De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

546713 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 17 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qz22b8zv05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE SENTENAAR - DE LANDWACHT gyp BBB w mam m tmm mrmÊrm ■ wl — ma méat ^va &&&& m/®sj uj m m m m 9Se iaar. Uitgever G.De Graevc, Gent, Ketelvest, tG. 33:33 KZI^TpXIsrs PATRIOT Dinsiag «© Okfober 1918. Nam. « 13 Verorden'ng betreffend# den hoogstaa prîjs vo«f aardappelen. Onder opheffiag van allé vroegere bestemmin-{en wordt de hoogste piijs voor aardappelea, met werking van a£ 7 Oktober 1916, bepaald als Volgt : 1. Voor den voortbrenger, af hoeve of akker, 8 fr. per 100 kilos. _ 2. Voor het vervoer tôt aan de statie 01 as* schp en voor het ialaden mogen tôt 50 centie-taen per 100 kilos gerekend wordea. 3. Voor aile andere hos'en van vervoer en overgave aan den verbruiker mogen de gemeen-ten eenen toeslag tôt 2 fr., in Gent tôt 4 fr., per 100 kilos in rekening brengen, b uit en de feite-îijk ontstaan kosten van veivoer. £. H. O., den 19 September 1916. Der Etappenin^pskteur, von UNGER, General der Kavallerie. -■ Puitscha hsiicMe?? ' m het Grsot Hodîdkwaifiler-s BERLIJN, 7 Oktober. Wastslijk krlîsstooiîsol. Legerfront van vildmaarschalk kroonprins Rupprecht van Beieren De groote artillerieslag aan de Somme duurt vcort ; hij breidde zich ook benoarden de Anker-beek uit en nam ten Z. van de Somme, vooial aan weerszijden van Vermandovillers aan hevig-heid toe. Tusschen de Ankerbeek en de Somme bçeit ons gordijnvuur bijaa ov£rdl de vijandelijke aanvallen tegengehoudea en een onder-tieming op de troepen van de généra als von Bj5hn en Garcier, tusschen Lesbœufs en Bou-ebavesaes, bij den eersten aanloop in de kiem gfcstikt. Alleen tea Z.-W. van Sailly kwam het tôt een &ort gevecht van lijf om lijf met zwakke afdee-liogen, die tôt aan onze ste lingen waren geraakt. Een Fransche aanval van uit het front Beniécourt-Vermandovi'lers-Lihons op den fektor van generaal von Kathen leid le nabij Veruîandavilltrs tôt verbitterde gevechten van Hian tegen man ; deze eindigden in het voorceel van onze dappere Si'ezische regitnenten, die reed» gedureade de gansche maand Juli in dezelfde streek aile krachtinspanningen van den yiiand dôor hun taaien weerstand hebben doen Biislukken. Overigens zijn de vijandelijke aan-VâlSgol vea eok hier in ons .vuur in elkaar gezakt. BERLIJN, S Oktober. Legerfront nan veldmr.arschalk kroonprins Rupprecht van Bcieren. Eene nieuwe Engelsch-Fransche doarbraaks-poging tusschen Ancre en de Somme is mis-lukt. De voortdureade stijging van de artilleris-tische krachtsontplooïing van den vijand binst de Jaatste dagen was er reeds de voorb')de van. Met taaie volharding en in zware gevechten heeft het léger van generaal von B^lo.v den reusachtigen stoot sneestal recds ia ha dgemeea of door tegeaaanvallea volkomen afgeslagen. Slechts in Le Sars en in cedeelten onzer stelling ten N.-O. van Lesbœ ifs evenals tusschen Morval en het bosch van St-Pierre-Vaast is de vijand binneagedrongen. Ten Z. van de Somma sijn Fransche aanvalspogii gen aan weerszijden van Vermandovillers vôôr de Duitsche linies in het spervuur verstikt. Vijf vijandelijke vliegtu'cen werd;n in lucht-strijd en door afweerkanonnen neergescho'en. Kapitein Boelke stelde den 30en vijand buiten gevechf. Gsstelljk kpiSgsîaoneeî. Legerfront van ffeneraul veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : BERLIJN, 7 Ok'ober.—Het aantal Russ=;n,op 5 Oktober Eabij Bekow a/d Sereth gevangen genouiea, is tôt meer dan 300 gestegea. Gister ochtead zetten de Russen hunnen aanvallen aan weerszijden van de Zlota Lipa voort ; zij liepen weer eeae bloedige mislukking op. Bezuiden Mieczyszozow werd een kleine vooruilgelegen stelling opgegeven.Ten Z.-O.van Brzezan3r werd eeae hoogte, die op 30 Sept, in de hand van dea vijand was gevallen, stormenderhand heroverd. Legerfront van generaal der kavallerie Aartshertog Karel. Geen gebeurtecissen van bijzonder belang. Seveaburgach front : De veibonaen troepen zijn op geheel het oostelijk front vooruitgegaan. Zij zaten dsn door het « Geisterwald » wijkenden vijand dicht op de hielen en dreven zijn achterhoeden vôôr zich uit. Aan weerszijden van den Rooden Toren-pas werden Roe neensche aanvallen afgeslagen en daarbij 2 officieren en 133 minderen gevangen geaomen. Ten Z.van Hôtzing(Hatszeg) verloren de Roemonen den grensbsrg Siglen. O >k bij Orsova is weer wat terrein gewoacen. BERLIJN, 8 Oktober. — Er is niets van bijzondere beteekenis te melden. Zevesîfeîipgselî fpsat. De Rum^nen w^ken op heel het Oostîlijk front terug. De verbondene troepen hebbeu den uitgang van het Gtestenbjsch in het Altdal en in het Purzenbosch bevoch^en. Door versche troepen tegen den vijand te lat n opru'<ken sîoegen zij hem verder achteruit. Kroonstadt is veroveH. kriigsîsoaeel. BERLIJN, 7 Oitober. Leger gen. veldm. von Mnckensen, Tusschen dea Donau en de Zwaite Zee viel de vijand op verscheidene plaatsen vruchteloos aan. Bïacsâonikîch front : Kleine ondernemingen van den viiand liepen op nicts uit ; en kraciitig: aanval ten W. vaa den spourweg van Mor astir naar Florina zakte vôôr de Bul^aarsche siellingea iu elkaar. De vijandelijke vloot beschooi: Dedtagatsch, doch licàtts tr geeae wezenlijke schade aan. Legerfront ran veldmaarschalk von Muckmisen : BERLIJN, 8 Oktober. — Aan het front gesne gebeurtenissen. Statiegebouwen ten N.-W. van Boekarest ' we den door or.ze vaegtuigeskaders met bora-men aangevallen. BSaoodoniisoh front : Op vele plaa ses tusschen het Presbameer en de Wardar levecdUe artilleriebedrijvighei J.Aan b'ide zijdsn van de baan Monastir-Fiorina werdea afzonderlijke vijandelijke aanvallea afgeslagen. * BCRLTJN, 7 Oktober.*— Ofîiciëel : Dai schs wa'ervliegtuigen hebben op 5 dezer, een groot, sterk bewapeud Rus-.isclj traesportschip m de Z^arte Zee icn Oosten van Fuzz^a aangevallen en ge'rofien. Anine Duit--che watervli'gtuigen hebben r.ike bomworpen gedaan op vijandelijke muni-tie-ko^ommen en kara'.etie in het Noordeu der Dobroedscha. BERLIJN, 7 Oktober. (OfScieel). In de silting van lie den van de hoofdkom-missie van den Hijksdag, deelde srruaf Rondcrn Staatssekrelrais van 's Rijks sclutkist. m de, dat de 5dc oorlosrsUening io milliard ogi mil-lioen opçebraclit heeft. De inteekeniiik,en vaa het léger te velde en die van het buiteniand zijn nog niet geheel in dit bedrag opgenomen. De vijf Duitsche oorlogsleeningen hebben b:jgevoIg in het geheel meer dan 46 1/2 milliarden op-gebrauht.* * * BERLIJN, 7 Okt. — Officiëel : Zijne Maj. de Keizer begroette gister, bege'eid van den opper-bevelhebber Ost, Prins Leopold van Beieren,. den aanvoerder der legergroep generaal-overste van Tersztyansky en den leger-aanvoerder der | ruiterij von der Marwi'z, op het Oosterfront van het Pommeraansche voetvolkregiment prins Moritz von Anhalt-Dessau nr 42, dat de storm-loopen van eene tienmaal sterkere Russische overmacht in de gevechten van Swennichi op S0 en 21 September afweerde ea dea stormloop van Korytnica doorvoerde. Zijne Maje;teit den Keizer sprak de Pomme-rtn, die in het Oosten en in het Weiten steeds uitst-kend gevechten ea den naara van den overwinnaar vaa Leuthea eer aangedaan hebben, zijnen dank uit. Zijne Majes'.eit benoemde den generaal der ruiterij von der Marwitz, als erkenning der uit-stekende dienstbewijzen zijner troepen onder zijn krachtdadig bevel met behoud in zijnen huidigen diensî tôt geaeraal-adjudant. Nadat Zijne Majesteit gister namiddasr de uiteenzetting van generaal Listmann over den toestand op het front zijner troepen had aan-hoord, kwam hij heden vroeg aan bij het keiz. en kon. tweede leger, strijdenfle onder bevel van dea generaal-overste von Bohm-Ermolli. Zijne Majesteit was gansch bijzonderverheugd deelen te zien van zijn keiz. en kon. voetvolkregiment nr 34, dat zware gevechten zegepra-lcnd doorstond. Zijne Maj steit bracht de dappere Oosten-rijksch-Hongaarsche en Duitsche troepen, die eerst in de allerlaatste dagen in oude trouwe wapenbroederschap voor de gemeene goede zaa< gestredea en gezegepraald hebben, zijnea dank eu di--n het Ouitsche volk en reikte den legerainvoerder, Generaal-Overste voa Bôhm.-Evm >lli de Orde « Pour le mérité ». In het verdere verloop van den dag verwijlde Zijne Majesteit in het bevelsbereik v^n generaal von Eben, wien hij eveneens de Orde « Pour le Mérite » veileende. Z'jne Majesteit aanhoorde op hoogte 401, bij Plunow, het verslag over dea gevechtstoestand en nam deelen van jagersbataljons en van de 195 en 107 voetvolkafdeeliag in ojgenschouw. Ook dezen daakte Zijne Majesteit om hun moedig volhou iea in de zware gevechten en wee > o .'k "jp de wapenbroederschap der Oostea-rijksch-Rongaarsche tn Duitsche troepen, die zich ia Zeve .bergen zegepralend iiewegen. 's Nami.ldigs verliet Zijae Majesteit over Lemberg het legerfront. ©ffioieeïs OostsnrijksGhs f^Kshîsn Oas'iCllIk krijgstaaneel. WEENEN, 7 uktober. — Bij Orsowa hebbea onze troepen weJer terreia gevvonnen. Ten zuiden van Hôtszeg hebben de Roeme-niërs den grensberg Sigleu en in het Fo^ara-gebergt î den Surul verloren. O ^stenrijksch-Hougaarsche en Duitsche ko-lonnen. d e door het Geestenbosch ea het Per-smy-geber^te trokk-n, hebben bij hunns ver-voiging den zwakken Roemaenschen tegen-stand gebro ten. Ook aan het Oosfelijk front vaa Zevenbsrgea is de vtjaud op verscheidene punten terug^e-worpen.In Oost'Galicië is het tusschen de Narajofka en de Z ota-Lioa eu in h t pebied ten Z.-O. van Brzezany weder tôt verbitterde gevechten ge-komen. De vijandelijke aanvallea zija weer, afg< ziea van de vermeestering van enkele der voorste loopgrachten, op eei volkomen mislukking uitgeloopen. Oostenrijksch-liongaar-che afdeelingen hebbea door een overrompeling de op 3 ' September verloren hoogte heroverd. Meer naar 't Noorden niets vaa belang-. ÏHIHansslï kr j3st'>3iï33Îi Hetzwire geschutvuur d>;r Italaaen op de hoog'.lakte van Karst is gisteren eenigszins verminderd. Enkele onderdeelen vaa sekto'en z'jn echter van tijd tôt tijd hevig beschoten. Het 18 niet tôt infmteriegevech'en geko nen. Aan het Fleimsdal-froat z;jn de Fassaner-Alpen, de s'ellingea in het gebied van Lusia en het front ten Noorden vaa Pelegriao-dal tôt de Marmalafa, hevig oader vuur genomen doof geschut vaa aile kalibers. Zttaii-Odsîelifk krJSgstoonesI. Bij de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen niets vaa belang. Herhaalde ainvallen op den Gardinal, dea Basa Alta en de Cima di Cece, zijn afgeslagen. Tea Noordea van het Pelegrino-dal is gisteren avoad na eeu tienemend vuur een algemeene aanval op de stelliogen van de Costa Bella tôt aan de Marmolata b-gonnen, die tegea 10 ure 's avond^ bloedig w^s afgeslagea. Gisîeliik kî*]|5isis@si3el. WEENEN, 8 Oktober. — Oostenrijksch-Hong îarsche en Duitsche troepen zijn gister avoud Bras~o (Kronstadi) biauengedrongea. Andere kolommen bereikten het Olto (Alt)-dal ten Oosten van het g^estenwoud. Hon^aarsche la dstormhuzaren bezetteden Szekely Udvarhaly (Oderkellen). Ook in het Gor-.eny geUergta wijkt de vijand vooi de Oostenrijksch-Hongaarsche strijdkrachtea van geaeraal Arz. Op het Russ'sche front niets van belang. lïaHaaasah kriJijsîaanae!. _De hefti;e beschieting oazer stellingen op aa Karsthoogvlakte be.;on opnieuw. Z:j duurde gister dea ganschea dag door met voile kracht. Ten Zui len van Nova Vas pootde 's midcîags het vijandelijke voetvolk groep-gewijs vooruit tedrin^en; ons kationnenvuur dreef ze terug. Op het Fleims ialfîoat stond name'ijk de sektor Cardinal Coldose ouder voortdurend vijandelijk vuur. Een sterke nach'elijVe aanval tegen deza hoogten werd blaedi,' afgeslagen. Suïil-O^steïifk kpijjstsssnesl. Onveranderd, 08 osrîs i ii haï Û33Î3H, Turksoh bariohtaa. KONSTANTINOPEL,7 Oktober.—Ambtelijk beri^ht van 6 Oktober. FEi.AHIE-FRONT: De vijand opeade op ons Felihie-front op beide oevers een veri'assend vuur, dat echter tôt zwijgea werd gebracht. Er kon worden vastgesteld, dat ons veriass nd vuur op 27 September den vijand eeu veri'es van meer dan 300 man heeft toege' racht. PKRSISCHFRONT. — Op dea liakervleugel scherm 'tselingen, K A 'J K AS US F RO NT. — Op dea rech'er-vleu^el b achten ^ij onze stelling in de a sektar van Ognoe'h voirait en maakten eeaige gevan-gciien. la het centrum boisiagea tusschen patroeljen. waarbij de onze ia het voDrJeel blevci. Op verschilleadî plaatsea sloegea wij verrassea la aanvallen van den vijand af. Op dea liakervleugel we:rlen wij een aanval op enkela punten, m~t bloedige verli;zen voot den vijand af. Wij maakten eentgs g.:vangea-:n. Vin de aud'-r-ï fronten g?en gebeurtenis van beteekeais. Op het Ga'.icisch froat dedaa d« Russea dea 5 Oktober nogaaais eea zeer krachti.ren aanval. Hoewel de vijand over eaa groote overmacht besctiikte, werd zijn aaaval evena's de varige do'>r onre dippere troepen volkoaiea af 'eslagen. De vijand leed zeer groJta vcrîiezen. Wij Tiaakten 350 jfevîngaaea. KONSTANTINOPEL, 8 Oktober. -OScieel bericht vaa 7 Oktober. — KAUK ASUSFRON f. In het algemeen kleine patroelje-schermutse-lingen en zwak artillerie- en infanterie vuur. Vaa de andere fronten ge:ne belangrijka gebeurtenissen." Ba'gaar.iOJ bsrlolit. SuFIA, 7 Oitobsr. — (Bericht van 6 Oktober van dea Generalen siaf.) Haosloflisoli frsst. Vaa het front tusschen het Prespa-meer ea de Wardar is nieis van balang te melden. Onz8 terenaanval verijdelde een poging van de Ser-viërs, o.n uabij het dorp Sko schiwio de Cerna

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes