De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

243 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Decembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 08 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x25b00q3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ar £££-"■• li'il0 .v»*. *£*»' on.*! »B.» «aoafe**** «ara wj_iié> «ua «M-» MH «.it» v"~ ——— ■ Rïsie.239 S3« taar. €.!>»Sraevô,fvsieïvesî.BS D5 KLEIMB PATRSOT Donderdag ® Peeember 1917. Prjfs 8 eenflemôia TIST ^XJSTiA.X^TID Êaier^asndaaieuweSïïissiaohsïegaerlss BER'LÎJN, 4 December. — De Rusatecûe draad'roozè te- cgiaatstatie van Zarskoje Se!o verzond op 2 December 's r.apiiddags den volgeadeu draadloozen telegiàxn : Aan atien ! Gisier, 1 December bezocht generaal johnston, hcofd van het Amerikaansche Gezantfchap, kameraad Trotzki in het Smolny-instituut. De generaal verklaarde, dat hij, voor den oogenblik nog niet kon Epreken in den naam der Amerikaar.sche regeering, daar het gezag van dea îaad nog niet erkend is. lîij echtei gekomea om verbinding aan te knoo-pen, den toestand op te klaren en m i s ver-grand uit den weg te ruimen. Generaal Johnston vroeg oî de nieuwe regeering zin-r.ens ia den oorlog gemeenschappelijk met hare bondgenooten te vereffeaen. De generaal was gedacht dat de Bondgenooten op 2 December nauwelijks aan de onderhande-îinsen zouden kunnen deelnemen. Kameraad Trotzki gaf den generaal in koite woorden apheldering nopens de poli-tiek van den Raad in den strijd om den «Igemeeneu vrede. Op een punt legde de voikslcommissans voor buitenlandsche zakeu bijzondet ge-wicht, uamelijk op de openbare bespreking van aile voorkomer.de oiidçrbande.ingen. Da Bondgenooten kunnen dan de ontwikke-ling der vredescadeihandelingen volgen en dusvoigeas zich teu atien tijae in een later îjjdp&rk bij'de onderhaudelingen aansluiten. Get.eraai Johnson vroeg of iiii dat a it-woord aan zij ne regeericg moeht overmaken en veildaarde ten blotte : De tijd van verset canteekenen en bedieigen tegen den Raad is vosrbij, indien deze tijd ooit bestaan heeft. Verder vvceg de generaal, of de volks-kcmmissaiis aandrosg op eene verklaring over da \oo!gekomene tusschengevaUen (aanteekehingen vao verzet van_ onder-hçcricien der Amerikaansche militaire kom-cissie).Kameraad Tiotzki verklaarde, dat de pleegvormen der zaak zond'er bëlaug zijn en opge'ost door de verklaring van den generaal dat « de tijd der bedreigingen en vefzetaatiteekening tegen de Macht van den Raad voorbij is ». Aaa fest front. Volgçns ee-n bericht aan de « Daily Mail » oit Si-Petersburg wordt de toestand aan fcet Russisch front katastrofaat. Indien het ieger geer.e bevoonading krijgt, zaî het, zoader wapenstilslat-d of vrede af te wach-ten raar huis gsan. Volgens de « Djen » zijn de troepen van Moij).ovvreeds saar hunne hardsteden terug-gekeeid. 40.000 weiklieden zouden eveneens i;aar hunne dorpen weergekeerd zijn. Wearscà-awingon BERN, 4 December. — Trotzki zond aun de Amerikaaniche en Eransche militaiie getokaachtigden brievea van waarschu-wing, daar zij den afgestelden generaal Duchonin willen aanzetten tôt ee:ie po'iitiek d;e gansch tegeustrijdig is met de politiek der M-aximalistische regeering. Trot«ki verklaarde in zijn schrijven, dat de-toestand daardoor geschapen, onhoud-baar is, en dateike verdete voetstap in d en zin dea militaire gevoimachtigden, onver-Ciijdelijk verwikkehngen van ernstigen aard zou ca zich slepen. Hst lsgsr voor flea vrsSe. BERN, 4 Jjeccmber. — De Russische lîîedewerker van de « Berner Bund » meldt: Twaalf legers staande aan het 1600 ki!o-sneiers lange Russisch front hebben zich met de formuul « Viede » zonder aanhech-titigen of scJïadeloosstelling t'abkoo:d ver-klaard, alsook het Kaukasusfi ont. Volgens Ruszkoje Slowo stemden 90 ten honderd van aesoldaten bij de verkiezingder grond-■ wetgevende vergad«ring, voor de ïoeiaiisten. Btalmte is Sî-ffstersburg1. BERN, 4 December. — De Berner Bund ïneldî : Naar de uns in den laatsten tijd toegekomen berickten, heerscht in Sint-Petersbuig sedert eerJge dagen volledige tuât en orde. De Raad der zaakgelabtigden van het volk had de strengste maatregelen genomen, om aile tegen-revolutie in den kieai (e versmachte». De Roode Gaide zcgt voor de handhaving der orde. Zelfs diefsfalien vvorden niet meer gepîeegd. De vreemdeliisgen zijn volkomen veiiig. De leventmiddeieatoevoer werd vol-ledig geiege'd. De met levensmiddelen be-laden wagens worden in beslag genomen en de woekeraars aangehouden. Wat Sost âoila^aia ? LONDEN, 4 Decembçr. — De « Times » meld: De Roemeensche geiaa.t verklaart dat het voor Roemenië oamôgëlijk is den oorlog vooit te zetten, daar de Duitsche-Russische vredesverhandelingen begonnen zijn. « Morningpost » meldfc uit St-Petersburg : De A. en de S. raad liet door per draadloos telegram een oproep doeu aan het ver-boaden Roemeeusch leger, waarbij dadelijk cei? wapenstilstaad v/ordt gevorderd. De Roemeensc^s gezant heeft St-Peters-buig niet verlaten. Hij had in opdracht zsjner regeering besprekingea met de Maximalisten. ©sasraaî Bnolionla gesa^uvaîâ. BERLIJN, 4 December. — Krylenko is Maandag, als oppsrbevelhebber in het Russische hoofdkwartier aa>-gekomen. Bij de gevechten aldaar isde vroegere opperbevel-hebber, generaal Duchonin gesneuveld. Da aiaolit dar Van bijzondere Russische zijde wordt aan den Berner Bund pemeld : De Maximalisten bescbikken in de Russische provinciën over eea net van revolutionaire organisatiss dat in den laatstverloopea tijd buitengewoon aangroeide. De Maximaiisten beheerschen thans 39 •groote Russische steden, evenals al do Siberische en Mandjoerische steden. De meerderheid der spoorwegarbeiders en der nijverheidswerklieden staat thans de Maximalisten ter ztjde. De telegraaf-beambten en de besmbten van eenige ministeries vol-harden evéUv/el nog in hunne staking. Bo Eussisélia gsbsims vsïdfagss STOCKHOLM. 23 Novecaber. —-Van de door de re^eertas der Bolschesyiki beker.d,e!naa;to gekeime d kuraentesu, werdea de volgenâc uit-vosrig- iaedar;a<îe®ld : ïn do eersts plaats werd in de 'Pre ^éa» eeE %kte ovtr^oaotae i dat in het blad aïs opschrift di«a^t : Ovareenkomat over Konïtaatinapel ea de So&t (esne inliohting;.Den 19 Feâruari (1 Maart) 1915 overhaadi^de da miaîst«r \a,a buitsahudsche zakea aan den Fran-sch»n en Ï£i>4e;seh«|i gezant eea rceaicrandam, waarin als -Wïntc'se'ijk doel werd -ngtfgeven, dat a's gevolg van dea huidi^en jorlos da vol-gende gebisden aan Rusland zouden overgelafen worden : de stad Konstantinopel, da westkust van den Baipborus tôt den Samanarivier en de later nader te bepal«n puntau aaa Ismid Sund, de eilund^n lit de zee der Marmara en de eilaa-den îmb os en Teaedos. De bijzondere voorrecbien van Frankrijk en EngcUud bianen deze gobiodan zudeii onaan-gero ri blijven. Zoowel Fra.jkr,ji gaven be-reUïwi ligtieid to kennen, onzo als we;uchelijk aaagctoonde doeleindtn aaa te nerneu ondar voorwaarde dat d ; oorlo,' gelukk g eindi^t en dat eene hee'e reeks Fraabcha e 1 Engalsche voarwaaidan aangsnornsa worden die deeîs bstrekkia^ hadieu op gebie ! in Osiuanische rijk en deeîs ep aniere gebied.ii. Voor zoaver zy Turiije golden warsa de^.a gebiedsn de vol-genJea : Konstantinopel werd als eene vrijhavan aangedui i voor den doorvoer van waren welke nocli vaa Ruslcnd komen ncc'i va>i Kusland uitgaia en handeksehe)>eii zull.:a vrije vaari door do Sont heb&en. En;elaud ei t'rankrij-t zullea in Adriatiseh-Xurkije rechtea toegekead wordeo, dW~. door eaae afzondeïlrjke overeea-koxnst met Fraakrijk r.ade;' te bepalen zijn. De heilixo Statea der Mahoasedaaen ea Ara-biîren zult»u een oraftiar.ktlijken Mahomo-dattnscVien str'at v*raaer?. De door de Etigeiscii-RussLch ovoreeckoiEst van 1907 neutrat.; zone in Perzië zal aaa de Engelscha te'aagen toe^e-voegd rrordon. Da Russische regeering die ia princisp ersrende dat deze ciachea mosstaa inge-willigcl wsriin, maakte aochtans eînijf voorbe-houd. In de feepaîisg o.:z.;r weaschen aangaande de heili^e Staten d>r Mahoineiauen mo:st onmiidcltjk oit'iemïakt worden, of deze Shtaa oader Turksclii beheer b:ijven en of da Sultan verder het kalifaat zat behouden, ofwel dat men ceu aiîuw p**fhankelijk rij'c wil vormea. Naar onze îacesisg is het wecscheltjk drt het kaiifaat van hst rijk afgerukt worde. la ielar geval meetsn de bedevaarten naar de heilige staten vrij BlijTen. Ruslaad is het ciairop eeua de neutra*« zsne ia Perzië als onder En«elaad's belaugep (e erkeaaen, stelde ech er de voor-waarde dat «Je cebiedea der steden Ispâhan en Jesdaaaa fluslafed toegevoeid worden en d-.\t een de;l der nsutrale zone, die als een detl der Russisch# ea Afghaalsche grens is iagescjiraven ea de greazen van Ruslaad nabij Se^ofart nadert, a'an het Russisch belangengebied zou toegevoegd wordea. De Rnssiîche regeerin? acht het ook goed dat buiteadien terzelfdertijd eea besluit «enomaâ worde over het aan Rus'aad greazem'e r,oorde-lijk Afghanistan ia de richtiasf van dj door de regeering geaite wenschea op da oaderbaadsi-liagen van 1914. Na het ii&rijpen van Italië aam ook Italië oaze voorstellan aan oadex voorbe-houd dat de oorlog gelukkii zou eindigea ea dat F— do weaschen van Italië ia het algem^en in het Oostea zouden goodkeuving vinden en dat wa de oiï3 toekomende Italiatinsene gebieden deaaffde reohten zoadea er'keaûea ala Ffankriiij en Eagelaud. (Vervoïgt). .«i.i ji - ■ ' ■ «»— i3sr Bira-ÊîLJkisriD Esne verstandlge Eagôfseîiô stem Hsaâ'jraoa ovar clsabrlal van LanaâownQ BERN, 4 December. — Do Engelsche arbei-ders laider Headersoa, verklaarde zich aan eeaea korrespoadeat van da « Dady News » ten hoog"î:e verheugd over den brief vaa Laas-dowae ; hij vermeende dat dezslve op zijaen tijd gekomea is en beval aan dat de maanen van het pub'iek laven, die gelijltaardige inzichtea heb-bea, zouden samsaspanaen en eene welwillenda drukki-'g zouden uitoefenen op de opsabare meeaiag, ten einde eeaen toestand in 't levea te ■reepen, waar de regeering wellicht zou vsiilen georuik vaa makea. _ Henderscn sprak opnieuw de hoop uit, dat de Eogelsche rsgetriag hare huidijo krijgs-doeleiaden zou doen kînnen, en niot zou wacn-tea tôt dat Amtrika de gçlegenheid geh vd hebba dezelfde bittero end^rviadia^ea opte doen als d s Bondgenooten, Wdson wil bui'.ea tvvijfel thaas dea vrede, zooals in 1910. De voikerenvrede l au voorzektir ook aadera bijgevo'.:rd worden als dcor koacentrearing vaa ailes op de militarie stratégie. Ilendersoa kw«m er tegen op dat geeae pogiag zou mogeu gadaaa wordea tet eene bevreiigende overeoakomst, to'dat de partijjangors der Kaock out-richtiag bavredigd w<zen. il-adersou verhoopt ten, slotto dat Lansdowne zijaezoo opmerkens'>vaar-dig begoansn b-îinoeiia^en moge voortzetten. 2ij do Siigslsshs arbsiâors^laa. BERNE, 0 D.,c:aiber. — Op de jasrlijksclie 4'gstaaene vergadsria.? d r Loadea^chs Labour-p'.rtij, die 2?5,W0 leden telt, gehouden op 5i4 November in de Essenhalle, lag oena dagords voor dîn oamiddeliijken vieis voors elleade. Het voorsfel vaa eencn afgevaardigie daaroTer zoadar beaprefeing tôt de dagorde over te g tan v/erd met 19J s'e;n;aea tegen 130 aangepomea. De stsrkp miadarhçïd laat het toecemea vast-steîlea vaa het vredesverlaagea van de Engelsche werkliedeaklaî. Ramsay Mac Doaald vroeg in eene re3a-voeriniT gehoudea op 21 November in Derby de toelatiag der Werkliedenpsrtij an de kerk op d» toekomst^o vrodesoaderhandelingeaçn voarde aaa dat de vrede eveagoei moet geslotea wor-dsn tusscheu<ie raaanea die ia het zweet hups aaagazichts v/erkten, als tusschen de gekrooaâa hooidea ea met goudbestikto diplomaten. De re^enaar eischte ean onvoerwa-ardeltik vrij België, terwijl Elzas-Lorreiasa het recht zou toe jekead worden over zijn eigea lot te beschikken. Bs « Da'y Ho-sra » over Glaaiîaosau. De « Daily News » van Londca kondi.et een artikfil af vaa hiten hoofdjps'ellrr Gardlner, oader het opschrift: « Waaroai strij ka wij dan?» dat eene opmericenswaardige tigeastelling is van de ïieaswijze vaa Clcmaaceaa. Hij zîgt dit de Boadgcaootsa Strijden, ofwsl met WiUoa voor eeaen boad der voikeren, ofwel m«t Ciemsacsau voor eanen buiteaslulteadea vrede, ea bij gevolg lanss dea eanen of dea arukr^n kaat rnae ea bss'issea. Clemenceau wei^ert een ta voikeriaboad oij te tredea, w^ar Du tschland dssl van maakt. Het gevolj djarvaa zal zijn d it men tegen het Duitsche vo^k, dat ook na eene overwinniag Eût r?rnUtigd kan worden eensa s erkea inach-tanbond m*et oprichiea, ea het oraraigïn vaa vijandea tôt aaa do taadea gewapead, zijn eivonotnlîch leven ic'aado to-abren^su e.i het aitslui sa van de wereldmarktea, tetwijl Duitschkad er all&ta zal op uit zija, zijaehaa-deisvrij'aeW wtsr te krijgen e:: wraak te nemea. Dat baiiilli «at meth.t sluiten vaa dea vrede niet de tijd zou aatbrekea van wedaropbouw der wercM, maar vaa voorberaidiag tôt dea eeistkomeadsa wereldoorlog. De weg door Wilson nangewezen die door al wie genoe^r iieeft vaa het b.o^dvergietou moet goedseieutd worden, leidt tôt dsu velkaren-bond.Wdson is niet ia dea oorlog ge'.reden uit lust tôt bloïdvergieten, maar om hst schip der measch^o d i» een nieuvy vaarwa'er ta stuïë"n, ea do viees ditandgrs geheel het erfdeel via Amerika, dâ « Pax Ain-aiicana ;> door den btood-s'roora zou verzwoigen wordea. Da « Pax Americana, » bood voor dea oorlog het eeaijj'e schouvv'spel dat eea groat aantal vrije land«n va>n da Kaaadeesche zeî tôt de kaap Hora, zonder militaire orgaaisatio, zonder beroeps-sokiaten, zoader v«rat«rk:e grenzea, zoaderr ,f,e-hei ne diplomatie met elkander kondea leven. Wilsen streeft eruaar aan gausc'a de wcreid die « Pix Atnericaaa » te schenkeo, nameli|k naareeue wereldvredo die het militarismas ter-z jde stelt ea het îecht de plàats der miehtdoet inr.emea. De reievoering vaa Clemenceau, die aan het Duitsche volk duidelijk zegt, dat het buitea hot militaristisch stelsel geeae hoop ea geene toe-komst heeft, maakt da wesfuiming dripgead aoodzakelijk d«r verwaring die onder de Bond-geaooten hesrscht nopens de ooilogsdceleisden. Indien Clemencsau's afwijziag vin eeaen MENGELWERK.—6 December 1917. 73 GESCHONDEN EER. Van de rnst mos begroeide eiker.baak naast de pooit in het hek stond Herzberg op, die hier op den prias gewacht had ; hij Echteod vlug achter Allain aan, die zich naar de diepei gelegen schaduwiijke lauen wendde. — Uvse Hoogheid heb ik sedert een uur gezocht, begon hij eindelijk, het somber gepeins, van Carolath ondei btekend. — Mij — waa:om ? —Ik wilde niij verstouten.U we Hoogheid eenige nieuw.-jes voor te leggen.die u o.nge-twijteld zullen interesseereu : het betreft... . Ik Len niet in eene stemming om nieuwsjes aan te hooren. Een andermaal, Ceste Herzberg ! T,11^ ^etteft de Weddings, Hoogheid! « .j j3 Kende hij het tooverwoord, waarmee Sîj cen prtns boeien kon, Iiad Herzberg het juiste getroffen. — Wat is daarmee ? U we Hoogheid hetinnert zich nog het gesprek van onlangs, over Darling en zija £0011, — Ja, ik weet het, verder I S" Dicû zooil lieb ik weteu te vinden. Het vermogen van Darling heeft de weduwç Wedding voor zich behouden en den kleinet; Darling sonder naatn aan een knecht tei opvoeding o^ergege^en. Ile heb rsauwkeu-rige inlichtingeri ingewoanen — zelfs naai Mongelore en Goa geschreven ; hier zijn de betrefïeude papieren ; wil Uv/e Hoogheid zoo goed zijn ze ia te zieri ? — Ik geloof van hetonrecht der Weddings geen woord. De prins hief afwerend de hand op. Wâarom legt gij zoo'n ongewone belangstelling voor de Darlings aan den dagr —• Niet voor de Darlings, doch voor de Vvreddings ! Ik haat de geheele familie en zal ze ten gronde richten. Plier in mijne handen ia het bevvijs. — Geef hier! Carolathverschooteensklapj van kleur bij de van haat gloeiende woorden van Herzbarg1, Hij kesk vluchtig de papieren door ; — toen hij ze na eenige minuten teruggaf, sprak hij koel : Toch kan ik er niet aan gelooven. — Uwe Hoogheid zei zelf, dat Darling de meest geldige legitimatiepapieren in de k'.eeding van den knaap verborgen had. — Dat weet ik wel ; ik betwijfel siechts, zoo die jongen bestaat of hij Darling'a zoon is. — En wanneer ik Uwe Hoogheid de kleeding en de bedoeide papieren verschaf ? Een oogeubiik aat zelde de prins, toea zei : hij : Doe dat ! Stel ailes in het werk, om de identiteit vaa dea knaap vast te stellen ; niemand zal het u meer dank weteu dan mevrouw Wedding, opdat eindelijk die hateîijke praatjes verstommea ! Vergeet i intusschen niet, dat freule Wedding mijn verloofde is, en ik zeker niet vaa ztn bsn ijdel e;cbabbel over haren naam strafïeloos aan te hooren. •— Uw verloofde, uw verloofde, Hoogheid ? Ondanks ailes ? De gevolmachtigde was buiten zich zelven vaa vetbazing. — Ondanks dat, zei Carolath, op het papier in Herzberg's hand wijzend. Deze laatste stond nog altijd met open mond den prins na te staren. Dat had ik niet vermoed, mompelde hij eindelijk, niet kunnen vermoeden, maar mijn wraak geef ik niet op. De dochier van Wedding mijn vorstin ? ! Hoho ! Hij lachte schril. Prins Allain zat reeds een geruimen tijd op de marmeren bank. 't Schtjnt mij toe, dat er nog een harde strijd gestreden, nog groote moeilijkheden opgelost moeten worden, sprak hij bij zichzelven. Ean zorg-volle plooi lag op zijn voorhoofd. Waar zou toch dat enzalige geiucht vandaan komen ? Hij sprong haastig op. In de tegenover liggende laan was het jonge meisje zicht-baar geworden. Hij snelde op haar toe en leidde haar langza&ia naar de bank. ■>ww.niiyn.iH-m.uWT»iiil.i|i.Wi.i.i|i«»|il III I Ml .m I volkerenbond de hoe'tsfeen moest worden va» de politiek dar Enteute'VIo?endhedan, daa mçt'ê'i de oorlog tôt den laatîten akt vaa het trourspeï •voortgaaa ; indien iategendeel ean Volksr'ea-boad tôt stand kwams, dan moet men dat laide verkoadigaa, dan raoaten ook da oaiiogs-voerinff, de vredes /oorstellea en do toekomeada ekonoaiischa poUtiek dar Boadgenootea ea hunne stellia.j;neaiiag tegenover het Pruisiscîi steUel van den eenen kaat, te<eaover het Duitsche volk van dea aadereu kaat, daaraïada iE overeensteaimia? gébracht wordea. âa^uith voor eeaea vrade bij ovsraeakomsê. De « Daily Mail » behslst eene aaaduiding over eeae do:r Asquith gevorckrdo' Engelscha bewegias; tea gtias e vaa eanea vre !e doo.C overceiikotnst. Het blad kindigt een tele-jrarn af uit Toronto en haalt daarin de « Fin.'.ccial Post » vaa die stad aaa, die verklaart dat Lloyd Georreen lord No theliffe esne b-weging vaa Asqaitli g'ieid voor eenen vrede bij orereea-komst, beîirijden. Het blad bezwsert daa de koloaiëa door hei zsnden vaa grschikta mannen ea dosr eeao krachtiga propaganda voor den oorlog ze (dis bewegiag) tôt bezianing to breagen. Da Eatsnt'-konfer scie t® Parijs.' PAR1JS, 4 Dec. — Ten opziea der baïonua^ Russisch-Duitscha wapeastil tand<ouderhaada-lingeti zstto de Eatente-konferencie ta Parija,1 dia Zonda?, zooals eerst was voor^aaoaiêa hara zittiag sluitea moe3t, de besprekingea voortJ Zoadag vconniddag had esn miaisterriad plaats' t ter voorbereiding vaa dea krijgsraai van Versailles.De Kola. Zei t un? verneemt van ds Zwitser* sche greazea : Voigens dea Echo de Paris zou; de Entente-konferencie h tar wtrk als krijgs* kommissis Dinsdag avond eiadigen. De bespre-kingaa zullen dan ia Versailles wordea voort-gezet. Daat het iavoeren van «en enkelalgameaa opp'.'i-kommaado tegea''anlingeu ontoioet, schijnt er daar niet ve der over gesproken te wôrlea. Mea wil bevveren dit er voor wat aangant de eeaheid der haadslingea toch eea groota stap werd vooruit gedaaa. iiïîÏGiiTÎÊ'ms hèè v^ïî lîof G?osî Bâofdkwaiils} BERLIJN, 4 December. Westîî5;jk Isplasîîîsnee!» Legergroup o in oeldmstarschalfc kvoonprlût Rupprccht oan Deleren. Op het V-aandersche fron^ steeg het vuur van *'s middags tu«schen Poelkapelle en Gheluvelt tôt groote heftîgheid. In ver» scheidene golvingen viel Eagelsch voatvolk ten Noorden van Gheluvelt aaa. In vuur en tegenstost werd zij afgeslagen. In den Noordelijkeu sektor van het s!ag-veld bij Cambrai was de kanonaenbedrijvt?-heid tusschen Inchy en Bourloa tijdelijk levendig. Kleiae voorveld gevechten liepen gelukkig af. lu de Zuidelijka sektors duur-den den da-ç door tusschen Marcoing en de baau van Peronne naar Kamerijk, plaatse-lijke zeer heftige gevechten. Er oavermijdeltjk op losgiaande met haad-granaten eu bajoaet ontrukten onze troepen aan de Engelschen taai verdedigde stukken loo pgrachten. Bauensche namen stormendeihand het dorp La Vacquerie en behielden het tesr^n meervoudtge Eugelsche tegenaanvallen. Wi namen meer dan 500 krijgsgevangenen. Legerfront oan den Duitsclun kroonprin». De oaderhandelingen over den wapeu-stilstand voor het Russisch front zija begonnen. Kaoeâoaiaoli froaî. Niets bijzonders. Itaîiaannoh froat : Bij heider weer was de kanonnenbadrij-vigheid in eenen afzo iderlijkea sektor_ levendiger dan de vorige dagen. De 1° Gen. Kw. Ludendorff. oî? zmys. Da vsrssbrpts daikboo^n-oorîo^' BERLIJN, 3 December. — Door onze duikbooten werden in het Kanaal en het kanaal van Bristol, wederom drie stoom-booten en twee zeilschepea vernield. Onder de gezonken sc'aepen bevonden zich da E igelsche zailers » Robert Brown » en « Minnie Coals » de laatste geladen met 190 ton pelc op weg vaa Lancaster naar St-Malo. Deze stoombooten waren allen geladen. Oosienrijksch-iîaliaansohs Oorlog JialiaaasoU barioht. ROME,3 December.—Van de hoogvlakta vao Aûago tôt aan de beneden Piave werd het artillerievuurmet groote hevigheidvoort-gezet. Betrekkelijk vijandelijke afdeelingqn,, die na hevig trommelvuur, aan de Meletta onze stellingeu poogden tenaderen, werden op de vlucht geslagen. In den omtiekvaîii Pertica had een onzer afdeelingen door ver-rassing de hoogte 1549 gewonnen, dat ddbrj die bezettiag niet kon gehoudea wotden,| vermits zij gedurig aan hevig koncentreer-1 vuur was blootgesteld. Oorlog ia Btlgia oa ia Fraakdjk. Fraasoîie bariobtea. PARIJS, 3 December. — la da s'raek van St-Quentia, ten N?;orden vaa het Fosseabosch, hebben do vijandelijke troepsn haadgrepaa ba-s wtr-stelligd, gericat tegen de kleiae postea onzer linte ; die handgrepen bleven evenweï' zoader voordeeligen uitslag voor hen. Tusschea de MLtte, en da Aisne, in de streek ten Oosten van Reiras en aan den rechter oeverl lier Maas is het artilleriegevecht's nachts tama-r lijk geweîdig geweest. Bij poozen afgebroken kanoavuur op het o*eri«evaa het front. PARIJS, 4 December. — Groote bedrijvig», heid der artillerie in eeaiga sektorà ten Noorden, van dea Damenweg. Bij poozea afgebrokea kaaongesohut aan dea rechteroever der Maas. In Wœvre, na een geweldig bombardement» heeft de vijand eeaen aaaval bewerkstelligd-tegen onze stellingen tea Noorden van Flirey. Onze geschutvurea hebben de aaavalleis afgeslagen en hua groote verliezen berokkend. Krijgsgevangeaea zija in once handen gebleveo. In de Vogeezen is eeno poging tôt handgreen tegen de kleine postea ia do violustreek vol* komen mielukt. Over al elder* kalme dag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes