De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

166 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1tw1g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT feUUl. 114. 4t*iaar. A.n»CP9AVA.KAtAlvaiMfi ne KIllMK PiTRÏftT Zaterdag 1 $ Mai 191$ Pfljs 3 cantiemsit [u'ITSCHE BftlCITSH wa Iiet 6raot Hsefilkwartier Eorato Boltaoh b jrloht. BERLIJN, 16 Mei. Westelîjk KrJJgstooneel. ; Nahet eindigen der voetvolkgevevechten van jjjisteren ten Notfrdon vaa den Kemm»l, tijdens ifsike wij de Frasschen uit de Noordelijfce abraakplaats weder terurwicrpen, verminderdo egséchutstrijdin het Kemmelgebied. Ook op andere gevechtsfronten verminderde de ge-rhutbedrijviglioid. Zcer hevi/e vuuroverrallen Idiiutdea tegon oaze voetvolk- en geschuts'ellin-BtE op de belde oevors van het kanaal vaa p Baisée, alsook tusschen de Somme en de feirsvoort, Op den Westelijken oever van de Kvierukte de vijand gisteren morgend uit hst fesnecat woud met sterke kracbten op. Onder l»are verliezen werd hij teruggeworpen. I Op het overige front kleinere gevechten op ketterrein vô6r de stellingen. (Dsleveadigo bedrijvigheii der vliegers gaf rnleiding toî talrijke luchtgevechten. Wij Ichotea 33 vijandelijke vliegtuigen neer; veertian lairvin werden wederom door het destijds door ppitein von Richthofen aangevoerde jacht-iskacter neergehaald. Luitenant Wiadisch be-bride zijn 20= ovorwinning in de lucht. I Van d# aadere krijfstooneelen niets nieuws. Tweaât Daitseh barloht. tl BERLIJN, 16 Mei, avondbericht. — Van de ijgstooieelen niets nieuws. fficisela Oostsnrijkscha berichten IWEENEN, 16 Mei. — Tusschen de Brenta en B# PiaVe werden talrijke Vf rkeanersaanvallen fer Italianen afgeslagen. Op de Monte Asolone f de Monte Persica kwam het s'echts tôt Ne/echten. Os Qorloi in hst Hastan turknoh berleht. .KONSTANTINOPEL, 16 Mei. - Aan het raiestinafront hier en daar verhoogde artillerie-» Vl'{g«r3bedrijvlgheld. Bij Hetschta del Labo «iDimen wij den vijand eene vooruitgeSchovene Riiin?, Aanvalion van muiters op Maan en de Wscha-baan werden overal afgeslagen. In r,aPotamië bezstten wij aan de Euphraat de »a Hanbagdadie. Op de overige fronten niets Wnders. •"'îs.arsskbfrieht. ,SOFIA, 16 Mei. — Aan het Macedonisch Lnj ,0.;* esn onzer aanvalsafdeeliagen in de Km. d®s'*'!'aS'en op de Zuidelijke hallingen t. i." .n * «esterberg en namsn vele Franschen _ _ Ugsgevangenen. In de Cerna-bocht bij het vr„.", îP5sch*. langs de beide zijden aaa do tartuli6"". b'j Doiran woderzijdsche rersterkta lu T1%boid. In de vlakte vôôronze stelling Virdo,Seres patroeljcn bo!sin;en. In het ^ij'igheid endi£* vijandelijke vlieger- P verscherpte duikbootaa-oorlo| *îei — la hst sper- 'ftbaaun il rn?e.,and w-rdoa er door oaza iDde's-av ^0° brutoreglsterton vijar.deljke • :Cieepsruimte ia don grond geboord. JJI ia Bslgii en ia Fr&akriik. ^ietin» î^e1, "" Tijdens den nacht havjVe i'f-f en t i«„we atwect t#n Noorden van Mont-Montdidier en Niyon. lfoan»« ®'nds Tan den dag, delen "i -a «ea «terke aaaval tcgen de vijaada- lijke stellingea ten Zuiden van Ailles ea maakten zich measter van een bosch op dsn Westelijken oever van de Avre, niattogen*taaade de hard-nekkige weerstand van den vijaud. Oezen moreend gaf esn sterke vijandelijke tegenaanval aanleidiog tôt eea levendig gevecht. Onze trospen hobbea volkomen hunne winsten behouden en de aanrallors ernsiige verlieïan toesrebiac'at. Wij namen 70 gevingenen, waar-onder eea officier. Een andere vijandelijke poging ten Zuidsn vaa Bollot, geleid r,a een ho^ige beschieting.mii-lukteevenacns. Tea Noorden van de Chemin-des-Damss, in de streek van La Borelle,sloegen wij oen vijandelijke handgreop op onze kleine posten af. Op hst overige van het front cieti te melden. PARIJS, 15 Mei, avondbericht. — Groote weierzijdsche arlilleriebedrijvigheid in de streek tca Noorden van de Avre. Eeae vijandelijke aanvalspoging op oaze loopgrachten ten Zuid-Oosten va:i Juvincouit had geenen uitslag. Overil elders kalms dïg. Ensalaeh bsrloht. LONDEN, 15 Mei. — Een aanval in den laatsten nacht ten Noorden van Leas, door dan vijand ondornoman, Word afgeslagen. Wij deden eon nieuwe luksesvolls aanvat ten Noord-Westen van Robecq. De vijandslijke artillerie was 's nachts in het dal van da Sommo en het Ancra dal ten Noorden van Béthune en in den oektcr van het Niepps-bosch lerendig. Heden morgend n*m de vijandelijke arlillerie-bedrijvigheid toa ten Zuid-Westen van Merlan-cou t en ten Noorden van Kemmel. Een plaatso-lijk gevecht tijdens davvelke Fransche troepen talrijke gevangenen namen en huane linie su'.tsesvol rooruitschoven, had hedon morgend vrorg plaats in don sektor tan Zuiden van het dorp Kemmel. Buiten wsderzijdsche artilleriebedrijvigheii aan het sligfront, is andors niets nieuws te meldon. IN RUSLAND M -UIV W JGSkm Jw/, Ds Ziitkuanlsohs troonopvoljlaï- BERLIJN, 16 Msi. — Nadat da ktvestie dor kandidatuur van den hertog van Urach.voor d«n hertoglijken troon van Lithauen van kant gesteld werd, komt thans nog alleen de Saks'scho kandidatuur in ainmîrkiug. Naar men verneemt heeft men zich te Bôrlijn roo uitdrukkelijk tegen aile prinsenkaniidatuiaa verk'aard, dat het thans noj slechts ge'.dt : Vereeniging ia d-îTizelfd*a persooa, of niets. Da Koning van Siksîn en zijne reçeering zul-len zich dus bianen korten tij.l voordebeslissiag gestell zien of zij de Vereeaiging in denzelf Jen persoon willen inwilligon. Diensrolgens zou de Koning van Saksen per-soonlijk de hertoglijke kroon van Lithauen aan-nemen, zonder eenige vereaniging der bside landen. Men schijnt er te Berlyn op te rekenen dat de Koning alsook do Saksischa regeering, zullen toistemmen. Oaans onlasten ta Hoskow. In te?enstrijd van m^nigvuidige bîrichtea heerscht er te Mosko'.v rolledige ka'm'e en rust. Ds Aood van Kornllof. BAZEL; 16 Mei. — Volgens een bericht van het Oekrajiensch Korre-pondentie-Bur., wordt er ambtelijk be7es'i,'d, dat generaal Kornitof tijdens de govechton bij Iekaterino»laf op 13 April door eïn grana»t»plinter getroften ea op den g'ag gedopd werd. Vervolsingan ta#an da Tsaar. BERLIJN, 16 Mei. — Da « Bsrliner Lokal-Anzeiger » verneamt uit Kop^nhagea : Naar ult St-PetersJjurg gemald wordt, loopen a: al^ar hardaekkige geruchten, volgons welko do Tsaar naar Moskou zou worden overgebracht en door een bijzoudor krijgsgerecht zou gooordeeld ■worden- 9TA»SNT|SU W3. Etsts Sohuutpapisr ÀZSm aan 1,63 fr. Ca.la.ndskstra.at, 3, G EN r. 3878 — CaaUoaage. — Aanvaardt lichte cimiona;o tôt 1500ki!.,Heyveldstr.,16,St-Amaadsberg.. 4752 — Te koop: Gymnastiektoestellen, ah nieuw : trapèze, rin<eu, eaz., St-Baafsplaat;, 9. 4751 — Bar^dTskaîzsn vgrhuurd «an 25 tôt 30 fr. vi'ordon setfeas aang-slocht. E. Minnaert, 2'. Begijnhofldan, 21{opin lOà 1 uur;, Gant. 4745 — Ctavraagd : Meisje, 17 jaren, om met k'aderen te 3}>elen en boodschappen te doan. Tvveebrufgestraat, 29, Gent. 4761 — BIiXS. — Ik koop aile blikken oliepullen en estajjnons, alsook bonboadoozsn. Louis Boteri ajie, Brusselschestraat, 34, Gent. 4762 — Olgaraa en cigaretten ia 't groat, Elisa-bcthsgracat, 50, Gent. 4742 — Hossplantsa die nog te bskomen zijn: Kooleu : witte, roode, savooiën, spruiten en bloemkoolan, tomaten, Donisch export ea Reine das matchés, sa'derij, raap en volribbege, Rutabaga (tuten), msloenen, komkommers, poreiea en tabakplantjes, var. Samois en Havane. Iaschrijvingen : 25, Statiestraat, Geat. 4740 —Hutsmoaâera.gebruikt Crème Beurrette op het broo i, eeaigst goedkoop breedsel. 4653 — Cra&m-Powdoï Paz, het fijnsto produkt. Purpere doosjes « Pax-chocolat ». Bruine doosjes « Pax-vanille ». Blauwo doosjes « Pax-bittere amandels ». 3082 — Watar- blaaa- nier- en vroawzlektan. GeneïiDgdoorspeoialist, Zon-, Ums- ea Vrijda<, van 9 tôt 12 ure, Savaanstraat, 54, Gaat. 3877 — LooâgietoriJ F. Callaert, 45, Keizer Kai el-straat. — Staviga pompaitloopen, zser voordeelig geplaatst, spoadig en vsrzorgd werk. 4729 — Oavraasd: Bloemist («tiolman) voor kweak of op bloemisterij te wonen, vuur en licht ; zich wonden Kasteelkaai, 47, van 7-8 ure 's aronds. 473C — Verkoop en aankoop va» aile soorten van papier ea zakken. Leopoldstraat, 15, Geot. 4715 — Stremsel in poelâr, Stremsel ia aes-BDhen. Indien niet goed, geld terug. Apotheek De Mueleaaere, S eandam, 30, Gent. 3241 — Oasalkârde Gaoao « Margot», L. Rotsiert, 7, Posrmagazijastraat, 7 (bij St-Liesrenslaaa). 46J3 — Sakalkandige MasUtoffsn. — Oude firma « Ju'es Leireus», opvolger : AchielDeBosscUsr, Lelebarg. Suparfosfaat, Potaschzoutea, Samen-gestelde vetten voor aile vruchten. 4592 — Insavoerde Sokoenkrasm, b2ste mer-ken, alîijd groote partijen voorhanden. Bijzon-dîra voorwàarden voar komitsiten en voort-vîrkoop-:rs. Depot : Koîrnmarkt, 19/bis. 4648 — (ialdlaenliigen op Eigendommen ook voor 'f Aankoopen ervan. E. MINNAERT, nr 21, Befïijahoflaaii, Gent. 43S4 — Voor trouva bsdiea'ng:, wendt U tôt do o id gekende kofûebraaderij VanWaeyenberghe-V ermeulen. Doukersteeg, 22, waar «ij U aller-hande levensmlddelen kunt verschaffen, alsook besto Koffie, Thees en Cacao. 3475 —Bahangpapler EAViaasl-Jansjens, Damp jort-str., 6l.Koiossale keus. Vaordeeliga voorwaarden rsor roirt v-erko3pers. Kamptante bataling. 2951 — Wenaokt ia hnren of te koopsn met gema'c van betaling, Blosmisterij, in Gent of oniliggende. Schrijven : B L 21. 4697 — Inkooa van mondstukken aan 1 en 2 fr. pei tand, Juweelsn, Zihervverk, enz. E. De Paepe, Brabantdam, S0(b:j 3t-A.naakerk), Geat. 47L9 — Plaâijalsjka bavoorrailnjakomailaale. Ds Verkoop vin kloefen. — Ingevolge de nieuwe besiissingen zullan er enkal klosfen oijjea afeeieveri Wûr4qa la de aersts verdea- ling, aan de personen die in het bezit zijn valiff eene soepkaart. I De verkoop zal geschieden als volgt op v«f-toon van de kolenkaart (gele kaart) rozo kaart (Arbeitsausweis) en soepkaart. Vorkoop voor de 11e wijk. — Zatord*g 18 Mol/' 's morgends, van n. 55901 tôt 5S400 ; 'a nnmiddagSo van 55401 tôt 57200. — Dinsdag 21, 's moratends#; van 57201 tôt 57700 ; 's namiddags, van 57701 tôt num. 58600. Veikoop voor de 2« wijk : Woeasd3g 2? Mei,'s morgends, van 3501 tôt? 3900 , s namiddags, van 3901 tôt 4700.—Doa^ derdag 23, 's morgends, vaa 4701 tôt 5100 ; de* namildags, van 5101 tôt 5900,— Vrijdag 24^ 's morgends, van 5901 tôt 0100; 's namid !a?», van 6401 tôt 7300. — Zaterdaç 25, '» morgends, van 7301 tôt 7800. — 's namid., van 7801 tôt 8700» Voor mannen, 2.15 fr. ; vrouwen, 1.90 fr. ; scholteren, 1.55 fr.; kiad'ren, 1.15 fr. het piar^ op vertoon der kolenkaart (are'e kaart) en dsç roza kaart, hebbên recht : Al de gezinnea v£® I tôt 4 personen, op 1 pair ; da geii une i van meer dau 4 personen, op 2 paar, waarvan eea paar voor man of vrouw en aen paar voor scho» lieren of kind, deze zijn alleen te verkrij^ea iûc de Centra'e, Nieuwland, n.41, vaa 8 tôt 10 u;e an van 1 tôt 5 ure. , — Bsashalî, 2 per hoofd, 20 cent het stiik.] Dinsdig 21 Mei, van 9 tôt 10 uur, vaa 44901i tôt 45300; van 10 tôt 11 u., van 45301 tôt 457001 j van 11 tôt 12 u., van 45701 tôt 45150; van 2 1 /i toi' 3 1/2 uur, van 46151 tôt 46550; van 3 1/2 tôt 4 1/2 u.V; van 46551 tôt 40950. . i Woensdag22 Mei, van 9 tôt 10 uur, van 46951) tôt 47350; van 10 tôt 11 uur, van 47351 tôt !7750;' van U tôt 12 u., van 47751 tôt 48200; vaa 2 1/2 tq|3 3 12 uur, van 48201 tôt 48600; vaa 3 1/2 tôt 4 1/2 à#? van 49601 tôt 49000. Donderdag 23 Mai, vin S tôt 10 ure, 4910x loi tOOOO ; vau iô-li u.; vaa oOOOl wr *30;. van 11-12 ure, van 50401 tôt 50850 ; van 2 1 lOtM 3 1/2 u., van 50S51 tôt 51250; van 3 1/2 tôt 4 1/2 u. van 51251 tôt 51650. i Vrijdag24 Mei, van 9 tôt 10 ure, van 5i.S5Ii tôt 52050 ; van 10-11 ura, van 52051 tôt 52450 ; II tôt 12 ure, van 52451 tôt 52900 ; van 2 1/2 tôt ': 3 1/2 uur, van 52901 tôt 53300 ; vaa 3 1/2 tôt 4 1/i uitf van 53301 tôt 53700. \ Zaterdag 25 Mei, van 9 tôt 10 uur, van 307)1/ tôt 54100; van 10-11 uur, van 54101 tôt 5l50flf^i van 11-12 uur, van 54501 tôt 54900 : van 2 1/2 tôt", 3 1/2 uur, van Ô4901 tôt 55200; van 3 1/2 tôt 4 1/2 a.»; van 55201 tôt 55900. — Bariokt. — De bureelen van het Gerne^nte-j bestuur, de Gemeentekas inbegrepen, zullen gé? slotenzijn Maandag 20Mei toekomende (Sinkseff^ dag). Nochtans zullen de bureelen van dea Burgerlijken Stand (Overlijdens enGeboortoai opeu zijn op geregde dagteakeaing 'smo-gen*1 van 9 tôt 11 uur. Ctantsohe Veraanlglng voor Toonkuaai. Tengevolge van de opeisetsiag der feestzaal vanf het St-Lievenskolle^ie, zal het eerste abonne-, mentskoncert van Maandag 20 Mei (2° Sinksen^ dag), p'aats hebben in de groo'e zaal van het] Koninlclijk Konssrvatorium, Hoogpoort, oni 4 1/2 ure. j Men zal opvosren : 1. « De Meermin » be*- kroonde kantite voor koren, soli en orkest, doar Is. De Vos. 2. Dric symphonische schet?en voor orkest, door Juff. Marg. Da Guchtenaere. 3. « De Iloyoux » lyrisch symphonisch poëmi, door Ern. Mathieu. Met de welwillende medewerking vau Mej. M. De Vos, sopraan; Mej.'De Wapenaeie, ait; M.M. Jos. Verniers, taaor; Ev. Bayck, baryton en Mej. J. Haller, harpiste. Om aile misverstand t^ verraljd -n wordin de abonneaten beloefd verzocht het plan te raad -, plegen en hunneplaatseatadoaan'aniaierea huise Struyf, 87,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes