De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

357 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sj19k49867/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT 1 "'IfSfefii gp v-v® m b&bsbs g-gf '«a ETfa El m waag>* bbm HP » Minai mssBmr mm mm « n> ^as»1 ma am m ®'|aar. «Mm. 118 G.DeGraeve,KeteIve»t,lS DÈ KLEIWE PATRIQT Vrlldag «S Mei 1811. Pfljs a centiemëft IKficiëeio Duitsche bariehtea j VERORDENIHG W91 as stapelopnezn'ng van en San haaô»! in dierlijïe on pîantaardige yazsis. de «mit vervaaardlgde half- o£ gobeel aïg'e-werkte fâbrikatea en de afvallenervan. Artikel 1.^-De op 20 Mei 1917 (proefdag)in fH gebied van JÎSt 4® leger voorhanden stapels Mm hierondar vermelde soorten van goederen feijn in beslag genomen en moeten bij de yolgende feureeleu werden opgegeven : 1 À) Bij de Etappen-Inspektion (« Wirtschaft-éiïsschuss ») : 1.J Matress-vezels, kokosvesels, jôiâssavavezel?, zeegras, Afrikaanscli paarden-®aar, raffiabast, kokoskoorden, evenals half en wfheel afgewerkte fabiikaten en afval daarvan, Sôoverre meer dan 10 kilos van dezelfde soort Voorhanden zijn ; v ,1.) wollea, katoenen of gemengde bedvlokken Xook wann'ëïr zij reeds tôt vulling van tôt uen i?erkoop gereedgemaakte matrassen, kussens, enz. Ëbbruikt zijn), zooverre meer dan 5 kilos van «lke sooit voorhanden zijn, j B. Bij het « SIilitaerisch.es Tcxtil-Beschaf-fungsombt » te Gent : 3. Liaoleum, wasdoek, feecaoutchoueerde en andere weefsels met vloei-pfoften dagrdrorigen of door bestrijken nut jp.Bdsré s M'en waterdicht gemaakte weefsels, in itèllén, CTcnals in afgemeten stukken, zooverre iiieèr dan 30 vierkante meters van dezelfda >»oedanigheid voorhanden zijn, om het even %elke de kleur, de teekening en de grootte zijn. V'i, Afgemeten tafellakens en servetten, ge-sfieden of gezoomd, zooverre meer dan 15 tafellakens en meer dan 60 senretten van dezelfde &oedanigheid voorhanden zijn, om het even /jvelke de kleur,de grootte en de teekeningenzij. ' ! 5. Weefsels, uit zijde vervaardigd of die zijde èf kunstzijde bevatten, om het even welke de ikleur en de teekening zij, zooverre meer dan ïto meters op een breedte tôt 0.60 m. en daar-§nder of 0.50 m. en daarboven, op eene breed'e iean meer dan 0.60 m. van dezelfde lioedanigheid v'Oorhanden zijn. "6. gebreide of uit stoffen of vilt vervaardigde iuitbanden, knieverwarrners, gezondheidsban-iden, hoofdkappen, polsverwarmers, borstlappen, porlappen, zooverre meer dan 30 stuk van elke soort voorhanden zijn, cm het even welke de &6edanigheid en de grootte zij ; , s 7. fluweel (00k zijdenfluweel, linnenfîuweel, fiuche en fluweel voor de hoedenmakerij', Sooverre ©eer dan 100 m. van dezelfde hoeda-Jnigheid voorhanden zijn. om het even welke de %leur en de breedte zij ; ji 8. nieuwe wagen en scheepsdekens en dek-)|eilen ; L: S. allerhande vilt, nieuw en gebruikt, vil! en ^laten, vilten proppen, vilten dekens en vilten follen, verder allerhande nijverheidsvilt, zooals solijst- en slijpvilt, sluitvilt, vilten onderplaten, keleltiUi paplervilt (00k wannesr het in gebruik erijvilt, zadelvilt, getuigvilt, enz. \.fcVan de genoemde goederen moeten nieuw yctkregen <ft Oieuw vervaardigde stapels nadlen 4naande'lijks opgegftven worden. Art. 2. — Tôt de aaugifte verplicht zijn alla tatuurliike en rechtspersonen, maatschappijen, privaat'of openbaar rechtelijkc vennootschap-Ipen en rereenigingen, welke op 20 Mei (proef-P*^5, goederen van den ia artikel 1 genoemden *ird io be^raring hebben. Beviaden dergelijke goederen zich niet in bewaring bij den eigeaaar, ttiMS moeten zij door den ei^enaar(en) hem aan-«epiven worden, die ze in bewaring heeft (pak-^uiahouder, expediteur, enz.) na den a«**fdag aankomende, maar vôôr jfiea proefda? reeds verzonden voorraden, moet no c«tttwNf onmiddellijk na ze oatvangen te Jbebben, iïftg^ven. :': ls er soais iemand ;n tvrijfel ofzijne voorraden ttoeten aaogveeven worden of niet, zoa moat vij cr »*>orloorn'g aangifte van doen. 1 Art. 3. ™ De stapels moeten uiterlîjk tôt den 1 31 Mei 1917 bij de in art. 1 genoemde bureelen S of bij de Orts- of Etappenkommandan'uren, op I wier grondgebied de lagerp'.aats zich bevindt, ' schriftelijk opgegeven worden op formulieren van aangifte, welke bij de bevoegde Orts- of Etappenkommandanturen kosteloos veikrijgbaar zijn ; er moet tegelijk een staal voor iedere soort van goederen bijgevoegd, de hoeveelheid der voorhanden goederen (aard en gewicht of gelai stuks) opgegeven en de eigenaar en de lager-plaats aangeduid worden. De Orts- of Etappenkommandanturen zenden de aangiften tôt den 5 J uni 1917 door aan da in artikel 1 genoemde bevoegde bureelen. De in artikel 1, laatsta zin, voorgeschrevene maandelljkscha aangiften moeten toi den 10den van elke maand voor de voorafgaande maand bij de bevoegde Orts- oi Etappeukommandantuur ingediend worden. Art. 4.—De onder artikel 1 vermelde bureelen van aangifie zijn gerechtigd, de aan te geven stapels op te koopea. Bijaldien een onderhand-sche aankoop op grond van de volgens artikel 5 geldende prijsberckeniog niet tôt stand komt, kunnen de betreffende goederen doordeEtap-pen-Inspektion (« Wirtschaftausschuss ») of door het « Militaerisches Textil-Beschaflungs-amt » te Gent onteigend worden. Art. 5. — Bij onderhandschen aankoop zal de prijs tôt grondslag dienen, die vôôr den 25 Ju!i 1914 in België voor gelijksoortige goederen als fabrieksprijs in den bandel gold, met een bijs^g van 20 tôt 45 0/0. Voor de onderhands aange-kochte goederen, wordt bij de aflevering cicr waar 5 % op den vastgestelden prijs, hetoverige na onderzoek der goederen betaald. Voor zoover als de goederen onteigend worden, regelt zich de handelwijze volgens het bevel van den Rijkskanselier van 25 April 1915 betreffende de handelwijze roor de « Reichsentschaedi-gungskommission » (« Reichsanzeiger » van 26 April 1915 N° 96, eerste bijlage). Art. 6. — Afgezien van de in artikel 4 aange-duide verkoopen, mo.sen de in artikel 1. cijfer 7 en 8 genoemde goederen noch van de hand gedaan noch verwerkt worden. Van de andere aaa te geven goederen slechts het tiende deel van iedere vol^ecs artikel te onderscheiden soort van goederen vaa de hand gedaan of bewerkt worden. Al3 verwerken in den zin dezer veroordening- geldt inzonderheid het spinnen, twijnen, weven, breiden, viechten, verwen, bleeken, mercerisee-ren, versnijden, verder verwerken, enz. Grootere hoeveelheden kunnen alleen door de volgens 1 bevoegde bureelen vrij verklaard worden. Art. 7. — De bezitters der volgens art. 1 aan te geven voorwerpen zijn verplicht, ze toi nader bericht te bewartn, zorgzaam te behandelen en er inlichtingen over te geven. Afgezien van de uitzonderingsbepaling van art. 4, 1« zin, is e;ke verandering van bezit en vaa plaats der aan te geven voorwerpen zonder toelatin? verboden. Art. 8. — Het vervoer der in de verordenieg opgesomde goederen mag, voor zoover er voor hua vervoer niet reeds door de verordening van 7 Oktober 1916 eene toelating vereischtis, alieea plaats grijpen met toelating. a. der latendantur des Marinekorps te Brugge, indien het vervoer van eene plaats in het gebi;d van het Marinekorps uitgaat of in eene piaat3 van dit gebied geschiedt. b. der Etappen-Inspektion (« Wittschaffsaus-echuss »), indien het vervoer van eene plaa's in 't overige legergebied uitgaat of in eene plaats van dit gebied geschiedt. Art, 9. — Wie de bestemmingen dezer ver-ordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt met ten hoogste één iaar ge-vangenis en met geldboete tôt 20.000 mark (twintig duize'nd mark) of met eene dezer straf-fen gestraft, voor zoover niet volgens de alge-meene strai wet s'reagera straffea toepassilijk sija. Daarbij kan ds verbeurdverklaring dier voor- | ; werpen uitgesproken worden op welke de over- g treding betrekking heeft ; in geval van opzette- | lijke overtreding moet de verbeurdverklariflg 1 uitgesproken worden. Elke poging tôt overlreding is strafbaar. Zijn bevorgd de Duitsche militaire rechtban-ker. en militaire bevelhebbers. Wie in strijd met de bestemmingen van vroe- ! gere verordeningen verzuimd heeft voorwerpen van den in arii'fel 1 genoemden aard op te geven, zal niet gestraft worden, indien hij de aangifte volçens de bestemmingen dezer verordening intijds dce. Ait. 10. — Da bestemmelingen der artikelen 4 tôt 7 en 9, Ie lid, 2° zin dezer verordening zijn niet van toepassing op de goederen waarvan bewezen is dat zij op den proefdag het eigen-dom waren van cte « Commission for Relief in Belgium » of van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit. Art. 11. — De Etappen-Inspektion zal de noodu'e uitvoeringsbestemmiugen en inlichtingen uitvaardigen. A. H. Q., den 4 Mei 1917. Der Oberbefehlshaber, SIXT VON ARM IN, Generaal der Infanterie. ——— — SïïIïSCHB BEEICHÏIN van het Groat Hoofdkwai tler Ssrste Duitsoîi bsrioht. BERLIJN, 16 Mei. Wesîe'ijk kpllgsîooneel. Lesrerfront nan veldmaarschalk kroonprins Ruppreclit van Beienn. Bij ongunstig weder was de geveclilsfee^rijvig-heid betrekkelijk gering. Legergroep van den Duitschen Kroonprins. Aan weerszijden van Craonne en ten Noorden van Prosnes, liielde de verhoogde geschutbe-drijvigheid zonder onderbreking aan. Te ii Oosten van La Neuville brak een Bran-denburgsch bataljon op 600 meters breedte in eene vijandelijke loopgrachtbianen, en bebïeld de nieuw gewonnsn steliing tegen versclieidene Fransche aanrallen met sterke krachten deorge-voerd. 125 gevangenen evenals talrijke geweren van allen aard, vieleu in haaden onzer dappera troepen. OasfelUk kpjfgsîooïteel. De toestand is onveranderd. Bïaoedonisch front. Het levendig vuur tusschen het Prespa-meer eu het Doiran-meer werd uitgebreid lot het Strumafront. Twaacle Dnltsoli berloht. BERLIJN, 16 Mei, avondbericht. — Bij regen en mistig v/oder was de gevechtsbe-drijvighetd aan hst Westfront gering. B j Rœux en Vauxaillon kwam het slechts tôt plaatselijke infanteriegevechten. In Macedonic zijn ten Noorden vaa Monastir vijandelijke aanvailen mislukt. Officiasie Oostenrijkscha bdriohten WEENEN, 16 Mei. Octsteliik sn 2«Icî-Oosîelijk krijgsiooneel. Geene bijzondere gebeurtenissen. ïtaiiaanscli kpljgstooneel. De vijfde dag van den nieuwen Isonzo-sîag was insgelijks evenals de vorige vervuld met heftige «evechten. Da vijand voerde met groote taaiheid zijne massas immer weer ten aanval aan. Duizenden Italianen werden geofierd. Onze wapens weer-stonden het gevecht weerom met volkomen goeden uitslag. Tusschen Ausza en Cacelle gelukte het den ; vîjsind in ecnen smallen sektor den ltnker I;onzô- sever te bereiken. Eene uitbreiding werd ver# linderd. Versclieidene sterke Italiaansche stormloope» >eoo.4den de hoogien van Plava en Zagor.i. De vijand poogde vooibijgaandevoet le vattan op den Kuk. Wij dreven hem in verbitte-id lijf-gevecht weder weg. Even uitslagloos verliepen voor de ItaHanes aile verliesrijke pogingen om den Monte Santa e.i den Monte Gabriele te bemachtigen en onz® Unie ten Oosten en ten Zuid-Oosten Giirz tôt zwenken te brengen. In het bereik van Fajti. Hrib viel de vijani 's voormildags tevergeefs aan. Tôt he Italin^f van dezen voorstoot kwam het niet, daar cas geschut, door vliegers doelbswust ondersteund, da Italiaansche aanvalskanonnen in hunne loop-grachten door vuur wee: hield. In den naoht verflauwde het gevecht. In de morgenstondea werd het gescliutvuuï weer levendiger. Ilet aantal gevangenen dosr onze troepsa ingsbracht is tôt 2000 pestegen. Daaronder ha-vinden zich oagev er 5ùo!Ecieren. Twee Italiaansche N ieuport-vliegtuigentieîea als offeis vaa onze strijders. In Tirol trad tusschen de Ëtsch- en Sugana^-dalen vijandelijk geschut sterker in werkin^. De eorloi in haï Oostsi, Bulgaarsoh bsrlahî. SOFIA 15 Mei. ^acsdoïiïsoh front : Aan deu Oostelijken cever van het Prespa-meer poogde eene vijandelijke kompgnie vooruit te rukkeu doch zij weri door ons vuur verjâagd'i Aan de Cervena Stena zwak geschutvuur ea patrceljeschermutselingen. Op de hoogte 124S ten Noorden der via', te van Monastir, spaarzaam geschutvuur. In de Cerna« bccht bij poozen levendig geschutvuur, dat tweeinaal tôt roffelvuur steeg. De poging eener vijandelijke afdeeliog om tegen Gradnica vocrait te rukken, mîslukte door ons werkzaairi vuur. In da streek van Moglenahadden deagarfschea dag door en den ganschen naclit heete gsrec'a-te.n plaafs. In het slgemeen ontvouwden in d'z® streek, nadat in de andere sektors van het Macé-don'scU front een ofietsief der Eugelschen, . Franschc-n, Russen en Italianen volkomen w.t» mislukt, de Servicrs verlwijfelde maar oo'k ver-' geaffiche lirachtinspanningen, zonder het minst*»' snkses te behalen. Gansch den dag en gedàren tac] den nach^ heftig geschutvuur dat ineerftiaafii trommelvuur werd. ( Tegelijkertijd met die werking der artiîler'»i ondernamen de Servîèrs aan het Mogletta front! herhaalde aanvailen, doch zij werden teikensf onder de grootste verliezen teruggeslagen. Bij Dobropoîje en ten Oosten daarvan be'iaal^' den de Serviërs hunne verbitteide aanvailen.' met overgroote verliezen. la den namiddag werden de aanvalspogin T^a-meermaals herhaald, doch zij zakten "ineen iife ons vuur. Tegen 2 ure 's nachts deaen d« Serviërs hunnen heftigsten aanval, doch oo'4 deze werd onder zware bloedige verliezen voor; hen, afgeslagea. Bij Kukuruz vielen de Sîrvfor* van 's middags tôt 10 ure s avonds zonier ver', poozing aiet groote verbittering aan,doch hnaas» aanvalltn mislukten. j Tea Westen dtr Wardar spaarzaam geschut*: vuur. Uit voîledigende berichten blijlft dat bij da verdrijving dèr Franschen, gister van de lioo van Farebitschna, ten Zuiden van Huma, da vijanden zware verliezen leden, Wij te Heu toi hiertoe vôôr onze hiudernissea 500 lijkea vaai Fransche soldaten. Ten Oosten der Wardir tôt aan de œoadi'V#* der Struma zwak geschut. Rumosnsoh front : Bij Tuleca spaarzaam. vuur der geweren. Sî? G,il stz gc^chutviuir.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes