De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

408 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 25 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cc0tq5vm1d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

nr nrHTFRsumit « nr i iHniirâ'nur aisi m wzm ÈTI /I n A fi"3m rkAw % fif i«1 «» Aai 11 A DE KLSÏME PATHIOT Saîa5»j-iaa IS Mnvamita? Î338 Prijs 5 esaiieinsn «um. bsz. *9' jaar. u. ua u Toegelaler» doer da Gtsnsuur. St-Leopoldsdag ., 't la fcest op feest i ,'Maaadag vierden de Gentenaars de ge-fokkige bevrijding der stad — Woensdag da flltch'.ige intrede van HH. MM. de Koning sa de Koningin en Zijne Hoogheid Kroon-fiins Leopold, en gister Vrijdag was het St-Leopoldsdag, nationale feestdag, dien wij ftdert vier jaren niet meer mochten vieren, ïenzij in het hart en in rouw, hoewel het feest toch in stilte maar blijkbaar gevierd ijrerddoor de meaigte die zich talrijk in leestkleedij in de stiaten bewoog. Maar nu is aile dt uk en belemmering afge-worpen ; geene pinhelmsn verhinderen oas nog volop lucht te geven dan de gevoelens |»n ee:bied,liefde en verknochtheid aan oas VorùteRûms, 200 wsardig vertegenwoordigd ooor dsn volksgeliefden Koning Albert en ceaaijbedene Koningin Elizabeth.dieuillen •joortleven in hunne kinderen, kioonprins Leopold aan het hoofd. Nukan het volk vrij en onbedwongen a«Q teugel vieren aan zijne gevoelens, die -î00 'ar,g in banden gekneld waren.maar die iftngsom meer naar buiten wilden, naarmate fleketen van den over weldiger sleeds dichter Wegthaald en de nood dringender werd. t Al over het ondoordringbaar front kwam Wch het nieuws lot ons \an de waaidige, itaar steeds eenvoudige en minzame hou-«ing van onzen JCoaing, van de moederlijke lietaevolle zorgea onzer minzame Koningin voor de gekwetsten en de soldaten. De bewondeiing &teegendeed de liefde oeviger en heviger gloeien in de harten. r°.® wat was het toen we Woensdag onze •fl? 1 so'daten *e huis kregen en hen «diekleine voorvalletjes hoorden verhalen waaruit de ede'aai digheid en de minzaam-j*'d vaa ons Vorstenpaar zoo eenvoudig Waar zoo kristaalhelder blijken ? ■ Uan zwol het hart van vreugde en parel-«en tianen in de oogen omdat we gevoel-■ orsten te bezitten.die niet alleen deel-emen in de vreugdedagen van het volk, maar die 00k medevoeleti in zijne ellende ' *ÏLSPaiA.en die zichzelven ie pande stellen net lijdenhunuerondeidanen te lenigen. uie gevcelens van genegenheid slaan &■ °P het geheele Vorstenhuis, op de j ?in8en Leopold I en Leopold II, en op ren Onzer huidige Vorster» ; allen ». ~en onivat in éénen wierookwa'm dien ' >t'înr v'J3r de oogen tooveten. 1 P.PSetogen in zu'ke gevoelens van Etmi i ^at ^ent Vrijdag n2ar St-Baaf; Dii 1, e am er het plechtig « Te Deum >; Daam^V01len en me(ie te zingen dat op den to- - f vau OI)Zen eersten Koning dooi kijf af eiye5 V?D oaze hoofdkerk dreuat, als aan God. die ons een Vorstenhuisschonk, rieya, Ketalvest, 18. DE KLSÏME I dat al zijaen tijd en al zijne zorgea wijdt aan het heil vau het duurbaar Vaderland. Het « Te Deum» was nu dubbel plechtig: wij haddeD niet alleen God te daakeu om het Vorstenhuis dat Hij ons schonk, maar 00k dit jaar om het onschatbaar geluk dat onze stad ontzet werd, juist op den oogen-blik dat haar de grootste en onherstelbaarste rampen bedreigden. Lof en dank aan God I Hulde aan ous Vorstenhuis I Leve het Vaderland I T fit I aririamrr* t ONZE JONGENS. ViHfea^a »' i J • * v/ • Reeds van Maandig,ii den vros/çea morgead, kon men, bij de iatrede onzer joagoas bianen da muren van Geat, bastatigea dat da Belglsehe Soldaten er allen frisch, gozoad, ja, kloek uitzagsn. Dat ble«k nog maer bij hit dafilee op dan Kouter, Woensdag mor^end. Da opdrajeade klear hunner gelaa'stint, licht gebruind door de whïslTalliihsden van vier jta.r leven in do opsne, vrije lucht, dost lien ge-lijkoi aan zild«rlingen ; hucna vesrkrachtiga, gespierde bowesiagen geven hun het uit*ic'nt van forsig», volbîosd en ist wat rust'a'ce natuur-kinderen, die gezoadheid en krach'lg levante verkoopea haddoi. Zij schijnen allea ee.no blakende gezoadhsid te ganisten.Kortom, 't ziju ! macnenI En dan hunna kleedij ?,wel, dl® is verzorgd jï onberispelijk, zij b°staat uit stevige, kloek t?e-weven wollenstoffe in aatigename, bruine okeî k'eur getint en in zwlerigî vormhjnen sesaeden, Hunne vestons ca broekea schijne.i aïs hal ■wara op hun lichiam gejoteï. Hun hoifide'iS l.eei pïatte, inîeJrukte h !m overhellend naar dan vorm vaa een scheerbsk, geefthuneeimannelijk.mi ideneouwschuitz cSit, Hunne wapenrusting is vo'lediï on gansch hun uiteriijk i? een mode! van oorlogstoerus inj. Als men hen door de slratan z!et trekken, vosli mea het hart ldoppen van fierh«id ; men i! getroâen en on'rosrd dosr de Rezonde, rnanhaf tijre en kloeke h juding onzer jongens, die zo< flink de glansrijk« faim van hat dappere voor gtslacht hsbben erehandhaaf l. Eera aan zul< leger miar stellig 00k eere ait onzen Vorst en aan onze regaeriog, die zoo goe gezorgdhebbîn voor onze jongsns gadursndedei viaijarigtu ojiwï 1 ■ Onb&ssliriiïHjkd geesidrlfi I3 Lsaïlea. D« Belgen die te Loaden verblij ven zulle; van den onvergetelijken dag vaa 11 Novembe geheel hua le*en een aandeaken b war jn. Z1 he'jbexde oab isohïijflijkste geestdrifcbetoosin gen bij^ewooni en zulics bij e;ne varsi;;ing di: aile gedacht te boveo gaat. De bevolkiog vaa Londen wa? dol van vreugd ea Raf lucht aan hjreuitboezemia=jea doK aller bande vaderlmdilievenle ge^aagen. VVann^erh tkanon overal dea wap îcs'ilstani aînkondijde, werd het werk daieiijk 3t >p gezei Do asimunltiefabriakea, werihuiîea.bureeien faktorijen, de groo'e magaxijnen, eni,, gavei i verlof aan hun personnel en steldea al nuaa wisteas an riiiuleoa to hunaa di«ast» 091 ha; PATRIOT Saîapdaa !8 Novsa *oo «poedig mogelijk naar het csatcr vaa Lonicn te voeren. Na zich voorzlen te hebben van de klsuran der Verbondene landen,tro'iikea de maaifestesiders, vrouwin, kiaderea, mannen, soldâtes,matrozea, bursera ea werblieden, al oingeada door da a'ritea. Mea «ou gazsgd hebben dat het eaa Be'gische kirnavaldag trjg. Ea zulks duurde tat het eiade van d^n namiddag; dj menigto giag vervo'gen» manifasteeren vôàr h«t paleiî vaa dsa Koain? ea de Kontajfia, aan wien mea esne oabsichrijflgke 0 vatia bracht.alsoDk aan M.Lloyd George, de populairato man van Engeîand. Oader de vaas'ers van hat. Fransch gezant-schip riep man «Vi?e ia France» eiolang tôt wanneer M. Cacaboa op het balkoa versc'naea ona de oatzaglijk© meiiite te groeten. 'sAvonds waî de ver:ich:ing la Londen aî.îe-meen en grootgoh ; zelts op de faubourgs wa* hat verkeer onmoge'ijk. Do geejtdrift duurda tôt laat in den nacht ; de bavolkiag wilde aa vi *r jaar en 105 dagen oorlo^, die zij mît gilatenheid heeft gedragei, lusht geven aan d« verlossing van deze verschrikkalijko ver /logen dagen. . De « Ligue des Patriotes de Belgique » heeft aan Jo Belgische kolonis en ain de Belgitohe dala^atie t-n aan het hoof lder Militaire Zendiag hars gelukwenschea aangeboien. D kter C 6 n«nt Phiiipps, vergozsld van eena deieg?!ie v?n Bel'iische soldaten, dragen iehst hoofdde'i8el i:i deloopjrachton en van gekwetste soldatetvan Ki ig Albert's Hospitsl, wairvaa een der laats'e strijde s fier htt vaandel van den Krin; droîg, werd doar dsn piiis de Croy, onrniddellijk bij dea baron Moncheur gebracht aan wisn hij de gelukwenschinïen van de Bo'gischa koloniate Londen aanbood. D«Bel.?isclie oiinister, ir.nig ge'roff;n bedank'e ieTendigen zegde: Indiandeheidhaftije so'datea hunnea plient hebben gakwe'.ea, heîft.^ Ligue de? Patriotes» 00k op het ein ie zij n plioht gedaan, waar zij nooit aan ffefaald Veft. Vervo'geis b?gaf zich de afvaarJi^iag bij graaf de Joughe d'Ardoye, hoofd der MilitaireZîn iing, Op don doortocht werd aan de dappera Bel ji-schi soldaten sine onbe>chrijflijka ovatie gebracht en men hoorde niet anders rospea dan : Vi e li Belgique. Vive 1-s Roi Albert ! In verschsidane music-halls w rl door hïî publiek geëischt dat mea de « Brabançonne » sp elde. \^ersehaiJene groapsn vluch o'ingea die gonsch d«n dag met de Bslgischa vlxgaaa ! hst fcoofl de wijken doarliepen, werden rael v/armte doo: de Londensche bevo'klcE beïroet, l ALLERLEI ©psianl in dan Klzaa ? Het hoogoppjrbevel der Entantisleg'îrs ontviaj 1 van het Duitsch opperba /el ean draadioos tele f gram, meldenda dit dî bevolkin? vaa Elzas j Loïharingen op zeksre p'aatson eene vijandelijki houding ainoam teg -nover de voorbijtraitk*nd< 5 Duit;cho troeoen. Ton einda beireuràjke botsin gen la vermijden, verzochten de Duitschers da 3 de bevolkiag van dea Elzas ea Lorreinea to kalmte zou aangszet word^n, Sa Salg soba raltarlj in worktaj. 1 Da Beleischi ruiterij die in den cacht va 10-11 Norember de stad Gînt mosst ba .Tijden , heeft zich zooals eei Hollan isehe korr«spond3n a meldt, mosdig gedra^en. 3 Zij kreeg bavel da ijzorenwafbrug ta ovai L.. gçhrijdea ea bij eena saelle verrassing op t h!?3? 13^8 Pi'îjs 5 eeatl&man \ rukkea iangs dea sieenive-g van het kanaal TAU1 Gant naar Bruggc on de dorpaa gelegaa taa' West an van Geat ;e beaiachtlgen. De ruiîerij dasd haar p'ioht ea mat gttlka' vlugh if dat «ij be vander:tig afdwoagt Matr heUas zij oïder^ias ha' lot dat gaa' zuhe oadernartiogaa ia verbotidan, zij lesii s aîr e'ijicî ve'liaz n. Dooh hst gold de ït*d< Gant, hst mld le îpunt vin den wearataad. 93 eersSà asldaat ta ZîTxig$z. , Het was op 13 0ict)ber 1918, iond 6 1/2 ura 's morgsndî, dat da aerste sallatsnte Brugga1 biaaeakwamaa; z;j bahoo dan tôt het bataljoa' van d : cycliitîn ; da eersts tvas asa B:usgell°g< Da ba.-olkiag di? ^aasch den aacht had ga> wa-a'-jt, hiefda cycl tt \anzijn rijwiel en wilda hom ia tr'oaif dr«?an. Dooh da jang«liaj* smeskta on hem i.s ie laten, om zijns tnoadaï; ta gaan ornhelzai, vaa wien hij in gaea viêr jaaf' niaaws haf veraomo.a. Aohtar hsm volgden da mltraljeuzin en daaraa eei gohaïl raiimeat. Da plotsalinga iaval van BalgWçka soldate^^ ha l voor gevolg da: eaa .vraot setal Daitschars,' dia dea tijd aiet raser haddsn zich uit de voa'e"à te maksa, we'den omîingald. Later we dan nojf spioînan aangehaudan alsook atappeaofficierea van da « Konminfàntur • dis ia veriokerda. bewariag werden gsorach*. Maaracialk Foola , is lil benoemd Jin he « Iastituut de France. » 30aak33^stn§f3a. Mgr AmeUe, .karlinail-aartsbisschop vaa Parij», heef-. aan de keestelijkheid en da ga-loavigan van z:jn aartsbisda:r\seaaaharderlijltaa brisî gozondea, een « Te Oeam » van daakzeg" gin^ veorscbrijveade, wegans de zegepraal va». Frankrijk ec zijne boadg^uooten. Da earstan briaf die ons door daa posib >'!e 1er ha al werd ge*'oîi Donderda? namiddag 14" November, kwam vaa otisen verkeoper M. Delmotte ult Wynçena, (West-VI.). H;j was ien7 Noyaaabsr vertrokkea. Twes niauwe jtroeaa pastza.els van 5 etia. met de boîltenis van onzsa Koning bak'eaAden. dea omslag. 073r da £9ïi9nl3 rljdar Marcel Buysse ia sedert 8 diijea nojal ga*. s[iroken, gezian hij, volgens geruchtan, ondar; baticbtiag van spioanaeting door de Be'sischa, militaire overhaid aangehoud^n w;rd. Wij ver-> neman met zalterhe <1 dat Marael Btiyssa bai houden in zijne woa'nr is teruj,'e''o r 1. Halda van Parias aia Balglë. v O? voarstel van M. Rousaail ; he f: da Muaf*) clpile Ivaad van Parijs b:sloten in eane dor; zalea van het RaadahuiJ eene gedei'iplstat ta] plaa'toa met d«n volganian tekst : > Aaa 't gamarteld België ; Aan lie', edel En.?e'anJ ; Aan de Rus^ahe lrge'3 van hat tragische uuri : van den Duitsah^ramyal ; \ ! Aan de heerl jke ea verdakan hal len dar eersta " dagan van dan grao'^n oo:loj ; ^ J Aan de familiën dar gemeuvel lea voor hot 1 vafeiUnd; j Aan gaaeraal Jofîra overwinnaar aan de Maraa,' Aan zijna luitenantan : Gal'ieai, Maaaoary^, 1 Foch, Sarrail, Dabou, de Cas el îau, bewarkar^ , der overwinning dts het « Ile de Franco » radiï t en da wareldbevrijddi. Bewogan hulde van Patijs do werelistai. Il November 1913. a (Dag der Zegepraal).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes