De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

648 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3775t3k51j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT 88e faar. Oiîgever G. De Graeve, Genî, Keîelvest, 1 ®. IDE KLEIISTE PATRIOT Donderdag 15 juni 1910. Num. 113 STADSNIEUWS. Klokke Rocland in St-Lievenskollege. Buim dêrtig jaren geieden kionken de galmen %tn Klokke Roeland, van Tinel, voor de eerste feâaal binnen de muren van Gent,ter gelegenheid %stn een feest door den Katbolieken School-iwnaing gegeven. Velen der koorzangers van dat kunstfeest heb-Ken er nu aan gehouden in 't gelid te «taan bij de Baaschap van M. De Sutter.Eere aan hun ! Wat fij toen zongen hebben zij gevoeld en trouw in iras hart bewaard.Daar is een blakend bewijs dat d« ziel van on s volk rerkleefd blijft aan de kunst toc het ware, het schoone en het goede. Het inzicht van de Gentsche Vereeniging voor ïoockunde is, deze verkleefdheid te bewaren en Ibnd haren kring te doen in- en uitgroeien. Om haar kunstleven in te gaau gaf zij vier Éeesterstukken te hooren. Nevens Klokke Roeland,ook Drie Ridders van Tinel, met Éruisstaf-cantate van Bach en Mystieke iêfde van Ryelandt. De koren, op korten tijd flink klaargezet, heb- Èsn de hoogste eer van de concertdagen 10 en Juni. Aan die eer hebben, naast den hoofdbestuur- £, ook de repetitors : jufvrouw Haché en den r Ed. Buj'ck enz., de eerste verdlenste. Aile korea werdea met gevoel en geestdrift «itgevoerd. De ruime zaal van Sint-Lievens-kollege heeft ze daa ook met dankbarea lof begroet en ia, van het slotkoor van Klokke Soeland de herhaling gevraagd. Koorzang heeft tmmers eene betooverende macht op het gemoed ton het volk met zijn hoog en diep toongebied, gn forsche klankkracht, of *ijn fluisterend cht geruisch en honderdvoudig spel in gang, regel, in maat Eene mceilijke maar aangename taak had het «rkest en dat meest waar het als versiering fereedt der solo-stemmen. i)eze taak stond op den voorgrond bij de arias jftn Bach, in de levendige Drie Ridders, de togewekte triomfmarsch en nog meest in de «anzende klankentaal van Mystieke Liefde. De namen dèr kunstzaagers die als solisten Iptraden, waren voldoende om bij het Gentsche pûtliek welkom te zijn. Zeker is 't dat die wel-jiûtagroet op het gelaat te lezen stond. Om de ©nheid der zangvormen, 't gevoel Tan het hart, fe bezieling van hun lied haalden dan de kunst-jSMgers eenen gnllen ea welverdienden biival. ■ ' M. De Sutter is de man om het doel te be-«fciken dat de Vereeniging voor Toonkunde $ het oog heeft, namelijk kunstwerken van iSfeSyphonisch koorgezang uit te voeren. Met zijn eerst ondernomen : Klokke Reeland, heeft hij uitnemend wel gelukt. Het is geaoeg dat zijne zangers en zangeressen zijne leiding trouw, gewillig en edelmoedig blijven volgen, danzullen zij niet af te schjikkeu hebben van de edelste kunstwerken van Bach, Hàndel, Mendelssolm, Tinel, Ryelandt, Eigar en anderen. Daar, hoog op, willen wij. Lukken wij met Gods zegen, dan komen wel eens teruff ée forsche blijde galmen van Klokke Roeland aan de dagen van 10 en 12 Juni 1916, herinneren. H.V.D.W. — Afleoerintr van Vleeschmeel. — Het Land-bouwkomiteit van Oost-Vlaanderen zal Vleeschmeel, bij hoeveelheden van 5 tôt 10 kgr. afleve-ren, Zaterdae aanst., 17 dezer, van 5 tôt 7 ure namiddag, in het « Landbouwershuis », Gouden Leeuwplaats. te Gent, aan de inwoners van stad en voorsteden, voor de voedering van kiekeos, honden of andere dieren waarvoor het hoofd-zakelijk wordt benuttigd. — Prachtduioen. — De eigenaars zijn ver-zocht zoo gauw mogelijk eene storting te doen ▼an 1,85 fr. per duif, voor onkosten vaa onder-houd en voeding hunner opgeslotene dieren. Ten einde het gering getal duiven te kunnea behouden en de onkosten zooveel mogelijk te verminderen,is het komiteit in onderhandelingen getreden, om de overgeschotene duiven ia betere voorwaarden te kunnen huisvesten. —Bericht aan de duioenliefhebbers.—Hangar Casttle line. — Betaling vôôr 18 Juni, of duiven yerbeurd. Zondag 24, van 10 tôt 5 ure, tentoonstelling van ongeringde duiven oia door de eigenaars te kunnen erkend worden. — 't Ilalf-kluitjesiverk. — Opbrengst der 20° lijst, fr. 801.55. De bussen in de koffiehuizen geplaatst, brachten ook eene schoone som op. — Horticultura Belgica W. E. B. — Zondag, 18 Juni, belangrijke vergadering voor de afdee-ling Beirvelde en omliggende gemeenten. Zij zal het betoek ontvangen van den heer algemeecen voorzitter, die benevens gewichtige medçdeelin- §ea aangaaade den gezamentlijken aan- en ver- oop, eene leerrijke voordracht zal geven. Al de leden dezer zoo werkzatne afdeeling, zullen er aan houden tegenwoordig te zijn. De xitting heeft plaats in het lokaal te Beirvelde, bij den heer Gustaaf De Clercq, om 3 1/2 ure. — Apothekersifilde Gent. — Van dienSt op Zondag 18 Juni, voor Geat, Dock, Dampoort en St-Amandsberg, M. Van Bockstaele, Dainpoort-straat, 73. Voor Ledeberg en Gentbrugge, M. Gacong, Kerkstraat, 734, Ledeberg. — Bericht. — De levensbewijzen zullen afge-leverd worden Zaterdag 17 Juni, gemeente-e&derwijzers.Maandag 19 Juni, kas weduwen van Spoor-wegeu en Geldwezen. Dinsdag 20 Juni, kas der andere weduwen. Sospoklnentln^sn. — Maandag namiddag, ten 6 ure stipt, kostelooze koepokinentingen in het Bestendig Policiebureel, Pouillemarkt. — Prp's Adolf Bastin en J. J. Dierman ooor toewijding aan de familie. — De heer Adolf Bastin, industrieel-scheikundige, te Brussel en Mevr. J. J. Diermaa hebben een jaarlijkschen prijs van 300 fr. gesticht als belooning voor den werkjongea of voor het werkmeisje, die bewijs hebben gcleverd van de meeste verknochtheid aaa de familie en tevens van onberispelijk fedrag. De prijs Bastin zal toegekend worden, voor het jaar 1916, aaa eeaen werkjongen, en de prijs Dierman aan een werkmeisje. Men wordt vriendelijk verzocht de personen welke het meest waardig schijnen deze belooning te bekomen, bij het Kollege van Burgemeester en Schepenen, vôôr 15 Juli aan te melden. (Medegedeeld). Fmancieele inlichtingen. Voor inlichtingen over Braziliaansche en Kanadeesohe waarden : Brazil Railways, Port of Para, Port of Havana, enz.; Inkasseering en inlichtingen over koepons : Kas dsr Eigenaars, Russische, Japansche, Argentijnsctie, Nijverheidswaarden, enz., wendt U tôt G. WTTERWULGHE, aangenomen wissel-agent, 89, Coupure, linker oever, dicht bij de «RefugeSte-Marie», Gant. 7218 STERFGEVALLEN. Wij vernemen het overlijden van den eerwaar-dten heer Emiel-Jozef Van Wesemael, godvruch-Og in den Heer ontslapen te Belcele,denl2Juni. Hij werd geborea te Schoonaarde, den t4 Mei 1855. Hîj was opvolgentlijk onderpastoor te Kalken en Sint-Pieters (Gent), pastoor op 't H. Hart (St-Amandsberg), te Wachtebeke en te Temsche. De plechtige begrafenis zal plaats hebben in de parochiale kerk te Belcele, Vrijdag, 16 Juni, om 10 ure. In de Vereenigde Stàten. De preaidentaverfalezing. De dagorde door het Nationaal-Republikeinsch konveat te Chicago aangenomen, en waarin de grondslagen der kiespropaganda worden ver- MENGELWERK.-15 Juni 1916. 3< tr Scheimsche Liefde Al. Jufvrouw Eorringrer was eene verzame-|S«rster ea kenster van kruiden. Zij leefde m ket voor hxar onwankelbaar geloof, dat IHe îiekten en kwalen der wereld door hare guiden konden genezen worden, en dat hij Pœ het heulsap weet te bereiden, dat er in Mpsderden planten is te vinden, tôt de .ftwtste weldoeners der menschheid behoort. !Die ovei tuigiDg had er haar toegebracht, winkel op te zetten, waar aile mogelijke «Niden te krijgen waren, en de plaats, ^Pette zij voor het drijven van haai nering fSkozer. had, was Chelsea. ^ In dat district had zij een huis gehuurd, $ „..*e8cnover het hospitaal en in de onmid-jHlijke nabijheid van het instituut van la4y pcarditte. Natuurlijk waren lady Scardale en Jufvr. ë2!.rcger Broote vriendinnen. Het zou voor goy Scardale geen het minste verschil gt-^a, , hebben of Jufvr. Borringer «So l^nkel had gehad of niet. t Lady Scardale was een democrate in de 1 praktijk zoowel als in hare theorieën, en zi; zou even gretig het gezelschap van eer schoorsteenvager gezocht hebben, als di< schoorsteenvager haar de middelen aan d< hand had gedaan om verbeteringen te bren-gen in het bouwen van «choorsteenea vooi de huizen der armen. Elke botanist, die den winkel binnentrad, zou terstond geroken hebben, dat in som-mige laden kleurlooze kruiden lagen, die in de hitte der tropische zon waren gearoogd. Hettropische element in dit Engelsche herbarium was niet moeilijk te verklaren voor ieder die iets van de levensgeschiedenis der winkelierster kende. Dit element werd er aan toegevoegd door den schoonbroeder van Jufvr. Borringer, Hiram Borringer, die als matroos de ruime zee had gekozen. Die Hiram had ook zijnen roman gehad. Toen jufvrouw Borringer nog Suzanna Garnell es de schoone aochter van eenen heereboer in Surrey was, woonden er dicht de pachthoeve van haar vader twee brcers, Andries en Hiram Borringer.' Andries, de oudste, was een stilie, solide - jtngen, traag van geest en heperkt vaa ver-«and, maar wat hij leerde, leerde bij goed, : «b wat hu wist, vist hij uitstekend. .. De jongste, Hirain, was een vlugge, leTen- msmmmmmmBmmamKmamamtmm■■ mu n i itwwwiiHBi I dige knaap, misschien wel wat al te vroo-t lijk, een held bij aile landelijka feesten en s een sportman bij uitnemendheid. Het zou niet meer dan natuurlijk geweest zijn dat het meisje op den jongste was ver-liefd, doch Suzanna was een verstandig nadenkend meisje. De oudere en stillere viel meer in haren smaak,iets wat Andries zeer verblijdde.maar Hiram bitter wanhopig maakte. Op zekeren zomeravond, toen Hiram over het tuinhekken geleund, met Suzanna stond te praten, vroeg hij hare hand, maar hij moest tôt zijne verbazing en Smart hooren, dat zij het jawoovd reeds aan zijnen broeder Andries had gegeven. •—Is er geen hoop voor mi;? vroeg hij woest. — Neen, antwoordde zij. Toen zegde hij haar droevig vaarwel. — Ikga van hier weg, zegde hij. Ik kan hier niet blijven wonen. Ik zal beproeven of ik het ergens anders kan aithouden. Hij drukte haar de hand en vertrok. In vijftien jaren zag zij hem niet terug. Hiram had een klein kapitaaltje, dat hij meenam. Hij li«t eenen brief aan 2ija broedef achtcr, waarin hij hem zegde dat hij van plan was zijn geluk in den vreemde te gaan beproeven. . {Wordt voortgezet). «.» «uni i»to. rmm. 113 ■"■■■>«»■ 1 11 ||i (■! 111 ornmmm metd, staat de waarborg voor di« recbten der Amerikanen ia liet bianea- en het baitealaad, te lana en ter zee. het: ^ecschen den vrede der gerechtigheid en vaa het recht, en zijn voor de op.echte machtnemiag vaa gerechte en eerlijke neutralxtejt tegenover de oorlogvoerende ia dea Krooten Europeeschen krijg. 'J moeten al onze plichten ver vu Ken ets gesteia zyn op al onze rechten als ueutralea z°nder vrees en zonder partijdigheid. Wy zijn verder voor eene vredelievendo oplossing van internationale striidvragen en verklaren ons tôt dat doel voor de instsliinfir van een internationaal scheidsgerecht. » Het verkiezingprogramma der proîressisten-party van Roosevelt, omvat ia wezâalijkîieid, dezelfde gedachten. J * Duitsche berichten Van liet Groot HoofdkwartSer» Wesîelîjk krljgstoaneel. BERLIJN, 13 Juni ('s middags . — Tegen een deel onzer nieuw veroverde stellingen op de hoogten ten zuid-oosten van Ieperen,"hebben de .biigelscjien, sedert dezea morgead, eelokali* seerde aanvallen begonnen. , Aan den rechter oerer des Maas aebben wij onze limen verder vooruifgebrach: op da twcd hemngen der glooiïng welke zich u.ts'rekt tôt voorbij het fort van Douaumoat ia de richtina van het zuid-westen. ^^^Oostelîjk krîlnstooneeî, BERLIJN, 13 Juni, 's middags, — Aan de Lmna, ten Z.-O. van Dubena, heeft het vuur onzer batterijen eene brigade Russische ruiterij verspreid. Ten N.-O. van Baranovitschi heeft de vyandelijke artillerie meer bedrii+igheid aan den dag gelegd. Ten Oosten van Crzevlovka aaa de Slrypa, heeft het leger van graaf Bothmsr, vîjaadeliike aanvallen reddeloos afgeslagen. Nabij Podhajcs werd een Russisch vliegtuiz, tijdens een luchtgevecht.neergehaald door èenea Duitschen luchtschipper. De loods sn de ver* kenner, deze een Fransch officier, Wïidsa krijgs,« gevangen gemaakt. Het vliegtuig werd buit gemaakil Balkaniseh oorlogsterreîn. BERLIJN, 13 Juni, 's middags, — Geen hoc-genaamd nieuws. Officieele Oostenrijksche bsnchtefi WEENEN, 13 Juni, 's middags, Russiseh krifgstooneel. Aan den- Pruth, ten Zuiden vaa Boiaa, werd een Russische aanval afgeslage-. Russische ruiterij heeft hare infrede gedaaa tîZadagora, te Snyatin en te Horodeuka. Verscheidene Russische voor'.i;tï*.ootea zija mislukt te Bourkanou aan de Strypa Ten Noord-Westen van Taraopoi vechtea onze troepen zonder zich esnea oogenblik rusl te euaaen. Een Russische aanval te Sapaa^v is aislukt onder het vuur onzer artillerie. Ten Zuid-Westen van Dubno, àebbaa wij de yijandelijke ruiterij elementen afgesiagen. In Volhynie, heeft de vijandeli:ka ruiterij het gewest van Torczijn bereikt. Behaix^a dat feit heerscht de kalmte grootendeels overal. Te Sogul op den Styr heeft de Tijand troepea tôt den aanval uitgezonden. Dezaa werdea evenwel afgeslagen. Aile pogingea ora dea stroom te Kolki over te steken, zijn mislukt. Het getal krijgsgevangea gemaakiâ soidaten, héeft het cijfer 20U0 bereikt. Italiaans&h kpîjgstooneel. Aan het front tusschen la Breata en de Adige, evenals in de Dolomiten hebbea er bij vlagea «eer drukke artilleriegevechten ?Iaatâ gehad zoodra de luchtgesteltenis het toe'ie^ De ltalianen hebben hunno ijdïte aanvals-pogingen op verscheidene punten lfernieuwd. Lu chtgebeurtenissen » 1V De« 12 Juni, 's morgends, ziPn drie vt^adelijk» . ^torpiljeurs m de haveti faxeazo gei-ansea ; >4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes