De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

171 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Decembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 24 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/db7vm44k5d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Isa». 295 38" |aar. Q AA ^}n«AVA. KA^Alvftfif. fl^ DB KLEIBB PAYRIOT Donderdag 13 Dseember 1911* Prîfc S eentiemei» HtîT'IfiCVV «liftTRÎÏfSS mn Iïôî GrooJ SasMkwaHtmp Borate Buitsoh bel (L-iJJN, U uecemoer. <ii> t a ?9* *r tl &Wért»«v/i krtonpf.ns Ruppreckt van Bêiinn (Svïh Vlaanderen en van aan do Scarpe tôt aan ^BèSomme ontwlkkelden zich in den namiddag Vêle levendige kanongçvechten. \-3tegers »sn <f«i Dulîschen kreonprms : 1 > yDo vuurbsdrijvi,.;heid was op het gansche aimt levendig. In eesen verrassenden voorstoot «ïàalden itormtroîpen ten Noord-Oosten van C^aonne 22 Franschen uit do vijandelijke loop-(Kl^chtèn. In de andere sektors werden in ver-■&Sn«isçïsgev«ch.len gevangenen ingebracht. \,?Sterke iiizet der vliegergro«peu, namelijk op ®içt àFfansche front, leidde tôt heftige luchtge-Xfi.ch,ten. Onze tegenstrever» verloren 11 viieg- en eenen vastligsenden ballon. A satalDJl ltn<l««laanAAl . -filets nieuws. Waoeaoaloob front fe'tïïeene groote gevechtshandeliogen. Mo^b^cle°oe*er8der Brantaenlang»doNeder-ïttâva tndelijSe, verhoogde kanonnenbedrij- ^ A W66QB vaiiBoa o ©ri uns. ,& -0ERLTJN, 11 December (avondbericht). — In enkçlc sekforen van het ltaliaansch front •®OTiOOgclî vuurbedrij vigheid. Vaa de andere Jkïag8tooneel«n niets nisuws. fnislasle Oostsnrîjksehe WrlGfttea m'itrr."T?AT cXT ti n. SNfîN, 11 December. tpeirmî. itauaaiîsea Kriigsioonsei. het (jebied ran de Piave-mônding poogde & vjnand zcnder eenig sukses verlorene loop» sr waaer terug le wmnen. ^A!)tAii(n4AmJsflAn Ain urOO wuvui tviiitjavM wfj ww• v'lÎS den nacht van & op 10 December werd £, M, schip « Wien » door vijandelijke torpédo-Spotsd aangevallen on tôt zinken gebracht.Bijna c Kauemo vcui&jauiug weiu gciau* 11® a&rlai in het flaatâîi. ffiffigaarae& berieht. ■M»a«S.0Blfl0Îî iront : | bet opper Skumbi-dal verjaagd«n wij eene ".♦î.isadelijke verkennersafdeeliag. Ton Weites r|B itaîîa en op de hoogte-stellingen in de Cerna-'booht vijandelijk artillerievuur, dat hier an daai Jeuendig was. Op den Oostelijke Wardaroevei f^Brsoheiden© vuurovervallen. Ten Noorden van wgt Tachiaos-meer verstrooiden wij eene ge-#ich(ige vijandelijke afdeeling. Levendige ïnehibedrijvigheid ovor de Bitolia-vlakte en in uhet StFoema-dal. Op het Dobrudscha fronl ivd CAvii. I A U»t. «Jérusalem la handsii der XBcalaehen fïc HMJLV4U AU UdUUVU Uui «Hg 9MVUCU> NDEN, il Dsccmber. — Ron*r L*w d«eldeia het Lagsrhuli ' gai Jcruzalem, amsicgcid, ia buics iet fc-ngclgcUca il ffen, RL1JN, a Dtcoraier. — In dsn nneht Tan J tôt 9 Dôctmbéi de TuAra rrijwillig eo zosder verliciea Jeruraltia out 5£0HSL!jN, Il liecamber, — Jero2«l«m werd ontralmi. Tôt dh ï,W|)Jf?!'Sc ontruiiniag g«t voor«er«t ds meealng usleldlng du MM toSem ïieiiig ut aile gelooTtgea der wereld nï«t het tooaet; ifelocSj."roitien baq bloedicogevecbten. Diartegesorer ipeoldo he der onder militair oogpant waardeloox* oud geaae roi I^OTVpon'ifîcnooten weten dat wij hua terrijde stasn, en dat ha 0V9Ï h> t bc-2Ît ran r«ruzal«fi danr he-.t *!•&■«« ilmr Ti.ncfnl 4»o uut A"ac usanasjBg is garaii«r. Se vsrachsrate duikbaof.aa.Baplfiff .âSERLIJN, U Decembor. (officieel). — E« fu»r dulkbooten heoft in den AtlantUchat eeaan opnleuw lïOOO br. r. ton scheepsruimte den erond ffeboord. IMIIIM .U-Ji-0,-1 liw—IIBUWjjl IWJ- - 1 -»l IIII.ICH» sehepen werden uit konvooitn geschoten, ver- . derwerddo bswapendo Amerikaanscha »îoom- | boot < Attraction > op den weg van Bordeaux | naar Amftrikft in rîfto firrnnd ^eh^ord. 1 uaai xiL.uubAA&a *44 uou giuuu5«uuuiu* Osrieg m Belsië m ia Fraakrijk. PARIJS, 10 December. — De artilleriestnjd is soms zaer hevig gowe«9t od dan rechteroevei der Maas, in de streek der Cnambrettei in den Boven-iilzas. Een Duitscha overvalop do kleino Franscbe postsn tèn Zuiden Tan Corbiny is mislukt. PARIJS, 10 Decembor. — De dag la geken-merkt gewarden door eene groote bedrijvisheid van de beide artilleriën tusschen Aisne en Oise ln Champagne in de streek van Main de Maa-silos aan den rechteroever der Maas ea in Oppar-Elzas. Aan het front van hcô Chauma-boach ea i& de richting van de loopgracht van Calonne, heeft de vijand, na een levendi? bombardement twep handgrepen beproafd welke door oâs geschut mislukten. Wij hebben krijgsgevangenen genemen. Op het overiga van het front, bij poozea afwisselend kanonvuur. LONDEN, 10 December. — Aan het ftatft van Cambrai, hobban er f roepenbotaingen plaat's gehad over dag, ten Westen van Griacourt, tusschen onze vooroosten en kleine vijandelijke detachementen. Eene aanvalspogiag door den vijand bewerk* stalligd is gisteren avond, ten Zuiden van Lens afgeslagen seworden. Wij hebben eanijte krijgsgevangonea ge* nomen. DE RAMP IIM HALIFAX. uc nnnr ira niiiiirHA, Het fetal dar doodeu is tôt 5009 geklômmea. Da oûtploffittg U to het arscnaal v«n Richmoad uitgebrtken. De «chepea van dto « Canadiaa Pacific Railway » die iu de hâTcn 'ageto, sloegeo ora, Drie havendamraen w«n4en veraieJd. Van 550 kiniere» die op don eogenblik der oatploffing is de setoiea waren« ziju er ma»? 7 den IIT B3STC3-E3L.-A.3Srr> Iiord Grey ovor den ekonomlaohen oorlog DEN HaAQ, 10 December. — De vroegere staatssekretari3 lord Grey, uit ln eene voorrede van een boek van Gilbert Murrosx a De weg tôt den Vooruitgang », zijne meeniag over de ekono* ' mischo boycotteering van Duitsohland. Het is zeer karak'eristiok dat htj zeer nasiw-keurig de kwestie onderzoekt betrefiende de algeheele schuld van het Duitsche volk aan hst ultbreken en het voeren aan den oorlog. Verder zegt hij dat elke regeling in den zin eener voorl-durende handelsversperring, de voortsetting er niet het ainde van den oorlog zou beteekenen. Een dergelijke ekonomische boycotteering zou alleen bowijzen dat de oorlog nog niet uitge* vochten is. De vrede is nu zooals vroeger afhankelijk vaa trederherstelling der schade door net mi!itaris-mus veroorzaakt, van de schepping van nieuwe militaire en diplomatische metboden, die niet, zooals thani, door gansch de vrereld beknibbeld worden. Grey voegt erbij dat da liberalo grond-beginselen van den vrijhandel der sociale har* vorming en van den vooruitgang door den oorlog slechts bevestigd werden. Geld- en arbeidskwasties vragen nieuwe vormen. Vele mannen die zich tôt hiertoe aan de politiek niets gelegen lieten zullen weliîcbt «ils politiekers de loopgrachten verlaten. 8TADSNI1D W9. Het rantsoen brood. — Wij vernemen dat tengevolge van het herhaald aandringen vàn het Proviaciaal Komiteit van Oost-Vlaanderen, do Duitsche overheid toegestaaa heeft dat het Nationaal Komiteit van af 17 December aan-•taande, voor het Etaooeneebied. het rantsoen brood mocht verhoogenvan 330 op 360 grammen per dag. — Dit blijda nieuws zal door de bevol-king met vreugde vernomen worden. — Afltowing oan oleeschmaal. — Het Land-bouwkomiteit van Oost-Vlaanderen zal vleesch-meel, bij hoevoelheden van 5 tôt 10 kgr. afleveren voor al de nummers, Zaterdag aanstaande, van 4 tôt 6 ure 's namiddags in het « Landbouwers-huis », Gouden Leeuwplaats, te Gant. Aan onze geachte lezors. — Ons iermaat.—Fan hedtn af s&l De Genttnaar* De Landwacht au en dan van formaat ver' andexen. Wij moeten immers de rollan papier gebruiken die wij in ons béait hebben zooals 3{f ueroaardigd zyn door de papier-fabriek.Alhoewei wtf het andert gouden oerhiezen is daar nu (tenemadl niets aan te doen. Hel zal z(jn zooals destyds, bij den vleeseh-honwer : een « engelke en een duoelke » en bygeoolgr eijn wij oerplicht de builen tegen de blutten te slaan t des te meerdat onzepapier' fabriek ons heden bericht dat zij, ten g'oolge oui gebrék aan grondstoffen, stilligt ooor eenen onbepaalden tijd. — ALLERHANDE BERICHTEN. — Het het oog op dea tteeds toenemoaden ptpieraocnl ea gezien de ia Belgie verachij-neade dagbladca thaas eoo zeer vetepreld zlja, dat ee&ieder dage-liî.kB zoader moeite dz «weatchte inlichtiagea over dea toestand op de verachUleade krijgeveide* kaa inwiaaea zullen de uitplak-brievea over de oorlogsçebeurttoiesen te reksaea *an 15 December ophoudea te versebijaen. — Brand. •— Woensdag morgand, rond 1 ure, is een begin van brand ontstaan bij M. Adolf Bracke, spekslachter, Antwerpschesteenweg 73. In het rookkot sijn wat vagelingan de prooi der vlammen geworden. Toen de pompiers ter plaats kwamen, was het vuur reeds gebluseht. — Ken verlangt Pianos te koopen, Neder-polder, 14 (loopt in de Hoogpoort), Gent. 3083 — Xnkoop van mondstukken aan 1 eu 2 fr. per tand, Juwaelen, Zilverwerk, eaz. E. De Paepe, Brabantdam, 80 (bij St-Annakerk), Gent. 300Ô —Fourneau te koop,bijna nieuw.voordeelige prijs, Chartreuzenlaan, 87 (bij Slijpstraat). 3084 — QSKSND HUIS, in handelstraat, veriaagt dépôt, aile waar< Sphrljven < Gentenaar* B. A. «ora- — BUITENGOBD VB. HURRN |n Beekstnmt (Droflfen), dlcht Mariakerke. Aanvraag bardai « Geatenaar a. 3064 — KOZ.ES «n COSES, Olifantftraat, 53. Gent. 3065 — Watar- blaaa- nier- «a vronwxiekten. Geneziugdoor specialist, Zon-, Dins- en Vrijdag, vàn 9 tôt 12 are, Sivaanstraat, 54, Gent. 2894 — Allnmettea, Puddingpoeder, Keuken-zout, enz. De Cock-Van Acker, Toekomst-Sîraat, nr SX, Gent. 2943 — Oream-Powder Paz, het fijnste piodukt Purpere doosjes « Pax-chocolat ». Bruine doosjes a Pax-vanille a. Biauwo doosjea «Pax-bittere amandels ». 8082 —Brandhout.— (Eik, deel en canada iablok-|es), te verkrugen Petroolstr., nr 1, Gent. 9089 IN* HXJSL^lSriD. Qeen Staatsbankroet. Het geruçht werd verspreid dat de Ruasischa regeeriag de buitenlandsche leeningen had ongeldig verklaard. Dat bericht ls volkomen onjuist. De Russisçhe koepona, vervallende in Januarl 1918, zullen e venais vroeger betaald wap/1m. raeu. Set programma der BSaxlmalistoa vfta OUUUB uo* iBaauuauabuu» BASEL, Il Dtc. — Het Russisçhe Boeren kongres te St-Petersburg heeft met 432 stemmei tegen 89 het regeeringsprogram der Meximalis ten, 't is te zeggen de grondverdeeling, de ont «rapening en demobiliseeriog met onmlddellij! aluiten van den vrede. ffoaderekeurd. Trotcki •rvuu. DEN HAA.G,UPee.—Uit St-Potersburg word zemeld. dat Trotzki een nienw «chriivea heef ii-ii»» ] Ii.m uiitu Pin ■■ I II I— iL-jii 1 jj uu» gericht aan al de gezanten der Bondgenooten,*" waarin hij van hen vordert bepaald te antwoor-den of da Bondgenooten voornemens zijn aan d« Russisçhe onderhandalingen deel te nemen. Hil verzoekt hun in geval van een ontkennand ant-woord te zeggen met welk doel zij de voortzetting van den oorlog nog voor noodzakelijk aanzien. Konferenole der Bondgenooten-gezanten Zondag hebben die diplomalon eene konfe-rencie gehouden om den wapenstllstanl tusschen Rusland en de Midden-Mogendheden te bs-gpreken.Bnchanan deelde mede, dat de konferencia besloten heeft met Rusland te onderhandelea wegens eene gemeenzame taktiek. De konferencia be.iloot geene weerwraak to nemen tegen Rusland. Buchanan bracht verder in, dat de bondgenooten onmogelijk kunnen deeloemen aan de onderhandelingen, daar zij daarover ta laat Ingeiicht werden. De Fraasche Regeeriag heeft nochtaas aange* nomen, te zamen met Ruslaad en de andere Bandganootea, over een voorstel van eenè Russisçhe re^eering, die het vertrouwen vin het volk bezit, nopens de Inleiding van vredes* onderhandelingen te beraadslagen. De onderhandelingen moeten echter dus laniff zijn, dat zij met de belangen en de waardighelcl van Pranlrriik OTarMTi t* hr*»rîtypn Tiin Tesen Kaledaln. Trotzki heeft barolea, aansionds troepen ta zenden ia de richting van Moïkou, Rostow en Orenburg om de oprukkende strijdkrachten dot tegenrsvolutionnairen tegen te houden. Tesren dan wanenatilstand. ROTTERDAM, 11 Decembar. — De Dekr^flfi sche Rada heeft zich met 29 stemmen tegen 6 tegen eenen onmiddelUjken wapenstilstand veo klaard. Xaranakl. «BiV* ««Mil .5, De vorigo Russisçhe mlnister - voorzittôB Kerenski, is volgens dea Djen, te Saratow t(p lid der Grondwetkamer cekozea. Aanhoudincen. A«UUVUU*Uj|«Ui Het révolutionnaire komiteit hield de geheel# algemeene kommissie aan, die galast was met da voorbereiding tôt de kiezingen voor de national# i vergadering. ! De bladen aanzien dat als eene ernstige be* ! dreiginr tegen de nationale vergadering. De houding van China en Japaa BERLIjN, 11 December. — Uit Karblnw wordt volgens een telegram uit Stockholm vta' het < Berllner Tageblatt > geseind, dat de stad door Chineesche troepen plotieling bezet ge» worden is. Het incicht der Chineezen zou zijn, de Cbineft» sche onderdaaen te betchermen. Japansche soi* daten-afdeelingen kwamen to Wiadivostock toe». GBRECHTSZAKER BEROEP8HOF VAN QENT Itrenge atraf. — Voor diafte vaa boome»/ tennadaele van M. De Sloovere, van Zeven-eecken, werd Kamiel Laareyssen, werkman te Lokeren, door de rechtbank vaa Gent, ver«i wezen tôt 6 maanden 2ôfr.;voorslagen, opstand en smaad jegens de veldwachters, tôt 6 maand \ en 76 fr. boet. De betichte had beroep inste» slagea. Het Hof heeft het eerste vonai» bo*-houden. IN" I»0».TXJa-AXi Da voorzitter dar Repukliek beraadalaagde mat den vaorcltta# dar Kamer orar de aaaunatelling ran eea koalitie-miniatorie og de volgande groadalagan : Staling raa alla Internationale vef^ plichtingen tôt deelnaming aaa den ocrlog ; oaderdrukkiisf da^ reTolntioaaalra baireglog i eamenstelliag vaa eea grosdvattelijlK rainisterie dat da orde jroader vergeldingamaatregelen weer en boratallan ; iavaariog raa eene Terordenlng dis eene ontbindina vaa de Kamtt» toelaat es aise spoadige hervormisg der Gt ?ndvrc&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes