De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

302 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2qg4r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT ïaar. Nu m. 271 G. De Gpaeve, Keteîvest, 16 DE KLEINE PATRIOT Zondag 12 en Maandag 13 November 1916. Ppijs 3 centieinea Cfiicîëeia Duitsche berichten 855 Verordening feetreffendo bot gebruik van baendaron. X. Ruwe en gekookte beenderen welke uit «penbare slachihuizen, privaatslachterijen en huishouciineen ais afval voortkomen, mogen ffliet vcrnietigd, verwijderd of op welke wijze Dok verwerkt worden. 2. Ce op 31 October 1916 voorhanden voor-Caden van beenderen moeten tôt den 5 Novem-iber 1916 door bemiddelingder Etappenkomman-danturen schriftelijk aan de Etappen-Inspektion jWirtschaftsausschuss) opgeteven worden. Hoeveelhedcn welueer nieuwbijkomen, moeten ainnen 2 weken worden opgegeven. De pUcht tôt aangifte slaat niet*op voorraden leneden de 50 ki!os in de hand van één bezitter; de\oor-ïaden moeten slechts opgegeven worden, indien îij 50 kilos bereiken. Zijn verplicht tôt de voorfieschreven aangifte: 4.) De ( isenaar ; b.) de builterof pakhuishouder C.) iedereen cie gerecbtigd îs voor eigen of freeinde rekeniDg ovcr de waar te beschikken. De opgave gedaan door een dezer personen bevrijdt de anderen van hunne verplichting tôt «.angiite. 3. pe beenderen worden door de opkoopers, die door de Etappen-In?pektion (Wirtschaft-uausschuss) van een schriftelijk bewijs voor/ien asijn, afgehaald. De eigenaars zijn verplicht, hunne voorraden van beenderen aan deze opkoopers teoverleveien. Voor de overneming Âtr beenderen door de opkcopers wordt een hoogste prijs van 8,— franken voor 100 kilos bij îioeveelheden beneden de 1C00 kilos, van 9,— franken voor 100 kilos bij hoeveelheden boven 4e 1000 kilos bepaald. 4. Met ten hoogste 5; 00 mark (vijf duîzénd) £eldboete en met gevangenis tôt 3 maanden, of sn' t erne dezer straffen wordt gestrat't, wie de bes'emrEingen dezer verordening overtreft. ï-telijkeitijd moeten de ni-1 opgegeven of ffliet afteleverde voorraden verbeurd verklaard worden. Zijn bevoagd de Dui'sche militaire rechtban-8ten en militaire besturen. E. H. O., den 24 Oktober 1916. Dea F'appen-inspektfur, von UNGER, General der kavallerie. • <• U me**?**** MENGELWERK.-12-13 Novembes 1910. 52 Voor 't geld ! S» O, ik weet het uit goede bron. — De stiefmoiîder is eene slec'nte vrouw. — Maar de dochter, alhoewei ziekelijk, Îîezit een aanzienlijk vermogen. — Alfons denkt er ze fs niet aan. — Genoeg, ik weet wat ik zeg, en verbied o uwe veikeering met dien jongman. Het huis Siegwart gelijkt aan een graf, waarop een sch terende zetk ligt, d.'e i er rot tin g eu ascb verbergt.O.ikben beter onderncht.meer dan gij gelooft. Zijtgij eer.e goede dochter, wi t gij uwen ouden vader vreugde geven, wilt gij dat bij aan uwe rechtschapenheid gelooven zal, wijs da» metfierheid de aan-zoeken af van eenen man, die er niet aan denkt zijn woord te houden. Nog is het tijd om u voor smaad en schande te redden... Ik îieb ten andere een beter plan voor u... wees geboorzaam, Anna, en 't kan u nog goed gaan. Gevoelt gij u te zwak den indringer af te wijzen, dan zal ik een ernstig woord met hem spreken. Reken niet op mijne toe-jfevendheid. Gij kent mijne on wrikbaarheid. — Vader, zei bevend hetmeisje, wie heeft « deze schriltkelijke inlichtingen gebracht? 256 Bijvoegel tôt de verordening Over bat fotografearsn door prlvaatper-eonen (Verordening1 a. 67 van 25 Oktober 1915). Cijfcr 2 wordt dermate aangevuld dat ook het bezit van losse objectieven, welke tôt fotogra-fische doe ltinden geschikt zijn, aan de Etappen-kommandanturen rr.oet worden opgegeven. Dit gaat inzonderheid fabrieke.s, winuels en maga-zijnen voor fotografische benoodigheden aan. Het bezit van objectiez en zonder eene uit-drukkelijke schriftelijke toelating der Etappen-kQmmandantur is verboden en zal met de door § 5 voorziene straffen gestraft worden. B. H. O., den 25 Oktober 1916. De Etappen-inspekteur. von UNGER, Gpneral der Kavallerie. Hulg asn de Mutualiste». Eindelijk mogen wij aan onze Ziekenbeurzen sankondigen dat da hulpgelden, door het Nationaal Komiteit aande mutualisten vcrleend, geCeeltelijk aangekomen zijn. In ons artilel van Juli 1.1. werdsn de voor-waarden om de toelage van 0.C0 fr. per huis-gezin en per maand tegenieten, bekend gemaakt. De eerste lijsten die aan het Verbond der Ziekenbeurzen van het arron iissetn^nt Gent gestuurd iverden en onmidoellijk naar Brussel overgemaf>kt, werden aangenomen en de toelage verleend : 15 maatscbapt'ijen, met 7672 lcden, bekomen voor de maanden Juli, Oogst en September eene tce:a^e van 12.729.60 frank. Bedoelde maatschappijen worden verwiitigd wanneer zij de hun toegekends toelage bij den Afgevaardigde van 't Verbond kunnen ont-Vimgen.De lijsten der andere maatschanpijen die in September naar Brussel gezotidea werden, komen nu enkel terug om er da verand'-rins'ea aan te brengen vereischt door de wijziglngea aan de eerste bepalingen gebracht. Wij batreuren dat zij'zoo lait hier kennis vankregen en ve.hopen dat in 't vervoig het Komiteit van Brussel oas beter op de hoogta zai stellen. Aan de maatschappijenzullen nieuwe formulen — Eenvertrouweiijk persoon, die het goed met mij meent. VVacht nog eene poos en gij zuît met eigen ooijeu zien, dat ik de waar-heid heb gezegd. De vader bedriegt den zoon, de zoon bedriegt den vader. Nogmaals Anna... wees eene gehoorzame dochter. Grobati begaf z;ca naar zija studeerver-trek om te werken. Anna stond lang petnzendaan het venster. Toea zij haar âjn borduurwerk nam, moest zij de trauen drogen, die in haie oogen opwelden. Deze dame Siegwart is mïjn kwade geest, fluisterde zij. Na beproefd te hebben mijaeu goeden naam en eer te vernietigen, wil zij mij ook van het geluk berooveti, dat de liefde van Alfons mij schenkt. Ach ! indien A'fons niet s'.andvastig bleef 1 indien hij gehoor gaf aan de vleitaal der beide vrou-wen !... Maar, neen, Alfons, zal -niet wankelen ! Vader ziet ailes te donker in, wijl hij angstig is... ikwil rnijne hoop op de trouw van mijnen geliefde nog niet opgeven. God zal ailes ten be^te keeren. Een half uur later was Laura teru^. —,Ik heb mijnheer Alfons gesproken, zegde zij aan Aura, die oog aan 't bo dauren was. . —■ Waar, Laura ? gezonden worden : deels om de reeds gezondene lijsten te volledigen, deels om de andere te hermaken. De maatschappijen hebben er aile belang bij deze lijsten ten spoedigste op te maken om aldus de achterstallige toelagen van Juli en volgende maanden te kunnen ontvangeo. Volgen» de nieuwe bepalingen wordt de toeîage niet enkel verleend per hoofd van huis-gezin, gelijk de eerste bepalingen zegden ; maar, ten zelfden titel worden toegelaten aile loden van Ziekenbeurzen, jongman of jonge dochter, die ten minste 18 jaar oud, regelmatig ingeschreven zijn als werkende ledîn der maatschappij en sedert Juli 1914 voile bijdrage betalen. Daardoor wordt de toelage in menige gevallen merkeltjk vermeerderd. Dank zij het aandringen van het Verbond der Ziekenbeurzen van het arrondissement Gent, heeft het Provinciaal Komiteit eene bijlage van fr. 0.20 per lid ea per maand gestemd, zoodat de maatschappij nu fr. 0,80 per maand zal tre'^ken. Waar de eischen van zekere ireneesheeren een frank per maand en per familie vergen, zal da maatschappij verplicht zijn voor den aauvullen-den bijleg te zorgen. Wij durren verhopen dat eeene enkele maatschappij zal ten achter blijven om aan de huis-gezinnen harer îeden ten spoedigste mogelijk den genees- ea artsenijkundigen dienst ta ver-zekeren. De omstandigheden hebben voorzfîker hat in?ang zetten der inrichting vermoeilijkt; dochnu mogen wij veihopen dat aile vectragin-gen in den dienst zullen varmeden worden. Allen dus aan 't werk zonder moedte verliezen. Namens den Landsbond, A. EECKHOUT. - — ■M»rii3aa&aEg;feaa=»'-""1 ■ "■ Oulîscha hsricMsa Wan heî Groot HooSdkwarSisr. BERLÎJN, 10 November. Wastal jk krijgstosnssl. Daar het weder voor da waaraemlngen gunstig was,heevschte op vele plaatsen van het front eene levendi<e vuurbedrijvigheid over en weer.In het Somme gebied mislukten op zich zelf staanda aanvailen van den vijandnabij Eaucourt-1'Abbaye, Gueudecourt.Lesbœufs ea Pressoire.Aan we rs-zii ien van Saillv rukten vrij sterke Fransche — Htj ontmoette mij op de sciaat. — Heeft hij u eene boodschap voor mij medegegeven. — O, ja 1 — Welke ? — Ach, ik weet niet of ik goed doe, met bood?ch.apster te spelen. — Om Gods wil, sprak Anna, wat is er gebeurd ? — Niets, niets ! — Zeg het mij toch, Laura î — Ik kan het niet goedkeuren, dat gij met d'en xijken heer verkeert. 't Is mij altoos alsof ik kwaad doe met deze heimelijke boodsctiappen te verricùten. Wij bedriegen uwen vader. — Zeg dat niet, Laura ! — En mijnheer Berger komt mij steeds zoo zonderling voor, alsof hij slechts eene grap voor had... — Waarmede heeft hij u be'.ast? . — Dat hij u dezen avond om zevea uur op de gewone plaats wachten zal. — Hij zal niet lang wachten I riep het meisje driftig. — Anna, ik moet mijne waarschuwing herhalen... — Als ge goed voor mij zijt Laura, zwijg dan. Vader kent mijne gehaime verkeering. — Keurt hij ze goed. — Neen, dat mag ik niet zeggen. strijdkrachten ten aattval op, doch zij werden, deels in gavechten van man tegen man,afgeslagen. De viiegeniers bgden den ganschen dag dooï en ook 's nachts bij helderen maneschijn eea zeer levendis>'e bedrijvlgheid aan den dag. B i de talrijke lulchtgevechten scho en wij, grooten-deels aan weersziiden van de So.nme, in 't gaheel 17 vijandelijke vliegtuigenneer. Onze luchtsmal-deelen herhaalden hun krachtdadige aanvailen op stations, troepen- en munltiekampen. vooraj in den sektor tusschen Péronne en Amiens. Gsstelljk krligstosnoel. BERLIJN, 10 November. Leger oirt den g*neraal-oeldm.narschalk - Prias Leopold van Beisren. Brandenburgsche troepen ea het infanteria-regiment Nr 401, aangevoerd door generaal-majoor von Woyna, veroverden in de streek van Skrobova stormenderhand verschei iena Russische verdedi^insjliniën. over eenbreîdta ran ongeveer 4 kilometer en wierpen den vijaad over de Skrobova-baek achteruit. Onze veiliczen, zijn gering. De vijani diarentegen lee l aan-zienlij^e bloîdiga varliezen en liet bovendiea 49 ofîicieren en 3.380 man aan gavangenôn, alsook 27 machiengeweran en 12 mijnwe pars aan buit in onze hand. De Russen hebben ook hiar weer eene zware neerlaa; gele len. Het logerfront van htilennnt-veldmaarschaJk anrlshertog Karcl Onze aanvailen in het Gyergyô-gebergtt namén een gunstig verlosp.Haast al het t rrein, dit sedert 5 November bij de aldaar geleveida gevech'en verloren was gesraan, is ree ls vol-komen terug in ons basii. In den seklor van Preleal maakten wij ten VVesten van Azoe^a nieuwe vordermgen ; Roameensche tegenaan-vallen aan w;erszijdan vatfde passtran werdea afgeslagen. 1S3 gevangenen en 4 mach:en?e-Wcren vielen in onze hand. Aau weerszijden vavs de Alt levirden wij geslaagle eevechten ; naast Beierscha inanterie en Oostemijksch-Hongiar-sciie ba"gtroepen, wist ook onza landstorxa zLcîi daar "bijzonder te oaderscheiden. Bilkaaseh kirJijsiooEiesl. BERLIJN, 10 November. Lagerfront van oeldmnnrschalk von Maçkensen : Nabij Gio'rgioe hebb n monitors 2 Roenisen-sche sleepboolen met pe roleum buitgemaakt. Op bet front in de Dobroedzja, geen we^eulijka geoeurtenissen. ESii'jsdsnlsoh front : De toestand is onveranderd. BERLIJN, 10 No/ember. — In den nacht tôt 10 November vielen vijande'ijke vliegtuig<:xn Oostenda en Zeebrugge z jnder uitslag met b->m-men aaa. In den loop van den aanval werd eea Engei-ch vliegtuig tôt landing ge iwongen en, buitgemaakt. De iazitteade, een Engelsch officier, werd gevangen gt'nomen. Om 10 ure 's mori?ens viel een Duitsch strijd-vliegttiig tusschen Nien'.vpoort en ûuink^.rkéît twee Hngelsche short-dopr>aldekkers aan, sch :at eea daarvan neer en joeg de anderen op à» vlucht. In den voormiddag stieten drie onzer vlie?-tuigen bezijden Oostende op een overmich'go vliegtuigenvloot die onmiddellijk aangevallaa werd. Na een hevig gevecht werd de tegenstrever wegijedroasîen. Onze vliegtuigen leden maar onbeduilenda schade en keerden allen terug. Oîficissle Ooslenrijksche bsrishlsn WEENEN, 10 November. Oostelijk krljgstooneel. Front van den générant der ruiterij aarlsherlog Karl : Ten Westen der baan van den Vuikanpaj bleven Rumeensche aanvailen zonder givolir. Aan weersz;jdan van h t A t d il s i î . aid"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes