De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

611 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/804xg9jf5p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT 9* ta». Uitgever G»D© Sraev^ Geai* &eîelvesî* ï®. I3J3 SX.BH3STSÏ ^JÎk.TSlIOT ^sasdag » Auauslas 3913. Muai. S STADSNIEUWS. Berieîit. — De rnstende officieren an de ■ivedu wsn vaa officieren welke in gewonen tijd ïecht îieteben op de genees-artseaykanaige eoïgen raits een aftrok op het beloop Tan aua peasioen, wordea vc-rzocht zich te begevea naar îiet bureel van dea geaeeskundigea onderstand, Kuiperskaai, 8, te Gent, waar hua kennis zal gegeven -wordea van de nieuwe regehng van den genèesknadigen dienst voor wat hen Detreft. Ple«è«!a<,Vfl ysrzorgda herstslUmsaa-MSCUlSCaB GENIETS, 14, Brabantstraat. — Za&ï Tsets. — Zaterdag, tentoonstelling der werkea van A. Cogen en H. Van Melle. Oaoxrei'trefteara Borstpillea V an Wynea-âaals, St-Michielstraat, 17, Gent, 1 fir. de doos. o89o — Bei Prooinciaai Hutp• en Voedingskomi-teit brengt les kennis dat, buitea de bloem noo-dig voor de bevoorrading van brood, de volgeade koopwarea op "I Oogst zullea verdeeld worden : Smout, aan fr. 2,30 de kilo ; Erwten, aan 0,90 ; Boonen, aan 0,90 ; Gruis, aan 0,29 î Rijst, 0,66, — S3ijnâl&als Kamsr der Belgisolie Hof-boHirssfi. — Verzendingen per spoorweg naar Zwitseriawl, Zweden, Noorwegen door Duitsch-!and. — Al de ialichtingen aaagaande de nieuwe schikkingcn voor deze verzendingea zijn ta ver-krijgcn-op het lokaal der Sijndikaîe Kamer, aile Dinsdagenen Vrijdagen, van 3 tôt 4 ure, cfwel bii den heer Alfoas Gallet, Statiestraat, 25,Gent. "De S= K. heeft bericht ontvaagen van de Wirtscbafîsaàsschùss dat deze aile Woensdagen de v.rachtbrievcn naar Brussel zal zeaden, om deze aan de toelating voor uitroer te onder-werpen. De vrachtbrievea moeten dus tea laatste den Binsdag raorgend afgegeven worden. 7738 —Belangrnk btriehi aan de brouwers.—Het Bestunr der Gerstea-Centrale brengt ter kennis der heerC'i brouwers, dat voor enkele Komman-Janturen de berichten nopens de stortingen terug-gehouden geweest zijnde, de sluiting der stortin-zen voorat de Onderafdeeliagen onwe'derroepe-lijk vastgesteld is op Zaterdag 12 Augustus inbegrepea. Er zullen na dien dag geene stortingen mear aanvaard worden. 7739 — V%h — Mathilde Van Hoecke, 79 jaar oud, kosîgangstei van 't gestiebt der Zusters der Armen, Maagdenstraat, deed op de Hoogstraat een zoo ©Hgelukkigen val, dat zij erg aaa het voorboofd -werd gewond. Na verzorging door doktex Do Smet, werd de ouderlinge naar het gestiebt overgebracht. — Goutlsn bruiloft. — Diasdag m or g end ^ierde* de echtelingen Vervynck, woneade EooiteiRstoat, hun goudea bruiloft. Om 8 ure werd ia de kerk vaa St-Jan-Baptist, eene mis van daakzejçging opgedrageh, bijgewoond door al de faasliietedea ea geburen. Om 1 ure werdea de jufeiteïissente hunnen huize gelukgewenscht door M. Coppieters, schepene van dea burger-stand. die kua ook het gebruikelijk gaschenk overhaadigée. GERECHTSZAKEN. sut T6*warr«n. — Kacaei x;e Meyer, woB®ad# Kapellestraat, te Ledeberg, verzoekt ons te r«»tiiten dat zij het niet is, die door de rechtbaak verwezen werd, voor diefte eener som geld lea aadeele van M. Beeckinan. Bûetstraffklijke Rechtbank van Gent. Diefte te Bikkelvenno. — Raymond Sedeyn en Valère Peters, beiden van Gaver, aange-houden, werden voor diefte met braak, van eea geslaefit vaslcen, tea aadeele vaa de weduws Edm. Pieas, van Dikkelvenne, verwezen ieder tôt 1 jaar gevang. W®î veriienfle straf. — Jules De Stëunder en Arthur Wieme, beiden van Gent, voor be-dros ia verkochte koopwaren, krijt verkocht voor rase) aaa M. Schauwbroeck, wordea ver-wezee -eder tet 6 maandea. RECHTBANK VAN OUDENAARDE Voor melkvorvaîiohlng krîjgt René Van Danime, landbouwer te Oudeaaarde, 150 fr. ; daarenbovea zal het voanis aangeplakt «a tea koste van Vaa Damme in eea dagblad wordea ingelascht. Dtsitsche herisht^ %ân het Grooi iiooSdkwaptlm Wastâlljk krllptooaeel. BERLIJN, 7 Augustus. — Nabij Pozières heroverden wij door eea tegenaaaval loop- j gracbtstukkea, waaria de Eagoîschea tijdelijk haddea voet gekregen. Sedert gister avond zijn tusschsn Thiepvaî ea Bazentia-le-Petit nieuwe gevechtea aan den gang. Tea N. vaa de hoeve Monacu sloegea wij 's avonds een vrij zwakken, van ochtend eea krachtigea aanval der Franschen glad af. Op den Thiaumont-kam zijn de gevechten tôt s*a?n gekomen, zonder dat de viiand daar voor-deelen heeft kunnen behalen. Op den ooste-îijkea zoom van het bergwoud, sloegen wij eea Franschen aanval af. De vijandeliike vliegeniers vielen zonder veel gevolsr het terrein achter ons front meermaals aan. Op Metz wierpen zij herhaald bommea, waardoor eenige schade werd aangericht. OasteISjk krljgstooneeL Lttçer van Generaal- Veldmaarschalk von Hindenburtf. Op het noordelijk deel van dit front, «'een bijzondere gebeurtenissen. Vijandeliike afdee-lingen, die het eergisteren gezuiverd zandduin bezuiden Zarecze a/d Stochod aanvieîen, werdea door een tegeaaanval teruargeslagen. Ten N.-W. en W. van Zalosze bleven Russi-sche aanvallen zonder gevolg. Ten Z. daar vaa wordt op den rechteroever van de Sereth gevoohten. Onze luchteskaders wierpen met goed gevolg talrijke bommea op samengetrokkea troepen aabij ea benoorden den spoorweg van Kowel naar Sarny. Front van luitenant-veldmaarschalk aartgliertog K&rel : Bij het loger vaa generaal graaf von Bothmer is de toestand oaveranderd. In de Karpathen veroverden onze troepea de hoogten Plaik ea Dereskowata (aaa de Czereiaosz). Balkanse'i oorlagsiooneel. Niets aieuws. OfficieeSe Oostsnrijkschs barichtan WEENEN, 7 Oogst. Susslscti krligstoonoeL Leçer van Luit.-Veldm. Aartsliertocr K&rel. In Bukowina is de toestand oaveranderd. la de Oost-Galicische Karpathea leidde de dag van gisteren tôt verovering der Russische hoogtestellingan bij Jublaaica, bij Worochta ea tea Westea ran Tartarow. Het léger van den generaal-overste von Koveta wees in de ruimten van weerskanten Delatijn talrijke aanvallen vaa betrekkelijke sterkta af. Ook op den Noorder-vleugel vaa het leger van generaal von Bothmer stiktea afzonderlijke aaavallea vaa den tegeastrever. Leçergroep van generaal-oeldmaarschalk von Hindenburg. Bij Wertella ea Zolosze werdom elke schrede gronds verbitterdgevochten. Bij de gevechtea om de hoe^e Traseiahice, aan de westelijke Zalosze gelegea, ea welke sedert gisteren aamiddag vroder in ons bezit is, lieten de Russea talrijke gevaageaea ia oaze hand. Ten Zuidea Stolychwa (op de Stochod) werd , eene overschrijdingspogiai; der Russea verijdeld. Italiassissk kplfgsîooasel. Gister vrosg begsn hevig kanoaaeavaar op het îsoazo-froat vaa aan het bruggeahoofd van Tolmeia tôt aaa de Zee. Na eeae uiterst hovige beschieting vaa ver-seheldeae urea vielea de Italiaasa aaa om 4 are aamiddag op talrijke plaatsea vaa 't bruggeahoofd vaa Gorz ea de hoogvlakte vaa Doberdo. Zoo oatwikkelden zich op dea Sabotinoberg bij Pevma ea op den St-Michielsberg verbitterds gevechtea welke gaasch dea aacht door aaa-hieldea ea ook nu nog aiet afgeloopen zij a. De tegenaaavallea onzer troepea braentea het grootste deel der gaasch stukgeschotene voorsto stelliagen.door dea tegeastrever in eersten storm-îoop genomen, -weer ia eigea bezit. Om afzoaderlijke loopgracbtea wordt aog hevig gevochtea. Tôt hiertoe werdea 32 officia-rea en 1200 man gevaagen. Gôrz staat voortduread ondor zws.ar kanoanen-vuur, dat in de stad verscheideae branden ver-oorzaakte. Met verre-drageade kaaoaaea werd gister ook Sistioriaaa beschoten. Op het Tyroler oostfront stiktea herhaalde aanvallen tegen de hoogstellingea ten Noordea vaa Paaeveggio. Zuid-Oostelljk krljgstooneel* Geene bijzondere gebeurtenissen. Gebeurtenissen op zee. Op 6 Oogst schoot de liaiescheepsluiteaaat Vonfield met een zeevîiegtuig, eea Italiaaasch grootgevechtsvliestuig (Caproai) af aa eea lang S luchïgevecht op 2700 me-ers bovea de golf van Sriest ea bedwong zoo het vierde vijandelijke iegtuig. Het vliegtuig stortte bij Sistioni aeer en verbraadde. Van de inzittenden is de luiteaaat dood, eea oaderofficier zwaar, eea onderofficier licht gewond. WEENEN, 6 Angustus. (Officies!). — la dea aamiddag vaa 5 dezer, s te vende eea vijandeljjk luchtschip, op eea groote hoogte, uit zuidweste-Jijke richting aaar het eilaad Lissa. la de nabijhaid van het eilaad viel het brandand ia zee en zonk. Eea torpedoflotielje, die oamiddal-îijk ter plaatse was, koa nog alleea esaige atukkea van het luchtschip, waaroader over-blijfsels van het omhulsei ea de reddia^sboei, oppikkea. Oadaaks de lange opzoekiagen, koa vaa de bemanaing niemand gevoudsa of gered wordea. Os sorioj in fia! Oosten, Torksche berichten. KONSTANTINOPEL, 7 Augustus. - Het hoofdkwartier maakt bekead : Op het Irakfroat geea veranderiog. la Perzië vielea de Russen met aile beschik» bare strijdkrachten oaze stelliagea beaoordea \ Boekaa âan. Zij werdoa met zware verliezea teruggeslagen ea moestea in noordelijke richtiag terugtrekken ; talrijke gevaagenea vielea daarbij la onze handen KAUKASUSFRONT: Op den rechtervleugel, ia den sektor van Bitlis,veroverden wij dea berg Nebatt (8 kilom. ten Z.-W. vaa Bitlis), ondanka den hardnskkigen te'genstand vaa dea vijaad. Evenzoo werd eea aanval diea wij op den berf Koltik (tea Z.-O. van Bitlis) uitvoerden, met goed gevolg voortgezet. la dea sektor vaa Moesch, oaderaamea wy den 3 Augustus eenea aaaval op dea mterst steilea berg Kozma (20 kilometer taa Z.-O. vaa Moesch) ; het gevecht eindigde met de banda-looze vlucht vaa dea vijand. Bij de achter/ol-ging, is een deel onzer troepen de plaats Kizii-Agatsch (16 kilometer ten Westea van Moesch) binnengerukt. la den loop van voormeîd gevecht namen wij eaa luiteaaat ea m«sr daa 2000 maa gevaagen ; ruîm 7 kanonnou, waaroader 2 van 15 cm., houwitsers en5veldkaaoanen, alsook S machiea-gewerea vieien daarbij ia onze hand. la het centrum ea op den linkervleugel, ia dea kustsektor, werdea gis'erea geen bedui* dende gevachten geleverd. Vaa het Egypïisctia front zija geea nieuwo berichten ingekomea. Oj> de andere froatea, geea gewlchtige gabeurtç* aissea. Oorioj ia S1L3E m FEAIKSIJS S*raasoh3 barioMan. PARIJS, 6 Oogst. — Ten Z. der Somme heb-bea twee kleiae verrichtingea aaa de Franscha» toegestaaa vorderiagen te maken in de Duitsche loopgrachten ten Z.-W. van Estréss. Ten Noordea der Aisae mislukts eea Duitsche overval, uitgevoerd op de Fraasche stelliagea raa het plateau van Vauchez, oader het sper-vuar der Fraasche artillerie dat er aans'oads oj» fericht werd. Op dea rechter oever der Ma as ebbea de Franschen tijdens gedeeltelijke aan-i vallea het doar hea veroverd terrein tsn N.-W»-: vaa het Werk vaa Taiaumont merkelijk uitga*! breid ea eea tegenaaaval teruggeslagsa. la d# streek van Fleury, van Chapitre en van Cheaoiaï is de artilleriestrijd zonder iafaateriebadrijyig-' heid blijvea voortdurea. PARIJS, 6 Augustus. — De Duitschers heb^j ben la de vakken vaa Thiaumout, Fleuryg Chapitre ea Cheaois een fel gsscliutvuur onder-houdea. Ds iafaaterie heeft geea aaaval gedaan. Saâ'sîïeh borioht : LONDEN, ô Aug. —Ten O.van PciiifcréS wij in de richtiag van Martin puicii opgesçkoten. De vijand heeft twee aaavallea geddaa segaa het terrein, door ons ten N.-W.. vaa Pozièrx •?-gewoaaea.Bij eea dier aanvallen heeft hij ge braig femaakt vaa braadeade vloeistoffea, waârme^® ij ons tijdeliik uit een der verovarle loo^ grachten terugdrong.Later hebben wij die g^hesl hernomea, behaive een sluk van 40 M. breû'd. De tweede aanval is met groote verliezea voo? dea vijand afgeslagea. la de vakkea van Careacy, Loos en 3t-Elol is het zeer bednjvig toegegaan. Wij hebbea* vijaâdelijks stellingea overrompeld ea dsâ( vijand aanzienlijke verliezea toegebracht. Onst artillerie is daarbij behulpzaam geweest. Oaze vliegtuigea hebbea verscheideQe ge-schutemplaceineaten veraield. Oostenrijksch-Ha!iaaiî3oh3 oorSef Itallaa230ha barlohten. ROME, 6 Augastus. — Op het front tasscheas de Etsch es dà bovea-Isoazo blijft de vijaaeî oaze îiaies — ea ook bswoonde plaatsen — hevig beschieten ; op eakele puatea heeft bij og het bombardement verwoede iafanterie-aanvalloa latea volgea. Gisterea ontwikkelde de vijandelijke artillaria verhoogde bedrijvigheid aaa den linkeroevex van de Leno di Vallarsa, in het gebied van dsa Pasubio aan dea kop vaa het Posiaa-dal. In het Sugana-dal en aaa de bovea-Cordovofcs zijn infanterie-gevechten geleverd, die bij zonder verwoed warea op de hslliagen vaa dea Moata Sief, waar 3 achterseavolgende stormloopaa vaa den vijand tegen oaze stelliagea gebrosss zijn gewordea. Aan ds Rio Costeana, in het gebied van Fal-zarego, haefi bat vijandelijke zware ge3cb'4| meer dan 500 granatea op onze linies aigS» schoren, zonder er den fllnken tegeastand van tfe kunnen brekea. la het Chiarzo ea het Dugana-dal heeft d| vijaad opaieuw bewoonde plaatsea beschoteai. Wij hebben gsantwoord met de vernieling dotw oas vuur vaa eea vijandelijk kantoaaemeat in het dorp Baiol in het Seebaehdal. Aaa de be-neden-Isoazo Ievendi^e gesebutstrijd. Ons vuaif heeft braaden veroorzaakt ia opsla^pîaatsea té Nabrisiaa ea op do helliagen vaa de Moat*' Cesion. la de loopgrachten, eergisteren door oas bif Moafalcone geaomen, heeft de vijaad bommea achiergelatea, die bij oaiplofia? stikgas cat-j, wikkeleu,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes