De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

141 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Decembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 15 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww78q3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Naas.393 39e jaar. G.fiaGraeve»Kstelvest»16 DE K.LEINE PATRIOT Dinsdsg ®5 en Woensdag 90 December 1911. Prlfs ® centiemeiç SÏÏÎTSGËE B1BIGSTM ?an li@t Grest Hgeîékwaftitr EaraÈa Buitsoh berloht. BERLIJN, 22 December. Westsllgk kpîlgstoonoel. tiûfferfront van oildmazrsehnUt kroonpritïs Rupprecht van Bcieren Bij Westroosebeke, b3 Quéant en ftiœuvres tijdelijk verhoogde artilleiiebedrijvigheid. In îileino voorveldgevechten werden gevangenen gemaakt. Ziegerfronl van (1er, Duitschen kroonprlns. In eenige sektoren langs de Ailiette, in Champagne en op des oostelijken Maasoever flak-terde het artillerie- en mijnvuur in de avond-uren cp. Levers van oeld.-mar. aartshertog Albiccht. Een verkennerstocht ten noordoosten van Thann leiide lot het gevangen nemen van esn ïroot aantal Franschen. Oost@13jk krlisstooneel Niets nieuws. KaocSoalaoh frent. In de Cernabocht tusschen de Wardar en het meer vanDoiran en de Strujnavlakte verhoogde van tijd tôt tijd het artillerievuur. lialiaanseh bpSigstessesI 's Narniddags vielen de Italianen den Monte Asolone en de hoo^ten ten Westen ervan te verjjeefsch aan. Ook 's avonds uitgcvoerde vijandelijke aanvallen œislukten. De vuurbedrljvig-heid bîeef tusschen Brenta en Piave gering, Twasda Baitach fosrloht van 22 Beo. BERL1JNJ 22 December. — (Avoadbericht). Van de krijgstooneelen niets nieuws. BERLIJN, 23 December. V/estelîfk Krijgstooneel. Leirsr van kroonprius Iiupprecht van Beiercn Van aan h t Blankaart-meer tôt aan de Deule, liield levenîlig kanonnenvuur aan tôt den avond. Van ecae ondsrneming doorgevoerd aan do baSn Boesinge-Staden, werden 30 Engelsche ge?an-gen ingebracht. Op beide oevers der Scarpe en San Zuiden van St-Quentin ontwikkelde zich s namiddags levendigs vuurbedrijvi'heid. T^I-rijke weljeslaagde verkennersgevechten tusschen Arras en bt-Quentin. Levers van den Duilschen kroonprlns : Op bcide zijden der Maas mm in de avond-uren hetkanonnenvuur toe. De sterke vliegerbedrijvigheid die den dag door in vele sektois heer»chîe bleef ook leven-dig i i den helderen naclit, Sheernoss, Dover, JDuinke.ke, alsook bouwwerken en ammunitie-stapels «chter het Engelsche en Fransche front werdea Inach'ig met bommen bclegd. Qjsisljk kr'jjiisiaonasï Geen nieuws. Ë&aoedoniiijolî frcat De gevechtsbedrijvigheid bleef geriog, SÊaHaaasofc iront. Een voorstoot der Italianen tegen de hoogten ten Weten van dea ASe>lone-berg zakte iaeen. ifi'icissle Oostsnrîjkscha berichîess WEENEN, 22 December. ©ssîalIjSk krifgsioonesl. Wapenstiistand. Iialiaanssli krijgstoeneel. Vijmc.elijke aanvalleu mislukten tegen de Monte Asaloce en de aansluitende hoogten ten Westen. Oe eerloi in haï Oosîan. Suîgaarsoli fosr'eht : SOFIA, 23 December. (Piaatselijk bericht va'i 22 December. fâacsûoaisoh froaî : In de Cerna-bocht en ten Westen Doiran was ftet ar.illerievuur een weinig levenrii^. Aan het Dverig-, front inatige vuurbedrijvigheid. Aan het Keokovo-meer poogde eene Engelsche kom-pajnie onje veraedigingttroej en aan te vallen. doch werdtn ech'er door ons vuur afgewezen. Langs de bei.ecen-Stroema verkecniagcn. Bobratlsclia-front. — Wapenstiistand. CP ZBE Verscherpts Duikbootsn: orlog BERLIJN, 21 Dec. Ofïicieel. — In de Middel-landsche Zee zijn 11 stoomeis en 5 zeilers met meer 63,000 b r.t. door onze duikbooten vernield geworden. Daarond< r b vinden zich tweé groo'.e oioorners, die in 'toostelijk d-el der MiJd lland-Eche Zee uit l.onvooien geschoten werden,verJer MENGELWERK.— 25-26 December 1917. 6 Helena Middleton jlje ueur ges.oten zijnae, sprak Inj baar met de vo'gende woo;den aan : — Ei ligt een 2waar gewicht op uw ge-weter. De last der zonde drukt op uwe ziel, als ook die \an den diepsten angsr, vc-egde hij erbij, loen zij zich schielijk riaar hem ■wendde.en hij de gevoelens haars haiten en de hevigheid haars lijden op Laar gelaat bespeur^e.Misschien is er ook tegen u meer gezond gd dan gij zeif gedaan hebt ; want gij hebt, nog jong zijnde in de wildernis der wereld gewaudeld, en geenen vasten grond oiîtmcet om er uwen voet op te rusten ; misschien \er'angdet gij, als de duif, om weg te vhegen en vrede te hebben. Met heesche stem murmelde Helena : Er is geene vrede voor de boozen. » —Maar er is veigiffenis voor den boetvaar-dige, en voor den verzoende, aritwoordde M. Lacy. — Veizcend, verzoend ! riep Helena uit, vooihoofd.met de handen drukkende ; cooit z\1 ik xnij verzoend deaken, mijnheer Lacy ; ik heb somtijds mijn geDedeuboek geopead, eu er woorden vau medelijdeu ia j de bewapande Engelsche stoomers « Clam Mac- Capronl met waaraemende werkzaamheid be- corgodale,» 5121 ton en «Conols,» 3756 ton. schoten. 'a Nachts bambardeerden onze vliegers Een in het westelijk deel der Middellandsoh® ook viiandelijke troepen ten Oosten ran het Zee varende stoomer was geladen met aminu- Dobbiaden-dal. Op de Asiago-vlakte bracht de nitie, wat kon op^emerkt worden uit de gewel* bedrijvig'heid onzer verkenniagsafdeelingen dige ontploffing die op het schot volgde. Kapitein- esnige gevangenen in. In het Sammonica-dal ten luitenant Krafft dient bij deze onderneming Oosten Astico en op het Santo-Montellao-deel bijzonder vermeld te woidon. was het storingsvuur der vijandelijke artillerie ^ Een onzer duikbooten heeft op 10 December levendig en zeer hevig. àfSIS materîaalmet b BERLIjN, 22 Dec. Officieel. - Nieuw duik- General d?mëctrS?é »f bootsukses in het versperriDgsgebied rondom càlandersfraatn^SGent d Electricité », Engeland : S0,000 b. r. t. Onder de gezonken v^aianaerstraat, nr j, tjent. imj Bchepen bevinden zich een schip en mser dan 2000 ton,geladen met ataal.tabak en hool op weg Ha flan îiat naar Fraukrijk. alsook twee groota bawapende isrljgSiBSSianG aaa fi36 VV 0519UJ5 stoombooten.Een derstoomboaten werd uit een . sterk groot konvooi geschoten, dat bea:eleid was 1 tâaa L MJtf» door een k-'uiser, destroyer en vlschbooten. j 3Sen© Havac-aota. LUCHTOORLOG. BASEL, 19 Dsc.— Eene officieure Havasnota, BERLIJN, 21 December. (officiee,!). — Op over den toestaoi aan de verschillende fronten, 19 Decsmber schoten marinevliegtufgen bovsn te Parijs bekenâ gemaakt, luidt als volgt : de zee twee vijandelijke vliegtuigen neer, een bij « Aan het Fransck-Engalschâ front staan de Oostende, en een bij Nieuwpoort. Duitschers mat 274 afdeelingen, een getal dat A I « !.. f3i,J :s het maximum van 155 divisies in de verleden Oêfldg III gglpë 61 111 rfâBkrijfi. maandjuli nabykomt. o o j DeDuitshers Verstarken voprtdarend hunne Fraaacho fcericbtsn : troepen met joage elemaatén en spéciale PARIJb, 21 December. — Een Belgische aan- korpsen dia aan het oostfrant weggenomen val, die den vijand ten Oosten yan Facht (ia de ; worden, en m«t gescàut ea vliegmateriaal dat streek van St-Quentià) poogde te ondsrnemen, eveneens ran daar komt. mislukte volledig. Niettemin bahouden de Bondgenooten aan dat Artilleriebedrijvigheid op den rechter Maas- front onder a.lle opzichten, eene duidelijk oever, in de streek Noor-Oostelijk van Fleury, blijkende overmackt. Hat schijnt, dat na de op de Hartminsweilerkopf en in den sektor ten talnjke en werkzame offensieven van verleden Oosten van Thann. Kalcne nacht op het overige zomer en dezen herfst, het Franscli-Eugelsche front. leger de ko-ide en saaeutvperiede benuttiiçd, om PARIJS, 22 December. — Avondbericht. maatregelen te treffen, om eene aieuwe phase Afwisselend artilieriebsdrijvigheid op eanige van den oorlog te beginnen. puntsn van het front, dat levendiger was in de Het initiatiof dat de vijand nemen wil is ver- streek van het Caurières-bosch. la den Elzas zekerd een dsgelijken wederstand ea eea zege- werd de vijand, die ten Westen van Cernay rijk antwoord op te loopen. poogde onze loopgrachtea te bereiken, door on3 Voor wat 't Russiïch-Rumeensche front betreft, vuur teruggedreven. Aan de Hartmannsweiler- belet het wapemtilstand-verdrag de verplaatsing kopf kon de vijand ingevolgo eane beduidende van troepen aan het Oostfront, uitgenomen de aanval, die van eene heWge be chisting was transporten die bij de onderteelceaing van den voorafgo.?aan, in het vooruitgeschovene deel wapsnstilstand aan gang waren. De Duitschers onzer eers^e linie binaeadringen ; hij werd er niettemin voeren sedert verscheilene weken het echtar ni eea lijf om lijfgevecht volledig uit- overbrengen door, Tan jonge jaarklassoT, van ceworpen en lsed daarbij zwara veiliezen. bijzondere wapens en van zwaar geschut en 11S granaten vielen op de s.ad Reims. vliîgersmateriaal. Die orerbrenging duuit thans Eagelacbe bsrlcbt&n. imner voort tn er is geene aanduiding daarvoor LONDSN, 21 December. — Een vijandelijke voorhanden dat dazilve plotseling zaî ophouden. aanval heden vroeg oadernomen ten Zuid- In 'ien de vijand talrijke eenùeden aan het Oosten van Leventer werd door Portugeesche Oostfront laat, dan geschiedt dit eakel, omdat troepen teruggeslagen. Buiten vijandelijke die korpsen w«inig waarde hebben en slechts artilleriebelrijvi^heid in den omtrek van van ge ing krijgsmateriaal zijn voorzien. Ook Passchendaele is ni.ts van belaag te melden. wardt hij er door die nabuurschap van een volk LONDSN, 22 December. — Nieîs bijzonders onder de wape»s, dat in voile révolutionnaire te melden. De vijand ondernam he len ten bswegiag iï, en door de bezetting van strekea, Noorden van Messines eenj poging tôt hand- welke bevolkinghun vijandig is,toJgedwon?en. grsep, di ; door ons infanterie- en machUnge- Ten slotte is het Rumseasche leier ongeschoa- weervuur |nesnstor e. den en wordt geskeund door de Franccbe zen- Patioiljeontmoetingen lieten ons in den loop ding. Al is ook het Rumeansche front in dea van den dag op verscueidene plaatsen van iiet wapeTstilstani b»grep;n, de Rumesnsclie re^ee- front toe een aantal gevangenen te maken. ring ïal tpc'a aan de onderhanuelingen geen deel Anders niets g-;wic'itigs te melden. buiten de nemen, ea heeft de overeenko.nst van Brest- artillerie beIrijvigheid ten Oosten van leperen. Litowslc niet onderteekend. Daarvoor wordt 0. . f, !• « _ a _ verklaard waarom nog 113 divi3ie;, waaronder iiSlaftri kSCfl-iiailyaSCîie dMïO», £ pufsche en Oosteanjksche, en de overige v - , , . " Bulf^iarscha en Turksche, tegenover de Rume- ïtauaaaBca ber-oa». nan <;(aatl, jn dea loop der verleden maïad Sep- ROMS, 21 De;ernb r. — Tusschen Brenta en tember beliep han getil tôt 137. Pjave viel de vijatjnl giîteren namiddag na Dq Amorikaaasobe bulp. Jango vuurvoorbireiamg aan op net gront , tt * Tasscn-Col dell Orso. Hij werd vo lfdijen met PARIJS, 19D.csmb3r. Havas meldt : Aan zware ve llezen t irugg^slagen. Op dojlioog- den mmister-vocrzitter werd een by-raad toege- vlakte van Ayago artiiieriegevechteo. Aan de voegd voor de stelselimti<o înnch.ing van het Alt-Piave tea zuiiea van Gradonigo hield de samenwerkcn met de Noord-Atnerikanen. Jules plaatselijke gevechtsbedrijvi^bei-i tamelijk le- Cambon, vroagtr transche gezmt te Berlijn ;ja) vendis aan. maatregelen nemen om ds samenweriung te Eenigo nieuws pogingei van den vijand den bevorderea en aan de doorvoering dsrzslve de stroom over tj steken werdea verij^eld. Bij hanl te houlen hebben. ... . , Cortelazzo viel de vijand met sterke krach ten T Op Kuba bsvindan z ch. met toestemming der het bruïgenhoofd aan. Onze dappere mariee- Kubaanschs rsgeariag 10 a lvOOO man Noord- soldaten wierpen den vijand terue en camen AmerikaanscM troepen, die aluaar hunne dsarbij 35 gevangenen. oorlogsin.trukhe ontvangen. ROME, 22 December. — Gisteren gslukte het £e militaire maaaworkiag vaa SrazlliS. rnze troepeù, in den omtrek van de Monte De Parijsche bla.lea melden uit Rio de Asolona ten oosten van de Brenta, waar zij Jaieira : Het Bruziliaanscbe kabinet heeft hardnekkii tegen den v.jand aanrukten, den besloten, in ui'veering der beslissingen door de vijand een goîd deel w^der te ontrukkea, die Entente-konferencie te Parijs genomen, onver- hij op 18 December veroverd liad. wijld aan te vaagen met de levensmiddelen- De vijand ondeih'eid een zeer levendig vuur bevoorrading dsr Bondgenooten. De kwestie om do betwistendj sielliagen, doch l.oa echter der miliîa're medewerkir.g van Brazilië werd onzen tegenstand ni^t doen wanke'.en. Een eveneens bepproken. Admiraal de Mattos werd sterke teg< naanval van uit de Monte Perlica vertegenwcordïger benoemd van Brazilië, bij werd insgelijks tôt s'ilstind gebracht. den bestendigen krijgsraad der Bondgenooten. Op de Asiago-hoogvlakte fcrachtde bedrijvig- in militaire kringen aanziet rnen het a's ge- heid onzer verkennersasdeelingen eenige gevan- wenscht de strijdkrach'en vaa Brazilië door genen in. Fiansche officieren in het land zeîf te laten In hit Camonica-woud, ten Oostea van do drillen, opdit Brazilië later de Bondgenooten As;ico en op het To nba-Montello froat was vo'komen onafhankelijke hulp zou kunnea het storingsvuur vau de vijandelijke artillerie brensen. leven iiger ea heviger. Aan de oude Piave wer- De vertegoiwoordigers der Zuid-Amerikaan- den vijandelijke iroepjn ov«rdag door onze sc'ne regeermgen s'eunen dat plaa. ge'ezen, woorden van barmhartigheid, anderir g geschied is, Gedachtea dooikrui- woorden van belof'e, en voor een oo^en- sen mijnen geest, zoo als ik het vroeger blik schenen zij mijne ziei wat te versterken, nooit ondervonden heb ; ailes komt mij aU maar de booze geest fmisterde mij inwen- jn een nieuw lie it voor. Misschien is het bij d'g : De?e zijn niet voor u geschreven. Niet het nadereu van die dood, die sedert giste- voor u ! O God. o God, wanneer zai ik ooit ren mij schijnt zeer nabij gekomea te zijn ; verontschuldigd zijn ! » kon zij noch:ans hare ijseiijkheden afieggen, — Wanneer gij allen menscheîijken zij zou, voor iemand die, zooals ik, geieden lioogmoed, en aile menschelijke vrees zuit heeft, zoo vervaaiiijk niet z:jn. Ik zeide afgelegd hebben, hernam met sîatigheid M. dikvvij 1s : ko.i ik mij nederleggen er» stervea; Lacy ; wanneer gij met voile vertrouvvea rnaar nu, nu dat ik de dood zie naderen in over uw eigen oordee', met diepe ootmoe- haieakelige waarheid, doet zij mij sjdderen, digheid des geestes, uwe zoriden volgeas en nochtans de koude hand der dood alleeti den wil der H. Kerk zult beleden hebben kaa de driften van mijn kloppead hart ver- aan degene die, indien gij waarlijk ,<*eloof en koelen, en mij met min ge.veld leeren bs- beJouw hebt, er u kan van ontslaan door de minnen en met min trotschhei^ verachten. macht die hem door Jezus-Kiistus zelf ver- Vergeef mij, vèrgeef mij, mijnheer Lacy. leend is. O ! verlaat aiij niet ! God heeft u tôt mij ge- Helena aanhoorde deze woorden met diep zonden als een engel van genadë en niet aïs stilzwiigendheid, en AI. Lacy ondaibrak het werktuig zijner wraak. Gij verzoekt mij haar inwendig gebed niet. mijne zonden te belijdea. Zie ik belijde die, Helena aanhoorde deze woorden met ik wil voor u knielen. diepe stilzwijgendheid, en M. Lacy onder- jin Kelena, niettegenstaande de pogingen brak haar inwendig gebed niet. _ van M. Lacy om ze te wederkouden, wierp i Na eene lange poos, gedurenda welko zij zich ten gronde aan zijae voeten en ldampte j in de gewichtigste gedachten versloodea zich aan hem vast, in eenen vloed van scheen, reikte zij aogmaals de Iiana tôt heai franen. Hij richtte haar onmlddellijk oo, en en sprak : ze op den sofa nederzettende, gebood hij i •— Ik denk, ik hoop dat er in mij eene ver- baai kalm te wezeu en zich te bedaieu. X3ST ZWITSBBLANm Ds vreâeslcwestie. — De verhouding , tôt Bnsland. ,, BERN, 11 December. — Bij de besprejyngj der besrooting van het militaire département voor 1918 in denNationalen Raad, legde Gralçh,} als Welfsche alhoewel ook sociaal-demokrati-i scho afgevaardigde, eene bemerkenswaar<h|.aj verklaring af, namelijk dat hij het oogenblik vah? te werken voor den vrede gekomen achtfe. % Europa staat voor den ondergang. De oorlOjji heeft reeds te lang geduurd. Da Russi^ûlij vredesformuul is noch Duitschgeziad n^h' Franschgezind,maar humaan. Zij stemt ovefOTi»? met het ideaal van Zwitserland, en da vredè'iS? ook het belang van Zwiiserland, want langer de oorlog duurt hoa meer Zwi't'serlâ'ù<f gevaar loopt erin verwikkeld te worden. Graber huldigde Lenln als de wezenlijke' vertegenwoordiger vaaj^et Russische volk dat naar den vrede verzuchÊ „ Bondsraadsheer Ador verklaarde niet in naam van den Bondsraad te kunnen antwoorden. OokN Zwitserland wenscht natuurlijk vurig den vredfr.f Voor wat aangaat de feitelijke betrekkingen m"et Rusland, 1s de Russische gérant door Kerëîfski voor Zwitserland bestemd nooit aangekotpeti. De regeering van Lenin heeft evenmin aan dea ,' Bondsraad teeken van leven gegevea, en gîeï» diplomatische gezant afgevaardi.;d, f Volgens een bericht uit Basel ging Ador voort; als volgt : Wij wetea aldus niet welke offlcieela; houding wij tegenover do Lecinsche reseeîin^ moeten aannemen. Men zal de verdere ont«trik-I keling der zuken moeten afwachten. Het sdhijntP heden namelijktwijfelachtig of Lenin gerechtigdL is om in naam vaa uansch het Russische volk t«Ç spreken. "I?ji Men heeft enkel aan M. Lenin akte verleen®j van de terhandstelling der Maximalistischè|; voorstellen aan den Zwitserschen gezant te Sint-| Petersburg. Het verder overhandigen dier vâor-j stellea aan de centraal-mogendheden is m?t de| zaak van Zwitserland, maar deze der neutfatof regeeringen die in Rusland de belangen centraalmogendheden vertegenwoordigden. ,V De daartoo beroepen regeeringen hebbeni déj' opdracht van Lenin dan ook feitelijk uitgevoercK] I-ioezeer Zwitserland ook den vrede wensche eh bij de bemiddeling eene nuttige roi tracht ta ver,^; vervullen, volgens zijne perssonlij e meeningi zou eene huidige inmencitig op het huidig oogea-| blik oclitc-r eea verkeerd uitwetksel hebben en schads-iijkzijn voor het aanzien van Zwitserland|f Da Bondsraad houdt de kwestio der onderbemii»; deling in het oog en zal optreden vaa zoohaast het oogenblik drartoe gekomen is. Naine in naam der iinks-radikale sociaal-de- : mokraten stelde voorgansch den post « militait | département» met zijne beraamde 40 miljoea franken uitgaven, uit de voorloopige begrootinf, te sch'.abben. * îfl îîC | i De militaire mobilisatie-uitgaven van Zwitser- | land, beloopen, voluens het begrootingsontwerp j van 1918, tôt 22 niiljoen franken per maaad ; die,? pDStzal op het einde van 1918 het miljard overtreff«n. Nieuwe belas'ingen zullen noodig zija om dia uitgaven te dekken. — ■ — I1ST ïlXJSlLi^^TID-De vredesonderbaadsllngsa. Een AmsterJamsch blad melJt uit St-Peteri«f burg : Gisteren is de Russische afvaardiîingJ voor de onderhandelinzen over den vrede naarï Brest-Litowsk vertrokken. Zij bes'aat uit den; natioatlis ischen professor Pokrowski, dea! diploaraat Dobrowolski, admiraal Twaaoff e»i financier Obolenski. Kaledin to RoatoSt. S Vo'gens ce,i bericht uit St-Petersburg aan doy «Tim";s » is Kaledin op 15 December, na een gevecht vaa zes da jen, waarbij de Roode garde 800 doodea ea 100J gewonden had. RostofF iage;, rukt. Deleiders der Bolchewiki vluchtien op de schepen der Zwar'e Zeevloo', die trachtten dea stroom af to vaien. De kruiser « Kolscliada » liep diatbij op grond en de ar iilerie der kozak» ken beletten hem in zee te s'eken. Kaledin richtte een oproep tôt de bevoiking van Rostofïï waarin hij belooft het levea en de < igendom der iowoners ie zul'en beschermen. Bij Bolgrad Is het tôt een gevecht gekomen tusschen Bolsche» , wiki- en Oe>rainscae troepen. De stai staat ia brancl. Te Nachitschewan boden de Maxima» listen gesn tegenstand maar vereenigden zic& met de kozakken. Ds Eussischs geîieime verdragen (Vervolg). STOCKHOLM, 3 December.—De «Prawda » van 28 Novembcr gaat voort me*, de op:nbaar-making der verdraqen en geefi eea verctrag dat Engeland, Fraakrijk en Rusland ret Iialië aaa^ gingei, om de Entente de hulp van Italie te verzskcreo. Hier volgt een uit reksel daarvan : De Italiaansche gezant te Londen, markies Imper ah, heeft deeer, in opdracht zijner regoejï liag aan den staatssskretar.s, sir Edward Grey," den Franschen gîzant (Londsn), Cambon ea den Russischen gizaat (Londen) graaf Benckea- , dorf het volgende stuk mede te deelen. * j Art. I. Tusschen den generalen staf vaa Frankrijk, Groot-Britannië, Rusland en Italie zat zonder vorwijl een militaire overeenkomst gesloten worden. Deze kjnïentie zal het minimum der strijdkrachtea bepalen, welke Rusland tegen Ooslenrijk-Honjarie te zenden heef , voor h:,t geval dat de Iaatstgéaoemd© micht a'ie hare kracVrten tegen Italie zou rich-ten en Kuslind zich bepaald had hoofdza'.ielijk Duiiscliland aan te vallen. De gBiioemdt: kon-v?ntie zal teveas vragen over wapenslilstand bep îlen, in zooverre dszs vaa het hoogste leger-bevel kunnen afhangen. _ « Arf. 2. Van zijne zijde verplicht Italie zicl^ met aile bij de hand zijnde middelen den oorlog, in verband met Frankrijk, Groot-Brittanie en Rusland, tegen allo met hem oorlogvoerende L Stiten to voeren. <V Art. 3. De zeestrijdkrachtea van Engeland ea/ Frankrijk zullen Italie onverpoosde werkzame! medewerking verleenen, zoolang de Oosten-^ rijksche vloot niet vernietigd is, tôt het sluitetM vaa den vrede. Tusschen Frankrijk, Groot^ Britannie en Italie zal onmiddellijk eea koa% ventie o"er deè «eeoor'os gesloten werdeh. _ ] Ait. 4. Bij den to^kom^jgen vrede zal Ifalia ; bekomea : de gebleden Tieniiao, gansch Zui^j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes