De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

411 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 16 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26rr7m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE G EK TE El Mil - DE LHH D Wm GUI S™ j<i âAcSîî .., C.»oG?ae^e.Keleïvest.IS DE KLSINE PATHIOf Bïasdaa S» Februari lêlâ Prifs 3 eentïomen SUITSGII naioaTUis i Van het ©root EeeM&wapMc® Eas-ste Bcltsoà bsrlcbt BERLIJN, 16 Februari. Wesîslijk KrSj@sto®neeI. . In, eccige aektoren aitUieriebailrijvig^tiîî die ; jterscherpto in Champagne tuischoa 1 ahure en i Ripont. Kleine ondernemlngen onzer infanterie fa Vlaanderen en ten Oosten van St-Mihiel K«- i Jukten volledig. Van'do anderc fronton niets ttieuws. , BERLIJN, 17 Februari. trssrer n&n kroonpnns Ritpprëàht VMti tSeieren In Vlaano'eron en ia Artois, artillerietwee- Ïevecht verscheidene keeren hereemend in svendigheid en ia kiacht. In dtn looo van aan-test#lij;<hedcn, waarin voetrolk gewikkelcs was, fiabij Chérisy en ten Zuiden van Marcoiog, , ftlhoawel do ontmoeUngen w;inig bêlang ople-rerden, werden er toch krijgsîevangtnea go- ffegrerfront v&tt dlcr, Duttschsti hfocripHnt Nabij Tabure en Ripont, aan den O jsiebjken Çeverder Maas en in den Sundgau, handsliag «relira bii poozen veriterkt werd. LUCHTVAART.—Onze hichtvîiegers hebbsn *(rerledcn ntefit aanvall«n gedaan.by middel van fcomman, op de steden Londen, Dover en Duin-ÏÉer^e.alscok elemen'en der vijandelijke zeevlcot San de r.oordflijke kust van Frankrijk. Oostelgk br'îgsîoanoal BERLIJN, 17 Februari. FRONT GROOT-RUSLAND. — De wapen-iUUtand eiadigt den 18 Februari 'a middags. Van de andere krijgetooneelen, geea nieuwa botEfr.aamd. Sw®sês Sultïoh barleàt rem, 1S Foortuufi. BERLIJN, 13 Februari. — Vas de krijgstoo-geelen bief3 nieuws. aiemre Dtiiisoîia vaariooht In tka.naa.1. t BSRLIJN. 17 Februari (offioiëel). — In den BF.cht van 15 tôt J6 Februari hebben nojçœaals Jichte Dultsche zeestrijdkrachteu esnea *treaf- uuui uiifcvoerq m ehi «josiciijko ueoi vaa um Sanaal. De tôt hiertoo uitgebreido bewaking in de sngte van Dover-Calais en op de lija Kaap Gris Nez-Folkastone vrai niet meer voorbanden. Enkol voor Dover werd een vborpostenstçom-joot aabgetroflen en door ons kaaonvuur in den jrond geboord. Onze strijdkrschtea zijn zoader :>ngeval teru?gekoerd. Op 16 Februari vielen onze zeevliegtuigea in 1s Zuidalijke « Hoofden » Engelsche water-?liegtuigea aan die cen konvooi bège'.eidden dat sran Rotterdam naar Engeiand vaarde. Eea der vliegbootea werd door dew opperluitenant der reserve ter see Christiansen brandend tôt neer-storten gobracht. Dfficissie Oostanrijksoha bérichten WERNEN, 16 Februari. — Geene bijzonderô îsbeurtenisssc. Oe @3rio|iîi hi! iastan. E^îflîsch hsrlcfet. KONSTANTIK OPEL, 16 Februari. — Aas. het Palestiaafroat bij droog en helder weder lerecdije pîtroslje- ea artlileriebedfijvlgheid, Aan de Diaia ha { eene botoin» plsats tusscheu eenonz^r patroclje» en een Enfrelscha verken-ners afdeeling, die voor on3 gunstig wfts. Buîgaarsoîi Ijsrloîtt. Aaa bet Maceloaïsoh front In de Ceraa-bocnt, in de nabîjheid vr.n Dobropolje en iavgs beidfl ■ijden van de Wardar was het artillerieruar bijwiilen op vergoheidene plxatsea heri&'. In d« nabijheid van het Bo'.kevo-meer werden ver-scheidene Eagelsche afdeeliaxen, voorafjeeasn Tan vliegluigsn en artillerie, afaeslasen. Oaze verkenners ifdeelineen narnen En^elschen krijgïgevangen. Aan het Dobrnlscbafroc: wapeaistilstand. Si rsrashsrpts dulklsotsa-sBrlsi BERLIJN, 15 Febr. Officiesl. — In den nachf van 14 op 15 Februari vielen onze torpedobooten onder leiding van korvetkapitein Heinecke d«j Sterke bsw*kinsr r»n 't Kanaal tusschsn Calais en Ci4 i'tuAwi'JUC vij vciia>aiu& *<*.u« gioot bewakingsschip.talrijke bewapende viich-s'ootnera en verscheidene motorvjartuigen werden tôt het gevecht gedwonsen ea grootendeels vernield. Onze torpedboote^ leden geena rer-liizcn of schade. Zij zijn volladig teruggekeerd. BERLIJN, 16 Feb.Officieel. —Nifcttegeristaatide storkabeTraVingentegonwnrkin?vernie!denonze dulltbootea in het Kaaaal 19,u00 ton vijandeluka handtlsscheepruimte. Onder de schspen, die meertal diep beladea warea,bevoadan zich twea groote stoomers van 6,000 b. r. t. wiaroader een tankstoomere. BERLIJN, 17 Februari. — Officieel. — Op het Noordelijke oorlogstooneel werdea door onze duikbootea ses stoarabooten in don groad geboord, daarender tweo tanks'oomers van xmideîœidif 2 groo'.te dicht bij de Engelscho kusf. Da ch. v. d. alm. staf der marine. Gorlgjr ls Bflgis ei in Frankrijk. Fraaash© borlohtea. PARIJS, 15 Fobruarl. — Onze afdeelingen drongen ia de vijandelijke Unies ten Noord-OoUcn van Courcy ea brachten 12 gevangeaen ea een machienge<veïr in. In Champas'ne bleef het srtiileriegevecht den Kanschea mcht tama-liik leveadig, bijzoaderlijk In den sektor van Buttc-de-Me*ail. Het getal gevangenen, die wij bij oaze ondernemingea op 13 Februari maakten bedraagt 177. Op dsn rechtsr Ma&seever ea ia de Woevre werd pansoh do cac'at doar hevige boschietiug gekenrnerkt. la den Oppar-Elzas hieldea wij de pogieg oenrr vijandel.jke handgreop in den omtre'.;: tsn Zuidea van Ssppois tegeo. Andersovordlrustige aacht. LUCHTVAART. — In dea nacht van 12-13 Februari wisrpen oaza luchteskaders 4500 kilo» bo:nman op de spoorhalle van Disdenbofîo, Conflans, Chatnbloy en Metz-Sabloa. ;.v»--wvsstpsi MENGÉLWERK.—19 Februari 1918. 47 i Heleni Middlefon ■ • De schok dsecl de slappo brug bre- i ken ; de leuning alleen wedersiond ; en de ivtee mannen klampten er zich met de handen alleen aan vast. Zij hin^an naast elkaar ; zij bezagen elkander, geen van < . beiden kon zich bevvegen. De oogen van torenco gliosterden van woede ; bij was diebter den kant ; zijne mannen wa^en in k zicht, en hij riep luidkeels tôt heu. Lorcnco gaf zich verloren. In dat cogenb'.ik boveh hunne ijoofden, _aan den kar t der rots, was er eene beweging : beiden keken tamhoog. Een s!ag, cen wreedesîag viel op bet hoefd van Giacomo, zijne wezenstrekken krompen ineen ; hij sidderde a!s in dood-strijd, een pijnlijk gehuil ontsnapte hem : noz een slair, en de herseKCn van zijn hoofd | spatren op t aangezicht en d.e handen van i zijnen vijand. Een inist scheen Lorenzo's oogen te bedekken ; doch hij voe'de iets dat i hem toegereikt was, hij greep het onwilie- ; keurig vast ; hij kiom en vîoog met haast in 1 de spe'onk ; daar viel ik in onmacht maar i bij was gered 1 — En w>e had hem "ered ? riepen wii 4iisat£Eeîiik. i; — Amina, eene meid, die hij beuiinde, en san wlen hij verloofd was. Zij keerde naar luis terug meteenen zwaren voorhamer die iaar vader aan eenen gebuur geleend had ; ïoor deze woeste streek komende, op het îogenblik dat deze twee mannen zich in evanhopige gesteltenis bevonden, herkende sij haren minnaar. Ziende welke gevaar hij iep, en de dreigende kreten van den gen-3arm hoorende, spoedde zij zich ter plaats. — Eene brave meid ? riep Henri utt. — Hoe eindigde dit verhaal ? vroeg Mevtouw Ernsley. — Ah I daar ligt de knoop, zegde sir Edmond. Ik vroeg aan Lorenzo of hij de neid, ssdert haar eeriijk gedrag, niet twee-maal meer beminde. Ik was haar danbaar, întwooid hij, dochmijue liefde voor haar svas ten einde. Ik gaf eenen schreeuw van ?erwondering, doch hij volharde. 't Was ^nderdaad zonderiing ; zij had zijn Jeven ïered, en hij" was tôt ailes bereid otn haa£ iienstig te zijn, maar gij wser, mijaheereo; iroegde hij erbij, niemand kan het lie.lper îat hij bemint of niet wanneer ik Amina'f, twarte oogen bezag, kon ik niet latea van te seven, want ikheidacht haren blik, warî-jeer z« Giacomo den laatstea slag gaf ; heî was in het geheel niet gemskkelijk ; in een iroord, ik kon voor haar geene liefde meer ïçbbep, zij was tçn einde. — Hoe is het mogeîijk, riep Meyrouw Ernsley uit, dat hij zoo ocdankbaar was, van haar te verlaten ? — Neen, hij rertelda mu dat hij haar zou gehuwd hebben, indien zij het begeerde ; maar zij wenschte het niet. Misschien,zegde hij, bemerkte zij dat ik geeno liefde voor haar meer had ; doch zij scheen er niet veel acht op te geven, zoo kwam de liefde ten einde, gelyk hij reeds gezegd had. Ik moet ciettctnin befcennea dat ik zulk gedrag niet begtijp ; hadde iemaad mija leven gered, zooals Amina 't zijne gered heeft. Ik denk dat ik op haar zou verliefd worden, al ware zij oud en leelijk ; maar eene schoone tneid, die hij te voren beminde, ziju hart outtrek-ken, uit oorzaak van eene daad voor welke bij haar moest aanbidden, ik verklaar dat bet mija verstand te boven gaat. Doch Edward Middle'on was niet vaa mija ge-dacbt ; hij vond dat zeer natuurlijk. Het was hard voor haar, zeide hij, en men kon bet volgens de rede niet goç,d m a ken ; maar erzijn gevoeleus, neigingen die sterker dan de rede zijn ; en hoe wreed en ourechtvaar-dig het moge schijnen, was hij niet verwon-derd in de verauderingvan Loreazo'3 liefde. — Hoe zonderling S zegde Henri Lovell, hoa wonder ook voor Edward, aihoewel hij niet zoo zedig, zoo recht is als hij tich door-gaans roemt te zijn. lijk levendig artilleriebedrijviiihsid in eeoiga seklors op dsn rechter Maasoovor.ia de Woevre en in den Opper-Elzas. Twee vijandelijke afdeelingen, die poogden onze Unies op het front vaa het Chaume boach te naderen, nerden door ons vuur tegengehouden. Op hot ûverigo front nieta te melden. PARIJS, 16 Februâri. — In Champagne, ln d» streek van Ville-sur-Tourba en in den ©ppor-Elzas ten Zuidea van Burnhaupt-le-Bas, hebben wij vijanâelijke handgrepen afgeslag®!?. Van eenen anderen kant, tijdens eea inval in dep. sektor van Vaugnois, hebben wij een zeker gelai krijgsgevangenen gs&omen.Overal clders kalme nscht. LUCHTVAART. — Vijandelijke vlisgars hebben ia den laatsten nacht verscneldene-bom-mea geworpen in den Noordclijken omtrek vaa Nancy. Onder de burgerlijke bevolking zijn or doolen en gekwetsten. PARIJS, 16 Februari (avondbericht), — Niets te meldea buiten levendig artilleriegevecht op den rechter Maasoever, voornavnelijkia,destreek van Bez.onraux en op esnige pla^tsen ln dea Opptr-Elias. Saselschs barlohtan. LONDEN, 15 Februari. — Niels van betee-kenis tû melden buiten gewichtige vijatideiijïe aftilleriebedrijvigheid te« zuidea van Epêhy ea tegen Bullucourt, Heden in den vroe,i:en mor-gend hebben oaze Kaaadeesche troepen opaieuw mot sukses eea handgreep ul.tgévoerd tegen de vijandelijke lijoon bij Lenz en de Dult-schers talrijke verliezen toegebracht eenigo gevangenen genoman ea twee macbifingewûrett. veroverd, Wij hadden geono verliezen. Tijdatia dsn dag hebben onze patroeljen op het ziùdeîijk deel van ons front gevangenen gemaakt. Eenige ■"ijandt-lijks ai tilleriebedrij vigheid tegen Ç'ôuchy. LONDEN, 16 Fobruarl. — Een onîsr patroaljen rerrastte heden morgend ton Oostaa vaa Loos een vijandelijke arbeidèrsgroen. an dreef ze met macbiongeweervuur uiteen. D* vijaad hid sterke verliezen. Op de overige frontdeelen ma&kten onze patroeljen talrijke gevangenen. De vijandeUjke artillerie ociwikkelde zich overdag tusschea Gonzezucouît en de Scarpe en in den sektor van Lens vras zij lovendig bedrijvig. Ook in den omtrek tea Noord-Oosten vaa Ieperen heerschta ia dea laatstea nacht en gadureade den dag esnige bedrijviiflieid. De vijandelijke artillerie was bii het iaval'erf van den nacht in dea seV:ior ran Qnéant bedrijvig. Een vijandelijke handgreep op eea Bol-gischea post ten Westen van Merckem werd volledig terugRoworp:n. ôôstêorljfesch-HaliaaÉscSia oorlog Xtalifcaassh berloht ROME, 15 Februari. — Hevlg vers'rooiïngs-vuur der beide artilleriëa ia het Judïlcurische-dal. in het Oostelijk deel der hoôgvlakte vaa Asiago en langs de midden Piave. Tusichen Carda-meer en Etsch droçgen onze koene soldateu door talrijke vijaadelijke draad-versp,rrin4en, bereikten overras:end op tseis phatsen de vooruitgeschovene vïjindelijke lijc„ doodde» eenige voorposten en bracBtèn vele fovaaxensn in. Ten Oosten van het brugsen-oof J van Capo Lile verstrooMen wij door eene mijii eau vooruitgeschoveno vijandeiuke front, waardoor de bezetting door de ontplôfiîng werd ge iood. Wij maakten eenige goweren buit, ROME, 16 Februari. — Da gevechtsbedrijïig-heid was aan gansch het front matig bij werk-zaam versirocimgsvuur oazer artilteria tegen, vijandelijke bedrijvigheid in het Judiciriëa dal •b bij vuurwhtelfog tusschen paUoeîjea iu het tagariasdal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes