De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

342 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m901z4572s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR LANDWACHAT £$a ëaar. N«m» 32 }.De Graeve, Keîelvest, s 3 DR KLEIN 2 PATRIOT Wn>as1aa S' Fa'jrsiapi Î317. Bl E3 B Ppjjs 3 centièmes Ouiîscho horisliteiî 1 gaw het ©pool HooMkwarfe fewes&a ïîuitach beriobfc van 4 Februari. BERLIJN, 4 Februari, 's avonds.— Tusschen Ancre en Somme levendige geschutbcdrijvig-^eïd. Verder geene bijzondere gebeurtesissen. Esrsto Dultsoà hsrioht. BERLIJN, 5 Februari. Westel Jk kriigstooneel. LegerfroriL oati veïdmtiarschalk kroonprins Rupprecht van Beieren Van den Noord-oevcr van de Ancre tôt aan de Somme ^repen bij sterk artillerievuur in enkele sektoren ook infanteriegevechten plaats. In aanval werd aan de Enge'schen het groo ste deel der loopgrachten ten Oosîen van Beaucourt weder ontnomen. Ongeveer ICO ge-Vangenen bleven hierbij in onze handen. 's Namiddags mislukte een hevige aanval der Engelschcn ten Noordcn van Beaucourt, des aaclifs een herhaald sîormloop van sterke krachten tegen onz^ stelling ten Oosten van Grand- co .ri tôt Zuidelijk v.~m Pyf. Ook op den weg \ an Btauler court naar Gueudecourt werd gevochten. Ten Zuiden van de Somme haaldvi» verkenningstroepen meer dan 20 Franschen en Engelschen uit de vijandelijke lijn. Oostelijk krZigsiooneei. _ Letjerfroiit van generaal oeldmaarschalk prins Leopold van Beieren. ■Î ' Aan de Narajowka kwamen kleine Rursische ifdeelingen îegen onze verze' eiingsstellingen Vooruit, wfclke wij door vuur afs!os>gen. . Aan het front van de legergroepen van gene-raai-oveïste aattshertog Jozef en van generaal-teldn-aarscha k von Mackensen is de toestand bij klein artillerievuur en voorveidgevechten aie! veran erd. ïSacedcïiiscîi front : On veran lerd. Xareada Dultsob berloht. BERLIJN, 5 Februari, 's avonus.— Van de fror-ten werden gcene grootere gevechtshaLde- Offlcisele OoslQnrijksche barlohîeiî WEENÈN, 4 Februari. OasteSIJk kr2|gsÉooaeel. In het bereik der K. en K. strijdkracnten niets van belang. Itaiiaanseh kriigstooneel. Onveranderd. Zuid-Oosfceïsjk krijgstooneel. Ten Zuiden van het meer van Ochrida vieîen onze troepen met vuur vijandelijke veikennicgs-afdeelirigen aan. WEENEN, 5 Februari. Osstelijk krifgstocneel. _ Vijandeltjke afdeelingen die tegen onze stel-lingen ten Wes'en van Brzezany vooruitrukten, werden door ons vuur verdreven. ïl tliaiasîâ krljgstasneel» Gister raorgend drojg eene afdeelmg van het veldjageibataijon nr 30 in eene vijandelijke stelling ten Westen van den Plockenpas (Karnische kam) bianen, natn eenen officier en 2S mannen gevargen en kaapte eene miiraljeuze, eenen mijnenweiper en virscheidene çew^ren. Na veruieling der genomen inrichtingen van den vijand keerden onze jagers zonder noemens-wa_rdige eigena verliezen in hunne steUing . terug. Ver 'er geene gebeurtenis van belang. Zuid-Osstsliik kriigstooneel. Onveranderd. 0a oorloj m haï Oasfan, Tur&soh barloht :, KONSTAN TIMOPEL, 5 Februari ( Ambtelijk bericht-vars 4 Februari) : Op het Kaukasische front heeft onze rechter-vlèûgel eea aanval van een vijand-el.jke koia-pa^nie afgeslagen. In een vak van den liukervleugel heeft een onzer p^troeljas een vijandelijke patroelje aan-zlenlijke verliezen toegebracht en is met eenige gevangenen teruggekeerd. Bulgraarsoli barioht. SOFIA, 5 F> br. Aaib'.eliji bericht van 4 Febr. MacâiXonîsoh Iront Op het geheele front zwak geschutvuur. In de streek van Monaslir en aan de Stroema vuur-wis eling tus caen wachtposten. In het Wardar-dai bedrijvightid van vliegtuigen. SîmissKsoh front: Vuu.wisseling tusschen posten op beide oevers vaû het Sî-George-kanaal. Doriog ia BEL-IS ea FRANKEIJK Fraasche barlohtaa. PAR1J3, 4 Febjuari. — Tusschen Oise en Aisne haJden cle Franschen succès bij een over-val op de Ouitsche loapgrachten. Ten Noordea van Vetdun nu en dan geichutbednjvigheid in don seltor van dea Mort-Homme en bat werk van Hardaumont. PAKIJS, 4 Februari (avondbericht). — Een hand ,rtJep op de vijandelijke lo )p.,rachten in de streek van Moulin sous-Touveut, bracht ons een tient.il krijgcgevansjenen. In Eparges, werd eene vijandelijke poging om eenen mijuentrechter te bezetten, door ons vuur afgeslagen. VVij hebbea doeltreffend vuur op de vijandelijke werken op verschillige punten van het fro it uitgevoerd, voorname.ijk ia den sektor van r?liAftoi» QAl eussisch-jui rscHE mm Russfsch gevechtsterrein. ST-PETERSBURG, 4 Februari. — Nadat de Duitschers voor ùet aanbreken van den dag onze loopgrar.hten krachtig hadden gebombar-deïrd, gingen zij bij den oostelijken uitloopor van het Tiroelinoeras tôt den aanval over, doch werden rerstrooid. 's Ochtends teg n 7 uur her-vatt n de Du t chers, na eaa hernieuwd bombardement, dei aiaval ; maar opnieuw werden zij teruggeworpsn. Daarna. werden pogingen van de Duitschers om tusschen het Tiroeî-moeras en de Aa-rivier op verschei^ene punten herhaald ; maar telkea- uugen gemeia. MENGELWERK. — 7 Februari 1917. 118 Voor 'f <eld I I1*- Al'joos dezelfde Pietri ! Zoo 't u echfer onveifchillig is, lsat ons dan dadelijk dit keffiehuis hierover binnengaan. Ik heb hier eenen vriend uitgenoociigd, met wien ik tene ïaak af te doen heb... — Die nu echter moet uitgesteld worden, tôt dat wij.ten minste eene flesch of drie geledigd hebben. Kcm, mijn geëerde advo* kaat, en dee wat recht is. De twee oude kennissen begaven zich tear het dic'itbijzijrde koffiehuis en namen aan een tafe;tje plaats. In eenen oogenbîilc Etonden de bestelde flesschen en glazen voor hen. De kelîner ontkurlcte ze behendig en •iet, de flesch hoog ophefïende, met eene Keriijke buigirg het vurig bloed van de Fiansche druif in de glazen tintelen. —-Verhaal mij uwe lofgevallen, want ge ttoet, gij, zeer veel in de wereld onder-vonden hebben, zei mijnheer Quengler, toen hij den wijn geproefd en hierbij bebagelijk Blet de tong geklapt had. — 'k Geloof het wel, mijnheer de advo-kaat, 'k geloof het wel. Om het te vertellen, >"*are het te lang ; ik zou er een boek mee julien, moest ik ia bij zonder heden treden, I veiyr mets van Deiang. en zou vcor u valstrekt niet belangwekkead zijn. Ik ben zoo wat mijn eigenea weg gegaan. Toen wij e'kander, twintig jaren ge'.eden, kenden, leidde ik een eenigszins ge'aariijk leven. — J3, waarachtig ! zoo gevaarlijk dat ik in de ga egeuheid was u eenen kleineq dienst te bewijzen... Ail ! ah ! ah ! ^—God ioone er u voor, msjaheer Quen-. gler. Ge viadt mij nog hedea tôt wederdienst bere:d. — Nee'i, dat niet, daartegen moet ik protesteeren. — Nu, gij weet het, ik heb mij geea slecht verlçden teverwijten. Een weinig lichtztn-nigheid, niet al te nauw gezet in de keuse der middelen, 't is immers eeqe oud bekende zaak, mijnheer Quengler, dat de wereld zoo slecht is, dat iemand, zelfs met de beste, zedelijkste beginselen, er niet tege t bestand is en of met den stroom moet mede zwem-men, of verdrinken. — Gij zijt niet verdronken, Pietri, maar zwemt als eene vette, vroolijke gans heen en weder, denktmij. — Zou ik dwaas zijn geweest ? Ik nam de menschen zooals zij zijn en sneed mij flaiten zoolang ik in het riet zat. — Waarmede hebt ge dan fortain gedaan ? Waarvaa leeft nu ge eigéalijk. ♦ m^Ie werden zij door ons vuur gebroken, — Nog altoos van de slechtheid der menscheu ~ of — om het beter uit te druk-ken — vati de slechtheid van eenen mensch. — Foei, Pietri, ge laat u dus altoos als het werktuig van eenen schurk gebruiken ? — O i.een ! Om het u begrijpelijk te maken zou ik moeten in bijzonderhedea treden, die voor u geen belang hebben; t — Het grootste belang ! Ik brand vaa nieuw-gierigheid ! — Luister dan. Het was over omsrreeks twintig jaren, toen wij te zamen in aanra-king kwamen en ik de voordeelige kennis maakte met eenen man, die zonder zelf eenen penning te bezittea of een middel van bestaan te vinden, op een grooten voet leefde en het geld met voile handen uitgaf, Hij had dikwijis zaken voor mij, en daar ik ze tôt zijne tevredenhpM uitvoerdej steeg ik steeds hooger in zijne" gunst. Mijn kliëni bezocht des zotners, onder den aangeno-men titel van baron, de badplaatsen en oogstte er goud in. Zijne slachtoSers waren meestal vrouwen uit de aristokratie, of uii de hooge financiewereld, welke hij in zijne strikken lokte, en ze er zoo schrikkelijk ir verwarde, dat zij zich met zwaar geld los-koopen moesten, of gevaar liepen zich dooi hem op de gevaarlijkste wijze te ziea in he strik biengen. Na eene sterke artillerievoorbereiding gingen de Duitschers ter;en 5 ure 's ochtends ten Oosten vaa den Kalntsemstraatweg tôt den aanval over. Het offensief werd door ons vuur tôt staan gebracht. Om half negen 's ochtends viel de vijand ten tweede maie ea met aanzienlijke strijdkracîtten aan, tea Oosten vaa denzelfden weg. Zij slaagden er ia, bmnen te driegen in ver-scheidene van onze loo; graven, maar een tegen-aanval onzer troepen ia de flank van de aan-vallers heeft tegen 11 uur 's ochtends den oor-spronkelijken toestand hersteld. Daarna hebben onze troepea een aanval gedaan op den vijand, die zich ten N.-O. van het dorp Kalntsem ver-zamelde. De Duitschers vluchtten, zonder de^ aanval af te wachten. Vervolgens liebben obz^ troepen hun schansen weer in orde gebracht. Een vijandelijk vliegtuîg heeft een bon» ge-worpen op het station Nordpost ten N.-O. Tan Riga, zonder schade aan te richten. Russisch-Turksch sevechtstcrrein. De verkenningen over en weer duren voort. Roemeensch gevechtsterrein. Vuurwisseling. Gûsfânrijksch-l&iiaanscha oarlej Stallaanaoh berloht. ROME, 4 Februari. — In Trentino heeft sneeuw val opnieuw de geschutactie belemmerd. In bo en-Comelico hebben wij eene poging to» overrompeling afgeslagen. In het Kustland de gewone vuurw'.sseling, het hevigst in de streek tusschen hoogts 144 ea de zee, OP ZEE. ^HUISBRS 00BÎ.03 âer DUïKSOOTKiS 2>e nleuwa daikbootoorlos' in gang. ROTTERDAM, 4 Febiuari. — In sôheop-vaartkringen wordt gezeid, dat sedert het begin van den onbeperkten duikbootoorlog reeds mees dan 30 schepen verzon en wer !en. BERLIJN, 5 Februari. — Volgens Berlijner dagbladberichten uic Rotterdam, zijn volgens geruchten in den loop van den dag vaa gistereci 28 Engelsche schepan in den grond geboord geworden. LONDEN, 5 Februari. — Reuter meldt : Da Amerikaansche stoomboot « Heusatanic », 3711 brutoregisterton, is verzonkïn geworden. AMSTERDAM, 5 Februari. — Volgens een Reaterbsiicht uit Washington is bij het staats-departement eene depeche aan den Amerikaan-schen konsul in Plymouth aangekomen dat da stoomboot « Heusatanic » voor de in den grond-boring door eene Duitsche dkikboot eene waar-schuwing heeft gekregen en de gelsgenheid toi landing der bemanning. Lloyds meldt dat de kapitein en de bemanning der « Heusatanic » geland zijn. ROTTERDAM, 5 Februari. — De Franscha zeilschepen « Bernadette » (128 ton) ; « Jeuns F.'ance » (120 ton); » Couronne • 169 ton en « Orphelia » (159 ton) werden in den grond geboord. Twee Engelsche visscherssloepen werden verzoaken. BERNE, 5 Februari. — De « Republican da Lyon » meldt uit El Ferrol, daar zijn twintig man der verzonkene Deensche stoomboot : « Dasy » geland. . LONDEN, 5 Februari. — Lloyds meldt : D« . Noorvveegsche stoomboot « Heimland I », (568 bruto-register-ton) is op 28 Januari op eona [ mijn gestoolen. De kapitein en twee mangingen in eene klorae ' boot ; het overige der bemanning, tiea man, wordt vermist.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes