De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

836 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/513tt4jw6q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT i# (aar. Uitaeve? G. De Gfraeve, Gent, Keteïvest, *6. jps :E5X/EXI>T-I3 PATRIOT Vrijdag 3 November 1916. Num. 263 , Cfficiëele Duitsche barschten us Verordening betreffend® de bepallng der hoogata p ri] zen. Onder opheffing der verordening betreffende de bepaling vsn hoogste prijzen van 8 Augustus 19X5 (Verordeningsb'ad voor het Etappengebied ▼an het 4® léger) worden met werkiiig van af tO Oktober 1916 voor het Etappea- en Operatie-gebied van het 4a leger de vclgende hoogste prijzen bepaald : 1. Vee- en Vleesahprljzan. ! a) Levend gewicht, fr. voor 1 kilo : Runderen, l'kwaliteir, 1,45; Runderen, 2e kwali-teit, 1,30; Runderen, 3e kwaliteit, 1,20; Zwijnen, tôt 30 kilos, 2,50 ; Zwi'nen, zwaarder, van 30 tôt 100 kilos, 1,80; Zwijnen, zwaarder, boven de 100 kilos, 2,00; Kalveren, 1,60; Hamels (sclwpen), 1,50; b) Slaclitgewicht : Rundsoepvleesch, Ie kwal., 2,40; 2e kwal., 2,10; Rundribbestuk, 8,10; Rundvleesch, sekapt, 2,20 ; Rucdrugstuk, zonder beenderen, 3,40; Zwijneavleesch, rib-he'jes, 3,20 ; id., zijstufr, 2,50 ; id., worst, 3,50 ; id., gerookte besp (ham) en spek, 4,00; ii., gekcokteherp (ham), 6,00; id., gekookte hesp (ham), gesneden verkocht in 't klein beneden 1 ki'o, 7,00; Kalfsv'eesch, zonder beenderen, 2,90; id., met beenderen, 2,00; Hamelvlee;ch (schapenvleesch), 2,10; 2. Mel'.r, de liîer (in 't klein). 0,30; Melk, déliter (in't klein), voor Gent en Brugge, 0,35; 3. Zout (winlcelprijs), 0,14 ; 4. Melkerijboter, 4,70; Melkerijboter (winkelprijs), 4,90 ; Boerenbo'er, 4,40 ; Boerenboter (winkelprijs), 4,60; Er m-g alleen zuivere natuurboter verkocht worden, de veikoop van Vermengde bo'er is strafbaar. 5. Eieren, het stuk 0.15 ; 6. Boonen ; in 't greot over de 5 kilos ®,80 ; id., in 't klein, 0,95 ; 7. Erwten : in 't groot over de 5 kilos, (',80; id., in 't klein, 0,95; 8. Suiktr, gekristaliseerd (in 't klein), 0,50; Suiker in klompjes (broodsuiker) of poeder (in t klein), 0,96. Wie van boven opeesomde levensmiddelen *an een hoogeren als den bepaalden prijs koopt of verkcopt, ofypen bediag asnbiedt cf eischt, hetwelk den hoogsten prijs le boven gaat, wordt met ten hoogs'e 10.000 mark geldboete of met gevangenis tôt 3 jaren gesira.t. Ook kunnen beide straffen tegelijk toegepast en de waar ver-beurdveiklaard worden, tôt welke de handel betrekkieg had. Zijn bevoegd de Duifsche militaire recjit-banken en militaire besturen. A. H. Q., dea 13 October 1916. Der Ob°rbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg. uo' Verordening betraffsnda b.et organieko regïaxaaat tôt verdeellng: dsr beurzsa. Onder opheffing van het Koninklijk dekreet Tan 26. 12. 1S90 wordt het volgende Organiek Règlement tôt Verdeeling d^r Beurzen uitge-Taardigd.Art. 1. — De beurzen gesticht door artikel Ci der wet van 10. 4. 1890 worden van af het jaar 1914 alleen op die hoogeschol?n verdesld, weike het geregelde leerbedriif bègonnen hebben. Ten minste 40 dezer beurzen worden jaarlijks yoor-behouden voor studenten, dte ?ich op een doctcraat in de Faculteit van Wijsbeeeerte en Letteren of in de Wetenschappelijke Faculteit *oorbtreiden. De beurzen welke in de jaren 1914 en 1915 n;et ter verdeeling gekomen zijn, mogen in de eeist-komende jaren of lot vermeerdf ring van 't ge'al of in bijzondcr geschikte gevallea tôt verhoo-ging der vrrscheidene bedragen van de in liJ 1 genoemde beurzen gebruikt worden. Art. 2. — Het aanzoek (wedstrijd) om de beurzen geschiedt bij elke hoogeschool, welke ■a art. 1 in aanmerking komt, volgens ten door haar ontworpen en door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten gcedgekeurd règlement. Art. 3. — Aanvragen voor de verleening van beurzen moeten elk jaar tôt den 1 November bij de Bestendige Afvaardiging der Provincie ingediend worden, in wier distrikt de aanvrager gehuisvestis of zicli bestendig ophoudt. De Bestendige Afvaardig.ng onderzoekt de aanvragen nopens volledigheid der stukken en zendt ze door aan de hoogeschool welke het aangaat. Bij de aanvragen moeten er bewijzen gevoegd zijn : 1) dat de aanvrager weinig bemiddeld is ; 2) dat hij vcorzien is\an~eea diploma of een getuigschiift over een examen als kandidaat in "de wijsbegeerte, in de natuurlijke wetenschappen, in de natuur- en wiskunde.in het ingenieui-vak of in het notariaat, of een getuîgschrift over de middelbare studiën, volgens art. 5 der wet van 10/4 1890, of een gctuigschnft over het met gunstig gevolg afgelegd voorbereidend examen volgens art. 10 of 12 derzelfde wet. Art. 4. De beurzen worden voor één jaar docr dekreet van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten veileend. De wederverleening aan dezelfde personen is zonder bijzonderen wedstrijd toegeiaten. Art. 5. De beurzea mogen niet weder verleend worden : 1) indien de beurs-student tengevolge van ver-andering in zijn vermogenstoestand geene a.in-spraak meer op de hem veileeade begunstiging heeft, 2) indien de beurs-student niet ni verloop van den normalen studiëniijd (Koninklijk dekreet van 14 11 1892) de vcorgeschreven examens met goei gevolg afleg^. 3) indien hij het bezoekder kolleges verwaar-loost.■ Art. 6. De beurzen worden halfjaarlijks uiibe-taald.Brussel, dea 21 September 1916. Freihetr von BISSING, Generaloberst. A. H. Q., den 14 Oktober 1016. _Der Obeibefehlshaber dér 4. Armee, Herzog Albrecht von Wurttemburg, Generalfeldmarschall Bsrichf, Ter relegenheid van Allerhaillgen werd ons bladWcensJag avoni niet gedrukt en zija er deze week maar ô nummers besteld. De prijs is deze week ook 15 oaatisxnan. Wij verzoeken onze 'ezers onze ve;kooDtrs daarom niet l-)ftig te vallen; de larief vsn hunne betaling dezelfde blijvende, zoo moet.n onze verkoopers deze week, zooals eeae gewone week, op het bureel be'alan. Dultscha berîchtsri van het Gpooî ïlooîdkwapîier. 7astîl j's krjgstaaasaï. BERLlJN, 31 Oktober. Liiçerfront van veldmaarschalk kroonprins Rupprc'clit van Beiersn. De onçupstige wcergesteMheid, beperkte de strijdbedrijvigheid aan de Somme. Afdeelingen van den vijand, die tegen onze slellingea tea Noord-Oosten en tea Oosten vaa Lesbceufs oprukten, werden door ons vuur teruggedreven. De tegen La Maisonette gerichte aaaval eener Fransche konpagnie mislukte. Insgelijks mis-lukten pogingea vaa groepen handgranaten-werpers om in onze nieuwe loopgraven ten Zuiden vaa Biaches binaen te dringen. E;n aanval vaa sterke Fiaasche krachtea tegen Ablaincourt en aan weerszijden van de ra*s"H HWUJff' W «l!l LW.-W baan Chaulnes-Lihons kwam in ons afweeyvuur niet tôt uitvoering. Legerfront oan der, Duitschen kroonprins. Ook in het Maas-gebied was het rustiger dan tijdens de vorige dagen. Slechts in de streek van St-Mihiel bereikle het artillerievuur bij tusschea-poozen groote sterkte. BERLIJN, 1 November. Leffïrfront oan v Idmaarschalk kroonprins Rupprecht oan Bcieren Met het ldaarder weder begon de artillerie-bedrijvigheid opnieuw weer levendig in het bonimegebied in verscheidene sektors. In de avonduren ruktea de Engelschen uit de streek van Courcelles en met sterke krachten uit d i lijn Gueudecourt-Lesbœufs tôt den aanval vooruit. Ten Noorden van Courcelettes kwamen zij in ons ofweervuur niet vooruit. Ten Westen vaa Le Transloy werd met groote verliezen ge-broken, op sonrnige plaatsen in lijfgevechtèn. Legerfront van don Duitschen kroonprins. De geschufstrijd aan den Oostoever van de Maas was slechts bij poozen levendig. ©istsl fk krjjgstoanoel. B3RLIJN, 31 Oktober. Legerfront van den generaal-veldmaarschalk prins Leopjld oan Beieren. In den vroegea morgend vielen de Russen na korte stijging van het geschut onze Schtschara-stelling bij Kronschin ain. Zij werden bloedig teruggesIagen.Ten Zu:d-Westen van Beres'oczke, aan den bovenloop van de Styr, hebben onze gevechten op 't voorterrein een voor ons gunstig verloop. Op den Oosteroever van Narajofka namen Ottomaansche troepen stormenderhand meerdere voorste stellingen van den vijand ten Noord- Westen van Melechof. Verder ten Zuiden bemachtigen Duitsche regimenten gewich'ige hoog'es'e'lingen ten Weèten van Folw Kràs-nolerie en s'o^gen tegeaaanvallen der Russen af; 4 officierei, 170 man ea 9 machiengeweren zijn aangebracht. Ten ZuiJ-Westen van Stanislau , bleef een nanval van Russische afdeelingen zonder uitslag. Legerfront van generaal der kavailerie Aartshertog Karel. Aan het Zevenbergsche Oosterfront rust. Aan het Zuidelijk grensgebied duurden, irots sterken nevel en langdurigen sneeuwstorm, da gevechten voort. Ten Noordea van Campjlung en bij Bôrzeny ten Noorden van Orsova be-j?ro_fdcn ds Roemenen ele hun ontxukte hoog-ten te heroveren. Sedert dea 10 Oktober heçft het leger van generaal der infanterie voa Falkenhaya 150 ofiicieren, 9920 man gevangea genomen en buiten véel oorlogstuig aan de Roemen 37 kironaen, 47 mi.raljeuzea ea eea vaandel ont-nom en. BERLIJN, \ November. Oasî&U'îk Scpiîgsîoonesî. Legerfront oan veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. Na sterke srtllleriebedrijvigheid voerde de Rus bij het iaval ea der duisternis tegen de stel-lingea door,oas den 30 Oktober ten Oostea der Naj irowka, hevige tegenaanvallen, die vijfmaal weiden herhaald doch met bloedige verliezen mislukten. Ook de Osmanische tioepen behiel-den het gevvonnea terrein tegen sterke tegenaan-vallen en wierpen den vijand die op eenè plaats was binnengebroken door eenea tegenaanval met grwe verliezen terug. Aan de Bistritza-Solowinska sloe,'en Oostenrijksch-Hongaarsche troepen vijandelijk.e afdeelingen door hun vuur af. Leger van Ltiit.-Veldm. Aarlshertos,• Karel. In Zevenburgen is de algemeene toestand onveianderd, Wij behaalden een gewich'ig voordeel tea Westen der baan van Fredeal, alwaar Oostenrijksch-Hongaarsche regimenten die in de Rumeensche steiling binnendrongen 10 infante-riekanonnea en 17 mitra'jeuzea huit maikt^n. ji .u jun a» W ijWMMMjtji im u i i fcJ Ten Zuid-Oosten van dea RoodenToreapas doel onze aanval vooruitgang. Balkanseh k.-ljgsîoonee!. Legergrocp generaal ve'-iiti. oon Macfcerisen. BERLIJN, 31 Ofcob£*w Ai de Dobroedsch* bleef de toestand ongew..* Maoeclonisch iront ' Na een aanvankelijk resuTfaat v/erden Ser-vische afdeelingen in'het Oos'.elijk deel van d* Cerna-bocht door eea tegenaanval van Bul-gaarsch voetvolk met veel verliezen in hunna uitgangsstellingiea teru'Tgeworpen. Balkanseh kpiîgsîoonee!. Legerfront van veldmaarschalk oon Maclcensen : Geene gebeurtenissen van wezenlijk belaog. Maceâonisoli Iront : Inde Ciernabocht en tus=-chen Butkovo ei he* meer van Tahiaos nam de artilleriebcd. ijvig-heid weder loe. BERLIJN,31 Oktober.Officiëel.—De daikboot « U 53 » is van zijne reis over dea Atl-iati?chea Oceaan welbehouden in zijne aanleghavea teruggekeerd. | Qfficïaela Oostenrîjkscha bârichîaii WEENEN, 31 Oktober. Oasteîljk krllgstaoneeî. Legerfront van generaal der kaoallcri* Aarlshirtog Karl. Bij Orsova en aan gene zijds van het Zuidelijk grensgebsrgte vaa Zevenb Tgen wordt verder gestreden. Door de Roemeniërs noordelijk vaa Cerna Heviz en noordelijk van Carnpo-vng ondernomea aanvaUan zijn mislukt. Aan de Hongaarsc'ae oos'elijke giens en in de Woud-karpathen heerschte gisteren betrekkelijke rust. De Oostenrijksch-Hoisaarsche en Duit?che strijdkrachtea van generaal Falkenhayn hebb-en sinds 10 Oitober 1511 officieren en 992J man als gevangenen m^ebaacht, de buit bedraagt 73 kanonnen, 47 machiengeweren, een vaandel ea oorlogstuig. Legerfront van generaal veldmaarschalk p-ins Leopold van Beieren. Bij de Lipnica Do'na bemeesterden Dultscha troepen, Zuidelijk van Drzezany Turkscbe b ital-jons s^erk verschanste vijandelijke s'e'lingeo, waarbij 4 officieren, 170 mannen e»eaals n eu machiengeweren ia des lianden der aanvai era bleven. Bij Lobaczewlra in Wolhynie werden Rusii-sche aanvallen afgeilaqen. lîaliaasîsali kr^gstaonssl. Deelen van het Kustlandsch front slaan onder artil'eria en mijnenvuur van afwissel «do sterkte. In Tirool werden aanvallen vaa een Alpinibila'jon tegea dea Gardinal ia de Fas-saueralpen onder geweldige vijandelijke verliezen afg.ewezen. / ZîïM-OasteîIJk krjjgstaaiîosl. Bij de Oostenr.jksche-Hongaarsche strijd» kracliten niets van be'ang. WEliNEN, 1 Novenber. Oisieiijk kpjj^stoDiiesI. Frotil oan den geneaaal der ruiterij anrlsherlog Karl : Ten westen van het Predeal-da.1 gelukte het aan onze tn epen, de vijandelijke stelling b^anea te dringen waa bij 10 voetvolkkinonnea en 17 machiengewertn buitgemaakt werden. Tea zui i-oosten van dea Roodea Toren-berg-pas werd veli gewoanen. Legerfront van generaal oeldmaarschalk prins Leopold oan Beieren : _Na hevige kanonnenvoorbereiding poogde do vijand bij liet iava'len der duisternis de stellingen door hem den 30 Oktober verloren weer ta bemachtigen op den ooôtelijkea Narajowka-oever.On'anlcs eea vijf-n al h°rhaaJ-îe misïa-stona»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes