De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

463 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v11vd6sj12/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Num. 12. 48e faar. G.DeGraeve,"CsfelyestsSS DS KLEINS PAritïOT DindeMai I? Januari 1918 Prlîs S centiomea ©FFICIEELE DUITSCHS BERICHTEN V2EEOR3SKIN6r OTer de inbeslagneming en de stapalopneming van en den handel in weefs8ls, gemaakle en g» brt ide goederen en lintwaren in he' Belgisch gedeelte van 't gebiei \an het 4e leger. Onder opheffip.gr der verordenlngen vau £3 Juli 1916 (V. bl. voor het Etappengebied van het ia leger, blz. 324 enz.), van 23 Juli 1916 (V. VI. blz. 375 enz.), van 20 Augustus 1916 (V. b]. blz. 318 enz.), van 3 September 1916 (V. bl. biz. 405 e.iz.), van 25 Oktober 1916 (V. b!. blz. 457 enz.) en van 9 Juni 1917 (V. b). blz. 693 enz.) tiver de stapelopnemiog van en den handel in weefse's, gemaakte en gebreide goedsren en Jiat-Vpren iii "t gebied van het 4e leger, \aa artikel 1 B cijfers 3-9 der vtrordening van 4 Mei 1917 over de stapelopnemirsg van en d?n handel ia dicrlijka ea plantaai'diga vezels, de émit ver-Viardigde balf- of gebeel afgewerkte fabrikaten, en de afeallen ervan (V. bl. blz. 623 en?.), alsook *!er \erordeniag van 13 Augustus 1917 (V. bl. tvz. 873 enz.) over de stapelopnemiug van en den hacdel in gerr.aakte kleedersn, verband-ttofîen en andere weefsels in het Be'g:scli go-bied van het 4<= leçer, wordt vcor het Be'gisch gedeelte vaa 't gebied van het 4e leger besterod bis volgt : In baslagaensias. Artikel 1. — Al de op den da : der beksndma-iing dezer verotdening (proefdag) in het Bel-giscli gedeelte van 't gebied van hf t 4« leger voorhandea warenvoorradf n tan den in lid 2 Range luiden aard zijn ia beslag genomen. Vallon onder toepas^ing der in beslagnoming : 1. Wcfsels, gemaakfe en gebreide goederen •a lintwaren van elke soort uit plan'aardige.en dierlijke stoffen, zoeder onderscheid van kleur, ttekening ea afaietingen, doortrokkea of niet doortrokken, naar maat geweven, gesueden, ftfgewerkt, gezoomd, enz. ; 2. de uit in cijfer 1 genoerade waren vervaar-digde, hetzij afgewerkte of halfafgewerkte ge-«neden of naar maat gewevea voorwerpen, zon-fler ondeischeid van kleur, teekecing, afmetin-gen en maaksel; 3- linten, snoeren, gorderlint, veters, Jisch-fcoord, tresssn, bretels, rijjveters, elastleken, (rekace'choeteerde stoffon. wasdoek. linoléum. vilt, met een weefstl beplakt of toebareid papier, tapij'ea van bepaalda afaaetin jen, vlaerkleeïjes. loopers, gordijaen, ook tulen go'dijnan ; 4. zeildoek en dekzeilen, nicuw en gebruikt, wa.eahmven ea wagaaileadeu. Artikel 2. — Vallea niet onder toepassiag der inbesla?,neming : a) Al de voorwerpen en waren, die voor het grootste deel uit zijda, halfzijda ea kunstzijds gemaakt.zijn. Als ha'fzjde worden enkel ba-schouwd stoffen, waarvaa ke'.ting of inslag uit-sluitend hetzij natuur- hetzij kunstzijd3 bevaten halfïiidenliluweel. b) Echte en nagemiakte kant: c) kleedinsîtuUken, welke voor het siraotstî deel uit pelsworii vervaardigd of met pels gevoedtrd of overtrokVea zija ; d) borduurvverii ra:t d 'hmd of met de machien gemaakt, indien ds waarda van het gsborduurd weik de waarde vaa de stof overtreft ; e) ruc-hes (plooikraagjes), jaboî?, dassen ; f) afgsmaakt passementwerk( zooals beleg e!s voor mantels en kleocleren. handtaschjeî met of zonder betsgsl, lampe-lcappen ea lichtschermen ; g) regen- ea zoaae-schermen ea de foedralen daarvan ; h) keurs-lijven (korsetten), vromveahoedea ; i) echte Oostersche tapijtea en echte gobelins;j)papier«n weefsels en daaruit vervaardigde voorwerpen ; k) al de vojiwerpen, welke ia het bszit zijn vari privaatpersDnen en in den gebruikelijken omvang tôt dezer psraooaîi-k gabruik dienen. Art. 3. — Wie voigens artiikel 1 in beslajgs nomea voorwsrpea ia b^wanng heeft, is ver-plicht dezo zo;gvuldlg te bswarea en behoorlijl,-. te behandelen. Elke rechtszikelijke bssc'aikking over de ia beslagiîenomea voorwerpen, de aan- ea verkoop het gebruiSiea ervaa ea elke wijzigiasr eraan zai alleen met vsrgunaiog vaa het « Militaerische^ Textn-BeiQhafl'ungsamt » ta Gsnt toegelaten. Voor het vérvoar ervan is de toelating vaa den «Wirtschaftsau-schuss» der Etappaa-ïnspektion 4 noodig, ook indien dit bianen dîzelfde plaats geschiedt. Stapeîaaagflfta, Artikel 4. — Wie volg;as artikel 1 in besla?-geaomen weefsels, gemaakte en gebreide goede-ran en lintwaren op daa dag der bekendmakiag dezer verordening (proef.las!) in bsw^riagh^elt, is verpMcht de op dazen dag voorhaadsa vosr-radea met aan.'ifte van den eigenaar en da bawaarplaats op te gevea. Da aan^ifte m set tôt 17 Janu.ri 191S ssdaan worlen, te Gaat bij hot « Alilitarisches Testil-Beschaffuagsamt;), nr_53, Sivaaostraat, ia hetoi'erige leger^ebisd bj de bevoegde Orts- of Etappen Koinmaadaatur, welke da aldaar irjgedieaio aangifiea to^t den 22 Januari 1918 aaa het « Mi'.ilaorijcha; ïextll-Bejchaffangsamt » te Gent en op de Oi'ts- en Etappea-KomMindanturan kosteloos verkrijg-baar zijn, ea moet, overaenkomst'g de aaadul-dlag«n voa het formulièr, een overzicht geven vaa de soort en de liosïeîlheid der voorhaadea voorvverpea.Wie voorwarpea in bewaria ( heeft is verplieht, op verzoek vaa het « MilitaerisoheS Texiiel-Bescbaffaagsamt » te Gent of vaa de bevoegde Orts- of Etappea-Koaimandautur, rrachtvrij ea kosteloos stalea aaa het « Mililae-risches Textil-BsiC^affusgjamt » te Geat ia te zeaden. Op grond van vroegere verordeningen resds aanje^'evea voorwerpen mas'en niettein'.n, op groad der door dezs verordaniag bepialde ver-plichting tôt aaagifts, nogmaals aan?eqevea v/o'dsn.Tot aangifta verplichtzijnnatuu'rlijkeaa rec'atspïrsoaen, vereeaigingen van privait-rechielijke of openbaarrechtelijko nat.uir, haniels- ea aijverheiisbedrijven, alsoo's aile bedrijvea en iniichtinîen vaa S'ait, geaieaatoa en kerk, welke in bîslag;eaotnea waren voort-brens;erî, verwsrkea of aaderzias la bewsiiag hebbea, ora het even olzijal d-tn niet do e:ge-naars vaa dezs waren zija oî het recht hobb;a er orer te beschikken. A t. 5. — De na dan dag vaa het vaa kracht worden dezer verordeaiug toekomende, maar reeds vôôr dezea dag verzoadea waren van der» ia artikel 1 ïenoemdea aar.l, alsook de earst na den proefdag ia het Belgisch gedeeite vin 't gebied vaa het i" lege; ingevoerde of aldaar vervaard'gda waren vaa den ia artikel 1 Rcjiooai-dea aaçd, .moeten bhinea da 3' da?sa na clat.zij toasré.kôm^a of afgawerkt.zijn bij het « Militae-rischôs Textil-Beschaffungsatnt > te Geat aaa-gegovea wordea en zija aan de-bestemmiagea dezer varordeniag eveazoa onderworpeu a's de aaa te geven voorwerpea wel'<e op dea prosfdag reads vooihandsa z ia. MENGE3UWERK. —17 Januari 1918. 20 Helenn mgddsefon lk las dit b.adje met allerlei wondere ge-voelens. Zou de schrijyer de waarheid weten ?, dacht ik vooreerst, en dit gedacht deed mijne wangea blozen.Daaarna daclit ik ■wederom : 't Zij hij ze kent of niet, hij be-wondert mij toch. Een bittere glimlach kvvam op mijne lippen, evenv/el het was een glirnlacli ; en hoe meer ik deze regelen overlas, hoe meer *ij den loop mijner gedachten veranderden. Voor deeerste maa! zegde ik tôt mijzelyen: — Er zijn nog andere zaken in de wereld voor dewelke men mag leven, buiten degene die ik verloren iieb, de vrede des geestes en het gerust gewetcn. Erisvernuft, dat, zoo hij zegt, boven het verdriet drijft: er is kracht, die het vernuft voortbrengt om het zegepralcnd te doen heerschen en de wereld naar zijnen wil te cchikken ; daar zijn mach-,tige ontroeringen der ziel, wanneer zij naar _£ezag streeft, wanneer het geiulc liaar be-dwelmt, wanneer eei biedbewijzingen haar uetooveien. Indien verdriet, schuld of i'Wanhoop mijne cogeu bekooriijker en siijne stem scherper gemaakt hebben ; ir.dien zij mijnenverborgen geest ontwaakt hebben; het zal niet te vergeefs zijn. Ik wil voîop aan deze nieuwe broansi van vreugde zoo niet van geluk driakea ; ik wil den îast van zu'ken angst achter mij; v/erpen ; ik wil met het verledene, met het vreedeïijk verledene afbreken, ea een nieuw tijdvak beginuen. Dan nam ik het b'ad, dat op tafel lag, en, yerliet in allerhaast de boekzaal. Wanneer ik den hoek, die den oostkant der galerie uitmaakt, onidraaide, zag ik Edward aan het venster sitten, waar vvij den vorigerix zomer zoo dikvvijls te samen dea zoanen-* ondeigang bewonderd hadden. De laatste stralea van het verdw'jnetsd liclifc omringden hem, ter vvij i hij in gedachten ver-slonien was; een boek lag op zijne knieën en scheen uit de banden gevallen te zijn ; zijue volmaakte wezenstrekken, zijn liefelijk ga-voimde mond, de aangename kleur van zijn haar, en het licht dat zich îondom hem a's een stiaalkroon verspreidde, gaven hem in dat oogenbiik het voorkomen van eenen dier heiligen, welke Raphaël en Domenichino zoo prachtig hebben afgemaald. Dit scheen mij a's een visioen.Inde opge-wondenheid, Wdaria ik mij dan bevoad, dacht ik bij na dat het wezenlijk zoo was ; de woelige stroom mijner gedachten nam eeae qjeuïire richting ; de trânen kwamen mij in de oogen, ik keerda terug, met een zachter geyoeien des harten als dat ik haar sedert lang geptoefd had. Wanneer ik de deur naderde, werd Edward door het rûischen van mijn kleed opmerkzaam gemaakt ; hij riep m.j om de vurige tinten des hemels, waar roode ea purpere vvolken in eensn goudea datnpkring zachtjes dreven, te komei bewouderea. Ik ging naar hem toe, en wij bleven eenige s ton den te zaman, tôt dat de zon gansch ver-dwerien ea da kamer in eeae betrekkelijke duisternis gekjmen was. Daarna verwijderde ik mij, en het wa3 slechts toen ik in mijne kamer kwani, dat ik gewaar werd dat ik het papiertje, waarop Hanri's geschrift stond, verloren had. Dit was zeer verdrietig voor mij : ik keerde terug naar de boekzaal, maar vooralear ze te bereiken, ontmoette ik Edward : hij hield in de hand het b'adje, dat ik kwam zoeken. ; Ik hoefde het hem niet te vragen, want hij reikte het mij dadeiijk toe, en sprak zeer • o iverscaillig : behoort dit u toe ? Ik was verlegen ; ik looehende het niet, en «rilde i het ook niet bekeaaea. ALLSSLEI Sa Spaajo. BAZEL, 14 Jaauari. — De Partjzer « Journal » meldt uit Madr.d : ln Barcalona leidden duurta-betoagingan tôt tamelijk hetiiga ops ootea. Da schouwburgen werden door da raenigt» bestormJ, de koffiehuizea gepluaderd. Jrlet aiatal aangclioadeaea is groof. ïn Portugal " BASEL, 14 Januar!. — JJd Parijzsr blidea malien uit Lissaban : De demo'jratische- ea omwentelia^spartijea hebbea bssloloa, aaa dea aaostaandea kiesstrijd gesn deel te nem-n, oni alzao vaizet aan te teekânea tegen d ; Grond-wets-overtreding door dsa voo.rzitter dar Kepa». bliek. ïa Halïantl. AMSTERDAM, 13 Jaa. — Heden a&miJdag kwam hettotbetoo^iaeeategeadeg'bre'ck ge ea oaroldoende laveasmiddileaverdeellng. Dj ba-tooging daurde verschaideae urea zondar dat het tôt wolkdanig* erastige voorvallaa kwam. 2s Paîljzsr-koafôrsaoia. BAZEL, 14 Jaauari. — Zooals et La Matin » mildt zal de Parijzer Bondgeaootea-b ^raad-slagisg plaats hebbea op eiade Januari. Vooraf zullea Soaniao en waarjc'aijalijk ook Or'aadat eena verklariag doea over da oorlojisdoile.aJaa van Iulië. Sa Ainarlka.. DEM HAAG, M Jaauari. —« Do « Timas » maldt uit New-York : Da leider vaa het Amer't-kaaascha levensmiddeien-miaisterie 1 loves vraagt strenge toepassinî vaa da levensini Ida* lea-watten. Hij wil de uitsluitiag dar woakaraa? en de achterhoudin? vaa lareasmiddelen-bal is* ten, en voorzi.et tsganover haa eeaa gel 1s raf van 5000 dollars en 2 jaren gevaag* Hoover denkt het vsrbraik van tarwa diar« door te bspertiea dat ia plaats vantarwe, ver-vansiags-arti :eîea verschaft wordea. VIei i:o >pt op die w:jza in eaaen zomer 75-9'Jmilj. ba3hels tarwe te kuanaa besparen, dia dan aan da :ia lera Eatèate-Statea zuliea kunasa overgemaakl: worden. Indalaat;ta vijf maaaden zija 25-50 niiljoeit busbels uiîgejpaard, die uitgevoard werdea. Het Vatlkaaa wil strsagr oazijiis zija, BERLIJ-N, 15 Jaauari. — Batr-kkelijk da be-weriaif vaa ze'cere blad-.n, yolgens walke da H. Stoel jegens dea oorlog van houdjng zou veranderea s elt de bastuurier der Osser-zatora Rômaao» vast, naar da Berliaer Lolal-Anzeiger uit Bazel veracomt, dat d3 H. Sfoal a;et voor-ne:nens is, af te wijken vaa zijaa gidragslija vaa stipte oazijdighaid. Oyilscha barichtsa van bat groata Hosflkïsraîrilar. EarsÎ3 Baiteoh bsrioîiî. BERLIIN, 15 Januari. > Wesîa'JiSk krijistssnssl Leffsrfront uan Dsldm.Biirsch.alk krouuprins Rupprecht oun Baieren Geeae bijzoadere gebeurtenissen aan te stip-pea, alleen ardllerietweegevecht op verschil-leade plaatsea vaa het froat. Oasîsï^k kr1|{}st99»eel. Gaea het mioste nieuws aan ta stlppaa. ESaos&onisclî front. Da toestaad is niet gewijzigii, Hallaanssîi kpljgstoaîiise!. Krachtdidige aaavallen welke de Italianea bewerkstelligd hebben te?en de Oostanrijksch-Hongaarsche steliingen, ain dea Asoloneberg en aaa dea Perticaberg, zija met zwara verliezea afgeslagaa. ï)z ^tÙle»ic-tWôegoveckt«u. 4k

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes