De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1022 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 09 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4pz0f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

87e JÂÂR Doiîtafag 9 September 1915 W 214 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATEIOT Bureeles fa Oerat nr 1S Kefelvsai Bekendmakmg. In de gemeente St-Goorix-Audenhove zyn de voorschriften van het Opperkomtnaaao des Legers, bekend gemaakt op 3-o-15, en betreffend het aflevereti der duiven, in twee gevalien onvoidoende nageleefd. Zoo had de landbouwer De Smet op 3-8 tes levende duiven msegebiacht en ze Çeist op 6-8 gedood. In hc-t ander geval nad de landbouwer Van de Velde twee en veertjg duiven lot na 6-5 in dea asschenbak van zijn oven weggestoken gehoudea en de laatste fcrvati eerst op 8-8 gedood. lu het eerste geval was de veldwacater der gemeente op de hoogte van het meebrengen der duiven. In het tweede geval had men de duiven gedurenda haar driemaandeîijkscn vei b'.ijf in den asschenbak moeten outdeKksn als mën het vqorgeschreven onderzoek met voldoende oplettendheid gedaan had en zoo is de gemeente zeii schuldig aan hare stvaf. In aanmerking genomen dat de gemeente-oveiheid zich volgens de verklanng van de Efappenkommandactuur anders steeds goed gedragen heeft, is de gemeente sîechts ge-gtraft tôt het beta'en van eene geldboete van twee-honderd-vijftig mark. Dit wordt ter opeabare kennis gebracht door den , Overste van het burgeilijk beheer v. KEUDELL, Regeeringsraadsîid. is ïaitien ni m eoiaaai Tabakfabriek M. J. Mortier-Bove, Ste-Marga-jrethastraat, 30, Gent, diiizoni si^aretten. Van wege Mad. Wed. Van Huffel, Bijloks-vesf, 155, Gent, onderlijf, kousen, sigaren, peper-koek, zeep en pak chocolade. Mad. Poppe-Wildero, Wondelgemstraat, 76, Gent, twee paar kousen. Eene meid, Gent, door tusschenkomst van Mad. Poppe, ook twee paar kousen. Kaiiiîensn naar Du'tschîand- Het is de belan.hsbbeuden ter kennis gebracht dat de Kanti'-n-'n aan de vol.-,ende krijgsgevangenen toegekomen zijn : Verheyde Robert. — Bay'e Alfons. — Tack Gustaaf. — Bral Maurits. — Ghuys Edmond. Godfoîn. — Vaadenhove Jozef. — Den Donckîr Maurits. — Ghowy Raphaël. — Onleesbaar. — Eeckhaut Arthur. — Vandesompel André. Kiekwaert A, — Smessaert Modest. — Deman An g u st. — Melsens Jczef. — Vandermeul. — Desmedt Edmond. — Duymslaegher G. — De Snoc ck Maurits. — De Backer Henri. — Maer-tens Karniel. — Michel Henri. — Delaet Louis. Ver'ieke Léon. Delacroix Etienne. — De Bosve Pieter. — De Meoster Edgard. — Bogaert O. — Dentandt Eloi. — Moseels Valeer. — Vandervellen. — Fgo Albert. — Billiet Raymond. — Heuls Jul. BaertO.— Bral Maurits. — Declercq Maurits. Claeys G. — Declercq J. — Van Herrr.weghe M. Delfosse Henri. — Siorme Adolf. — Sleeuwaert Remi. — Desmedt J. Ed. — Wullaert Ch. — Buyens A. — Fay Charles. — D'Houdt Hector. Wyc'.-huys. — Vander Bauwhcde Jules. — Pr. Goeters. — Lory Georges. — Balduck René. Parmeatier Arrn. — Vercauteren Victor. — Kegels Guillaume. — Vandercruysssn André. Batr 0:k Gust. — Van Dousselaere Paul. — Bri .on Adolf. — De Casteele E. — Moermaa Jud eus. — Coppietcrs François. — Cappella Geor£es. — De Biock Charles. — Gentier Ch. Bracke Theod. — D'Hcndt Ch. — Erkrath W. Haii^ssns I. — Brueckman Fr. — Van Lanker René. — Verbeek H. — Vandevelde Jules. — Carette Euçeen. — Nimmegeers Piater. — Den Do^cker M. — Botterman Ther.fiel. Vervliet Pieter. — SchmU Jan. — Van de Casteele Ch. — Bauwens Katn. — Michel. — Four Charles. — Van Doorne. — Masson Gust. Persj'n Dom. — Boone Alf. — Deschepper Em. Beckaert. — Hennes R. — Mart^ns Cyriel. —« Vander Eecke Jan. — Debaere. — De Redder F. Van Hecke Marcel. — Van Hael'ert Arm. — De Mey Edg. — Van Heirweghe Maur. — Gons H. De Snoeck Pr. — Van Hamme L. — Raymond Vee-e. — Lamnnns E. — De Smst Richard. Volckaert Jules. ('t Veruolgt). Onze Yoiksjengd-adel ! Alwie voor toestanden een open oog heeft in een innig gevoel van bezorgdheid koestert foor het lot der jongeren, moet vrijmoedig bekennen dat inzonderheid het ^edelijk £evaar voor onze darteîe levenslustige volks-jeugd, ten overstaan van de huidige bevan-gentijden van algemeene zakenoritwrichting en nare werkkrisis, in kracht en omvang is toegenomen. In de daad, ten prijs gegeven aan stroeve tijdverveling ziet men met leede oogen de opscheutelingen doelloos langs 's Heeren Btraten kuieren ten prooi aan 's were'ds wulpsch genei dat zich in ergerlijk schande-vertoon vooral in de steden met hunue voîks-buurten en steegjes voor de oogen ontrolt. Het is niet uit te zeggen iioe deze droeve toestanden inweiken op den dartelen geesfc der volksjeugd. Te allen kanten ziet men mannen en jonge lieden van allen ouderdom in groepjes samengetrappeld waar het ge-sprek alengs uitioopt op het uitslaan van liederlijke taal die aanvankelijk vreemd klinkt in de ooren van den atgeloozen jon-geling, het bloed jaagt hem naar de waugen en hij bloost. Zuiks maakt hem schuchter en Hjkt hem kinderac'ntig. Zedelijke zinking en geestes-verwildering worden hoe langer hoe meer in de hand gewrocht. Ten aanzjen der hachelijke tijden is het bezwaarlijk te moeten bestatigen dat menige treurige tooneel-tjes zich op straat afspelen en zulks niet enkel in de stad maarevenzoo op den buiten. Het stemt droef te moede bij het hooren Spreken van weddingschappen die bij de vleet op haaenvechtpartijen, bij bolling of kaartsvedstrijden aangegaan woiden. Met leede oogen ziet men op den open-baren weg om liet zuur gewounen en brood noodige geld bij kop of munt slaan of bij schreefken of rondeke schieten. De speliu-stege volksjeugd veelal, voor hooger strevende ideaîen niet vatbaar, is er niet eens op bedacht geene enkele stoud onver-bruikt te laten wegslierten. Bij de meerderheid, helaas, oatb. eekt_de lust tôt sîudie, en in stede van den vrijen tijd aan nuttige lezingen te besteden, met het doel de geringe geesteskennis uit te breiden en zich in hua vak op te knappen, verknoeien zii veelal hunnen tijd in beuze-larijen of met het spelen om geld. Het verderfelijke van dit tuischen treedt klaarder naar buiten, wanneer men eventjes nagaat dat dit tijdverdrijf behalve eenen hevigen diift aan te prikkelen, allerhaade kwade gewoonten als achterhouden van loon, stelen, aankweekt die van lieverlede 1 tôt erge ondeugden in die jeugdige harten opwassen. Om hieimede nauw aan te sluiten, en met het doel enkeie nuttige wenken en vinger-wijzingen vooruit te zetten, ware het hoogst doe'inatig, met het oog op eene dergelijke vakkundige geestesontwikkeling en school-opîeidingbij volwassenen ; van îaadbouw-cursussen en landelijke leerlangen van huis-houdkunde in te richteu. Dergelijk streven kan niets dan goede vruchten afwerpen, immers men vergete niet dat hedeii ten dage overal eene dergelijke schoolopleiding de eerste en nood-zakelijkste grondv-est is van eene dage-lijksche bezigheid op elk gebied van het leven. Het is er nu om te doen de jongere degelijk voor te bereiden opdat zij bij hunnen feitelijke.s ingang van het werkelijk leven tegen den dageiijkschen strijd opge-wassen zijn die dagelijks lastiger wordt. Ten slotte eenen warmen oproep tôt de ouders, om over hunne zonea een waakzaam oog in 't zeil te houden. Wat bezorgde vaders en moeders in dit opzicht vermogen is doelmatig, wanneer zijn hun optredea niet bepalen tôt iijdelijk werk, doch het er steeds op na houden om hunne luierende knapen aan te wakkeren tôt hetbijwoaen der vak- en Zondagscholea die veelal zijn heropend. Dat alwie in staat hieraan mede te helpen en bezorgdheid voelt voor den ade! onzer volksjeugd, met onverdroten iever de hand aan het werk sla om dezen hachelijken toestand eeniger wijîe te beredderen. Meer dan ooit geldt de diepzinnige ken-Spreuk : « De toekomst hoort der jeugd. t » Deerlijk, 12 Augustus 1915. J. A. — -<33»— ■■■■■ Iniichtingen De familie Van Schoorisse, ts Kmïshautem, vaaa^t inlichtingen over Melanie Van Schoorisse in 't. begin van Oktober 1914 verblij vende bij Madame De Thomas, op de Villa Eusenie, rue de Vienne, 19, te Middelkerke, bij Oostende, en sedert dan gecn uieuws meer ontvangen. Ant-woord aan « De Landwacht ». 4536 Inlichtingen worden gevraagd over de vol-gende soldaten : Alfred Meulemeester, 5e artillerie, 11e batterij-forteresse.Adolf Herssens, Ie kompagnie, 6® bataljon, génie. Antwoord sturen aaa vrouw Herssens, Nijverheidskaai, 83, Gent, of aan «De Gentsnaar». François Meau, kaporaal, 1° regiraent jagers te voet. Antwoord sturen aaa « De Gentenaar ». — Over dj volgen le personen worden inlichtingen gevraagd door hunne familie : De kinderen De Visch vragen inlichtingen over hun vader en moeder François De Visch en Nathalie Bailleul, wonende te Nieuwkapelle-bij-Diksmuidp. Antwoord sturen aan « De Gentenaar*De Landwacht ». Schrikks'.ijke ostplofâag in Fialaad Uit Stockholm wordt gemeld dat de spoorwegbr ug over Majoviken bij Ekenaas, die sedert het uitbreken van den oorlog ondermijnd was, werd veinield door dea bliksem, die de mijaea deed oatplofïen. De u'tvVerking was yerschrikkeHjk. De wachten werdsi gedood. Grqote steen-blokken werden in de stad gealingerd. De brug was 300 m. lang. BhOEDKE lUlTERIJ îs Maadaho'jirls. Uit Londen wordt gemeld dat in de stad Girin een bloedige opstand heeft plaats gehad onder de geva-igenen. Ee ; 60 tal gevangeaen, vverkzaam binuen de omheining van hec gevaag, hadden zich meester gemaakt van ge we; en, huaae bewa-kers gedood en vervoigens de 700 andere gevan^enen uit hunne cellea verlost. Deze laatste i begaven zich naar de dicht bijgelegeae kazerne, maakten zich raeester van de wapans en trokken dan de stad in. De bewoners, door schrik bevangen, slofen zich op in hunne woningen, de maga-zijrten werden (ïesloten. De muiters 'schoten op de policie en met geweld drongeti zij in de magazijnen, waar zij ailes veniielden. Vervolgeas begaven de opstandelingen zich naar de baakhuizen. De militaire overheid inmiddels veiwit-tigd, snelde ter plaats en weldra waren er 2000 soidaten, met sntflvurende kanonnen, die een gevecht in regel leverdea tegea de muiters. De opstandelingen verborgen zich in een ai)der gevang, waar zij ook poogden de opgeslotenen vrij te maken. Gsdurende meer dan 24 uren boden de muiters eenen hardnekkigen wederstaad. Den volgenden nacht geluktea de troepen er in een deel der muiters zich over te doen geven, doch meer dan 300 gelukten erin te ontsnappen. Tijdens het gevecht werden 70 bewakers en, 20 soidaten gedood en verscheidane hon-derden langs weerskanten gekwetst. De staat van beleg werd in geheel het distrikt uitgeroepea. 120 gevaagenea werdea door den kop geschoten. utMrifAKfffifVCWMn.' Steclelijk werk dsr voedia^ Versîas over de siaand Oogfst 1915. Alifanieem uitpfaoen sedert 13 Oogst 1914. Aankoop van waren : Rijs^, boonen, erwten, hominy, brood, aardappelen, groenten, zout, bestuurkosten : 1,316,694,85 frank ; Vleesch: 292,016,97fr. Totaal: 1,608,711,82fr. O.ntoan rs'en : Opbrengst van den verkoop der bloem van Coichester 77,596,80 fr.; Leve-ringen aan het Groen Kruis 72,793,18 fr.; Leveringen aaa het Geel Kruis 173,00 fr.; Inschrijvingslij ten en giften 521,962,72 fr.; Wekeiijksche toelage van het Provinciaal Komiteit van Hulp ea Voeding 27C,000,00 fr. Totaaal : 942,525,70 fr. Meer iiUgao. dan ontuang-slen : 666,186,13 fr. In magazijn blij ven waren (rijst, boonen, erwten, zout en grosntea} voor eeae waarde van ongeveer 13,400,00 fr. — Het getal rantsoeaen (laatste week Oogst) bedroeg 18750, zijade 9375 liters, getal, dat 175 liters hooger is dan dat van einde Juli, hetwelk 9200 liters was. Getal rantsoeaen op 't eind van elke week van Oogst : 7 Oogst, 18450 ; 14 Oogst, 18600 ; 21 Oogst,, 18650 ; 28 Oogst, 18750. Op 14 Oogst, dus na eea jaar werkens, Leeft het Stedelijk Werk der Voeding in ronde cijfers 8,037,000 rantsoeaen uitge--s'esld.G vtal O'.îdersteuade gezinuea (einde Oogst): J,880 ; aaa 3 a 4 personen per familie is het getal ondersteunden (vo'.wassenen en kinde-ren) ongeveer 34,500. Gemiddelde prijs per rantsoen ('aatste week vaa Oogit) : fr. 0.22 ; zeifde prijs van de laatste week van Juli. in . ■ ■■ 6ERECHTSZAHEN BEROEP3HOF VAN GENT. 3sIangTijke dlsfs-ial zilvsrwark te ilavesraa-Waaa. — De heer ridder de Schout-heate te Tervaieat, woaende te Beveren-Waas, had bij het uitbrekeu van den oorlog, al zun ïilverwerk, bestaande uit kostelijke familie- en oudheidskundige stukken, geschat tôt eene waar Je van ongevesr 25.000 franken, in atjnen hof doen delven. Eenige personen van Beveren-Waas, die sulks te weten waren gekomen, besloten in bet ocbewoond kasteel te dringen en zich van dea Schat measter te maken. De dieven geen uitweg vindende met deze kostelijke zilverstukken, die zij aaa een spotprijs te koop boden, werdea aaa de poiicie van Beveren-Waas aangeklaagd en de vijf betichten werden geknipt. Door de boetstraËfehjke rechtbank vaa Dender-tnonde, in zitting vaa 26 Mei laatstleden, werden ïij verwazea : Joz f Verstraeten, Jau Herman, Edward jacobs en Frans Pieters, allea van Beveren-Waas, voor diefst.il met beklimming, ieder tôt 3 maaudan gevaog ; Gustaaf Van Gasse, iasgelijks van Baveren-Waas, werd vrijgesproken. De vier eerste betichtca hadden berocpinge-sligea an het opeabaar miaisferie tegea al de betichten. Het Hof vaa Beroep heeft het voanis te niet gedaan en de vier eerste betichten nu verwezea tôt 1 jaar gevaag met oamiddellijke aanhouding. Van Gasse uit hoofde van medeplich'.igheid, krijgt nu 6 ma.ind gavang. Daareibove.i beveelt het Hof de terugjava ; der ontstoleae voorwerpen aaa den eigenaur. -»«^ataaa3BSSi&aSBirmr'n»»--1" SIPOKT VOETBAL. KaaiploenJohap Tan Gent 1915.— Zondag 12 Saptembor, voorizetting der afvatmatchan op 't spor.plein van Racing Club te Geatbrugge (Noord). Om 3 ure, S. S. A. Alliance tegea F. C. Union Gantoise ; scheidsrechier, Bjrwouts. Om 4 1/2 ure, F. C. Eeadracht (Muids) Etoile de Gand F. C. Ingaogprijzea : 0.15, 0.30 en 0.50 fr., waarvan een deel besteed zal worden aan goede warken. Ter herinnering : Maandag 13 Sspternber om 6 1/2 uur ia Hôtel Colombophile, btjeenkomst der afgevaa digden van al de iageschrevenclubs. De vaUorde der matchen voor t karapioïuschap zal vastgesteld worden. (Allés M. E. Tijd). Toarnool.ingerich: door dan Albott-ÉUsabeth F. C. Lemberg:e : Ie Dag : Zondag 12 September op het plein van den F. C. Lembergs : Om 3/2 ure, F. C. Napoléon Melle, tegea de A. E. F. C. Lflmberge, beide tweede elftallen. O.n 5 ure, F. C. Napoléon Melle, tegen de A. E. F. C. Lemberge, beide eerste elftallen. Op het plein van dea F. C. Bott-«laere : Om 3 1/2 ure, Racing Club Melle II, tegen Vlaamsche Leeuw I, Battelaere. Om5ure, II-III Racing Club Melle, tegen 11 Vlaamsche Leeuw F. C. Bottelaere. F. C. De Eendracht Moortzeele, en F. C. Albert Meirelbeke, rusîen. (A.Ues op M. E. T.). Tijdens de matchen zal er rondgegaaa wjrden voor de Kantien '<nzer Soidaten. Sine. — Uitsla^en van Zondag 5 September : Audenaeidais I-F. C. Sportkrine, Eiae 1. F. C. A. W. R. Eine 0-A'd ;natrdia 3. F. C. ïieurne, 0-Racing Club Eiae 3. F. C. Sport'.ring Eiae, 4-F. C. Elisabeth Sinefc» Zomsrgdm. — De match vaa Zondag vor-leiea gaf Jea volgeaden uitslag : Zomergea» Laetitia 6-Aeltre Sportif 0. Aaa al de mede-spelers v.;n Laetitia onze oprechtste geluk-weaschea ea aaa di heer J. Van Waesbergha als scheidsrechter oazea innigstea dank. St-Amandsbarg. — Op 't plein Vrisndschap: I Racing Club ■vielle, 2-11 Vrieadschap, 3. II Racing Mel'e, O-III Vriendsc'aap, 3. F. C. Léman, 1-Viiendschap 'fou. Petits, 6. Baisslecla. — De ontmoetiag Thieît-Ruiae-lede eindigds ia drawn 0-0. Zoadag, lierkansing teThielt ; opbrengst van de match ten voordeel® der Krijgsgevangenen ia Duitschland. Wielï-ifdsn Veloiroom van Evargam. — Zoadag 12 September om 3 ure (M. E. T:jd), kampioan-schap der bsginnelingen per ploeg, 75 klm., met de deelnemiag derbas'erijdersran Vl -.aaderen, Brussel en Aatwerpen. Twee prachtige truien aan de overwinnaars. Vooraf recordproef op 5 klm., door Van Renterghem, Cocquyt, Van Waes, Reyniers, Bauweas, Weawauters, enz. eaz. Prijzen def plaatsen, 1.00, 0.50 ea 0.25 fr. 3525 Valoâroom Sïarlakerko. — Uitslagea : Ploegkoers 50 klm.:l. Van Renterfhem-Reniers; 2. Cocquyt-Josse ; 3. De Jaegher- Vercauteren ; 4. Dhondt-Fonteyne. Premiën : Martens 2 ; Josse en Maes elk eene. De match F. Marteas-Dhondt werd door eerstgenoemde gewoanen na tien ron ien. Kocrs der Ambachtea : 1. Pattyn; 2. Neslany; 3. De Dapper. Veet bij val. Achtervolging Van Renterghem-Cocquyt : Laatstgenoemde wiat na 10 min., me 20 raerers. Bargen. — Drie-urenkoers met klassemeaten ieder kwart-uurs: 1. Van Bever-Van Houwaert, 82 puaten ; 2. Leviannois-Biast, 67 p. ; 3. Spies-sens-Van dea Berghe, 59 p. ; 4. Van I gelghem-Daloof, 30 p. ; 5. Jean en Louis Berdat, 15 p.; 6. Renard-Gilliot, 5 p. In 3 uren werden 122 km. afgelegd. Atliletieic. St-Amandsberg. — Plein Vriendschap : 100 meters loopaa : 1. L. Maifait ; 2. P. Haereas; 3. A. De Bacier. 400 meters : 1. M. Schumacker ; 2. L. Malfait ; 3. A. De B .cker. 1000 meters : 1. L. Malfait ; 2. G. Patyn ; 3. G. Vaa dan Bruaene. Balschoppen : 1. G. Van dem Bruaene ; 2. G. Beeckman ; 3. L. Mal fut. Wijdspriagen : 1. A. De Backer ; 2. L. MaK fait ; 3. G. Van den Bruaene. Algemeene klasseeriag : 1. L. Malfait, 21 p. ; 2. G. Van den Bruaene en A. De Backer ; 4. Schumacker ; 5. G. Beeckman. Klasseeringder twee sportdagen : 1. L. M*lfait. STEHFGEVÂLLEN. Maandag avond, rond 9 1/2 ure, is, alhier, na eeae zeer kortstoadige oagesteidheid, zacht ia dea Heer ontslapen, mevrouw Marie Da Koainck, echtgenoote vaa M. Jozef Van Hoorde, onder-eerevoorzitter der Afdeelinif van da Vlamderen, van den Bond der Belgische Drukpers. De geachte aflijvige had dea ouderdom be-reikt van 68 jaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes