De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

506 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9c6rx96j9w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT <um. ISS. 49» jaar. O.Ss Gracro. Keielvest» 16 PB KLliNl PATRÎQT Zaiss-dag id Augusius 1913 PpJJs 4 csaîlemeif Ouitseha barichtsn Van het sresta Hoefdkwartl«r. BERLIJN, 8 Augustus. Westelifk Kr^astooneel. Itrsr oan kroonprins Rupprecht van Beiertn ^Aan beide kantea Tan de Leie sloegen wij Engelïche kleinero aanvallen af. Ten hooftlen van de Somme deed de vijand hevige tegenaan-valUn op onze nieuwo linies aan beiçîe kacten van den straatweg Braye-Corbie ; Sij werden ifgesla£en. Gtdurende den nacht eanigen tijd levendiger wordende geschutbedrijvigheid en verkensiagsgevechten. Ten westen vaa Montdi-ilermislukte eonkleiaere aanval der Franschen. Itçergroep van den Duitschen kroonprins. Tusschen Soiasons en Reims werd de geschut-itiijd slechts tusschenpooxend levendiger. Kleinere voetvolkgevechtea aan de Aisne en aan i»Ve=le, alsook tannoorden ran Reims. Legcrgroep oan Hertog Albrecht. In de Vogeezen suksesvolle aanval op de viiandelijke linies op den Schratzmànnie. Luitcnant Trijheer von Boenig behaalde zija «O'overwimiing in de lucht. Tweeds SJuitsoh berioht. BERLIJN, 8 Oogst. — Avondbericht. — Tusschen de Ancre en de Avra aanvallen der MRalschen. De vijand is in onze stellingen Jttdrongen. Oifioisele Osstonrijkscha bérichte» WEENEN, 8 Oogst. — Aan het Italiaansch «ont geene groote gevechtshandelingen. la Albanië viel een bommeneskader, samen-ïesteld uit land- en zeevliegtoestellen suksesvol «nltiliaar.sc'n vliegplein ten Oetten van Valona Vuur- en rookwolken werden vastgesteld. Oorlog in het Oosten. ïurkaoh berioht. çKONSTANTINOPEL, 8 Oogst. - Aan het ; falesiiuafront stortte gisteren nacht een aanval woedig ineen, die door talrijke vijacdelijke ^®P^nies tegen onze stellingen bij Rafat werd ondernomes. Na een lang vuurgevecht werd de vijand in zijae uitgangsstallingen teruggewor-pen. Overdag lagr zwak artillerievuur op de wederzijdsche steliingea en het achterterrein. Anders geene erebeurtenisssn van belaag. Bulgaarssh berloht. SOFIA, 8 Oogst. — Aan het Macedonisch front ten oosten van de Opper-Sktimbo ver-s'rooiden wij dosr oas vuur drie Fransche storm-afdeeliagen. Ten westea van Dobropolje en in de streek van Mogleaa was de wcderîijdsche vuurbedrijvigheid tusschenpoozend tamelijk hevig. Toa Oosten van de Wardar verjoegea onze posten eene jelsche verkennïrsafdeeling. In destreak van de.' beneden Stroema verjoegen onze troepen talrijke Eagelschekolonnen. ALLERLEI. Do Spaaaso'aa slekto. BAZEL, 8 Oogst. — Uit Berne komt de opvallende mededeeling dat professof Dr Sach'd, bestuurder van het Berasche hospitaal, bij var-schaideae personon die aan de griep lijden, de mikrobe der ruggemergontstekin^ heeft ontdakt. AMSTERDAM, 8 Oogst.— De Nederlandgch-Indische pers-ceusuur meldt uit Batavia dat nu in Nederlandich-Oost-Indiëa eene ge'aeimzin-nige ziekte voorkomt, die groote gelijkanis heeft met de Spiansche ziekte. In GrifkenJand heerscht de Spaansche ziekte ook. Typhuskoorts wordt er ook wasrgenoman. S43ê»feolexiia-/osr. DEN HAAG.8 Oogst.—De plaatselijke bladen vernernen dat,te be;innen vsn morgen, de steen-koleninvoer uit Duitschland weer toegelaten is. Er zal dagelijks eîn steenkolentrein orer de grens komen. Eosohbrand. BERN, 8 Oocst. — Volgens « Le Progrès de Lyon» is aan de Rivïera opnisuw eei bosch-brand uit.;eborsten. Bij de Golf van Genua is het bekende Mooren-woud ia brand (reraaki. Tengevoige van déni hevigen wind neeft de brand groo'en omrang genomen. De iniichtingen op de kust zijn erg bedreigd. De bsrolking en troepen bestrijden den biand. Ban tornado ia Chili. Het Zwitsersch telegrafîsch aeen'schap ver-neemt uit Valparaiso dat zich in het Chileensch kustgebied een heftiço wol'<breuk heeft voorge-daan. Talrijke schepen zijn in de havea van Valparaiso gezonken. Verschillende gebouwen werden ernstig- beschadigd. De schade beloopt oageveer 2 miljosjL pesos. De .^asslespaisa ta Oberamsiergau. De « Tijd » deelt mede, dat men er aan denkt de beroemde Passiespelen te Oberammergau in 1920 te hernemen, die sadert het uitbreken van den oorlog niet meer opgevoord zijn gewor-den. Men weat, dat de Passiespelen haren oorsproag hebben in eene belofte in 1633 do«: de bevo'king van Oberammergiu afgelegd oM gespaard te blijven van de pestziekte, welke de gemeente teisterde. Niatiegenstaande vole moeilijkheden hebben de invroners van Obf-r-ammergau altijd hunne belofte gehouden tôt aan het uitbreken van den oorlog. Tela^raaf zond^r Draad. BERNE, 7 Oogst. — Zooals da « Echo de Chine » mededeelt, heeft de Fransche regeering te Kukoza in Iado-Chiaa eeae vonken-telegraaf-statie inger'chf, die nu de berichtea uit Barlija opgenomen heeft. De afstand beiraagt ruim 17,000 kilometers. Aan allé Gemeanten. Uitvoerinfisbevjl bs'r: IV/8296 vaa 20.7.10. Om de rijpe peulvruchten volledig ter afleve-ring te breagen, mig hît afplukken van erwten, tuiaboonen, bruiae boonen, peardeboonen ia zoover zij veldmatig zijn aangebouwd (mesr dan 30 qm) en sooiten bevatten die voor het rijpen geschikt zijn, alleenlijk na eisch van d« kommandantur betr. van de door deze gelaste handelaars: Maurice De Neve, Lovendegem; Aloïs De Coninck, Melsen, en Joî. De Clercq, Zemmerzjke geschieden. (Zie het bevel hier-boven aangeduid). Het rervosr der geaoemîe peulvruchten mag alleen met vervoervergunning van het bureel van landbouw der Komcnandan.uur plaats MENGELWERK. -10 Augustus 1913. 144 Helena Middleton : uebrief van Henri aan zijne zuster wa3 j "e vo!gende : Duurbare Marie, i KmitRij mij begrijpen, wanneer ik u dat ik een vuriger gevoelen bewaar van ! scooonheid der tooneelen, die mij bittere 5'W herinneren, dan van diegene die ®,'j aileenlijk geluk verschafïen ? Er is eene U ?ln were!d, waar ik mij eens eea dm fi,U^rs a"een bevond, in zuike ijselijke wa« •* daarna nog bewonder, ùm'eur er aan h°e daarna nog teeW ° k°n zien, zonder uitwendige t,,^ns ya.n den angst, die mij verscheurde 1jij'ten blijken. Eb wel ! Marie, hoe vreemd # ^ook voorkome, in geheel de wereld is sebn 6'îe ,an^ere P'aats, wier natuurlijke ï(m0P j ,d 200 onuitwiîchbaar in mijnen litl o 1 staaii of die zoo diep in mijne 5t sMtongen zijn. Zoo geschiedt het met <8r^U2ie Eens, wanneer ik inwendig eQ j^.y'wse^jkeo stujd te onderstaan had, i..,,,?.®') (te recht of te onrecht, dat is lchillig) zeer nabij de dood dacht, tel!eeQ ?r8el °P de straat eeaen Schot-Zi!>g, dien ik duizendmaai reeds g«* hoord had, maar die ik dan, voor de eerste maal, duidelijk begreep. E!ke noot had eene bedoeling, elke stemverandering eenen zin, die ik sedertdien nooit vergeten heb. Droef-heid en ontroering zija noodxakelijk (ik geîoof het vastelijk) om onze kracht van be-wondering door die van 't versiand te ver-dubbeien. Nooit zal ik de wezenlijke schoonheid van de muziek van het leger noch den warea zin van het dof gerommel eens trommeis begprijpe^. tenzij wanneer zij mij naar den oorlog of eene halsrechting leiden. Ishet ook 't zelfde met mijne ge-voelens. Misschienja! misschien ligt het in mijn karakter niet, driftig te beminnen, wanneer ik niet geledea heb.Indien het mijn lot geweest ware, namij van kindssebeente af een denkbeeld gemaakt te hebben vaa iemand, die mijne ziel.kau aanbidden, na de wezenlijkheid van dien droom mijner inbeelditig ontmoet te hebben, weîen'.ijk-heid. ruim zoo schoon en zoo bekoorlijk, a!s het levend wezen in zijne volmaakte ge-daante, de verhevendste pogingen van het veinult eens schilders overtreft ; indien het mijn lot geweest ware na deze vrouw, ge-durende een jaar, dat m'j maar een uur îcheen, zoo groot was de liefde, die ik haar toedroeg, bewaakt, gevoigd en bemind te hsbben; indiea het mijn lot gewee.it ware haar te beminr.en, de mijne te mogen noemen, misscliien ware ik maar eenen korten tijd trotsch over haar geweest, zooals een gewoon echtgenoot over zijne vrouw trotscb is en biij haar ta huis te vinden, na eene i dag in de wetkatner of op de jacht doorgebracht te hebben. » Wij zijn op eenen liefelijkea avo id te E'msley aangekomen. Geene kamer de3 huizes, geene p'.aats in den tuin of ik ging ze bezoeken. Terwijl Edvsrard en Lawsoa bezig. waren met de boeken des graafschapî na te zien alsof er hunne ziel gansch in ver-slonden lag, stond ik op het balkon om eik goed bekeud vooiwerp van het verrukkend zicht te aanschouwen, tôt dat ailes in de duisternis was. Die langzame verduisternis van elke plaats, die bij mijn aankormn door het lichtder avondzan glinsterde, herinnerda mij ons laatste gesprek, wanneer gij, in autwoord op de baiijdenis, die gij vaa mij afeischtet, een boek vaa uwe tafel namt en mij eenige die ik sedert diea altijd onthou-dea heb : » Oh ! verslerk eerder uw ootmoedig hart, om 't strenge lot desmarteiaarste evenaren : om met onverschrokken biik uwe bemiade inbeeidinge.i te aaaschouwen, wanneer alla schitïerende hoop en glans des dags zich ia de avondscheaieViag saat versmeUea. hebben. Voor de ^afiever'n jspl'chti^e hoeveel* heid worden de \ervo-rvergunninge'i op aam-vra.ag der gelaste handelaars opgemaakr. Ds laadbouwers, die aan hunne afleverinss-plichten voldaan hebben kunsen voor d« hoeveelheid die zij nog meer geoogst heb boa eene vervoerrergunning van de afdeeling voot landbouw der Kommandantur onivange'u. Ta dien einde moeten zij een bewijs van genoemi« handalaars toonen. meldende dat zij ds voor-geschreven hoeveelheid van de militaire over-heid hebben afgeleverd. Tegenhandelinfren tegen dit bevel wordea streng gestraft. Ook kan de zonder vsrgunniDg ge'ransporteerda hoeveelheid verbeurd yerklaari worden. * * * De oogst van de middelvrcege aardappelen begint op 5 Augustus en eindigt op 29 Augustus. Na dit tijdstip is iedêre oogst ran airdappe'aa tôt begin van den laataardappsloogst (2-918) verboden. De geheele O 'gst van middelrroege pataten is aan de stad Gent af te leveren.De nan-bouwer mag terughouden: zaaizaad.lG k.per 1 aar. Het aardappelrantsoea voor hem ztlven ea zijne familie (20 kgr. voor iederen persoon). Met dit rantsoen moet hij tôt 15 Sep'embef voorikunnea. al het oroiige is af te leveren ea wel volgens de hoeveelheid d-ie door de schat-tingskommissie is bepaald. Vervoerversurmingen worden aan de gemeen-ten overgemaal;t. Nadat de schatting in alla gemeenten is afgeschoten kan oamiddellij% op 5 Augustus met de aflevering worden begonneu en er wordt verwacht dat de gemeenten de aflevering niet op dea laatsten dag uitstelleu maar wel onmiddeliijk aan 'f werk gaan. De vroeg-tijdige aflevering is in 't balang van de Gentsche burgerlijke bevolking en ook ia 't gene deï aanbouwers. Uitstellingea kunnen niet toege-latea worden. De Et=ppe-krmrnandant, (get.) von Bliichér, Major. WAAÏtSC rlUWINS i Sij bekrach^iid vnnnis vao het vel ig:recht der mob. Etappen-Kosnmandanttnir Gent, vaa 29 Mai 1918, zijn de Belges : Jozef Claus, Kamiel De ICêyzer en Ernest Van der Stef-nen, TER DOOD veroorde^ld. De doadstraf is heden dool den kogel voltrokken. De daders hadden in den nacht van 10 tôt 17 April 1918, bij den landbouwer TemmTman, te Wetteren, eene diefstal metiubraa'^ gspleegd. Bij het uitoefenen vaa het fe.t, waren z.] ia het bezit van schietwapens. Geat, den 8 Augustus 1918. i Der Gorichtsherr von BLUCHER, Major und Etappenkommandaat.' 3TADSNIEUWS.~ -PHaa voor elektrleke beilen zijn te bo^omea in : « Comptoir d'Electricité, » 3, Kalander* straat, Gent. 3ST3 — AUaiaottdn parafine. Puddiagpoedar Ri sa. A. De Cock- Vaa Acker, Toekomststraat, 32, 5305 — Meubsla. — In- en verkoop van oude ea aieuwe Meubelen. Hoorns'raat, 5. 5699 TUBSIÏ, Parohsmla, Bossjsa ea Papier voor cigaretta0,^10, St-Baafsplaats^ 16. Gent. — Paardeavosdar, Kiekeneien, Brouwers* artikeîea, Heyreldstraat, 9^,St-Amandsberg. 5758 —Ta haraa op boulev. bij Park, schoao niod?rna. Huis, vo>rd. conditiën. Schrijven J. D. n° 4. 577# — TTermioslla, best ea goedkoopst, Bruyker. Vi eides'.raat. 3j (Dampoort). 5b77 — Oraam-Powdsr Paie, bai fijas;* produfef,' Purpere daosjea « Pax-chocolat ». Brilla• doosjes « Piï-»anlUe ». Blauwa d >oaja« , i « Pax-blttoca a;naniels ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes