Brasschaet-Eeckeren V J Aangesloten bij het Verbond der P< riodische Belgische Nieuwsbleden. Aankondigingen : 10 c.entiemen den regel. Reklamen : "25 » » Nieuws : 50 » » Brieven, aankondiginge . en mededeeMngfen moeten gezonden worden aan de redactie te Ste Mari iburg. ABONNEMENTSPRIJS: ' 2 frank per jaar. ZoncLag ÎO, Maandag-11 en Zondag 17 Mei KERMIS TE Stf MARIABURG BAlL in al de lokalen Mei. Mei- of bloeimaand geldt voor onze gematigde strekenalsdeschoonste maand van het jaar 't Is wel in die maand, dat de natuur haar voile leven ontplooit. Plant en dier en mensch verschijnen als met nieuwe levenssappen toegerust. Heerlijk en frisch is ailes. Waar het oog zich wenden moge, het wordt niet moede zich te ver1 ustiggn in de beschou-wing der kleurenpracht, die bosch en beemd en veld vertoonen. De vogelen heffen in koor hun hoogste jubellied aan ter eere der ontwaakte na.uur. 't Is ailes en overal levenslust en bedrijvigheid De naam Mei is afkomstig van de latijnsche benaming derzelfde maand Majus. Aldus noemden de Romeinen onze schoone bloeimaand, die in hunnen kalender de derde maand van het jaar was. Zij werd Majus genoemd naar de ' godin Maja, die te Rome en elders in Italie vereerd werd als de wasdom schen-kende natuurgodin. Jaarlijks werd haar, opdeeersten dag der naar haar genoemde maand Mei, een varken tenoffer gebracht als symbool der vruchtbaarheid Dat offeren ging met grôote plechtigheid ge-paard en geschiedde in den tempel, die aan de godin was toegewijd Mannen mochten daarbij niet tegenwoordig zijn ; Zelfs was het hun verboden de naam der godin te hooren, veel meer nog dien uit te spreken. Men sprak dan ook nooit over de godin Maja, maar duidde haar altoos âan onder de benaming Bona Dea of Goede Godin Ook de Germanen hadden hun mei-feest. Zij plantten midden in het dorp den meiboom, waarom op den eerstën dag van bloeimaand de gansche bevol-king vol vreugde danste. Ook in latere tijden vindt men nog sporen van die meifeesten in Zweden, Frankrijk en Ierland. Zoo bleef in Schotland tôt op onze dagen het volksgebruik voortbe- staan om op één Mei op een bergtop een groot vuur aan te leggen van dor hout, symbool van den vertrekkenden winter. In Belgisch en Nedsrlandsch Limburg heeft op enkele pla;itsen eveneens een zeer eigenaardige gewoonte weten stand te houden. In den nacht van 3o April worden door een jongen man van het dorp, die als Meikoi ing is aangewezen, aile huwbare docht^rs van de plaats beneden de 20 jaar vefkocht aan de jonge mannen, die daartoe met den Mei-koning op een plaats in het bosch bijeen-komen. De geboden prijzen moeten contant betaald worden De opbrengst dezer eigenaardige veil ng van huwbare jongedochters moet den volgenden Zon-dag in de voornaamste herberg van het dorp verteerd worden Elke jonkman brengt dan het meisje mede, wat hij in den nacht van 3o April heeft gekocht. Dat menige meiliefste de bruid en ver-volgens de vrouw wordt van haren kooper, laatzich begrijpen De meimaand ging ook niet voor het christendom ongemerkt voorbij. In de eerste eeuwen der kerk gold de meitak als symbool van Christus, in wien het leven der genade tôt voile bloei en ont-wikkeling kwam. In latere tijden is men in onze gematigde streken de- meimaand bijzonder gaantoewijdenaande vereering van Maria, de moeder van Christus. En wie een bewijs wil zien, hoediep de Mariavereering bij het katholieke volk s ingeworteld, behoeft slechts een blik te slaan op den berg van groen en bloemen, die gedurende de maand Mei in schier elke katholieke kerk is opgestapeld en waarboven het beeldvan Maria triomfan-telijk uitsteekt. Men ziet, dat de komst der meimaand ten allen tijde met vreugde is begroet geworden en zoo in als buiten de kerk aanleiding was tôt algemeene feest-viering. De dag der tering Men herinnert zich den buiteng'wonen bijval die verleden jaar verworven werd door den Dag der tering, het groot wel iadigheids-feest ingericht door de Antwerpsche provinciale afdeeling van den National 'n bond tôt bestrijding der tuberculose. Dit merkwaardig welgelukken moest het bestuur vian den bond aanzetten om dit jaar nogmaals een dergeliik feest in te richten. Den datum hier van is bepaald op 17 Mei. Men zal nogmaals een fraaie doekspeld te koop stellen. Het zal een klaverblad van vier wezen, waarop rondom de blaadjes een gou-den bandje loopt terwijl in het midden het Loreinsch kruis prijkt. Dit kleinood is wer-kelijk zeer wel gelukt. Op 17 Mei zal de vrijgevige bevolking onzer provincie nogmaals degelegenheid hebben om door een milde gift bij te dragen aan de hulp die jaarlijks hondèrden teringlijders aan den dood ontrukt. Dat eenieder zich vrijgevig toone en het zich als een plicht laat voorstaan het menschlievend werk tôt bestrijding der tering te ondersteunen Want men vergete niet dat ongelukkige teringlijders uit aile gemeenten onzer provincie door de Antwerpsche provinciale afdeeling geholpen worden. Plaatselijk Nieuws. G-eboorte. — Wij hebben het genoegen de gelukkige geboorte van eenen jor gen zoon aan te kondigen bij de echtelingen Mijnheer en Madame G. Van den Bussche-Van den Weyngaert, alhier. De Gazet Van ' Ste Mariaburg biedt de gelukkige ouders een hartelijk proficiat en hare beste wenschen aan. Wielrijdersclub van Ste Mariaburg. — De jaarlijksche algemeene vergadering van verleden Dinsdag is bijzonder wel gelukt. De harkiezing van het oud bestuur en het aanstel-len van den heer B. Vervliet als feestbestuur-der, hadden plaats bij algemeene stemmen. Dinsdag, 17 Mei biedt Madan e Janssens, echtgenoote van onzen heer voorzitter, een Achttiende jaargang Zaterdag 9 Mei 1914 N° 27

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De gazet van Ste Mariaburg: Ekeren-Brasschaet appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Ekeren du 1898 au 1933.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes