De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

311 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 10 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vh5cc0wn8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Nuiîî. T« 46'îaar. 6.De Graeve* Ketelvest» t1 ME KLKIfêF. PATBÎOT i otia Si>a à&a -^Ssas ^- w a Do-îîle?daa s© Jaauari 1513 P?3îs S C3ï»îâ0sn'3a — ^ v-*3'-cf i ^ ' iï rfEÙftO» DÏÏ1ÏSCES gSEîCEÏIH van het Sraof BsoMîîwafîisr Ssrsîs BditecU feorioîst BERLIJN, 8 Ja .uuii. WesteUfk lïpSIgstGonae!-îicarfir oan kroonprtns Rtipprecht aan Bsiertn Zekfra seîttors in Vlaanderen en ten ,zu!d-W'ïfcten vaa Cambrai, werdec, bij poosna ouuer-forp^n aan e?n geweldig artiilerievuur. Bij het sc'aemerlicht vielen on» Enselsche k«mpagnién aan ten oosien vaa Bulkcourr. Zij «reraeu afgesiagen. ïttfseva vun veld.-mar, aarlsherlotr Albieehl. In den Snndgau he ft 's avonds een levendig iîtlUcrieduël plaats gobad, dat, ca eoî.e ; kJmeo Bftcht ncg scherper en leveadiger werd bij het krieken vaa d-n dag. Oosielifk fcrijgstoonse»! Gien nieuvrs. ESacaionisoà izeni : Tueschen de m< eren van Ooarida en Prespa, In de Czeraabocht evenals iusschen dea Vaidar en het Dt iran-rïu er, was de artiliari;baJiijvig-tdd zaer leveadig. Duit?che jagers, die eenen vcr'ranniaKsaanvai beweïkstalligd hadden in de vija;:rîelijke laop-[{iacht n, walke tôt nog toe verdediira werden door de Russen, ten W>sten van het Prespa-meer, biachten cen zeer gstal Fraascba krijgsgevangenen. Italiaanseh kr^stosnae! De vijaud heeft tegen dea Asolon.ber)? en 2en Piave-sektor, ten Noqcdan van den Vidor, i,atisch den dag door geweldigo artilierie-Ranvs.llea gertc'nt. Ook 's nachts is het aitilleriegerchut zeer levendig gebieven. Ï JFesûa Bultsoh bsrioïiî. BERLIJN, 8 Januari, (avondbaricht). — Aan Se baan Botsinghe-Staden is een En?.eh-cho aanval mislukt. In den omtrek van Fiirey (tus- B/'.hpn ATooe e>n V/Trk*cr>1\ fiin a ralien der Franschen tan gan*. In Suadgau, bU. Àmmersweiles verflauwde do gevecUtsba-drijvlghsii ua af ivear vau coa Fraascaa aan val. Van da aadere krijgstot. n;elea aie'e nieuws. Oîflcisalg 0s3t@nrijk3shâ bsriciilsïi WEENEN, 8 Janaari. Oïsialiik krîjfsisaneel. Wapensù s aad. lialhanssâ kriljstoaaael, Tus;chan Broata on de Pia^. o Was de artillerie-bedrijvùheid tijdelijk levendig'. VerscàDrpto Buikbosisa: orlog DEN HAAG, S Januari. — De Engelscha admiralite.t maakt bekend : Een EiigclscUc torpedojager werd in de Mid* deilandsclieZse door een torpedo3chot in den grond geboord. Tiea ko?pea der bemaaning zija onige-k >men. Uiftbraiding vaa h si aparsobleâ, BERUJN, 8 Jan.— De «î^orddeu.s^Uu Allga-meiae Zeiiua^» schiijfi: Road de viiaadelijKe steujpuatsn op de Groeae Kaap-eilaaden ea het steunpuat DaKkarmet aanpalend kusiengebied v;oidt te be^iaaen vaa il Jiauarl 1918 een aieu-.v sptfgebied uitgsstokea. Met denzelfdea datutn wordt het apergebied rond de Azorea-eiianden uittfebreid aair het Oosien toe. tôt orer het eilaad Madera dat onzu tegenstrevers tôt sxunpuat dieat. Onzijdigi schepen d e op dea oosea'olik vaa de afkoadi:,'iag van deze v- rhlaring in haveas van het boven-geaoemde spergtbied liçgen kunnea dat gebied verlaten, zonder dat het militair beslait vaor d^t gebiee genomsn vaa toepasîing is, a!s êi^toi 18 Januari uitloopea en doa koristea weg nomsa naar het vrije aebied. Voor oazijdige sehepoa die in ket tiauwe verklaardsperg^bied gerakei, zoader dat zij van deze rerklaring keaais hebbes of hebben kunnea be'romen zija genoegxaraa btschu tiûgstydpi-rken vastgesteid. Het wordt dringead aangeiaden de onrijdigesciieepraait te waarschuwen en om te loidea. BERLIJN, 8 Jaauaii. — Opaieuv» hebbea de versperrinR»îtreek road Ea^e'a ïd, 20.0C'0 br. regiitercon werden KOhaapt. Het grootsia da.l diar sclispea ia aan de wosîeljka kust v&a Frankrijit get -rpiljserd ge-worden. De overlfe ia de Vir3peaiag33lreak rond Engeîand. ïwee groote sloombooten, zwair geladen, werden getorpiljoerd donr esn bahendige aan val van dea zaifden begsleïdiags'koavooi. Oader de anders tôt zlnk;n gebrachte 3chepsn haïben wij de Engelscha îtoombo.t «-îyanza » bew.3ïkt, welka 6,533 regUteiton mast, en die eene voile lading hii bsstemd voor Engeland. Osriîg h 8ekié m ia Fraulrijl. Frasiaofîâ bsri-îlîtaa s PARIJS, 7 januari. — In Ghampagna aktie der twaa artilleries ia de s'.reek vaa dea Mont Haut. Op dea linkeroever der Maaa hebbsn de Franschen een vijaadeîijkea overval, op de Franschf) lo >pgrachtea ten coorden vaa da hooete 301, af^eslagen. Op den rcchteroerer der Maas heeft da artillariestrijd dezea nacht eea levendige inteasiteit gekre^ea ia de streek van Bezonraux-Lea Chambrettes. lu dea sektor ton noordea vaa St-Michiel hesft een Fransehe patroelje gevangenan geinaakt. Niets te inaiden op het overiga vaa Ilot front. Den 5 dezsr, over dag, ziju vier vijindelijke luchtviiegers neêrgehaaid geworden door oazo loodseu; een vijfue vliegtuig ward neêrgeschotea door onzï kasonnen. PARÎJS, 7 Jan. — De twee anillcriën hebbsa ovtr dag eeae groote bt;drijvigheid aan den dag gelegd tea Noorden ran St-Queatin en in Opper-Elzis ia de streek ten Noordaa vaa liât kanaal van den Rhône naar deu Rija. ZaSdlsa&s bsriohssa. LONDEN, 7J-.n, — Giâter«n avond vialen onze troapen tan Ooston vaa BuVlecaurt de loop-grachteu aan ia den voormiddag door den rijand genooaen eu verorde ze terug. Buiten de belr{j-vi^hiid van rijaudoiijka patroeljaa indea sektçr vaa Lens, zijn in dea loop van daa nacht g -.ena gewichUge gebea-tenissen voorgevallaa. Andor* SJS^SSSI'-SSS'SSrS I Helena Middleton Zij stond wedercm aau den kant van den Bteenen trap op het een einde des balkous ; teen zij haien eecen voet op dea met moat bedekten en slibbeiachtigea trap gep'aaibt bad, riep hij uit : — Ik ga benedea. Ik zal nu mijaeii wil uitvoerea I ■* rk nam haar bij de hand, en haar teiug-Irekkende, zeide ik : Juiia, doe dat niet, waarop zij amwoordJe : Gij zu.t beter mij aiet aaniakeu ; gij zu.ï weggezonden vvor-Sp: indien gy mij aanraakt. Ik \oeide aisof ee: e ader mij t;e>token had ; het blocd klcir. mij naar het hoofd en ik stootte haar weff. Zij :o!de van de leuning, haar voet s'.ib-b'jide uit en viel beneden den tiap. •Ecne item d cht bij mij mompeide : — Zii heeft haar veimoord i Mèn hoorda een gepiosnp in het water ; saat w:t klecd k'.vam naar boven — zonk, •'eischeen nog eens — en zor;k dan oui niet neer le verscbijneii. 1 vvee manne:i iiepen haastig beneden het )a:kon ; een van hen keerde aich ont t n keek >ij het voorbygaaù op. Iklioo.ds deu scLet- v/uto Vi-iA \ u .utvu AUVÎW llU^XVCl* pen schteeuw van wanhoop eener moeder. Niemaud sp ak nog: — « Zij heeft haar vermoord. » Ik sterf niet ; ik werd niet zinneloos; ik twijfelde ook niet over hetgeen gebeurd was ; maar deze wooiden : Zij heeft haar vermoord ! zij heeft haar vetmcordl waren in mijnen geest a!s met een vurigstift geschreven, en dag ea nacht we-;î;loriken zij in mijne ooren. Wie had die vveorden uitgesproken ? Diarin iag 't geheim van geâeel mija lot ! A I. Ik wéetniet, hoe lang ik, als aan dea gro.îd vastgehecht, op die plaats bleef ; het bloed kiom mij zoo geweid'g naar het hoofd, dai het scheen alsof het door da adereti v::de breken. Ik voe'da daaina eea ko'jd zweet op het voorhoofd en eene schrik-kelijke viees in het hart. Ik koa mij niet verroeren ; mijne ton kleefde mij aan het gehemelte vaa de i mond ; mij ne oogen stonden orn hunne hoHen (e ver-alen ; ik trachtte ze te sluitan, maar ik kon niet ! Daar voor hen iag die stioom : hij vloeide, hij schuimde, en dat schr. m geleek aaa eea doodikleed, en ds woeli.'jg der watetea scheea aïs eea ge-£ch, eeuw ; ik ook schreeutvde afgrijseîijk, ik schreeawie en dan in een3 bedaarde ik, want tir hoorde haastige stappei op do gaie:ij. De nevs vetiaaide ia>iaè iedeu» uioi3 vaa Ltu.euitaaii to lueiuea. Bsstss^^^a^ssEsssaBs^sns--"sssszsgsmgggi Het was de huishoudster met den geuees-heer ; wanneer z:j tôt mij kvvamen, sprak deze iaatste : — Breng dit ander kind bij haar, misschien zal zij kuanen weeaea aïs zij het ziet. Eadaarikroo geweldig beefde, en niet scheea ta hoo:en v/at zij mij zsgden, athoe-wel ik iedsr woord verstond, nam hij mij in zijue arinca, ea droîg mij in de zaal als een klein kind. Alev. Middleton zit daar b'ieek als de dood ; hare iipp?n bsefdaa toea zij mij zag ; maar zij liet noch spraak nog gelutd hoorea. Zij bewoog haie hand e i le^da haar hoofd tegea de oatsiotene deur, a!s scheen-zij met het hart te luisterea. Mij docht dat ik het hoorde k'oppen tôt op mijne plaats. Na vijf ofzesminuten kwam M. Middle-toa schieiijk bianen. Zij zag hem aan en gaf eeiiea laide i schreeuï? zooaîs ik er eens vroeger eeiîen geboord had... Hij nam haar ds haadea, die zij kramp* achtig bewoog, legde zijaen arm rond harea ha's, g i zei haar op zachtea toon : — N~u.Maria, al'es is verloopen; toon mij, dai: gij in God gelooft. Zij veiweerde zich cea oogenblik ; hare borst hijgde hevig ; ea daarna barstte zij in luidruchtige k eten les. fit] doeg haar te a de kamerjea beiden veràwéueu, j O.sîearijlsch-Haliiaiîscfi2§0rlo|| îtaHf.anaoîi b^rioIiS. ROME, 7 Januari. — Op gansch h#t front hçt gewoae verstorlngsvuur der wederzijdscha artillerie. Overvloodige bcdriivigtî8id der wederzijdscha verkonne'Svlietjfrs. Vijand îijlia patroeljeaaavallea tusschaa B;enta en Piavé werc'ea gemakkelijk te^engehoudta. Aaa dô beneden Piave tusschen Fossaita en het meet tijdelijka overvloediga vuurbedrijvigheid vap geschut van k'ein kaliber a sook troiamelvuur uit machlengevreer en gevreervtiur. - ■ — " fini" — iisr KXJSLA.isnD. De ïredssonifsrhanislssigsa !e Bre t-Lsîowsk« BERLIJN, 8 Jan'iari. — De verklarin# té Brest Litowsk : Nopens de voor /Jurande bèr / sprekinsen dt;r pers, over da ?. >o czegde onvty-l8di^hoi 1 der Duitsche medeleeliug over hot TCiIoop der besprekingan to Brest-Liïowsk op 28 Decembar (do z'ittin« had fe ieli;k pîa-'.'à den 27 Dec mber 's avonds), vera eiat de « Mot4-! deutsche Allgemeina Zeituay: », tsr voile iigla^ eeaer vroegete madedesliag vau borûegde zijda het voljjenœ : Het vr-rzet der Russischi deiegatie, door da St-Petorburger Taleg afea-Aseutuur geme 1$ heeft niet plaa!s gebad. Het WollïTelegraaf^ bureel heelt dea tekst der voik rinj i'a Brest* Litowïk, road r asniga verkortin wçeRtegeveà. la aansluiting met hotaniwoord van M. jossà, aan de Uuitscba t genvoorstellen, heeJt de Dttlt-scha vertBgenwoordiger nog en eî aitdrukkclijlt vastgastela, dat, nopens het la-tsta puai doof M. Jossa aange^aald, nameliik: « De noodwan-dgheid eener Kommissiebcraadsla ing », onder da afgevaardigden eener vol ed!g« c. oreea-, komst bestaat. Diarann werd vaa Rusaisch»' zijde niets meer veranderd» BASEL, 8 Januari. — Da bijzoa;1era korras» pondent der Baselïr Nachricbienbij het-Oostea-rijkschoorlossperik «vartier.kolonf-'l Eglfbeiicht:! De verhoudiag der vrede-oadsrhandelinge^ m't Ruslaad, iabetreï met Du tschlapd wordtï hisr zeer kalca opgevat. De regeerfngea deri VVestelijke mogendhe len trachteo da onderh»îi«j deliagen te slorea, door orerJrijviag der moeH lijkheden van da Russischa regeeriag en d« iceledeeling van valsche beiichiea o er rf« vredesvoorwajrdea en de Russischa verho.idia-i gea. De wapensliîs and ise< n gevroig derîlusiischet nederlagen zooals ook de inlandiche om:n.ekeer^ aldaiir daardoor ontstaaa is. Derbalve hangt dai verhouding tôt de Centrailtnoseadht-dea ^esns*' zias af van de binaanlaadscha Ru Bische oat*i wi'nkeling. De bsspreklngea hebb :n do v. eier«f zijdsche verstaadhoudiag tusschen dit'-vee voI«i kerea wezenlijk vooruitgeho pcn. ÀaaRussiîchag z jde wordt aaagroeieade haat te^èa Engeiaad? va^tgeste'.d. GENEVE, 8 Jaauari. — De PetU P^isieitt verneenit uit St-Pctersbur?^ Eene hirneminjS der vijandïlijkheden teg. n d-s centrar.î-moïcnd-f hedea is volkomea ondeakbaar. Daâpuding vatti Trotzki verdiea'. slech'3 in zoovtrie op^e|nerkt[ to worden, als de volksraa l nog irnaisr rekeut ofi^ da aïo.iehjkheid, de socialistan iaauders laadeai . vcor dî z-ak der Maxîmalistaa to vfjûaan. Afrsie des Sateuta-gfezaatta ait St-Petarsbarâ'* i STOCKHOLM, 8 januaii, — De Enselschtt/ g zaut te St-Pctersburg was voornemeas deai 7 Jaauari de Russischa hoofdstadia-voïîa'en. i Ook da of&ciexin,IedanderEiigôistfhe ini!lta'r«^ afvaardiging ia Rusland, rerlatea heî^nJ. D^ Franscho ija/aut zal een;go d »*en nadiea volgaa.ï Hij zal evenaL Buchaaaa ta iitookholia vôiblijf; bouden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes